Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Projekt rozporządzenia: subwencja oświatowa JST 2022
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar09-11-2021 14:54:42   [#01]

Zamieszczamy konsultację:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353074

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353074/katalog/12827772#12827772

 

Projekt z dnia 4.11.2021

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i nauki[1])

z dnia ……………………………….. 2021 r.

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) i ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)     zadaniach szkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, oddziałów i szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi ekonomiczno‑administracyjnej szkół i placówek, a także zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2)     zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – w odniesieniu do dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, prowadzeniem przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego – w odniesieniu do dzieci posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych, prowadzeniem placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno‑pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno­­­‑wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków rewalidacyjno­­­‑wychowawczych, prowadzeniem centrów kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego – w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, prowadzeniem placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, szkolnych schronisk młodzieżowych, burs, internatów, domów wczasów dziecięcych, kolonii i obozów, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy;

3)     części oświatowej – rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2022;

4)     bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2021/2022;

5)     etatach – rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz liczbę osób niebędących nauczycielami zatrudnionych zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu odpowiednio na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 r.;

6)     orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych – rozumie się przez to odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

7)     dzieciach i młodzieży lub uczniach i słuchaczach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów i słuchaczy posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

8)     klasie szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej – rozumie się przez to klasę dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzoną w czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz klasę dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzoną w pięcioletnim technikum;

9)     liceum ogólnokształcącym – rozumie się przez to czteroletnie liceum ogólnokształcące, w tym czteroletnie liceum ogólnokształcące, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;

10)   technikum – rozumie się przez to pięcioletnie technikum, w tym pięcioletnie technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum;

11)   dotychczasowej szkole policealnej – rozumie się przez to szkołę policealną dla dzieci i młodzieży oraz szkołę policealną dla dorosłych, o których mowa w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

12)   małej szkole – rozumie się przez to szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:

a)     uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz

b)     uczniów szkół i oddziałów specjalnych;

13)   placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – rozumie się przez to placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe.

§ 2. Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1)     finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2)     dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3)     finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

4)     finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5)     dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6)     dofinansowania kształcenia uczniów i słuchaczy niebędących obywatelami polskimi;

7)     finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8)     finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o którym mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 313 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

9)     finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10)   finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11)   finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12)   finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 i 1773);

13)   finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;

14)   finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;

15)   finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

16)   sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.2)

 

MINISTER EDUKACJI i NAUKI

 

Za zgodność pod względem
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Jakub Jakubowski

Dyrektor
/ – podpisany cyfrowo/

 [1])    Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

2)      Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384).

 

Marek Pleśniar09-11-2021 14:56:04   [#02]

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/subwencja-oswiatowa-w-2022-r-po-nowemu-oto-szczegoly-projektu-rozporzadzenia,326882.html

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]