Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel wspomagający - kwalifikacje
strony: [ 1 ]
BeataGie18-07-2021 23:52:27   [#01]

Czy pedagog specjalny - oligofrenopedagogika (licencjat) ma kwalifikacje odpowiednie dla nauczyciela wspomagającego dziecko z autyzmem?

joljol19-07-2021 08:01:12   [#02]

na jakim etapie nauczania?

rzewa19-07-2021 08:56:48   [#03]

Beata: raczej wszystkie KO uważają, że ma


post został zmieniony: 19-07-2021 08:57:40
BeataGie19-07-2021 13:21:30   [#04]

Szkoła podstawowa I etap

joljol19-07-2021 13:26:07   [#05]

w naszym (lubelskie) do autysty ma być rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, nie oligo

Bas19-07-2021 22:32:33   [#06]

Jak Joljol - na pewno nie oligo. Etap nie tylko I, to n-l "wspomagający", a nie nauczający. Współorganizuje proces z nauczycielami przedmiotów.

Dante19-07-2021 23:18:05   [#07]

U NAS  nauczyciel współorganizujący wg zasad :

- ucz. z Zesp. Aspergera wymaga nauczyciela z kwalifikacjami do pedagogiki specjalnej lub z kwalifikacjami do spektrum autyzmu,

- ucz. z niepeł. intelek. w stopniu lekkim + zesp. Aspergera  wymaga nauczyciela z kwalifikacjami do pedagogiki specjalnej lub  z kwalifikacjami do spektrum autyzmu lub z ukończoną oligofrenopedagogiką (!).


post został zmieniony: 19-07-2021 23:20:04
Macia20-07-2021 08:37:56   [#08]

u nas KO twierdzi że oligo może być współorganizującym tylko nie może prowadzić rewalidacyjnych 

izael22-07-2021 14:01:22   [#09]

a u nas może być współorganizującym i prowadzić rewalidację:)

AnJa22-07-2021 14:59:26   [#10]

Moim prywatnym zdaniem oligo może zawsze i wszystko, co nie jest zastrzeżone wprost dla innych specjalności, w przypadku dziecka ze spe - tak jakoś mi wychodzi z rozporzadzenia.

I w przypadku negatywnej opinii w tym zakresie KO - nie przejmowałbym się.

juasia27-07-2021 18:50:14   [#11]

a czy nauczyciel  logopeda po licencjacie i magisterce w tym kierunku i podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej może być nauczycielem wspomagającym  w klasach 1-3 i 4-8 dla uczniów ze spektrum autyzmu? 

AnJa27-07-2021 20:02:34   [#12]

Moim zdaniem - wprost nie.

 

kulka27-07-2021 20:55:47   [#13]

Ale to nie jest chyba normalne, że uznanie  kwalifikacji zależy od regionu... Województwo to nie jest chyba samodzielne księstwo.

juasia28-07-2021 10:08:36   [#14]

ale jeżeli dany uczeń z zespołem Aspegera ma zaleconą o orzeczeniu terapię logopedyczną. to może byłoby uzasadnienie dla zatrudnienia logopedy jako nauczyciela wspomagającego w klasach 1-3?

AnJa28-07-2021 10:52:14   [#15]

Takie dziecko powinno mieć terapię logopedyczną a niezależnie od tego jego edukację powinien wspolorganizowac nauczyciel z uprawnieniami.

KahaM29-07-2021 11:03:22   [#16]

Stanowisko MEiN z tego roku - moje KO kwestionowało kwalifikacje nauczycielki z oligo do bycia współorganizującym (najważniejsze fragmenty)

Zgodnie z art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym
stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym,
organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę
w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji i rewalidację oraz
zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. Oznacza to, że uczniowie niepełnosprawni
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego1, niezależnie od miejsca
kształcenia mają prawo do kształcenia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach
specjalnych określono w § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).
Jeśli dzieci z niepełnosprawnościami pobierają naukę w szkołach ogólnodostępnych
(w ramach tzw. edukacji integracyjnej) zastosowanie mają przepisy § 7 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1309.), zgodnie z którymi w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci/uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w celu współorganizowania
kształcenia uczniów, dodatkowo można zatrudnić, a w przypadku dzieci posiadających
orzeczenie wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, albo
niepełnosprawności sprzężone – zatrudnia się nauczycieli posiadających
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. We wskazanych wyżej przepisach
nie sformułowano dodatkowych wymogów dot. specjalności w zakresie pedagogiki
specjalnej. Zatem każdy nauczyciel, który ukończył studia na kierunku pedagogika
specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne ma kwalifikacje do pracy jako
nauczyciel wspomagający.

