Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń zza granicy
strony: [ 1 ]
Jot11-05-2021 08:21:39   [#01]

Przyjeżdża uczeń zza granicy, klasa II. Rodzice/Polacy/ chcą zapisać dziecko do szkoły teraz w maju. Nie mieliśmy takiego przypadku. Przywiezie ocenę opisową z tego roku. Nie chodził do szkoły polskiej tylko niemieckiej, ale uczył się języka polskiego. Czego muszę dopilnować ze swojej strony?

Rozumiem, że będzie sklasyfikowany na podstawie tej oceny która przywiezie? Tak na szybko pytam

Natalia3911-05-2021 09:07:26   [#02]

Ja z trochę innym pytaniem - ale zgodnie z tematem - rodzić - obywatel Ukrainy ma przyjechać do PL do pracy (i jego znajomy) chce aby szkoła wystawiła dla dziecka (przyszłego ucznia szkoły podstawowej) zaproszenie, że zostanie przyjęty do szkoły? Ponoć nowe przepisy - nie mogę nic znaleźć - spotkaliście się z podobną sytuacją? A może nie zaproszenie tylko coś podobnego? 

Iwona 1311-05-2021 10:07:49   [#03]

Poczytaj tutaj ( wątek przekraczanie granicy)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64095&ux=14176&pst=4#pst4

 

Natalia3911-05-2021 11:13:09   [#04]

Dziękuje bardzo Iwona :*

Jot11-05-2021 11:36:05   [#05]

Ponawiam, bardzo proszę. Czy ktoś przyjmował ucznia zza granicy tuż przed zakończeniem roku szkolnego? Wiem, że mogę starać się o godziny dodatkowe z języka polskiego, jeśli będzie taka potrzeba, ale myślę o klasyfikacji.

I jeszcze, czy oni muszą mieć kwarantannę po powrocie do Polski?


post został zmieniony: 11-05-2021 11:40:38
AnJa11-05-2021 11:55:12   [#06]

Nie masz prawa odmówić przyjęcia, jesli mieszka w Twoim obwodzie.

Jeśl masz podstawy do klasyfikacji- klasyfikujesz. Jeśli nie masz - poszukaj:-)

Kwarantanna nie jest Twoim problemem.


Jot11-05-2021 13:21:25   [#07]

Dzięki AnJa

Zak11-05-2021 16:57:29   [#08]

Uczeń Polak przyjechał do naszego kraju z Kazachstanu. Ma świadectwo ukończenia klasy II szkoły podstawowej w tym roku. Rozumiem, że ma już wakacje? Nie przyjmuję go do szkoły teraz (miałby 2 świadectwa) ale dopiero od września do klasy III?

MKJ12-05-2021 10:51:29   [#09]

Usunąłem, bo nie zauważyłem, że chodzi o ten rok szkolny.


post został zmieniony: 12-05-2021 10:52:15
katsik26-05-2021 15:31:52   [#10]

Kochani,

prawdopodobnie (jestem przed rozmową z rodzicem - był tylko kontakt telefoniczny) będę miała ucznia z Kamerunu.

Dziecko ma 7 lat, więc teoretycznie do klasy I trafi,  ma jednak  kłopoty z językiem polskim. Czy moge zaproponować rodzicom zapis dziecka do oddziału 0 - przedszkolnego, by był to jednocześnie okres adaptacyjny dla dziecka, nauki j. polskiego, itp?

Czy w takim przypadku musze mieć opinię poradni?

Matuchno, nie wiem, co mam robić?

 

rzewa26-05-2021 18:55:03   [#11]

możesz zaproponować

rodzice powinni w takim wypadku złożyć wniosek o odroczenie -> Ty zgadzasz się na odroczenie i dziecko trafia do oddziału przedszkolnego

wszystko w art 36 ust 4-7 u.P.o.


post został zmieniony: 26-05-2021 18:58:17
katsik26-05-2021 20:17:13   [#12]

rzewo - dziekuję:)))

izael27-05-2021 06:40:23   [#13]

no i opinia:)

Skimir27-05-2021 07:04:04   [#14]

Przy okazji...

