Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dokumentacja tworzona w szkołach i placówkach niewymagana prawem
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jolasara17-11-2021 19:47:35   [#01]
Pismo MEiN dotyczące odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek+ załączniki
Jolasara17-11-2021 19:49:25   [#02]

Co sądzicie o   w tym ?

mala117-11-2021 19:56:35   [#03]

Dziennik biblioteki zbędny?

Roman Langhammer17-11-2021 20:12:16   [#04]

Co do części mogę się zgodzić... ale... no właśnie, jest pewne ale... rozumiem, że część tej dokumentacji będzie tworzył tylko dyrektor, bo jakby nie patrzeć, to w ramach kontroli KO wymaga papierków na pewne rzeczy. A jeśli ich nie będzie, to jak udowodnić pewne sprawy KO? Może najpierw MEiN pośle ten wykaz do KO? Taka moja skromna podpowiedź...;)

kaef17-11-2021 20:28:03   [#05]

Wszystko jest zbędne do czasu, aż nie przyjeżdża kuratorium. Wtedy jest na cito.

Baltazar Gąbka17-11-2021 22:57:14   [#06]

O co chodzi? Mozecie mi na maila przysłać? 

elwirasycylia@gmail.com 

Z góry serdecznie dziekuję

KaPi18-11-2021 07:10:12   [#07]

przyszło wczoraj na maila szkoły, sprawdź pocztę

Baltazar Gąbka18-11-2021 07:11:47   [#08]

Dolnośląskie tez? No musze sprawdzić, a mógłby to tu ktoś wkleić?


post został zmieniony: 18-11-2021 07:14:00
Macia18-11-2021 08:32:06   [#09]

No chyba popłynęli

Np. w przedszkolu zbędne są plany pracy (roczne, miesięczne), sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno - wychowawczej. Fajnie tylko wobec tego po co robić rady plenarne.

Natka18-11-2021 08:55:45   [#10]

Zbędny regulamin biblioteki - jeszcze nie tak dawno KO arkuszem kontroli sprawdzało biblioteki i zapisy w regulaminie :-)

Magosia18-11-2021 09:35:39   [#11]

Dzień dobry :-) 

Poszukajmy pozytywów - od zawsze (?) narzekaliśmy (?) na papierologię.

Sami na tym Forum prezentowaliśmy wykazy (nie)  zbędnej dokumentacji.

Jest okazja się zmierzyć z wyzwaniem likwidacji stanów zastanych i praktykowanych. 

Warto do tego podejść dostrzegając szansę dobrej zmiany ( jakkolwiek źle się wielu/większości z nas kojarzy to wyrażenie...)

Każda szkoła inna, każdy dyrektor/grono ma inne potrzeby (no dobrze, trochę inne) ;-). 

A wymagania wizytatora/kuratorium? 

To pismo daje możliwość manewru/dyskusji i warto to wykorzystać. 

Ciekawa jestem, co się Wam/nam wydaje jednak potrzebne, z czego nie zrezygnujecie na pewno? 

Mnie tak z marszu wydaje się niezbędny dziennik pracy biblioteki, pedagoga, psychologa... i jeszcze kilka innych rzeczy

PS  Tylko że ja już patrzę na problem i szkołę z nieco innej perspektywy...

Pozdrawiam ciepło :-)

jasza6618-11-2021 10:59:18   [#12]

Można prosić o udostepnienie tego listu?

joljol18-11-2021 11:26:49   [#13]

Zestawienie przykładowych dokumentów tworzonych w szkołach i placówkach

(niewymaganych przepisami prawa)

 

 

Lp.

Przykłady dokumentów

 

Uwagi/

Uzasadnienie

 

Realizacja podstawy programowej

 

 1.  

Sprawozdania (cykliczne, np. comiesięczne) lub arkusze monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów (uwzględniających podstawę programową)

 

 1.  

Uzasadnienia do wyboru podręczników i programów

 

 1.  

Sprawozdania z ilościowej realizacji  godzin wynikających
z ramowych planów nauczania

 

 1.  

