Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Porozumienie zmieniające
strony: [ 1 ]
wiwi22-04-2021 20:40:27   [#01]

Nauczyciel mianowany zatrudniony obecnie na czas nieokreślony 18/18 etatu.  W nowym arkuszu organizacyjnym ze względu na brak godzin nauczanego przez niego przedmiotu przeniesiony na świetlicę, co powoduje zwiększenie godzin w etacie i w związku z powyższym dyrektor jest zobowiązany wręczyć nauczycielowi porozumienia zmieniające. Nauczyciel zapoznał się z zawartym w arkuszu przydziałem czynności i podczas głosowania wyraził negatywny opinię. Obecnie nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Jak dyrektor w takiej sytuacji powinien postąpić ? Jak podpisać z nauczycielem w takiej sytuacji porozumienie zmieniające?  Listownie - listu zapewne nie odbierze.

ewa22-04-2021 22:26:14   [#02]

nie wiem czy dobrze rozumiem, ale jeśli zatrudniony na podstawie mianowania ( a nie mający stopień n-la mianowanego) to:

1. nie porozumienie zmieniające a art 18 KN do niego i teraz:

a) jeżeli wyrazi zgodę to ok

b) jeżeli nie wyrazi zgody, to art. 20 KN

 w przypadku nieobecności ślij poleconym za potwierdzeniem odbioru

 

Ala22-04-2021 23:23:32   [#03]

przesyłka może być uznana za doręczoną jeśli była dwukrotnie awizowana i nie została odebrana :)

ale na to trzeba czasu 

rzewa23-04-2021 06:58:40   [#04]

tak, trzeba ok 3 tygodni

ale słać można jedynie wypowiedzenie z art 20 KN, zatem

należy się z nim skontaktować (w dowolny, możliwy sposób - jak się nie da bezpośrednio, to przez kogoś) i poinformować, że jak nie skontaktuje w celu zawarcia porozumienia (dać mu na to 2-3 dni), to otrzyma wypowiedzenie

tyle

izael23-04-2021 10:00:08   [#05]

a dlaczego można słać tylko z art. 20?

wiwi23-04-2021 14:14:41   [#06]

Nie jest zatrudniony na podstawie mianowania, ponieważ  nie został spełniony jeden z warunków - nie ma możliwości zatrudnienia tego nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony w placówce.

Dlatego też w kolejnym roku etat może mu zagwarantować dyrektor tylko na świetlicy, ale to już inne pensum bo 24/24. Nauczycielowi to nie odpowiada, gdyż chce mieć wolne popołudnia bo ma drugą pracę. 

Dodam, że po zaopiniowaniu arkusza (nauczyciel był przeciwny) - głosowanie w trybie obiegowym (jest dokumentacja), dyrektor odbył rozmowę z nauczycielem i poinformował go, że aby utrzymać jego zatrudnienie w kolejnym roku może być to tylko praca na świetlicy w pełnym wymiarze i konieczne będzie po zatwierdzeniu arkusza podpisanie porozumienia zmieniającego. Nauczyciel nie wyraził zgody - ale była to tylko ustna deklaracja. Dyrektor prosił, żeby to przemyślał. W efekcie - po tygodniu nauczyciel przedstawił długotrwałe bo do połowy maja zwolnienie lekarskie.

halinah23-04-2021 18:39:02   [#07]

Cytat z #1: "Nauczyciel mianowany zatrudniony obecnie na czas nieokreślony 18/18 etatu." - chyba powinien być mianowany, a nie zatrudniony.

rzewa23-04-2021 20:27:03   [#08]

z postu #01 wynika, że jest zatrudniony na podstawie mianowania

178824-04-2021 11:10:31   [#09]

Dzień dobry. A jeżeli nauczyciel, wcześniej zatrudniony poprzez mianowanie w wymiarze 1 etatu (18/18) ma zaplanowany w arkuszu zerowym etat uśredniony składający się z godzin z pensum 18 i pensum 26 (świetlica), to wystarczy, jeśli dowie się o tym na konferencji i nie wyrazi sprzeciwu. Lub lepiej, przed konferencją w rozmowie z dyrektorem. Czy też trzeba jeszcze go informować drogą pisemną?