Dla uczniów powracających/przyjeżdżających zza granicy, którzy nie posługują się odpowiednio językiem polskim można zapewnić dodatkowe zajęcia z języka polskiego.

Jak długo trwa ten "przywilej"? Przez ile lat można takie zajęcia dla ucznia prowadzić?

Nosi się z zamiarem przeniesienia dziecka do naszej szkoły rodzic, który z tym dzieckiem w Polsce jest już od trzech lat (z Ukrainy). Przez pierwsze dwa lata dziecko w innej szkole miało prowadzone takie zajęcia, wyrównało już całkiem nieźle poziom posługiwania się językiem polskim, na tyle, że z zajęć zrezygnowano. Nastała pandemia, na skutek odizolowania dziecka od rówieśników (w domu posługują się ukraińskim) nastąpił regres... Czy teraz można ponownie takie zajęcia zaplanować?

Stan4627-05-2021 07:39:28   [#15]

Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego organizuje gmina lub powiat właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Korzystanie przez cudzoziemców z dodatkowych zajęć z języka polskiego nie jest ograniczone czasowo.

Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-ksztalceniu-w-polskim-systemie-oswiaty-osob-przybywajacych-z-zagranicy

Skimir28-05-2021 10:45:32   [#16]

Dzięki.

Zatem dla cudzoziemców nie ma ograniczenia czasowego natomiast dla Polaków powracających z zagranicy już takiej dowolności nie ma...

Zastanawia mnie teraz pewien przypadek.

Uczeń mieszka na Ukrainie od urodzenia, rodzina przyjeżdża do Polski, uczeń posiada polskie obywatelstwo i takim też paszportem się legitymuje. Zatem nie jest cudzoziemcem... Więc nie może korzystać z dodatkowych zajęć bez ram czasowych?

rzewa28-05-2021 17:51:15   [#17]

dla jednych i dla drugich jest ograniczenie: z dodatkowej nauki języka polskiego mogą korzysta przez okres co najwyżej 12 m-cy

przepisy w tej materii dotyczące cudzoziemców dotyczą także polaków powracających z zagranicy

wszystko w art 165 u.P.o.

PioKaz7331-05-2021 08:09:46   [#18]

Przepis dotyczący dodatkowej nauki języka polskiego dla uczniów niebędących obywatelami polskimi brzmi:
"7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę."
Nie ma więc tu ani słowa o ograniczeniu czasowym.
Piszę o tym nie bez przyczyny. Mój poprzedni pracodawca (starostwo powiatowe, uczniowie z Ukrainy niebędący obywatelami) polecił sprawdzenie, co autor miał na myśli.
Wymiana pism z MEN potwierdziła, że w tym przypadku nie ma ograniczeń czasowych.
Jeżeli jest taka potrzeba, to poproszę koleżankę, która teraz wykonuje moje ówczesne obowiązki o kopię pisma i je na forum zacytuję.

KaPi31-05-2021 08:30:40   [#19]

no jednak we wspomnianym przez Rzewę artykule jest okres 12 miesięcy i u nas przez taki okres dziewczynka miała dodatkowy polski...

PioKaz7331-05-2021 11:21:47   [#20]

Owszem. Zgadzam się, że w art. 165 jest mowa o ograniczeniu do 12 miesięcy. Ale to ograniczenie nie jest bezwzględne i dotyczy konkretnych form pomocy.
Pozwolę sobie zacytować większy fragment art. 165 Prawa oświatowego, żeby lepiej zilustrować, co mam na myśli:

"7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.
8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy."

Ja to rozumiem tak:
- osoby niebędące obywatelami polskimi mają prawo do dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego (jeżeli go nie znają lub znają go w stopniu niewystarczającym) bez ograniczeń czasowych,
- osoby niebędące obywatelami polskimi mają prawo do pomocy nauczyciela władającego językiem ojczystym przez 12 miesięcy,
- osoby będące obywatelami polskimi mają prawo do dodatkowej nauki języka polskiego przez 12 miesięcy,
- zarówno osoby będące, jak i niebędące obywatelami polskimi mają prawo do zajęć wyrównawczych przez 12 miesięcy.