Rozkłady materiałów

 

 1.  

Plany wynikowe

 

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna

 

 1.  

Klasowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej (zdarzają się również plany pracy wychowawczej z poszczególnych poziomów klas)

 

 1.  

Sprawozdania z realizacji przyjętego klasowego planu pracy wychowawczo-profilaktycznej

 

 1.  

Sprawozdania wychowawców klas (śródroczne lub roczne)
z podejmowanych działań z klasą

 

 

Awans zawodowy nauczycieli

 

 1.  

„Cząstkowe” sprawozdania (np. co miesiąc, pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego, składane dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu

dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych działań nauczyciela

 1.  

Wykaz szkoleń nauczyciela

 

 

Działania dotyczące pracy dydaktycznej, opiekuńczej
i wychowawczej

 

 

 1.  

Raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (temat lekcji, data, klasy, liczba uczniów, zrzuty ekranów, zdjęcia z platform komunikacyjnych)

 

 1.  

Scenariusze/konspekty zajęć obserwowanych przez dyrektora

 

 1.  

Raporty z analizy wyników nauczania

 

 1.  

Sprawozdania wychowawcy klasy

 

 1.  

Teczki wychowawców klas

często jest to powielanie dokumentacji pedagoga

 1.  

Zeszyty zachowania uczniów

 

 1.  

Sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. wychowawcy, biblioteki, świetlicy szkolnej itp.)

 

 1.  

Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe)

 

 1.  

Programy i opisy zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań)

dołączanie do dziennika zajęć szczegółowego programu i opisów prowadzonych zajęć (oprócz tematów)

 1.  

Sprawozdania dotyczące realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań

 

 1.  

Diagnozy dotyczące różnorodnych obszarów działalności szkoły/placówki – tworzenie arkuszy ankiet, opracowywanie wyników ankietowania

 

 

 

Działania inne niż prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych

 

 

 1.  

Sprawozdania dotyczące organizowanych imprez i uroczystości szkolnych, zadań dodatkowych nauczyciela,  konkursów, zawodów, projektów szkolnych itp.

 

 1.  

Dokumentacja dotycząca konkursów szkolnych

 

 1.  

Dziennik biblioteki

 

 

Sprawdziany/egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne

 

 1.  

Instrukcje przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (dot. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego)

 

procedury dot. organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych określa CKE

 1.  

Diagnozy i analizy kompetencji i osiągnięć uczniów,

 

często w rezultacie  tych diagnoz nie formułuje się wniosków lub formułuje się wnioski uogólnione bez wpływu na planowanie dalszych działań

 1.  

Sprawozdania/raporty ze sprawdzianów „dyrektorskich”, testów kompetencji, badań diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 

 1.  

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 1.  

Sprawozdania z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 1.  

Dublowanie w dokumentacji w zakresie organizacji kształcenia specjalnego informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

 

w IPET-ach i ich modyfikacjach oraz w WOPFU-ach powielane są informacje zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

 1.  

Teczki uczniów

ograniczenie do prowadzenia indywidualnych teczek uczniów wyłącznie dla dzieci/uczniów  wskazanych w § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 

 

Regulaminy i procedury wewnątrzszkolne

 

 

 1.  

Regulaminy dotyczące oceniania, np. przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceniania zachowania ucznia (punktowe, algorytmy, wzory służące do ustalania ocen zachowania), regulamin oceniania z zapisami dotyczącymi średniej ważonej)

 

 1.  

Regulaminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (np. instrukcja przygotowywania, organizacji i przebiegu przeprowadzania egzaminu maturalnego)

 

 1.  

Regulamin ucznia

prawa i obowiązki ucznia powinny zostać określone
w statucie

 1.  

Regulamin korzystania z biblioteki

 

 1.  

Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela

 

 1.  

Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 

 

 

Ewaluacja pracy własnej nauczyciela

 

 

 1.  

Arkusze samooceny nauczyciela

 

 1.  