Fresco24-04-2021 11:45:54   [#10]

Trzeba uzyskać zgodę nauczyciela, art. 18 ust. 1 KN.

margo1324-04-2021 12:09:46   [#11]

A co w przypadku gdy arkusz wrócił z kuratorium i organu prowadzącego do szkoły a nauczyciel nie wyrazi zgody?

Ala24-04-2021 12:17:17   [#12]

dostaje wypowiedzenie

margo1324-04-2021 12:30:22   [#13]

A jeżeli ten nauczyciel ma ochronę ZNP a teraz jest na urlopie dla poratowania zdrowie?

Będzie miał cały etat tylko nie 18/18 a 25/25.

 


post został zmieniony: 24-04-2021 12:31:01
Ala24-04-2021 15:47:33   [#14]

to wysyłasz pismo z propozycją zmiany i informacją, że brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z pracy

halinah24-04-2021 17:09:19   [#15]

wiwi w #6 twierdzi, że "nie jest zatrudniony na podstawie mianowania", stąd mój wpis...

 

rzewa24-04-2021 22:37:06   [#16]

do #13: kontaktujesz się z nim i ustalasz, czy się zgodzi na zmianę pensum (powinno to być zrobione przed sporządzeniem arkusza) i:

1. jeśli się zgodzi, to załatwiacie to formalnie tak, by dyrektor miał dowód na wyrażenie zgody przez n-la

2. jeśli się nie zgodzi to wysyłasz mu wypowiedzenie po konsultacjach z zz-tami - oczywiście zakładam, że nie ma żadnej innej możliwości by ten n-l miał etat

Agnieszka Ch25-04-2021 09:26:27   [#17]

Przepisy „Tarczy 2.0” a kwestia doręczania pism • Zgodnie z art. 98 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza 2.0) nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania tych stanów oraz przed upływem 14 dni od ich zniesienia.  Pracodawca może uznać to wypowiedzenie za skutecznie wręczone dopiero 15. dnia po odwołaniu staniu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.Lepiej wysłać pismo kurierem, niż poczta.

margo1325-04-2021 09:27:23   [#18]

do #16 Ten nauczyciel ma cały etat tylko nie 18/18 a 25/25.

Wcześniej nie był zawiadomiony gdyż w naszej szkole jest taka zasada, że nauczyciel po oddaniu klasy 3 idzie do oddziału zerowego. Ten nauczyciel po oddaniu klasy 3 poszedł na urlop zdrowotny, teraz wg kolejności powinien być w zerówce. Dlatego jest zmiana pensum.

 


post został zmieniony: 25-04-2021 09:30:25
rzewa25-04-2021 11:49:53   [#19]

wobec tego masz możliwość pozostawienia go na tym samym pensum -> czyli jak się nie zgodzi na zmianę, to zostaje na tym, które miał

a co za tym idzie innemu n-lowi (temu, który teraz miał przedszkole) nie można zaproponować zmiany pensum

tyle

Żurek29-04-2021 13:38:30   [#20]

Chcę się podzielić z wami interpretacją prawną na temat corocznego zmieniania pensum wynikającego z arkusza organizacyjnego szkoły. Jest ona całkiem inna od wypowiadanych tu poglądów i praktyk na ten temat.

PYTANIE

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego co roku zmienia się pensum nauczycielom. W umowach i aktach mianowania mamy zapis - pełny wymiar bez określania pensum. Czy mamy obowiązek informowania nauczycieli na piśmie jakie w danym roku realizują pensum dydaktyczne?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią art. 42 ust. 5c ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – dalej KN, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Uśrednienie nie jest dokonywane corocznie, ale wówczas, gdy występuje konieczność uśrednienia wymiaru dwóch (lub więcej) różnych pensów.

W tym miejscu pojawia się kwestia, w jaki sposób dokonywana jest zmiana warunków zatrudnienia w sytuacji zmiany aktu normatywnego określającego wskazane warunki zatrudnienia. W szczególności należy odpowiedzieć na wątpliwość, czy dokonuje się tego w drodze jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, czy też w innej formie.

