Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Spis uchwał Rady Pedagogicznej
strony: [ 1 ]
dorotagm13-10-2021 11:56:01   [#01]

Chciałabym sobie uaktualnić uchwały - jakie jest zobowiązana podejmować RP. Może ktoś robił?

Bo często o jakiejś zapominam :(

Proszę, utwórzmy razem aktualny spis.

joljol13-10-2021 13:56:35   [#02]

wg mnie nie ma potrzeby

 

 każda decyzja rady jest podejmowana jako uchwała, niektórych ja nie drukuję, nie mają numerów ale nie znaczy że to nie uchwała - jest zapis w protokole

Skimir13-10-2021 20:06:26   [#03]

Np. uchwała Rady Pedagogicznej o wyborze koloru farby do pomalowania drzwi wejściowych... :-)

Tak jak joljol - po co spisy? Każda opinia, wybór, postanowienie organu kolegialnego ma formę uchwały.

Ja głównie pilnuję aby te wynikające z kompetencji stanowiących i opiniujących były zapisane formalnie a reszta - jak mam na podorędziu podstawę prawną to zrobię "uchwałkę" z ładnym nagłówkiem, podstawą prawną zapisaną kursywą oraz tymi znaczkami co mi kłopot przy odręcznym pisaniu zawsze przynosiły - paragrafy :-)

dorotagm14-10-2021 14:06:14   [#04]

Dzięki za Wasze opinie- jednak ja w natłoku zmieniającego się prawa już nie wiem i nie mam siły ciągle sprawdzać, jakie są te stanowiące i opiniujące uchwały. Z resztą sobie dobrze radzę i nie potrzebuję uchwał o kolorze farby.

Cóż - po to istnieje przecież forum, by wypowiadać swoje zdanie i pomagać sobie wzajemnie. Tego w Polsce coraz mniej.

Rozumiem - frustracja, złośliwości, stres - wszędzie się dają we znaki.

Wcześniej jako młody dyrektor dużo się tu na forum uczyłam, teraz chętnie swoje doświadczenie wykorzystałabym dla dobra polskiej szkoły, ale odbiera mi się sens tej pomocy.

Zrobię spis to go tu skopiuję - może ktoś bez wice też się miota w gąszczu prawnym i  papierowym.

aza14-10-2021 15:00:06   [#05]

Dorotko -

moje przedszkolne - ale kompetencje rady w szkole takie same.

Pozdrówki!!!

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej…

Uchwały mogą być stanowiące lub opiniujące. W przedszkolu publicznym do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzenia planu pracy przedszkola na dany rok szkolny w drodze uchwały (art. 70 ust. 1 pkt 1),

2)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola oraz radę rodziców (art. 70 ust. 1 pkt 3, art. 45 ust. 9 i ust. 1 pkt 2),

3)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola (art. 70 ust. 1 pkt 4)

5)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków (art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 1 pkt 5)

(art. 70 ustawy Prawo oświatowe).

… oraz kompetencje opiniujące

Ponadto, wg art. 70 ust. 2 ww. ustawy rada pedagogiczna przedszkola publicznego opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy przedszkola (art. 70 ust. 2 pkt 1),

2)     projekt planu finansowego przedszkola (art. 70 ust. 2 pkt 2),

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień (art. 70 ust. 2 pkt 3 oraz art. 68 ust. ),

4)     propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych(art. 70 ust. 2 pkt 4).

Skimir14-10-2021 16:28:39   [#06]

Dorotagm, odnoszę wrażenie, że za bardzo odebrałaś do siebie propozycję uchwały o kolorze farby a nie o to chodziło.

Rzecz w tym, że robienie spisów wszelakiej maści jest moim zdaniem nakręcaniem biurokracji, która później nas zabija. Powstają spisy uchwał, spisy regulaminów, spisy procedur - do tych spisów każdy dorzuca swoje trzy grosze a inni biorą to za pewnik. Niektórzy później z tych spisów bezkrytycznie korzystają i tworzą dokumenty, które są następnie czytanie przez np. organ nadzoru pedagogicznego… stają się póżniej te dokumenty „obowiązkowe” bo przecież w innej szkole są, to też w pozostałych powinny być - no i nowotwór „dokumentacyjny” ogarnia całe ciało :-(

Kiedyś tutaj był wątek o tym jakie regulaminy i procedury powinny być wprowadzone w szkole, z pewnością część z nich miała umocowanie w prawie jednak część wyglądała tylko na bardzo poważne… Jedno jest pewne - spis sięgał dziesiątek pozycji.

