Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egzamin poprawkowy
strony: [ 1 ]
Ania S22-08-2021 20:36:45   [#01]

Witam i proszę o podpowiedź.

 Uczeń ma wyznaczony egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu sierpnia .Na koniec roku otrzymał ocenę niedostateczną i wystąpiłdo Rady Pedagogicznej o możliwość poprawki. Kilka dni przed egzaminem dosttarczył zwolnienie lekarskie do 5 września i prośbę o przesunięcie terminu egzaminu, co w takiej sytuacji należy mu odisać i na jakiej podstawie?

izael22-08-2021 21:18:21   [#02]

UoSO Art. 44m. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Roman Langhammer23-08-2021 04:51:20   [#03]

A formalnie w której klasie jest? Nie otrzymał promocji, czyli "siedzi"? A jak zda poprawkę, to przechodzi do klasy wyżej?

rzewa23-08-2021 09:13:26   [#04]

tak

AnJa23-08-2021 09:36:13   [#05]

Wypada trzymać kciuki za zdrowie tego dzieciaka, by mógł jak najwczesnie przystapić do egzaminu - bez względu na wynik.

Oraz za szkołe i rodziców, by nie robiła przerwy między zakończeniem zwolnienia a egzaminem zmuszając dziecko do adaptacji jako spadochroniarza w nowej klasie, nie wiadomo na jak długo.

MKJ23-08-2021 15:06:39   [#06]

No i jeszcze za to, żeby uczniowie wiedzieli, że nie muszą występować do RP ani do nikogo innego o możliwość poprawki.

Roman Langhammer23-08-2021 16:06:01   [#07]

@MKJ, to już tak na marginesie. ;)

izael24-08-2021 17:31:01   [#08]

MKJ:)))

Roman Langhammer04-08-2022 05:56:53   [#09]

Jak wygląda skład komisji na egzamin poprawkowy, gdy dyrektor jest jedynym nauczycielem danego przedmiotu (przedmiotu, z którego jest poprawka) w szkole? 

dawdaw04-08-2022 08:20:19   [#10]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

§ 16.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

Ja to rozumiem tak, że:

1) wyznaczony przez dyrektora nauczyciel jako przewodniczący, np. przedmiot pokrewny;

2) nauczyciel z innej szkoły - w porozumieniu;

3) nauczyciel przedmiotu pokrewnego.

olaszyma04-08-2022 08:49:42   [#11]

A tak przy okazji , żeby sobie przypomnieć .Jeżeli uczeń nie zda dwóch egzaminów poprawkowych to nie uzyskuje promocji? Tzw . promocja warunkowa, za zgodą rp dotyczy tylko jednej oceny niedostatecznej?

dawdaw04-08-2022 09:11:06   [#12]

Art.  44m ust. 6 USO: Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

KK7417-08-2022 11:59:17   [#13]

olaszyma Tak, warunkowa tylko przy 1 ndst i tylko raz na etap edukacyjny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]