Karty ewaluacji pracy własnej nauczyciela

 

 

 

Współpraca z Rodzicami (również ze środowiskiem lokalnym)

 

 

 1.  

Plany i/lub protokoły z zebrań wywiadówek i innych spotkań z rodzicami

 

 1.  

Zeszyty korespondencji z rodzicami

 

 1.  

Wzory oświadczeń rodziców o zapoznaniu z poszczególnymi dokumentami szkoły

 

 1.  

Sprawozdania dotyczące współpracy z rodzicami

 

 1.  

Sprawozdania dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

 

 

Inna sprawozdawczość nauczycieli

 

 

 1.  

Sprawozdania opisujące wszystko, co nauczyciel robił w danym roku szkolnym, np. wycieczki, formy doskonalenia, plany na przyszłość itp.

 

 1.  

Sprawozdania wychowawców klas, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy

 

 1.  

Sprawozdania dotyczące pełnionych przez nauczycieli dodatkowych funkcji np. opiekuna samorządu, opiekuna wolontariatu

 

 1.  

Sprawozdania z przeprowadzanych konsultacji z uczniami

 

 1.  

Zestawienia i statystyki dotyczące oceniania i frekwencji uczniów

informacje te zawarte są
w dziennikach lekcyjnych
i dziennikach zajęć

 1.  

Cykliczne sprawozdania dotyczące spotkań i pracy zespołów nauczycielskich (miesięczne, kwartalne, półroczne) – przedmiotowych, zadaniowych, klasowych (nauczycieli uczących w danym oddziale)

 

 

Dodatkowo dużym obciążeniem dla nauczycieli jest prowadzenie jednocześnie dziennika
w wersji papierowej i dziennika elektronicznego.

Zgodnie z § 21 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej.

djb18-11-2021 11:37:47   [#14]

Bardziej przydałby się wykaz dokumentacji bezwzględnie wymaganej.

 


post został zmieniony: 18-11-2021 11:38:50
gosiaes218-11-2021 12:20:42   [#15]

też to dostałam i powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co mam z tym dalej zrobić ? :(

JarTul18-11-2021 12:23:50   [#16]

Przykłady dokumentów

 

Uwagi/

Uzasadnienie

Realizacja podstawy programowej

 

Sprawozdania (cykliczne, np. comiesięczne) lub arkusze monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów (uwzględniających podstawę programową)

 nie ma i nie było

Uzasadnienia do wyboru podręczników i programów

 nie ma i nie było

Sprawozdania z ilościowej realizacji  godzin wynikających
z ramowych planów nauczania

 nie ma i nie było

Rozkłady materiałów lub plany wynikowe

 tak

Działalność wychowawczo-profilaktyczna

 

Klasowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej (zdarzają się również plany pracy wychowawczej z poszczególnych poziomów klas)

 tak

Sprawozdania z realizacji przyjętego klasowego planu pracy wychowawczo-profilaktycznej

 nie ma i nie było

Sprawozdania wychowawców klas (śródroczne lub roczne)
z podejmowanych działań z klasą

 nie ma i nie było

Awans zawodowy nauczycieli

 

„Cząstkowe” sprawozdania (np. co miesiąc, pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego, składane dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu

dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych działań nauczyciela

Wykaz szkoleń nauczyciela

 pracownik ds. kadr

Działania dotyczące pracy dydaktycznej, opiekuńczej
i wychowawczej

 

 

Raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (temat lekcji, data, klasy, liczba uczniów, zrzuty ekranów, zdjęcia z platform komunikacyjnych)

 nie ma i nie było

Scenariusze/konspekty zajęć obserwowanych przez dyrektora

 tak

Raporty z analizy wyników nauczania

 nie ma i nie było

Sprawozdania wychowawcy klasy

 nie ma i nie było

Teczki wychowawców klas

 nie ma i nie było

Zeszyty zachowania uczniów

 nie ma i nie było

Sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. wychowawcy, biblioteki, świetlicy szkolnej itp.)

