Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nowy nadzór - 5 lat więzienia dla dyrektora za bójkę uczniów
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar22-06-2021 15:53:05   [#01]

Oto i jest - na skutek protestów przeciw kuriozalnym pomysłom MEIN, tenże wydaje uszczegółowienie (taki efekt konsultacji społecznych)

Projekt z dnia 15 czerwca 2021 r.

Ustawa

z dnia …..

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw[1])

Art. 1.    W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) wprowadza się następujące zmiany:

1)        po rozdziale 9 dodaje się rozdział 10 w brzmieniu:

„Rozdział 10

Przepis karny

Art. 188a. 1.          Kto, kierując jednostką organizacyjną wymienioną w art. 2 pkt 1-8, przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2.    Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;

2)        po art. 188a dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału 11 w brzmieniu:

„Rozdział 11

Przepis o wejściu w życie”.

Art. 2.    W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i 952) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8A w brzmieniu:

„Rozdział 8A

Przepis karny

Art. 64c. 1. Kto, kierując żłobkiem lub klubem dziecięcym, przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Art. 3.    W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) po Dziale VIII dodaje się Dział VIIIa w brzmieniu:

„Dział VIIIa

Przepis karny

Art. 200a. 1.          Kto, kierując placówką lub ośrodkiem będącym formą instytucjonalnej pieczy zastępczej wymienioną w art. 93 ust. 1 lub placówką wsparcia dziennego, przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2.    Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Art. 4.    Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 [1]) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Marek Pleśniar22-06-2021 16:06:03   [#02]

Pierwszy komentarz dla mediów:

Zgodnie ze stanowiskiem ws założeń do tego kuriozum, w którym pisaliśmy: https://www.oskko.edu.pl/stanowisko-ws-zmian-w-nadzorze/StanowiskoOSKKOws-centralizacji_nadzoru.pdf

PLAN SPRAWOWANIA KONTROLI NAD SZKOŁĄ METODAMI „ZARZĄDZANIA STRACHEM”. 1. W założeniach ww. ustawy, w projekcie numer UD227, czytamy że: Projektowana nowelizacja wprowadza przepisy karne, których celem jest pociągnięcie osób kierujących szkołami/placówkami do "odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, powodujących szkodę tego małoletniego". Nasze uwagi: Odpowiedzialność karna stosowana jest dziś przez organa do tego powołane i wszelkie czyny zagrażające uczniom luba naruszające prawo w innych dziedzinach są obecnie zagrożone interwencją prokuratury i sądu. Dlaczego zatem urzędnikom oświatowym, zajmującym się odpowiedzialnością zawodową chce się dać uprawnienia i wytyczne do działań zbliżonych do prokuratorskich? To pomysł nieznany w polskiej oświacie w całej jej historii

====

Aktualnie dla mediów:

OSKKO protestuje przeciw niespotykanym w polskim prawodawstwie, w całej jego historii, próbom wprowadzenia do szkół prawa karnego jako elementu nadzoru pedagogicznego.

Powierzenie urzędnikom kuratoryjnym zadania śledzenia, monitorowania działań szkoły w celu ukarania dyrektora więzieniem za  nieprawidłowe wykonywanie pracy zawodowej jest zarówno niezgodne z prawem jak i zupełnie zbędne. Za przestępstwa wszyscy, w tym nauczyciele i dyrektorzy są poddani działaniu prawa karnego, niewchodzącego w obszar badania jakości pracy szkoły. Za błędy i niedociągnięcia zawodowe - stosuje się dziś kary porządkowe, postępowanie dyscyplinarne, ocenianie pracy - z pozbawieniem stanowiska włącznie oraz przebieg pracy wpływa na wyniki kolejnych konkursów na stanowisko dyrektora.

Jest to typowe zarządzanie strachem, które zaowocuje pozbyciem się ze szkół dyrektorów i nauczycieli niewygodnych, nielubianych przez władze aktualnie rządzącej partii, spowoduje sprowadzenie kadry kierowniczej oświaty do roli zastraszonych, posłusznych wykonawców. Nikt kreatywny, odważny, z zasadami nie przyjmie takiego stanowiska pracy.

Przypomina to złe czasy nomenklatury partyjnej z okresu PRL, gdzie bez akceptacji partii nie można było zostać (i pozostać) dyrektorem szkoły.

Pozostaje niezrozumiałym jakikolwiek inny cel takiego projektu "prawa", poza przejęciem niepodzielnej władzy nad oświatą, bez wpływu samorządów, rodziców, nauczycieli, organizacji lokalnych.

Marek Pleśniar22-06-2021 16:54:53   [#03]

Dokumenty:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12348201/katalog/12797545#12797545

"Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw decyzją Prezesa Rady Ministrów"

Marek Pleśniar01-07-2021 06:42:53   [#04]

https://www.rp.pl/Nauczyciele/306299907-Kary-wiezienia-dla-dyrektorow-szkol---projekt-bez-poparcia-w-Sejmie.html?fbclid=IwAR1VxJC3mAaByvcg4l3YSIWcaUYmn4RL6uzREWYBsk2UnP8ommBy-uvtDH0

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]