Odrębną kwestię stanowią kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów. W przypadku tych zajęć kwalifikacje nauczyciela muszą
odpowiadać rodzajowi niepełnosprawności ucznia i są określone w § 15 ust. 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 z późn. zm.).
Zatem osoba, która posiada kwalifikacje z pedagogiki specjalnej może prowadzić zajęcia
rewalidacyjne z uwzględnieniem wymagania zgodności specjalności pedagogiki
specjalnej z niepełnosprawnością ucznia.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że decyzje w zakresie organizacji pracy
szkoły/przedszkola, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć,
na podstawie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ukończone
formy doskonalenia, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 68 ust. 5 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy podejmowanie
określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych.

juasia29-07-2021 11:50:35   [#17]

czyli wg wyżej przytoczonej wykładni logopeda może być wspomagającym

joljol29-07-2021 12:03:43   [#18]

raczej nie - to nie pedagog specjalny

 do rewalidacji tak

kulka29-07-2021 12:05:04   [#19]

Do #17

Logopeda nie jest pedagogiem specjalnym, w cytowanym powyżej wpisie jest: "...każdy nauczyciel, który ukończył studia na kierunku pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne ma kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wspomagający."

LL29-07-2021 18:01:22   [#20]

Czy nauczycielem wspomagającym może być nauczyciel, który jest magistrem pedagogiki w zakresie resocjalizacji i pedagogiki społecznej?

A po terapii pedagogicznej?

Wg Wikipedii są to działy pedagogiki specjalnej...

Macia30-07-2021 12:44:57   [#21]

Ja tak z innej beczki bo nie chcę tworzyć nowego wątku.

Jak zatrudnić nauczyciela wspomagającego w przedszkolu. Dziecko ma 4 lata (autyzm) ale wolałabym zatrudnić na rok bo nie wiem na ile się sprawdzi  tylko nie wiem czy mogę 

matyldaa30-07-2021 23:40:07   [#22]

#16

Czyli olinofrenopedagog (studia podyplomowe), jako pedagog od uczniów z niepełnosprawnością intelektualną nie powinien zajmować się uczniami że spektrum autyzmu ? 

AnJa31-07-2021 15:40:45   [#23]

Jakoś odwrotnie celnie mi wyszło.

 

margo1311-08-2021 17:51:02   [#24]

Czy n-el po skończeniu licencjatu psychopedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz mgr -diagnoza i terapia pedagogiczna może być nauczycielem wspomagającym dla 2 uczniów  z aspergerem 

muza12-08-2021 08:53:11   [#25]

Czy jest jakieś nowsze rozporzadzenie niz to z sierpnia 2017 r.? Konkretnie, obiło mi się o uszy, że nie mozna już zatrudniać pomocy nauczyciela, że nie ma już takiej "funkcji".

 

rzewa12-08-2021 11:02:02   [#26]

jak najbardziej jest takie stanowisko

nie ma już stanowiska asystenta nauczyciela

AMS13-08-2021 15:54:41   [#27]

nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej ogólnodostępnej zatrudniony dla ucznia z orz. o kszt specjalnym (umiarkoway/głęboki) w klasie 4: ramówka mówi o 24 godzinach, pensum nauczyciela 20 godzin, czy powinien mieć 24 godziny czy 20? jeśli 20 to co z 4 godzinami? Proszę o pomoc!

rzewa13-08-2021 20:46:19   [#28]

hm...co ma ramówka do wymiaru czasu pracy n-la współorganizującego?

umiarkowany to musi się uczyć programem szkoły specjalnej i zajęcia z nim wynikające z ramówki mają realizować n-le, a n-l współorganizujący musi im jedynie pomagać i oprócz tego mieć jeszcze rewalidacje w wymiarze 2 godz tygodniowo

a ten n-l współorganizujący zatrudniony będzie na tyle godzin ile dyrektor otrzyma od OP

natomiast dziecko z niepełnosprawnością w stopniu głębokim powinno uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez zatrudnionego w tym celu n-la/n-li - nie może się uczyć razem z uczniami nie mającymi orzeczenia - te zajęcia będą indywidualne (10 godz tygodniowo) lub grupowe o ile będzie więcej uczniów z takim orzeczeniem

ale jeśli jest dwóch uczniów: jeden z umiarkowanym a drugi z głębokim, to mogą oni mieć razem zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, ale wówczas w wymiarze 20 godz tygodniowo

joljol17-08-2021 07:55:59   [#29]

nauczyciel ma kwalifikacje: pedagogika specjalna, specjalizacja: resocjalizacja - wg mnie nie ma kwalifikacji do bycia nauczycielem współorganizującym dla dziecka z autyzmem

a może się mylę?

