Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego.
strony: [ 1 ]
Marek Maj11-02-2021 17:40:59   [#01]

Czy dyrektorom przed ostatecznym zatwierdzeniem organizacji wolno samorządowi polecić dokonanie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach związków zawodowych i kuratora oświaty?

elkap11-02-2021 18:04:54   [#02]

Czy chodzi o zmiany w arkuszu organizacji dokonywane teraz? Bo jeśli tak, to nie wymagają one opiniowania. Powtórnego opiniowania wymagają zmiany dokonywane przed 30 września. Patrz przepisy poniżej:

Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.910 z późn. zm.)

Art.  110.  [Arkusz organizacji szkoły i przedszkola]

1.  Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

2.  Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej - na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.

2a.  W przypadku szkół lub przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej - na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły lub przedszkola informację, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

3.  Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

5.  W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.

 

rzewa11-02-2021 20:11:34   [#03]

sądzę, że chodzi o arkusz na rok szk. 2021/2022

jak najbardziej OP może polecić dokonanie zmian w przedstawionym i zaopiniowanym przez zz-ty arkuszu organizacyjnym, ale tylko z jednego powodu: wtedy gdy przedstawiony przez dyrektora arkusz nie jest zgodny z prawem

należy jednak pamiętać, że arkusz zawiera szereg danych organizacyjnych, które zależą od zgody OP -> jak nie ma tej zgody (a polecenie dokonania zmian wyraźnie na to wskazuje), to i dyrektor ma obowiązek zmian dokonać

takie korekty arkusza nie wymagają opiniowania przez zz-ty, gdyż dokonywane są wtedy, gdy arkusz jest w gestii OP, a OP nie ma obowiązku przedstawiania arkusza do zaopiniowania zz-tom

elkap11-02-2021 20:25:28   [#04]

Ale Marek Maj pytał o zmiany w arkuszu po ich zaopiniowaniu przez zz-ty i organ nadzoru, dlatego myślę, że opinie do arkusza na rok szk. 2021/2022 to jeszcze nie teraz.

rzewa12-02-2021 17:57:59   [#05]

nie wiem o co pytał Marek ale jeszcze uzupełnię moją poprzednią wypowiedź:

po zaopiniowaniu przez kuratora OP jak najbardziej może polecić dyrektorom dokonanie korekty arkusza, ale tylko w tym zakresie, w jakim został on zakwestionowany przez kuratora

gdyby nie można było tego zrobić opiniowanie przez kuratora nie miałoby najmniejszego sensu

elkap12-02-2021 21:07:59   [#06]

Ewo, masz oczywiście rację, bo w opinii KO albo wskazuje, że opiniuje pozytywnie, albo w negatywnej opinii wskazuje zakres, który należy poprawić przed zatwierdzeniem arkusza przez organ prowadzący. Ale luty to nie jest raczej czas gdy kuratoria opiniują arkusze organizacji szkół i placówek.

Marek Maj13-02-2021 12:43:05   [#07]

Przepraszam , pytanie dotyczy arkusza na rok szkolny 2021/2022.

AnJa13-02-2021 14:06:51   [#08]

Dyrektor juz w lutym powinien być przygotowany na to, co mu OP z arkuszem zrobi:-)

matyldaa25-03-2021 12:40:48   [#09]

Mam dziecko z orzeczeniem (autyzm) w klasie I. Klasa ma nauczyciela współorganizującego. Zaplanowałam w arkuszu godziny tej współorganizacji. OP wskazuje, żeby tych godzin nie wskazywać teraz w projekcie, tylko przyznać je razem z innymi w sierpniu (wtedy będę miała na pewno jeszcze jedno orzeczenie wskazujące na nauczanie indywidualne od 1 września). Czy tak będzie właściwie, skoro to dziecko z klasy I orzeczenie  już ma i ono się nie zmieni?

KaPi25-03-2021 12:45:00   [#10]

powinny być teraz wykazane

przecież masz zatrudnionego nauczyciela - pewnie na etap i dalej będzie pracował

AnJa25-03-2021 12:46:13   [#11]

Moim zdaniem - bez znaczenia praktycznego.
Pewnie OP zamierza przekonać Cię do wrzucenia tej 2 pod opiekę tego samego nauczyciela współorganizującego- co ma sens, o ile orzeczenie nie wyklucza jednoznacznie takiej możłiwości.