 biblioteka, pedagog, SU - tak

Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe)

 nie dotyczy

Programy i opisy zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań)

dołączanie do dziennika zajęć szczegółowego programu i opisów prowadzonych zajęć (oprócz tematów)
- nie ma i nie było

Sprawozdania dotyczące realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań

 nie ma i nie było

Diagnozy dotyczące różnorodnych obszarów działalności szkoły/placówki – tworzenie arkuszy ankiet, opracowywanie wyników ankietowania

 tak

 

Działania inne niż prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych

 

 

Sprawozdania dotyczące organizowanych imprez i uroczystości szkolnych, zadań dodatkowych nauczyciela,  konkursów, zawodów, projektów szkolnych itp.

 tak – bardzo krótkie (nazwa imprezy, kto zorganizował, kiedy, liczba uczestników)

Dokumentacja dotycząca konkursów szkolnych

 nie ma i nie było

Dziennik biblioteki

 tak

Sprawdziany/egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne

 

Instrukcje przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (dot. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego)

 

procedury dot. organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych określa CKE
tak (wymaganie OKE/CKE)

Diagnozy i analizy kompetencji i osiągnięć uczniów,

 

często w rezultacie  tych diagnoz nie formułuje się wniosków lub formułuje się wnioski uogólnione bez wpływu na planowanie dalszych działań

tak – tylko egzaminy zewnętrzne

Sprawozdania/raporty ze sprawdzianów „dyrektorskich”, testów kompetencji, badań diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.

 nie ma i nie było

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 nie ma i nie było

Sprawozdania z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Dublowanie w dokumentacji w zakresie organizacji kształcenia specjalnego informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

 

w IPET-ach i ich modyfikacjach oraz w WOPFU-ach powielane są informacje zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

Teczki uczniów

ograniczenie do prowadzenia indywidualnych teczek uczniów wyłącznie dla dzieci/uczniów  wskazanych w § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 

Regulaminy i procedury wewnątrzszkolne

 

 

Regulaminy dotyczące oceniania, np. przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceniania zachowania ucznia (punktowe, algorytmy, wzory służące do ustalania ocen zachowania), regulamin oceniania z zapisami dotyczącymi średniej ważonej)

 tylko PSO

Regulaminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (np. instrukcja przygotowywania, organizacji i przebiegu przeprowadzania egzaminu maturalnego)

 tak (wymaganie OKE/CKE)

Regulamin ucznia

prawa i obowiązki ucznia powinny zostać określone w statucie

tylko w statucie

Regulamin korzystania z biblioteki

 tak

Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela

  nie ma i nie było

Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 tylko w statucie

 

Ewaluacja pracy własnej nauczyciela

 

 

Arkusze samooceny nauczyciela

tak – tylko na koniec roku (formularz dwustronny A4 – do 15 minut pracy)

Karty ewaluacji pracy własnej nauczyciela

 j.w.

 

Współpraca z Rodzicami (również ze środowiskiem lokalnym)

 

 

Plany i/lub protokoły z zebrań wywiadówek i innych spotkań z rodzicami

 tylko zapisy w dzienniku

Zeszyty korespondencji z rodzicami

   nie ma i nie było

Wzory oświadczeń rodziców o zapoznaniu z poszczególnymi dokumentami szkoły

   nie ma i nie było

Sprawozdania dotyczące współpracy z rodzicami

   nie ma i nie było

Sprawozdania dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym

   nie ma i nie było

 

Inna sprawozdawczość nauczycieli

 

 

Sprawozdania opisujące wszystko, co nauczyciel robił w danym roku szkolnym, np. wycieczki, formy doskonalenia, plany na przyszłość itp.

   nie ma i nie było

Sprawozdania wychowawców klas, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy

 tylko bibliotekarz, pedagog, SU (zwykle 1 strona A4)

Sprawozdania dotyczące pełnionych przez nauczycieli dodatkowych funkcji np. opiekuna samorządu, opiekuna wolontariatu

 j.w.

