Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop
strony: [ 1 ]
dawdaw21-11-2021 13:06:42   [#01]

Wczoraj i dziś świadczę pracę, bo wpisuje do systemu dzieci na kwarantannę, wydaje Zarządzenia związane z nauką zdalną. Czy wobec powyższego należą mi się kolejne dwa dni wolne? :) Jeśli tak to na jakiej podstawie? 

joljol21-11-2021 14:13:20   [#02]

Dyrektorem jesteś?

masz zadaniowy czas pracy

jeżeli jutro możesz nie być w placówce - to bądź w domu, jeżeli masz taka potrzebę

ja tak robię

ale jak jest robota, to świątek piątek

dawdaw21-11-2021 16:09:38   [#03]

Dzięki, niestety,... 3majmy się! 

dawdaw22-11-2021 07:39:12   [#04]

Znalazłem jeszcze taką interpretację w tej kwestii:

Interpelacja nr 8232

do ministra edukacji narodowej

w sprawie czasu pracy dyrektora w placówce oświatowej

Zgłaszający: Katarzyna Czochara

Data wpływu: 30-11-2016

 

Szanowna Pani Minister,

w związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących czasu pracy dyrektora w placówce oświatowej zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile godzin dyrektor placówki oświatowej powinien fizycznie wypracować w placówce oświatowej?

2. Czy organ prowadzący może narzucić dyrektorowi obowiązkowy 8-godzinny czas pracy w placówce oświatowej?

3. Czy realizacja zadań wynikających z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę wymaga stałej obecności dyrektora podczas godzin pracy placówki?

4. Czy jest obowiązek ewidencjonowania czas pracy nauczyciela, dyrektora i podpisywania listy obecności?

Tezy wniosku:

1. Dyrektor powinien obowiązkowo wypracować na placówce tyle godzin, ile wynosi jego pensum.

2. Godziny obniżonego pensum to czas przeznaczony na realizację zadań związanych z kierowaniem szkołą.

3. Organ prowadzący nie może wymagać od dyrektora codziennej 8-godzinnej pracy w szkole, a jeśli tak, to powinien zapłacić dyrektorowi za pracę ponad wymiar etatu.

4. Dyrektor zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę poprzez realizację przepisów bezpieczeństwa, opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie procedur bezpieczeństwa, a nie osobistą obecność na placówce podczas godzin jej pracy.

Uzasadnienie:

Dyrektor placówki oświatowej jest nauczycielem powołanym na stanowisko kierownicze, zatem podlega pod przepisy Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: ?1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;? 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,? 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć.

Zatem czas pracy dyrektora szkoły nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo, co wcale nie oznacza, że musi to być codziennie 8 godzin. Do zajęć dyrektora, tak jak każdego nauczyciela należy prowadzenie zajęć w ramach ustalonego przez organ prowadzący pensum, realizacja zadań statutowych szkoły, samokształcenie i doskonalenie. Ponadto dyrektor w ramach obniżonego pensum kieruje pracą szkoły oraz realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy czas zadaniowy pracy dyrektora jest określony wymiarem zadań do wykonania. W przypadku dyrektora szkoły utrudnione jest precyzyjne określenie momentu rozpoczynania i zakończenia pracy, a także

dawdaw22-11-2021 07:41:18   [#05]

Odpowiedź na interpelację nr 8232

w sprawie czasu pracy dyrektora w placówce oświatowej

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka

 

Warszawa, 27-12-2016

 

Szanowny Panie Marszałku,

 

składam na Pana ręce odpowiedź na interpelację Posłanki na Sejm RP Pani Katarzyny Czochary w sprawie czasu pracy dyrektora w placówce oświatowej.

 

Szanowna Pani Poseł,

 

w myśl art. 42 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), czas pracy nauczyciela (także dyrektora szkoły) zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum), w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonymna podstawie ust. 4a albo ust. 7,

inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Stosownie do art. 42 ust. 6 oraz ust. 7 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa m.in. zasady udzielania i rozmiar ww. obniżek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.

 

Stosownie do art. 42 ust. 7a pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, zajęcia i czynności realizowane w ramach pensum są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć.

 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż nauczyciel szkoły lub przedszkola, któremu powierzono obowiązki dyrektora szkoły lub przedszkola, zobligowany jest jedynie do rejestrowania zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela (pensum).

 

Odnosząc się do godzin ponadwymiarowych, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 2 ww. ustawy, przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Dyrektor szkoły lub przedszkola w ramach obowiązującego go czasu pracy zobowiązany jest oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, do kierowania działalnością szkoły lub przedszkola oraz reprezentowania jej na zewnątrz, sprawowania nadzoru pedagogicznego, sprawowania opieki nad dziećmi lub uczniami, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub przedszkola oraz wykonywania innych zadań wynikających m.in. z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Aby dyrektor mógł wywiązywać się z nałożonych na niego zadań, realizuje zajęcia dydaktyczne w obniżonym w stosunku do obowiązującego wymiarze bądź też jest w ogóle zwolniony z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie zakazują dyrektorowi szkoły lub przedszkola pracy w godzinach ponadwymiarowych. Jednakże przydzielenie dyrektorowi godzin ponadwymiarowych podważa zasadność udzielanej mu zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

 

W kwestii obowiązków dyrektora szkoły w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, uprzejmie informuję, że dyrektor zobligowany jest do wypełnienia przepisów ustawy – Kodeks pracy, ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zadania te dyrektor wykonuje osobiście oraz za pośrednictwem zatrudnionych przez siebie pracowników. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, organizując i zapewniając uczniom opiekę nauczycieli i innych osób zatrudnionych w celu prowadzenia danych zajęć. Obowiązkiem nauczycieli (w tym dyrektora realizującego zajęcia w ramach pensum) jest rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Zatem dyrektor szkoły zobligowany jest do osobistej opieki nad uczniami w czasie prowadzonych przez siebie zajęć.

 

Odnosząc się do kompetencji organu prowadzącego szkołę lub przedszkole uprzejmie informuję, że stosownie do art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Dlatego burmistrz, wójt lub prezydent ma prawo do rozliczania czasu pracy dyrektora szkoły lub przedszkola i może prosić o przedstawienie harmonogramu zajęć 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]