Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauka języka polskiego dla obcokrajówców - OP vs. OSNP
strony: [ 1 ]
KK7429-09-2021 14:14:52   [#01]

Szukam stosownych zapisów w prawie oświatowym o długości nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Organ prowadzący twierdzi, że takiemu uczniowi nauka należy się tylko przez 12 miesięcy, a organ sprawujący nadzór pedagogiczny, że bezterminowo - do czasu aż się nauczy. Na jak długo u was obcokrajowcy (jeśli macie takich w szkołach) mają przyznaną naukę j. polskiego?

Jot29-09-2021 15:35:15   [#02]

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-ksztalceniu-w-polskim-systemie-oswiaty-osob-przybywajacych-z-zagranicy

 

Iwona 1330-09-2021 13:37:00   [#03]

Rację ma organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący nie ma racji, tylko szuka oszczędności ( mimo że na tych uczniów jest subwencja). Dają zgodę  na rok na dwie godziny ( a mogą na więcej), a  potem dyrektorzy znowu powinni występować o kontynuację  nauki języka polskiego jako obcego ( czego z reguły nie robią) – tak długo, aż uczeń opanuje dobrze język ( czyli dwa - trzy lata co najmniej).

Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka  polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego (nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo).
Dodatkową naukę języka polskiego organizuje gmina lub powiat  właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Korzystanie przez cudzoziemców z dodatkowych zajęć z języka  polskiego nie jest ograniczone czasowo. (Ustawa, art. 165.7,  Rozporządzenie § 17).

 

 

rzewa30-09-2021 19:48:48   [#04]

ważne jest czy mamy do czynienia z cudzoziemcem czy z obywatelem polskim nie znającym dobrze języka polskiego

cudzoziemiec uczy się polskiego dopóki się go nie nauczy - może być, że przez cały okres nauki w szkole

obywatel polski ma prawo do dodatkowej nauki języka polskiego tylko przez okres 12 m-cy

natomiast pozostałe uprawnienia tj.:

- prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela

- prawo do dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania

przysługuje i jednym i drugim jedynie przez 12 miesięcy

cynamonowa05-10-2021 17:46:21   [#05]

Podniosę temat...

 

Gdzie znajdę pp, ze nauka dla cudzoziemca nie jest ograniczona czasowo ( do 12 miesięcy). ? 

Ar. 165.7...mówi: ( ale już w ust. 8 - czytamy o 12 miesiącach

7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Jot05-10-2021 17:55:58   [#06]

W pkt 8 jest mowa o pomocy osoby pełniącej rolę tłumacza przez okres nie dłuższy, jak 12 miesięcy.

Moim zdaniem to, czego szukasz masz w ust 7

cynamonowa05-10-2021 18:02:29   [#07]

Mój OP...czyta to inaczej....że ogólnie, pomoc taką udziela się przez okres 12 miesięcy...( zapis wg mnie dwojaki do interpretacji)....

Jot05-10-2021 18:23:36   [#08]

Poniżej jest mowa tylko o ograniczeniu liczby godzin w skali tygodnia.

§17.1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2.Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2godziny lekcyjne tygodniowo.

3.Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.
§18.1. Dla uczniów wymienionych w§17ust.1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zdanego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzą-
cy szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.

2.Dodatkowe zajęcia wyrównawcze zdanego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych,  z tego przedmiotu, w wymiarze 1godziny lekcyjnej tygodniowo.

3.Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.
§19.Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w§17ust.2 i§18ust.2, nie może być wyższy niż 5godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000128301.pdf

 

cynamonowa05-10-2021 19:39:49   [#09]

Jot, dziękuję. To  znam i tak pracujemy. Szukam pomocy aby cudzoziemcom przedłużyć czas nauki języka polskiego, bo 12 miesięcy, przy zdalnym...to zdecydowanie zbyt mało...

rzewa06-10-2021 05:58:12   [#10]

hm... w art 165 ust 7 u.P.o., gdzie jest mowa o dodatkowej nauce języka polskiego dla cudzoziemców nie ma ograniczenia czasowego -> naukę tę można w tym wypadku prowadzić tak długo jak będzie potrzebna

to co napisano w art 165 ust 8 u.P.o. dotyczy innej formy -> dokładnie zatrudnienia osoby na stanowisku pomocy nauczyciela (to nie jest nauczyciel, zatem nie musi mieć przygotowania pedagogicznego ani wyższego wykształcenia), która włada językiem ojczystym cudzoziemca i taka pomoc (czyli zatrudnienie takiej osoby) jest możliwe tylko przez 12 m-cy. Odwołanie w tym ustępie do ust 7 mówi tylko o tym, że taką osobę zatrudnia się dla cudzoziemca, który korzysta z dodatkowej nauki języka polskiego, czyli napisano, to po to by nie powtarzać opisu zawartego w ust 7.

Wobec tego ust 8 należy przeczytać następująco:

8. Osoby, o których mowa w ust. 7 niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Iwona 1306-10-2021 14:56:40   [#11]

ad. Cynamonowa  - To łączna analiza art.165 par.7  i 9  Ustawy Prawo Oświatowe. Paragraf 7 określa prawo do bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi i w żaden sposób  nie określa czasu trwania tej nauki.

A par. 9  daje prawo do nauki języka także  obywatelom Polski, ale im  ogranicza to prawo do 12 miesięcy - "Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy."

Nie można tego ograniczenia rozszerzać na cudzoziemców, którzy powinni uczyć się języka polskiego tak długo, jak długo tego potrzebują. Rozporządzenie o nauczaniu osób niebędących obywatelami polskimi w par.17 określa, że mają opanować język w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. A na to na pewno nie wystarcza jeden rok szkolny.

Kuratorium w Katowicach ( szkolenie z 10.09.2021)  przywołało te dwa  przepisy: art.165 par.7 Ustawy i par.17 Rozporządzenia dla uzasadnienia, że nauka języka polskiego dla cudzoziemców nie ma ograniczenia czasowego.  Chętnym wysłali prezentację. Pozdrawiam!

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]