Sprawozdania z przeprowadzanych konsultacji z uczniami

   nie ma i nie było

Zestawienia i statystyki dotyczące oceniania i frekwencji uczniów

informacje te zawarte są w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć

tak – wykonuje wicedyrektor na podsumowanie roku

Cykliczne sprawozdania dotyczące spotkań i pracy zespołów nauczycielskich (miesięczne, kwartalne, półroczne) – przedmiotowych, zadaniowych, klasowych (nauczycieli uczących w danym oddziale)

 krótki protokół ze spotkania – tylko zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy

...dawno ograniczyliśmy "papierologię"
Dużo zależy od dyrektora i "tradycji" panującej w danej szkole.


post został zmieniony: 18-11-2021 12:25:53
gosiaes218-11-2021 13:41:01   [#17]

Dzięki wielkie :) <3

JarTul18-11-2021 13:51:26   [#18]

Prośba o przekazanie w/w e-maila na adres: jartul@poczta.onet.pl

U nas w poczcie go nie ma (Dolny Śląsk).

Marek Pleśniar18-11-2021 14:39:56   [#19]

postrzegam to jako "owoce zatrutego drzewa", bo w dobrą wolę tych urzędników nie wierzę. Podstawy takiego spojrzenia  maci w aktualnych gazetach.

JarTul18-11-2021 14:46:31   [#20]

... ale jak to "dobrze" przedstawia decydentów przed społeczeństwem... a nas? Oni chcą nam zrobić "dobrze" :-)))... A brać nauczycielska niezadowolona.

Macia18-11-2021 14:59:32   [#21]

Bardzo dobrze - niech tylko informacja pójdzie w eter to dopiero nauczyciele sobie poużywają jakich to mają be dyrków co ich zasypują zbędnymi dokumentami dokładając im pracy.

 

Magosia18-11-2021 16:21:48   [#22]

  [#16]

JarTul - jakbym siebie czytała w tej analizie:-) Jakoś tak podobnie miałam :-)

 ...z pewnymi wyjątkami - na przykład nie wymagałam tzw. rozkładów nauczania/planów wynikowych, co zresztą budziło zdziwienie nauczycieli przychodzących z innych placówek.  

..ale miałam sprawozdania wychowawców...

[#19]

Marku, czy dobrze odczytuję Twoją intencję interpretacyjną: "my chcemy dobrze, wszelkie zło , to oni - ci dyrektorzy? 

 [#21]

Maciu - już poszło, dyskusje się toczą... 

I szczerze powiem- dobrze, że się o tym mówi z różnych punktów widzenia. 

jasza6618-11-2021 16:34:26   [#23]

Dziękuję.

Teraz będzie taka narracja "ograniczamy biurokrację a zaoszczędzony czas (tj. 12 godzin) nauczyciel spędzi w szkole, z pożytkiem dla uczniów"

AnJa18-11-2021 18:33:19   [#24]

w zasadzie to ja mam sklerozę. Ale zdaje się, ze normą jest, iż wówczas uruchamia się pamięc długotrwała.

No i pamiętam rok 1991 i dokumentcję: dziennik, arkusz, protokolarz rady pedagogicznej, księga uczniów, księga dzieci, tygodniowy plan lekcji.

No i kospekty - ale ze wcześniej nikt ich ode mnie nie wymagał- to i mi nie wypadało.

A w 1992 roku pojawił się statut.

I w zasadzie do 1994 to byłoby na tyle.

Potem miałem przerwę tablicową i nie pamietam - na pewno wypełniałem dziennik i arkusz, dyrektor w zasadzie chciał rozkładu materiału, ale chyba raz go obejrzał (przy okazji tzw. kompleksówki)

Kolejna przygoda zaczęla sie w 1999 roku- i wówczas cegiełkę swoją do prawokaducznej biurokracji dołożyem. Wydawało mi się wówczas, ze zostałem do tego zmuszony przez tzw. kontekst czyli KO.

