Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wniosek o udostępnie informacji publicznej
strony: [ 1 ]
Agnieszka Ch03-03-2021 10:21:53   [#01]

Witam! Wczoraj wpłynęło na pocztę szkoły ....

 

w imieniu stowarzyszenia Młoda Lewica w załączeniu przesyłam wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zarobków księży oraz katechetów. Z góry dziękuję za odpowiedź na zadane przez nas pytania.

 

Jakaś podpowiedź?

ewa03-03-2021 11:00:36   [#03]

jeżeli wniosek wpłynął formalnie, raczej nie radzę zapominać ;-)


post został zmieniony: 03-03-2021 15:36:54
malmar1503-03-2021 11:04:37   [#04]

dokładnie, jak ewa ;-)

noe1903-03-2021 11:21:44   [#05]

[]

jak masz wątpliwości to prawnik w OP

 


post został zmieniony: 03-03-2021 18:12:10
kaef03-03-2021 11:23:22   [#06]

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/pensja-nauczycieli-jest-jawna

Marcin03-03-2021 11:56:22   [#07]

Co to znaczy formalnie? Wiem że, "Ustawa nie określiła żadnych wymagań formalnych dotyczących wniosku" jednak wydaje się że email nie podpisany imiennie nie wyczerpuje znamion wniosku. Oczywiście nie upieram się, zapewne są tu mądrzejsi i mający w tym temacie więcej doświadczenia więc proszę mojej "podpowiedzi"  nie brać na poważnie.


post został zmieniony: 03-03-2021 12:08:09
malmar1503-03-2021 12:33:30   [#08]

Marcin, jest

nawet wtedy, gdy schował się w spamie

wiem z autopsji, przerabiałam

wystarczy, że złoży wniosek do sądu i podepnie wydruk, że wysłała na maila

Renatka03-03-2021 12:56:15   [#09]

Odpowiedzieć:

zatrudnieni na wymiar... płatności zgodnie z karta nauczyciela....podstawa prawna , rozporządzeniem o wymiarze wynagrodzenia podstawa prawna

Daniel120803-03-2021 14:12:04   [#10]

Masz 14 dni na odpowiedź i zrób to. Podaj kwoty brutto, bo to nie tajemnica.

Co do tych wniosków..... to kiedyś wypowiedziałem się na tym forum, co o tym myślę i moja wypowiedź została zacytowana na stronie jednej z organizacji, która "zajmuje" się rozsyłaniem tych wniosków. Robią to w trosce o demokrację i przestrzeganie praworządności ........... :-) Jak dyrektorzy przestrzegają prawa. Po pewnym czasie dostałem w jednym tygodniu 6 wniosków /część wpadła do folderu spam/. Jeden mi umknął i czekam na sprawę z WSA. Uważajcie, co tu piszecie. Pozdrowionka :-)


post został zmieniony: 03-03-2021 14:14:58
Agnieszka Ch03-03-2021 17:27:14   [#11]

Stokrotne dzięki, kamień z serca ....

Pozdrawiam Was;-)

aga19606-12-2021 07:58:54   [#12]

Dzień dobry,

przyszedł e-mail na adres placówki, z wnioskiem o udostępnienie:

1)skanów aktualnych lub ostatnio wykonanych protokołów z kontroli stanu technicznego: instalacji elektrycznej, oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia stanowiskowego.

2) skanów dokumentów sprzedaży (faktura, rachunek itp.) dotyczących przeprowadzonych kontroli, wskazanych w pkt 1 niniejszego wniosku,

3) informacji o osobie odpowiedzialnej za zlecanie okresowych kontroli, wskazanych w pkt 1 niniejszego wniosku, wraz ze wskazaniem:a) pełnionej funkcji,b) danych kontaktowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej e-mail

Mam wątpliwości, co sądzicie?

Skimir06-12-2021 08:26:12   [#13]

Chyba trzeba delikatnie na drzewo wysłać.

Te zapytania mają tyle wspólnego z interesem publicznym...

Mam zamiar wyjaśnić (aby nie pozostać posądzony o bezczynność) i zaprosić do złożenia oferty.

małgocha06-12-2021 10:05:09   [#14]

wniosek z dzisiaj - m.in:

• przesłanie wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych od 2019 roku (z zachowaniem anonimizacji danych osobowych poufnych - PESEL, adres  i zamieszkania czy data urodzenia)

• przesłanie wszystkich faktur za rok 2019,2020 oraz 2021

• udostępnienie ocen pracy nauczycieli za rok poprzedni i bieżący.

• udostępnienie arkusza organizacyjnego szkoły

Co z tym zrobić? Oceny pracy nauczycieli????

Skimir06-12-2021 11:59:03   [#15]

Ustalić opłatę za udostępnienie takiej informacji. Ustawa zezwala na takie działanie.

Przede wszystkim ustalić kto pyta.

noe1906-12-2021 12:18:03   [#16]

Skimir - niestety ustawa nie wymaga przedstawienia się :( przy dostępie do informacji - przerabiałem sądowo

Skimir06-12-2021 16:53:39   [#17]

No ja wiem…

Z pewnością jest kilka typów pytających.

- Szukający rynku zbytu dla swoich produktów i usług więc ślą gdzie popadnie i jak ktoś im odpisze to wciągają to dostosowują swoją ofertę ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprawidłowości w zastanym stanie rzeczy i opisem jak to oni zrobią dobrze. Tutaj po przesłaniu zapytania następuje „kamień w wodę” pytający nie odpowiada na maile z dodatkowymi pytaniami.