W związku z tym, że na dodatkową naukę języka polskiego jest dodatkowa waga w subwencji, należałoby zastanowić się, jak udowodnić w razie kontroli, że zachodziła taka konieczność. Ale to już raczej zmartwienie organu prowadzącego, bo to on organizuje pomoc, więc się będzie tłumaczył.

Dodam, że pracowałem w organie prowadzącym, który właśnie tak, posługując się też interpretacją MEN, te przepisy stosował.
W praktyce zdarzyło mi się organizować pomoc na podstawie art. 165 ust. 7 i 10.

rzewa31-05-2021 17:02:57   [#21]

hm... ja też teraz (po uważnym przeczytaniu tego co wyżej) tak rozumiem

ciekawe tylko czy algorytm subwencji też tak to rozumie...

Jot10-06-2021 13:24:50   [#22]

Dziecko zostało zapisane i przyszło do klasy II SP 28 maja z niemieckiej szkoły z informacją opisową przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego tj tabele z umiejętnościami określonymi za pomocą słów "sprawnie, przeważnie, rzadko". Języka polskiego uczyła się na zajęciach dla dzieci polonijnych /2 lata/. Rozumiem, że na podstawie tych opisów postępów musimy sklasyfikować dziewczynkę. Okazuje się, że rodzina 20 czerwca wyjeżdża na dwa tygodnie znowu do Niemiec. W sumie w szkole będzie niecały miesiąc. Czy rzeczywiście wszystko będzie zgodne z prawem, że otrzyma świadectwo u nas?

rzewa11-06-2021 13:59:53   [#23]

musicie ją tylko do szkoły przyjąć a co dalej to już zależy od waszej decyzji i ew. oczekiwań rodziców:

może otrzymać ocenę opisową i promocję

może też nie otrzymać promocji

innej opcji nie ma


post został zmieniony: 11-06-2021 14:00:19
Aga270916-06-2021 22:17:02   [#24]

 [#02]

Natalia 39 Ja miałam taką samą sytuację. I matce chodziło o zaświadczenie, a nie zaproszenie :)

Też się zdziwiłam, bo dziecka jeszcze nie mogę przyjąć bo nie miałam oryginałów świadectw ze szkoły z Ukrainy.  Matka wypełniła wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły od nowego roku szkolnego i zaczęła tłumaczyć, że aby mogli otrzymać wizę (czy jakieś inne pozwolenie) potrzebuje do konsula zaświadczenie o tym, że chce kontynuować naukę tego dziecka w Polsce.

Co miałam zrobić - wypisałam. Znalazłam wzór zaświadczenia ze wszystkimi danymi (włącznie z nr paszportu) w którym jest informacja, że matka ubiega się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w..... w roku szkolnym 2021/22.

 

 


post został zmieniony: 16-06-2021 22:17:46
Jot06-07-2021 20:12:50   [#25]

Czy w sprawie dodatkowych zajęć  języka polskiego z paragrafu 17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw mogą

 rodzic musi napisać wniosek do dyrektora szkoły o te 2 godziny?

fitter4806-08-2021 12:19:31   [#26]

2 uczniów powracajacych z Anglii rocznikowo IV i VI klasa Rodzice napisali prosbe o zapisanie ich do klasy programowo niższych /III i V/  argumentujac słaba znajomość polskiego. /u nas te 2h z automatu przyznawane chyba ze rodzic odmówi/ Jedynym dokumentem w jezyku angielskim mamy ze dziecko uczeszczało od.. do.. do tamtejszej szkoły. Żadnego świadectwa? Czy te dokumenty musza być przetłumaczone czy wystraczy deklaracja rodziców?

rzewa06-08-2021 19:39:58   [#27]

wystarczy deklaracja

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]