Moze więc taki powrot do dziecięcej niewinności wcale najgorszy nie jest?

camelot19-11-2021 00:19:04   [#25]

O ile sobie przypominam to jeszcze za czasów Giertycha ministerstwo stwierdziło, że nigdzie w żadnych przepisach nie ma takiego czegoś jak plan wynikowy.

AnJa19-11-2021 08:10:11   [#26]

Owszem. Wówczas została wykreowana (przez kogo?) potrzeba tworzenia takich planów i towarzysząca jej oferta szkoleń i gotowców.

Dla jasności: taki plan wynikowy to wcale dobre urządzenie jest. Pod warunkiem, ze obsługuje je świadomy użytkownik. Najlepiej twórca.

Akurat za wielu twórców to ja nie miałem szczescia spotkać.

Na szczęście- bo zazwyczaj te edukacyjne twory oświatowych twórców, to z kategorii nominacji do ig.

Marek Pleśniar19-11-2021 09:05:48   [#27]

blokowanie ludziom rozwiązań praktycznych w szkole, w tym dokumentów - i to odgórnie - jest pomysłem złym, jak dla mnie

AnJa19-11-2021 09:24:39   [#28]

Nie odbieram tego jako blokowanie - to raczej uświadamianie poprzez informowanie o oczywistej oczywywistości (z oczywistych powodów nieoczywistej dla bardzo wielu nauczycieli).

Pewnie lepiej byłoby, gdyby był to komunikat tylko dla dyrektorów ( u nich też bywa z tymi oczywistościami róznie) i towarzyszyło temu pismo do kuratorów- tu już zakazujące żądania w trybie kontrolnym wymienionym w piśmie dokumentów.

ala4419-11-2021 09:28:40   [#29]

Tak się zastanawiam ja to się ma do sprawozdawczości SIO, gdzie potrzebne są różne dziwne dane brane właśnie ze sprawozdań.

Dla mnie ograniczenie biurokracji by było wtedy gdyby zwolniono szkoły z kontroli zarządczej (ocen ryzyka i innych tym podobnych tworów). No i te wszystkie teoretycznie nie wymagane procedury :(  Dla mnie to jest masakra, która zabiera czas i energię 

AnJa19-11-2021 09:32:34   [#30]

MEiN zrobił wykaz porównujący praktykę z prawem oświatowym - kontrola zarzadcza (moim zdaniem też rozdęta do absurdu i bez umocowania w prawie)- jest z innej gałęzi.

SIO widze tylko z perspektywy odbiorcy raportów -i z niej nie wiedzę tam danych wymagających wybierania ich z jakiś sprawozdań tworzonych przez nauczycieli.

gosiaz19-11-2021 11:30:13   [#31]

Jestem za ograniczeniem dokumentacji. Pilnowałam się zawsze, aby zachować umiar.

Sprawdziłam swoją szkołę według tej listy i mam 13 na 50 pozycji. Z kilku z chęcią zrezygnuję, ale z pozostałych nie, jeśli mam w ogóle zarządzać szkołą.

Rozumiem, że możemy oczekiwać:

- wycofania rozporządzenia o wymaganiach państwa (koniecznie, bo to bogate źródło inspiracji do zabezpieczania się na wypadek kontroli)

- weryfikacji zapisów § 4ust. 1-4 rozp. o organizacji pracy szkoły (zespoły)

a może nawet

- odebrania prawa dyrektora do określenia w statucie zadań nauczycieli, w tym specjalistów.

Jolasara19-11-2021 11:48:52   [#32]

Sądzę, że istotne jest zdanie końcowe w piśmie przewodnim-udostępniając ten materiał mamy nadzieję, że posłuży on pracownikom jednostek systemu oświaty do zweryfikowania potrzeby kontynuowania dotychczasowej praktyki nadmiernego „generowania” dokumentów. 

