Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia wspomagające w szkole - projekt rozporządzenia
strony: [ 1 ]
MKJ14-12-2021 10:58:24   [#01]

Z projektu rozporządzenia zawieszającego zajęcia w dniach 20.12.2021-09.01.2022:

W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami.

Zajęcia te odbywały się przed lub po lekcjach. Na którą godzinę mam zaprosić uczniów do szkoły, żeby później zdążyli do domu na zdalne lekcje? Na 5:00? A może wieczorkiem, po lekcjach w miłej atmosferze? Przecież kursują nocne autobusy...

AnJa14-12-2021 11:06:27   [#02]

Jak to powiada (wku... mnie zresztą maksymalnie) pewna moja koleżanka: kto nie chce szuka powodu, kto chce- szuka sposobu.

Antycypujący dyrektor już w sierpniu miał te zajęcia zrealizowane.

Edit: udokumentowane winno być.

KahaM14-12-2021 12:30:17   [#03]

A czy my nie możemy po prostu spokojnie pracować planując zgodnie z naszymi możliwościami tylko musimy przewidywać, kombinować, zmieniać, wymyślać, obchodzić itd?? Na tym ma polegać długofalowa koncepcja pracy szkoły? I żeby minister potem powiedział, że jak się nie potrafi zapanować nad chaosem to należy się zwolnić??? W mojej umowie o pracę nie ma zapisu, że działam w stanie nieustannego wieloletniego zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego również, że działam w warunkach nieustannej walki z rozmaitymi instytucjami i przepisami. Przynajmniej nie za taką stawkę jak obecnie. Ufff....... :((((

AnJa14-12-2021 12:32:12   [#04]

Uj, niedobrze....

W ryzyku zawodowym i skierowaniach na potrzeby medycyny pracy nie ma zapisu o tym zagrozeniu????

Jot14-12-2021 22:22:41   [#05]

a ja tak sobie myślę, że będzie nam przysługiwał dodatek do emerytury za szkodliwe w związku z tym główkowaniem:-)))

malmar1514-12-2021 22:40:48   [#06]

oj tak, masz rację Jot :)))

juasia15-12-2021 15:34:36   [#07]

czy już zostało to rozporządzenie podpisane?

KaPi15-12-2021 17:14:13   [#08]

tak

i opublikowane

juasia16-12-2021 08:29:32   [#09]

a czy na zajęcia w szkole moga chodzić tylko uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy dotyczy to również uczniów, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika 

Oskisu16-12-2021 09:56:57   [#10]

A czy ktoś wie co z zajęciami w-f w oddziałach sportowych?

rzewa16-12-2021 12:39:18   [#11]

do #09 - to są zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, a uczeń niepełnosprawny to taki, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - art 2 pkt 34 u.f.z.o.

Ala16-12-2021 15:01:44   [#12]

zawsze tak było, że niepełnosprawność w rozumieniu przepisów oświatowych to nie to samo co niepełnosprawność orzeczona przez lekarza orzecznika

gimnazjum20-12-2021 13:28:00   [#13]

dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.- - zadania te zrealizowaliśmy do 15.12.2021. Termin wypłaty wynagrodzenia za te godziny to 28.12.2021r. czy będzie dobrze czy może do 22.12.2021 musi byc wypłacone?

olaszyma22-12-2021 15:19:25   [#14]

Ile w końcu ma się dostawać za godzinę tych zajęć? była kiedyś mowa o 70 zł, a mój OPek wypłacił 40 brutto. Nauczyciele są wk... . Zdenerwowani są i rozczarowani niezmiernie.

AnJa22-12-2021 15:24:30   [#15]

1. OPek jest pracodawcą czy szkoła? 

2. 70 zł było kwotą do kalkulacji.

3. Nauczyciele mieli dodatkowe umowy na te godziny? Jeśłi:
a)tak to - pkt.1
b) nie to skąd stawka 40 zł?


Moltena19-01-2022 14:43:18   [#16]

Rozliczyliście już Zajęcia wspomagające?

10. Dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w § 10k, za okres od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. na formularzu, który zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 10la, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3) przyznaną kwotę dotacji;
4) wykorzystaną kwotę dotacji stanowiącą iloczyn liczby zrealizowanych godzin zajęć wspomagających wykazanych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 11, i kwoty, o której mowa w § 10m ust. 2;
5) kwotę dotacji podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;
7) podpis dyrektora szkoły.

11. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 10, dołącza się tabelaryczne zestawienie, zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły zajęcia wspomagające, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające przeprowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez wszystkie te osoby.

 

Dwa dokumenty? Czy chcieli coś jeszcze?

petrus19-01-2022 17:55:46   [#17]

Nie rozliczałam.

KaPi19-01-2022 21:08:05   [#18]

rozliczyłam, dwa dokumenty, na razie cisza

elnik20-01-2022 07:47:17   [#19]

Czy jest podany termin tego rozliczenia?

edek20-01-2022 08:22:26   [#20]

31 stycznia 2022r.

alis20-01-2022 08:38:27   [#21]

A czy wzór rozliczenia jest dostępny gdzieś na stronie MEiN?

Czy trzeba samemu sobie ,,stworzyć'' dokumenty,

AnJa20-01-2022 08:54:55   [#22]

Zajęcia wspomagające dla uczniów – mamy gotowe przepisy - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Na dole- do pobrania

alis20-01-2022 09:42:37   [#23]

Dziękuję :)

alis20-01-2022 10:57:43   [#24]

Czy wszystkie szkoły-samorządowe i niesamorządowe dokonują rozliczenia, bo widzę wzory tylko do niesamorządowych szkół.


post został zmieniony: 20-01-2022 10:57:53
AnJa20-01-2022 11:10:50   [#25]

Bo dotyczy to tylko niesamorządowych. 

Nie pamiętam jak z rzadowymi i artystycznymi- ale tymi nie musze się interesowac:-)

grzem20-01-2022 22:11:06   [#26]

Samorządowych to nie dotyczy? Nie rozliczają się?

anemi25-01-2022 11:19:55   [#27]

Podnoszę.

AnJa25-01-2022 11:33:21   [#28]

Nie.

rzewa25-01-2022 12:23:58   [#29]

chyba, że OP sobie tego żayczy

;-)

AnJa25-01-2022 12:45:22   [#30]

O! I to jest bardzo dobry pomysł!

Z tym, ze w takim układzie jak w rozporzadzeniu (#16) czyli i formularz i zestawienie imienne powinni dyrektorzy sprawozdawać wykonanie całego planu finansowego w częsci tyczącej wynagrodzeń.

Nudza się psiajuchy odkąd im MEiN listę nieobowiązkowej biurokracji ogłosił. A teraz to jeszcze i dzieci i nauczycieli z powodu kwarantann i izolacji nie ma.

To niech coś pożytecznego zrobią!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]