Zmiana warunków pracy – a w tym wymiaru czasu pracy, która wynika wprost z ustawy, rozporządzenia lub innego aktu prawa (np. uchwały organu prowadzącego) jest przez nią automatycznie zmieniona, także na niekorzyść pracownika. W takim przypadku wypowiedzenie zmieniające nie jest wymagane. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28.04.2009 r., II PK 277/08, uznając, że zmiana przepisów ustawowych (ale także i innych aktów normatywnych) dookreślających treść stosunku pracy powoduje automatyczną zmianę obowiązków i praw stron niezależnie od ich woli.

Ta część stosunku pracy, która wynika wprost z ustawy, może być – co do zasady – przez nią automatycznie zmieniona, także na niekorzyść pracownika i w takim wypadku wypowiedzenie zmieniające nie jest wymagane. Wynika to z zasady bezpośredniego działania ustawy (podobnie: K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do art. 42 Kodeksu pracy).

Powyższe uwagi należy odnosić analogicznie do innych aktów normatywnych (np. uchwał samorządowych), które regulują treść stosunków pracy, a także takich norm jak art. 42 ust. 5c KN, który wskazuje zasady ustalania obowiązkowego pensum nauczyciela w sytuacji, gdy ten realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

Stałym elementem stosunku pracy, podlegającym wykazaniu w treści umowy o pracę, na podstawie art. 29 § 1 pkt 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) jest wymiar czasu pracy, rozumiany jako praca w pełnym lub niepełnym wymiarze.

W związku z tym, że wymiaru pensum nie można utożsamiać z wymiarem zatrudnienia, ponieważ jest on jedynie jego "odbiciem", to uznać należy, że nie istnieje obowiązek aneksowania umowy o pracę lub aktu mianowania w sytuacji, gdy pensum nauczyciela ulega uśrednieniu w trybie art. 42 ust. 5c KN.

Natomiast wydaje się, że ze względów organizacyjnych pracodawca powinien poinformować pisemnie o obowiązującym nauczyciela uśrednionym wymiarze pensum. Nie jest to jednak obowiązek formalny dotyczący warunków zatrudnienia, lecz obowiązek informacyjny.

Co WY na to. Żurek.


post został zmieniony: 29-04-2021 13:42:10
rzewa29-04-2021 14:18:39   [#21]

nie zgadzam się z tą interpretacją -> w przypadku n-li nie jest to takie proste jak w k.p., gdyż pensum n-la jest jak najbardziej istotnym elementem umowy o pracę/aktu mianowania i nie można tego elementu swobodnie zmieniać

owszem, nie jest potrzebne porozumienie zmieniające lub zmiana warunków pracy i płacy w sytuacji, gdy pensum zmienia się niezależnie od pracodawcy -> czyli gdyby została zmieniona w tym zakresie KN czy uchwała OP nie ma potrzeby stosowania porozumienia/wypowiedzenia (ani przeniesienia w przypadku n-la zatrudnionego przez mianowanie), gdyż nie będzie to zmiana stanowiska pracy, tylko inne pensum dla tego samego stanowiska -> np zmiana ustawowa pensum wszystkich n-li przedmiotowców z 18 na 20 lub zmiana pensum n-la pedagoga z 20 na 22 uchwałą OP nie wymaga porozumienia/wypowiedzenia

ale zmiana pensum wynikającego z art 42 ust 5c KN jest spowodowania zmianą przydziału n-la czyli jak najbardziej zależy od warunków pracy i płacy i co za tym idzie pociąga za sobą konieczność porozumienia/wypowiedzenia lub przeniesienia

Żurek29-04-2021 15:00:03   [#22]

KN nie określa wprost trybu w jakim wprowadza się uśrednione pensum wynikające z art.42 ust. 5c. Mówi tylko jak się je  oblicza. Pytam: czy nie ma tu zastosowania art.91c KN? Dodam tylko, że art. 18 mówi o innym stanowisku pracy, a pensum uśrednione wiąże się raczej z czasem pracy. Co o tym sądzisz Rzewo?

rzewa29-04-2021 15:52:22   [#23]

inne pensum to inne stanowisko pracy -> wynika to wprost z treści art 42 ust 3 KN

zatem KAŻDA zmiana pensum spowodowana przez pracodawcę, to zmiana warunków pracy i płacy -> i ma tu zastosowanie, w przypadku umowy o pracę, jak najbardziej k.p. na mocy art 91c ust 1 KN

