Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatek stażowy
strony: [ 1 ]
emen17-03-2021 11:10:02   [#01]

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach w tej samej gminie- jedna- szkoła macierzysta, druga- uzupełnienie etatu plus dodatkowa umowa na kilka godzin, należy w tej drugiej szkole naliczać dodatek stażowy na podstawie przedłożonych świadectw pracy?

Grazzza17-03-2021 12:37:43   [#02]

W przypadku, gdy ma 1/2 etatu - tak

emen17-03-2021 13:44:25   [#03]

Dziękuję. A z czego wynika wymóg 1/2 etatu?

rzewa17-03-2021 15:02:45   [#04]

nie ma wymogu 1/2 etatu -> dodatek za wysługę lat należy się bez względu na wymiar zatrudnienia

Władysław Ścianek17-03-2021 17:42:15   [#05]

Pragnę odnieść się do przypadku opisanego w #01 przez emen. Podstawą rozstrzygnięcia problemu są normy prawne zapisane w § 7. ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 416 ze zm.). Wklejamtreść poniżej.

§ 7.

1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1.

     Przypadek opisany przez emen oznacza, że za pełny etat sklejony z godzin w szkole macierzystej + godziny w szkole B nauczyciel będzie otrzymywać maksymalny należny % dodatku stażowego. Od godzin, na które zawarto odrębną umowę w szkole B nauczyciel otrzyma dodatek stażowy po przepracowaniu w tej szkole 3 lat  -  3%.

     Cytowany wyżej ustęp 3. zawiera wyjątek na bazie którego przy zatrudnieniu nauczyciela w kilku szkołach, we wszystkich wypłacamy (proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia) maksymalny wypracowany przez nauczyciela dodatek stażowy. Suma wymiarów zatrudnienia razem nie może być większa, niż 1 etat.

     W cytowanym przez emen przykładzie jest większa, stąd zróżnicowane prawo do dodatku.

     Potwierdzam to, co pisze rzewa: dodatek wypłacamy od każdego wymiaru zatrudnienia. Nie jest wymagane 1/2 etatu.

Pozdrawiam !

emen17-03-2021 19:36:28   [#06]

Bardzo dziękuję za Wasze wypowiedzi. Zawsze z uwagą ich słucham, wierząc w doświadczenie . Nasz radca zinterpretował to podobnie , jak powyżej. 

rzewa17-03-2021 20:47:32   [#07]

cóż... w tej drugiej szkole należy także wypłacać dodatek (z tej drugiej umowy) jeśli n-l przedstawił w tej szkole co najmniej 3-letni okres zatrudnienia udokumentowany świadectwami pracy

oczywiście nie będzie się w tym wypadku liczył okres zatrudnienia w pierwszej szkole, gdyż jest to trwający stosunek pracy, a więc nie może n-l przedstawić świadectwa pracy, które by go wykazywało

Z+atem w szkole A n-l ma dodatek wynikający z przedstawionych świadectw pracy (X) i wypracowany w tej szkole (Y). Taki dodatek (X+Y) będzie on otrzymywał za cały etat, a więc za godziny realizowane w szkole A i te godziny w szkole B, które realizuje w ramach uzupełnienia

Natomiast w szkole B realizuje jeszcze godziny wynikające z odrębnej umowy i z tego tytułu powinien otrzymać dodatek w wysokości X, o ile przedstawił w tej szkole świadectwa pracy dokumentujące ten okres zatrudnienia

Grazzza18-03-2021 09:06:44   [#08]

Przepraszam pospieszyłam się, u mnie po 3 latach stażu otrzymała dopiero dodatek i dopełnienie do 1/2 etatu, wcześniej miała mniej godzin, dlatego napisałam jak wyżej.  Oczywiście i Rzewa i p. Władysław mają stuprocentową rację.

rzewa18-03-2021 19:01:06   [#09]

hm... różnimy się z p. Władysławem więc nie możemy oboje mieć racji... :-)

MKJ19-03-2021 11:17:38   [#10]

Być może nie ma różnicy, jeśli doprecyzujemy to, co napisał Władysław Ścianek: w szkole B nauczyciel otrzyma dodatek stażowy po przepracowaniu 3 lat, pod warunkiem, że nie złożył żadnego świadectwa pracy; jeśli złożył to naliczamy dodatek na ich podstawie.

Zgadzam się z Rzewą.

Marcin19-03-2021 13:50:40   [#11]

Znam dyrektorów którzy dodatek stażowy obliczają na podstawie zaświadczenia ze szkoły w której stosunek pracy trwa nieprzerwanie. Np. nauczyciel uczy w szkole A od 15 lat, w szkole B zatrudnił się "na godziny". Świadectwa pracy nie przedstawi bo stosunek pracy w szkole A trwa. Występuje o zaświadczenie z tejże szkoły od kiedy jest zatrudniony. przedstawia zaświadczenie w szkole B... Zawsze miałem z tym problem (choć mojej szkoły nigdy taka sytuacja nie dotyczyła) czy tak może być??

AnJa19-03-2021 14:13:33   [#12]

nie.

MKJ19-03-2021 14:30:15   [#13]

Tak, jeśli jego wymiar w obu szkołach łącznie nie przekracza pełnego etatu.

AnJa19-03-2021 14:37:01   [#14]

ano, ale z opisu raczej wygląda ze w tej szkole, co od lat jest etat 

 

Marcin22-03-2021 10:18:05   [#15]

To załóżmy np. taką sytuację: w szkole A - 9/18 od 17 lat, w szkole B - 7/18 od 2 lat, w szkole C - 6/18 od 2 lat... Co wtedy?

rzewa22-03-2021 13:37:15   [#16]

jeśli staż pracy wynikający z zakończonych stosunków pracy wynosi 0, to ten n-l:

w szkole A ma 17% dodatku stażowego

w szkole B ma też 17% dodatku stażowego, o ile przedstawił w niej zaświadczenie ze szkoły A - pp to §7 ust 3 rozp. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia (jeśli tego zaświadczenia nie przedstawił to dodatku nie otrzymuje)

w szkole C nie otrzymuje dodatku

Marcin22-03-2021 13:46:32   [#17]

no i sprawa jasna, dla potomności.. Dzięki rzewa

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]