A co do malowania drzwi… nie ukrywam, że o ile mnie pamięć nie myli to ktoś kiedyś tu pytał o podstawę prawną uchwały RP w zbliżonym do tej kwestii temacie :-)

No ale aby nie być gołosłownym i tylko się tu mądrzyć dorzucę jeszcze uchwałę, którą stosuję w sposób formalny:

1. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu…

 

 

dorotagm14-10-2021 22:43:52   [#07]

Azuniu! Dzięki! Pozdrówka

Skimir. Widzisz, gdy przeglądać zaczęłam, co ja mam a co inni, co jakoś mi nie współgrało. Często stosuje się coś, co wyszło z prawa lub zapominam, co weszło nowego i dlatego chciałam sobie uporządkować, mój protokolant nie ogarnia.

Nie chcę tworzyć czegoś, co nie jest wymagane prawem, bo i po co napędzać te papiery.

Organizacja doskonalenia - ma być uchwała, a ja miałam raz , a teraz zapomniałam o niej.

Tymczasem znalazłam takie zapisy - dość aktualne - kwiecień 2021. Wydaje mi się, że rzetelnie podsumowujące temat.

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/zadania-i-kompetencje-rady-pedagogicznej-w-czasie-pandemii-i-nie-tylko-19359.html

Aktualne podstawy prawne dotyczące działalności rady pedagogicznej - 

Działalność rady pedagogicznej określają przepisy ustawy Prawo oświatowe w art. 69 i 70 (dalej jako: ustawa).Jest w nich mowa m.in. o tym, że rada powinna funkcjonować w każdej szkole i placówce z wyjątkiem: 

 • szkół zatrudniających mniej niż 3 nauczycieli, 

 • szkolnych schronisk młodzieżowych, 

 • placówek kształcenia ustawicznego prowadzących działalność w formach pozaszkolnych. 

Kompetencje rady pedagogicznej 

(na podstawie art. 70 ustawy) 

Do kompetencji stanowiących należy: 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły/placówki; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi; 

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Dodatkowe zadania i kompetencje rady pedagogicznej 

Powyżej wymieniono najważniejsze kompetencje rady pedagogicznej. Są one jednak znacznie szersze – co przedstawia poniższa tabela. 

Przedmiot opinii 

Czy jest obowiązek zasięgnięcia opinii 

Odwołanie wicedyrektora ze stanowiska kierowniczego 

Tak 

Projekt arkusza organizacyjnego 

Nie. Procedurze opiniowania podlega jedynie organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkładu zajęć edukacyjnych. 

Powołanie kierownika internatu 

Tak 

Zatrudnienie kierownika gospodarczego 

Nie. Stanowisko kierownika gospodarczego nie jest stanowiskiem kierowniczym i jego obsada nie wymaga opinii rady. 

Propozycja przydziału nauczycielom kółek zainteresowań 

Tak 

Dokument zawierający kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia/stanu nieczynnego 

Nie. Sprawy kadrowe zasadniczo leżą poza kompetencjami rady. 

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 

Tak 

Zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki 

Tak 

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków 

Nie. Decyzja w sprawie zawieszenia leży w wyłącznej kompetencji dyrektora. 

Stypendium dla ucznia za osiągnięcia sportowe 

Tak 

Przyznanie nagrody dyrektora szkoły 

Nie. Opiniowaniu podlegają jedynie wnioski dyrektora o przyznanie nagród, a nie nagrody, których przyznanie zależy wyłącznie od dyrektora szkoły. 

Przyznanie nagrody jubileuszowej 

Nie 

Dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego/programu nauczania 

Tak 

Ustalenie szkolnego zestawu podręczników 

Tak 

Ustalenie wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły 

Tak 

dorotagm14-10-2021 23:09:33   [#08]

A co z programem wych - prof.?