KaPi29-04-2021 17:50:30   [#24]

wiem, że nauczycielowi na pełnym etacie będę musiała dać w sierpniowym aneksie 6 godzin świetlicy, czyli będzie 18/18 + 6/26, co daje 24/20, czyli 4 ponadwymiarowe

porozumienie zmieniające?

czy nauczyciel może odmówić tej świetlicy (nie mam komu dać, a nie będę szukać kogoś na dwa dni po 3 godziny...)?

co w momencie, jak odmówi?

to w sumie tylko 4 godziny, więc chyba nie pytając mogę przydzielić...

MKJ29-04-2021 18:37:37   [#25]

Nie, dlatego, że jest to związane ze zmiana pensum (z 18 na 20), a więc ze zmianą warunków pracy, jak napisała rzewa. Nauczyciel ma prawo odmówić.

KaPi29-04-2021 18:48:34   [#26]

Ok, więc jak odmówi, jaki mam ruch?

rzewa29-04-2021 19:28:00   [#27]

dać te godziny innemu n-lowi -> może znajdzie się taki, co się zgodzi

a jak żaden się nie zgodzi, to albo zatrudnić kogoś albo samej tę świetlicę ogarniać...

KaPi29-04-2021 19:45:56   [#28]

to ja poszukam... ;)

MKJ29-04-2021 20:13:43   [#29]

Samej może być problem, bo będą to pewnie godziny ponadwymiarowe, a nie jest to związane z realizacją ramowego planu nauczania.

Jeszcze wchodzą w grę zastępstwa doraźne.

Marcin04-05-2021 12:27:44   [#30]

Zastępstwa doraźne nie bardzo bo wtedy w Aneksie wakat - czyli KO opinia negatywna. Oczywiście negatywna opinia to nie koniec świata

MKJ04-05-2021 14:48:36   [#31]

A dlaczego wakat miałby skutkować negatywną opinią? To ja nigdy nie dostałbym pozytywnej opinii.

KahaM04-05-2021 17:06:13   [#32]

W naszym KO w aneksie wrześniowym nie może być wakatów. Wtedy nie dają pozytywnej opinii. W projekcie mogą być.

Marcin05-05-2021 11:52:09   [#33]

W małopolskim nie przejdzie aneks z wakatami. Może w innym KO nie robią z tego problemu, nie wiem.

MKJ05-05-2021 14:21:15   [#34]

Żadne KO nie może robić z tego problemu, bo nie ma do tego podstawy prawnej - KO może negatywnie ocenić arkusz wtedy i tylko wtedy, gdy arkusz jest niezgodny z przepisami prawa, a nie dlatego, że jednemu lub drugiemu kuratorowi coś w arkuszu "nie leży".

Jeżeli nikogo nie udało się zatrudnić, to jest wakat i koniec - dyrektor będzie musiał kombinować z zastępstwami. A obowiązkiem kuratora jest wydać pozytywną opinię i co najwyżej skontrolować później realizację programu nauczania.

Marcin05-05-2021 14:38:14   [#35]

Wiem, że jesteś z KO na wojennej ścieżce i w sumie to trudno się nie zgodzić z tym co piszesz... ale nie wszyscy lubią się "kopać z koniem".

KahaM05-05-2021 14:46:02   [#36]

MKJ rozumiem i popieram Twoje stanowisko. Ja miałam w zeszłym roku negatywnie zaopiniowany aneks wrześniowy przez MKO ale OP zatwierdził. Natomiast generalnie nasz OP też nie chce wojny z naszą panią kurator/wizytator i gdzie się da, to robi co może ;)

matyldaa10-08-2021 23:38:57   [#37]

Jeśli teraz robię aneks i nie mam nauczyciela na zastępstwo (udpz), wpisuję wakat. W momencie, kiedy znajdę osobę na zastępstwo robię kolejny aneks, gdzie zamiast wakatu wpisuję już nazwisko nauczyciela na zastępstwo?

rzewa11-08-2021 08:40:28   [#38]

tak, z tym, że z zatrudnieniem tego n-la nie musisz czekać na zatwierdzenie aneksu -> zatrudniasz i robisz aneks jednocześnie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]