 


post został zmieniony: 19-11-2021 11:56:04
ala4419-11-2021 12:23:47   [#33]

do AnJa

A w jaki sposób weryfikujesz obecności uczniów na zajęciach dodatkowych i z pomocy pp - gdzie trzeba zaznaczyć typ zajęć albo uczniów którzy mają powyżej 50% obecności. Ja musiałam taką sprawozdawczość wprowadzić bo z samego dziennika trudno to wszystko ogarnąć :( 

Jolasara19-11-2021 14:14:50   [#34]

Jest to jedynie materiał........każdy z nas musi dobrze przemyśleć  z czego można zrezygnować, a co w dalszym ciągu powinno pozostać. Bo przecież nie wszystko jest zbędne. Myślę, że  wizytatorzy też mają zagwozdkę. W wielu przypadkach sami proponowali dodatkowe dokumenty.


post został zmieniony: 19-11-2021 14:20:17
Marek Pleśniar19-11-2021 14:46:57   [#35]

niemanie notatki czy sprawozdania sprawdza się do pierwszej kontroli KO np w sprawie udzielonej pomocy pp.

nikt nie przyjmie tłumaczenia na gębę wobec pretensji rodziców

DYREK19-11-2021 14:52:05   [#36]

rok 2007

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zaniechania wymagania od nauczycieli i dyrektorów szkół nie zawsze uzasadnionych obowiązków biurokratycznych.

z: https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38957 

 rok 2014 

zespół ds. odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej

rok 2019

zespół ds. odbiurokratyzowania pracy szkół

rok 2030

???

 

Magosia19-11-2021 15:28:55   [#37]

Dyrku, jak ja doceniam i lubię Twoją pamięć i kunszt archiwalny :-)

 

 

Jolka N19-11-2021 16:47:04   [#38]

U nas na wideokonferencji Pani Kurator zasugerowała zweryfikowanie wraz z radą pedagogiczną, które dokumenty są niezbędne a informacje w nich zawarte są wykorzystywane i czemuś służą. Popiera odbiurokratyzowanie dokumentacji szkolnej, jednak proponuję zasięgnąć informacji od wizytatora, których dokumentów on może potrzebować, bo lista jest tylko zestawieniem przykładowych dokumentów niewymaganych przepisami prawa

 

Skimir19-11-2021 17:17:35   [#39]

Problem w tym, że dokumentacja tworzona podlega prawu entropii termodynamicznej. Im więcej czasu upłynie od początku wdrożenia jakiegoś prawa tym ta entropia dokumentacyjna jest większa.

Na początku mamy prosty zapis prawa który nie wymaga wdrożenia dokumentu, później pojawia się INTERPRETACJA, z której wynika, że jednak może trzeba coś tam napisać, następnie przychodzi czas spokoju i zapominamy o tym na co trzeba było mieć papier, pojawia się problem a za nim WIZYTATOR KO z pytaniem - gdzie jest KWIT? No i wtedy szkoła robi na wczoraj ten KWIT a dyrektor informuje wszystkich znajomych dyrektorów, że też taki "papier" muszą mieć... Ci, w dążeniu do zaspokojenia WIZYTATORA te "papiery" robią, mimo, że ich WIZYTATOR jeszcze nawet nie odczuwa potrzeby aby szkoła posiadała ów dokument... Jednak jak już wpadnie na jakąś kontrolę do kolejnej szkoły, to dyrektor z chęcią nowym kwitem się pochwali - przecież dokumentacja podstawą wszystkiego jest. WIZYTATOR może i się zdziwi ale nic dyrkowi nie powie, wszak lepiej mieć niż nie mieć ale jak już wróci do swojego matecznika to innym swoim kolegom i koleżankom koncepcję zobaczoną u DYRKA przedstawi... może ironicznie, może z podziwem ale tak oto powstanie nazwa kolejnego dokumentu niczym nie wymaganego. Kolejny WIZYTATOR podchwyci, od kolejnego DYRKA zażąda KWIT oczywisty - przecież jak można nie mieć sprawozdania ze sprawozdania..?

No i rośnie entropia dokumentacji, i ogania nas absurd... Bo przecież słowo już nic nie znaczy póki nie jest napisane na kartce opatrzonej pieczęcią (najlepiej czerwoną).