- Szukający zajęcia w sądach - a nóż podmiot będzie bezczynny to go można sądem przymusić, może jeszcze się da na tym zarobić… Dla nich najważniejsze jest czy podmiot odpowiada.

- Mniej lub bardziej lokalni działacze, którzy chcą coś tam udowodnić szkole, organowi itp. Ci będą oczekiwać odpowiedzi bo chcą coś udowodnić.

Ciekawe jest rownież to, że pytający podają fałszywe dane, adresy, potrafią zadawać takie same pytania różnym podmiotom posługując się różnymi danymi. O ile sam dostęp do informacji publicznej z pewnością ma sens to sposób wykonania jest beznadziejny. Można bezkarnie zarzucić podmiot bzdurnymi pytaniami wymagającymi całkiem sporych nakładów pracy w celu ich udostępnienia.

Z ciekawości, na kogo trafiłeś?


post został zmieniony: 06-12-2021 16:55:20
EElcia06-12-2021 21:52:24   [#18]

#12 #14

Prawnik poradził odpisać, że zawiadamiam o przetworzonym charakterze żądanych informacji publicznych i jednocześnie wzywam w terminie 7 dni do dostarczenia wyjaśnień, które uzasadniają żądanie celem oceny interesu prawnego.


post został zmieniony: 06-12-2021 21:55:49
jerzyk07-12-2021 21:28:32   [#19]

#12

Mam podobnie

Wklejam to co podesłał mi prawnik:

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie m.in. do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie i pkt 5 lit c.) u.d.i.p. udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających oraz informacja o majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 22 sierpnia 2018 r., II SAB/Bd 51/17 wytworzona w trakcie kontroli obiektu budowlanego dokumentacja, w tym protokoły z obowiązkowych kontroli technicznych, o ile dotyczy ona mienia gminnego, a takim niewątpliwie są gminne obiekty budowlane, dotyczy spraw publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Należy zauważyć, że kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego jest, jak wynika z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)  obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego i powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Z tego powodu wydaje się uzasadnione przyjęcie, iż informację publiczną powinny stanowić dane dotyczące osoby przeprowadzającej kontrolę.

Należy jednak zauważyć, iż informacja, której udostępnienia żąda wnioskodawca ma charakter informacji przetworzonej. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, iż za informację przetworzoną uznaje się informacje, m.in. – która jest wynikiem działań wykraczających poza zakres działań mieszczących się w ramach podstawowych kompetencji organu

- której uzyskanie wiąże się z potrzebą ich odpowiedniego przetworzenia danych, polegającego np. na wydobyciu poszczególnych informacji cząstkowych z posiadanych przez organ zbiorów dokumentów (zob. np. wyrok NSA z dnia 5 marca 2015 r., I OSK 863/14;)

- której przygotowanie jest zdeterminowane szerokim zakresem (przedmiotowym, podmiotowym, czasowym) wniosku, wymagającym zgromadzenia i przekształcenia (zanonimizowania i usunięcia danych objętych tajemnicą prawnie chronioną) znacznej ilości dokumentów (wyr. NSA: z dnia 2 października 2014 r., I OSK 140/14;)

Zatem, w przypadku gdy okaże się, że z uwagi na przedmiot wniosku, przygotowanie informacji  będzie czasochłonne i wymaga ponadstandardowego nakładu pracy uzasadnione będzie wezwanie wnioskodawcy do wykazania powodów, dla których spełnienie jego żądania udzielenia informacji publicznej będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego zgodnie z art. 14 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.

 

jerzyk07-12-2021 21:31:22   [#20]

J jeszcze to:

 

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. - II
SAB/Go 67/09, z którego uzasadnienia wynika:

"(...)W myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy obowiązane do udostępniania
informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące
zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące państwowe
osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty
reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki
organizacyjne samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 6 ust.
1 pkt 2"f" ustawy udostępnieniu podlega informacja publiczna, w
szczególności o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o
majątku, którym dysponują.(...)"

"(...)Należy w tym miejscu wskazać, że ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej przyjęła szerokie rozumienie
przedmiotu regulacji. Co do zasady, wszystko co wiąże się bezpośrednio z
funkcjonowaniem i trybem działania podmiotów, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy, stanowi informację publiczną. W razie wątpliwości, czy
żądana informacja mieści się w przedmiocie uregulowanym ustawą, należy -
respektując zasadę powszechnego dostępu - interpretować przepisy na
korzyść wykonującego prawo do takiej informacji (por. wyrok NSA z 2
lipca 2003r., II SA 837/2003, MoP 2003, nr 17, str. 770) (...)".

SENTENCJA
Dnia 22 października 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie
Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna
Staniszewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek Sędzia WSA
Jacek Jaśkiewicz Protokolant ref. staż. Małgorzata
Zacharia-Gardzielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22
października 2009 r. sprawy ze skargi J.G. na bezczynność Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w przedmiocie udostępnienia
informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym do załatwienia wniosku skarżącego J.G. z dnia [...]
roku o udostępnienie informacji publicznej, w części dotyczącej wydania
kserokopii protokołu pokontrolnego budynku położonego przy ulicy [...],
przeprowadzonej w 2006 roku - w terminie 14 dni od otrzymania akt sprawy
wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia, II. w pozostałym zakresie skargę
oddala, III. zasądza od Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym na rzecz skarżącego J.G. kwotę 100 (sto) złotych tytułem
zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]