Ja mam taką uchwałę:  - po uchwaleniu przez Radę Rodziców. I szczerze mówiąc terminy zwykle nie pasują - najpierw rodzice na I zebraniu - 2 połowa września, a my po nich czyli gdzieś koniec października lub nawet listopad mi wychodzi. Nie zwołuję ludzi tak często przecież. Pewnie to można też jakoś inaczej. Jak ?

Uchwała nr 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
z dnia 
w sprawie przyjęcia Programu Wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w ...

Na podstawie art. 84 ust 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców przyjmuje do realizacji Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej ......

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 I drugie: uchwałę za I półrocze klasyfikacyjną trzeba, czy nie trzeba? A jak ktoś nieklasyfikowany??


post został zmieniony: 14-10-2021 23:14:59
rzewa15-10-2021 01:20:04   [#09]

rada pedagogiczna przyjmuje PROJEKT programu profilaktyczno-wychowawczego, który uchwala rada rodziców i powinna to zrobić do końca września, rada pedagogiczna uchwala ten program tylko w tych jednostkach, w których jest on obligatoryjny a nie ma w nich rady rodziców -> art 84 ust 2 pkt 1 oraz ust 3 i 4 u.P.o.

jak nie uda się do końca września uchwalić tego programu, to ustala go dyrektor szkoły w uzgodnieniu z ON

rada pedagogiczna przyjmuje wyniki klasyfikacji zarówno śródrocznej jak i rocznej oraz końcowej - wśród tych wyników mogą być uczniowie nieklasyfikowani z niektórych jak i ze wszystkich przedmiotów i to bez względu na to o jaka klasyfikację chodzi

joljol15-10-2021 10:30:32   [#10]

zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki - to znaczy czego, oprócz tego co jest wymienione w prawie

Jacek15-10-2021 15:58:37   [#11]

nie ma definicji co to jest plan pracy szkoły

joljol15-10-2021 17:57:49   [#12]

jasne Jacku:)

i nie ma też nigdzie zapisu, że trzeba tworzyć plany roczne

bo niby co w nich ma być?

Jacek15-10-2021 18:18:17   [#13]

Takie kiedyś znalazłem, choć nie do końca się zgadzam:

Przykładowa struktura „Planu pracy szkoły”

1. Kalendarz roku szkolnego – zadania dyrektora szkoły określone w terminarzu:

 • Termin rozpoczęcia roku szkolnego/zakończenia roku szkolnego
 • Terminy ferii
 • Dni wolne (bez konieczności odpracowania)
 • Dni wolne (pod warunkiem ich odpracowania)
 • Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym

2. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych

3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:

 • Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych
 • Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych
 • Terminy wystawiania ocen/projektów ocen
 • Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

4. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)

5. Nadzór pedagogiczny

6. Zadania związane z polityką kadrową (terminy zawierania umów, kontrola akt osobowych, ruch służbowy itp.)

7. Terminy zebrań z rodzicami

8. Działania związane z awansem zawodowym (m.in. harmonogram działań dyrektora szkoły, lista nauczycieli rozpoczynających i kontynuujących staż, terminarz, przydział opiekunów stażu, lekcje koleżeńskie)

9. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy:

 • Przeglądy szkół pod kątem bezpieczeństwa
 • Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp
 • Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych
 • Termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji szkoły

10. Terminy przygotowań sprawozdań, raportów i informacji:

 • Sprawozdania SIO
 • Terminarz przygotowania „Planu nadzoru pedagogicznego”
 • Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego”
 • Sprawozdanie z wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli i przygotowanie działań na kolejne lata
 • Sprawozdania z realizacji planu finansowego
 • Inne zadania związane ze sprawozdawczością

11. Promocja szkoły (zadania, zespoły, terminy, imprezy i uroczystości)

 

tu podobnie, choć owulacja wypadła :-)

https://edurada.pl/artykuly/planowanie-pracy-szko-y-a-schematy-organizacyjne/ 


post został zmieniony: 15-10-2021 18:29:00
joljol15-10-2021 18:40:04   [#14]

przecież to wszystko jest

w różnych miejscach, wiele rzeczy podaję na pierwszej radzie

kiedyś praktykowałam harmonogram posiedzeń rad na cały rok, teraz nie - nie ma takiego obowiązku, nie muszę się wiązać terminami

 

ok, jak kto woli 

póki co:))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]