Do czego te wszystkie dokumenty są? No jakby ich nie było to można by zbyt szybko uznać, że szkoła coś źle robi lub robi za mało - wtedy można by się narazić na zarzut zbyt oględnej kontroli. A tak? Po wnikliwej kontroli wielu dokumentów można stwierdzić, że jednak... szkoła źle coś robi lub robi za mało :-) Jakże inaczej to brzmi i podnosi rangę nadzoru.


post został zmieniony: 19-11-2021 17:22:24
Marek Pleśniar19-11-2021 19:03:56   [#40]

zgadza się

:-)

Marek Pleśniar19-11-2021 19:06:06   [#41]

akcja ministra jest czysto propagandowa - towarzyszy wdrażaniu Lex Czarnek i Lex Wójcik metodą dziel i rządź
Jednocześnie nasyła się na dyrektorów obywateli i kuratoria, a z drugiej strony robi się im czarny PR - stawiając złych biurokratów-dyrektorów kontra prześladowani przez nich nauczyciele

i jak tu się nie zgodzić, że jak biurokrata to i przestępca

 

--

jednocześnie na to nabrało się sporo osób - niebędących wprawdzie dyrektorami i spoza specyfiki ich pracy (np nigdy nie tłumaczyli się wizytatorowi z działań szkoły wobec pewnego Jasia, o którym jego mama myśli inaczej niż szkoła), ale myśl się spodobała tak ogólnie - bo przecież odbiurokratyzowanie to dobrze


post został zmieniony: 19-11-2021 19:09:32
rzewa19-11-2021 19:37:23   [#42]

no i... nieprawdą jest, że dokument (papier) = biurokracja

biurokracja, to papiery tworzone tylko po to by uzasadnić istnienie twórcy tych papierów -> w opozycji do dokumentów tworzonych po to by usprawnić a czasem wręcz umożliwić właściwe funkcjonowanie instytucji

biurokracja to także papiery tworzone po to by udowodnić komuś, że autor nie jest wielbłądem... :-(

czytając powyższy wykaz odnoszę wrażenie, że autor tego wykazu nie bardzo się nad tym zastanawiał i wylał dziecko razem z kąpielą... :-(

Magosia19-11-2021 19:38:49   [#43]

Marku, a ja się skłaniam do pozytywnego wykorzystania okazji - odkurzenia szkolnych zestawów bytów papierowych, ich mądrego zweryfikowania i "niedania" się podzielić. 

Skimir - prawo entropii termodynamicznej - miodzio:-) 

Magosia19-11-2021 19:40:14   [#44]

Ewo, i od nas/od dyrektorów zależy, aby nie dali  sobie) tego dziecka wylać, ale i też , aby dziecko się w tej kąpieli nie utopiło...

gosiaz25-11-2021 10:17:31   [#45]

 

https://glos.pl/k-baszczynski-po-10-grudnia-znp-przedstawi-rekomendacje-ws-walki-z-biurokracja-w-szkolach-trwa-analiza-zestawienia-mein

 

laostic25-11-2021 10:22:04   [#46]

Tylko na liście są też dokumenty wymagane prawem :(.

izagim25-11-2021 12:00:15   [#47]

Zróbmy wykaz dokumentów wymaganych prawem, może jakaś tabela? 

Magosia25-11-2021 17:32:21   [#48]

Laostic #46 - co masz na myśli?

 

Marek Pleśniar25-11-2021 20:22:30   [#49]

planujemy webinarium - odczarowujące entuzjazm ministra

laostic26-11-2021 08:56:46   [#50]

# nie analizowałam całej tabelki, tylko co nas dotyczy.

NP.:

1) Cały czas funkcjonuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek -a tam można wiele podciągnąć.

2) 

Sprawozdania z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 20 9. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

3) 

Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Art. 99. Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 12) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie;

..., ale to moje zdanie.

strony: [ 1 ][ 2 ]