Skimir17-08-2021 17:23:03   [#30]

Jest to ciekawe zagadnienie, z pewnością "odpowiednio" interpretowane przez KO ale z rozporządzenia:

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
2) (uchylony)
3) pomoc nauczyciela
- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Skoro tenże nauczyciel posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (w końcu ma tak w dyplomie) to wypełnia warunki rozporządzenia (tym bardziej, że wymieniona jest tutaj (po "LUB") pomoc nauczyciela czyli osoba nie posiadająca jakichkolwiek kwalifikacji w tym zakresie).

Warto jeszcze popatrzeć do orzeczenia - jak to tam zostało sformułowane - często w orzeczeniach jest literalnie przytoczony wymieniony wyżej przepis w całości więc daje to swego rodzaju swobodę. W końcu w pracy nauczyciela współorganizującego nie chodzi również o pracę z uczniem posiadającym orzeczenie ale z całą klasą.

Z pewnością ten nauczyciel raczej nie ma kwalifikacji do prowadzenia rewalidacji z tym uczniem jednak jako nauczyciel współogranizujący... czemu nie? (sprawa do ewentualnej dyskusji z KO bo mam wrażenie, że przyjęło się, że po resocjalizacji to w więzieniach lub ośrodkach wychowawczych tylko).


post został zmieniony: 17-08-2021 17:23:38
aza18-08-2021 10:09:38   [#31]

joljol -

kahaM w poście #16 przytoczyła stanowisko MEN.

w/g tego - może.

 

Powiem szczerze - przy totalnym braku nauczycieli współorganizujących brałabym kazdego, który na dyplomie ma

"pedagogika specjalna"

pozdrówki

 

lkk20-08-2021 18:35:28   [#32]

Uczeń kl.5 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera ma przyznane 10 godzin nauczyciela współorganizującego kształcenie. Czy może być dwóch nauczycieli, każdy po 5 godzin z uczniem, czy musi to być jedna osoba na 10 godzin?

Roman Langhammer20-08-2021 20:34:17   [#33]

Może być dwóch.

Skimir21-08-2021 14:28:39   [#34]

Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, że co do zasady to nauczyciel współorganizujący nie jest przydzielony do ucznia. Tak się potocznie przyjęło ale…

W szkole zatrudnia się nauczyciela / nauczycieli współorganizujących. Nie jest określony wymiar zatrudnienia, tym bardziej nie jest on w jakikolwiek sposób powiązany z ilością godzin ucznia. Nauczyciel współorganizujący jest dla całego oddziału (lub kilku w zależności od organizacji ustalonej przez dyrektora) a jedynie warunkiem jego zatrudnienia jest uczęszczanie do szkoły ucznia z odpowiednim orzeczeniem. W ramach realizacji zadań związanych z współorganizacją kształcenia ten nauczyciel nie prowadzi z tym uczniem zajęć. 

agamali21-08-2021 22:39:01   [#35]
Witam, proszę o pomoc w ustaleniu kwalifikacji nauczyciela wspomagającego dla dziecka przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. 
 
Nauczycielka, którą chcę zatrudnić jest absolwentką APS M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 
 
Studia pierwszego stopnia (licencjackie) ukończyła na kierunku - pedagogika specjalna o specjalności -surdopedagogika, wychowanie przedszkolne, profil ogólnoakademicki. W suplemencie napisano, że uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji i rehabilitacji z osób niesłyszącymi i słabosłyszącymi na stanowisku nauczyciela w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, w placówkach z oddziałami integracyjnymi, w placówkach realizujących edukację włączającą, pedagoga specjalnego -  w poradniach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, , ośrodkach rehabilitacyjnych. Ponadto ma kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela klas I-III szkoły specjalnej oraz w przedszkolu specjalnym zgodnie z realizowaną specjalnością. 
 
Studia mgr ukończyła na kierunku - pedagogika specjalna o specjalności - surdopedagogika z terapią pedagogiczną, które dają jej takie same uprawnienia oraz dodatkowo do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole specjalnej. W suplemencie jest też napisane, że ma przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela (specjalność nauczycielska). 
Czy Nauczycielka ma kwalifikacje do autystyka?
Aleks22-08-2021 22:38:11   [#36]

Dzień dobry,

mam  podobny dylemat i wątpliwości czy nauczycielem wspomagającym dla ucznia z zespołem Aspergera może być nauczyciel, który ukończył podyplomówkę

- oligofrenopedagogika (skoro to dział pedagogiki specjalnej) ,

- pedagogika z terapią pedagogiczną,

- edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną (oligofrenopedagogika).

Zależy mi na prawidłowej interpretacji, wiem,  że wybrany  nauczyciel chce podjąć staż, więc kontrola przy awansie prawie pewna.

Proszę o podpowiedź, jak się zabezpeczyć przed ewentualnym zarzutem o zatrudnienie niezgodne z kwalifikacjami.

 

 


post został zmieniony: 22-08-2021 22:39:02

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]