Marcin25-03-2021 12:53:30   [#12]

To co będziesz miała w sierpniu możesz tylko domniemywać. A skąd wiesz, że to drugie dziecko nie zmieni szkoły?

Wskazuj teraz, choćby dla komfortu psychicznego tegoż nauczyciela wspomagającego. Jak byś się czuła gdyby Cię szef nie uwzględnił na przyszły rok w arkuszu? Ja szukałbym pracy a ze znalezieniem dobrego  wspomagającego jest raczej problem...

matyldaa25-03-2021 13:02:49   [#13]

Może źle napisałam. Jedno orzeczenie mam w klasie I (autyzm) i to wiem na pewno i te godziny chciałam teraz zaplanować. A drugie orzeczenie (nauczanie indywidualne) będę miała (z dużym prawdopodobieństwem) w sierpniu w innej klasie. OP nie chce, żebym teraz te pierwsze godziny wykazywała (o tych drugich godzinach nie ma mowy- bo nie ma orzeczenia o NI, tu zaplanowałam tylko rewalidację). Przy czym, nie zatrudniam nowego nauczyciela, to są i  będą godziny ponadwymiarowe. 

Marcin25-03-2021 13:05:34   [#14]

A to zmienia postać rzeczy. Jak ponadwymiarowe to wykaż tyle ile ich masz na wakat.

fitter4825-03-2021 15:40:55   [#15]

Proszę o potwierdzenie mojego stanowiska w sprawie ograniczenia etatu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania:

Mam tylko dla niego "ewentualnie" 6h /resztę godzin chciałąbym przyznać nauczycielom z większym stażem i doświadczeniem dla jednego z nich i tak nie mam pełnego etatu/ Rozumiem, że ten ruch jest niedozwolony?

1/ Nie moge przyznac mu 6h, nawet gdyby się zgodził? /co jednak nie uczyni na 100%/ Jak nie przyjmie nie mam wyjścia musze te 3h znaleźć kosztem innych? 

2/ Wypowiedzenie umowy o pracę/zmniejszenie liczby oddziałów itp./i 6 miesięczne wypowiedzenie.

A stan nieczynny?

Prosze o wyrozumiałość jestem młodym dyrektorem i uczę się dopiero stawiac czoła takim wyzwaniom.

 

zinka28-03-2021 16:23:13   [#16]

Czy jeżeli mam jednego n-la (w zespole) w innych związkach niż pozostałych n-li, to do opiniowania arkusz SP przesyłam do obu związków?

A jeśli w przedszkolu mam n-li tylko w ZNP, to arkusz do zaopiniowania tylko do ZNP, czy tez do obu, bo ten jeden jest w innych ZZ?


post został zmieniony: 28-03-2021 16:23:44
rzewa29-03-2021 07:37:29   [#17]

przedstawiasz arkusz do zaopiniowania we wszystkich związkach, które przysłały Ci w tym roku kalendarzowym informacje o liczbie członków

fitter48: 1. możesz mu ograniczyć nie więcej jak pół etatu -> czyli musi mieć przydzielone minimum pół etatu (art 22 ust 2 KN); jeśli masz dla niego tylko 6 godzin, to musisz rozwiązać stosunek pracy na podstawie mianowania z art 20 KN - okres wypowiedzenie wynosi 3 m-ce

a to czy n-l otrzyma odprawę (6 m-cy) czy stan nieczynny zależy od niego -> jak złoży wniosek o stan nieczynny, to przeniesiesz go w stan nieczynny a jak nie to nie (dla n-la stan nieczynny jest korzystniejszy)

oczywiście z n-lem będącym w stanie nieczynnym możesz podpisać umowę na te 6 godzin (najpierw na okres stanu nieczynnego a potem nową na czas nieokreślony) - w stanie nieczynnym będzie on wtedy otrzymywał zarówno wynagrodzenie za stan nieczynny jak i dodatkowo za te 6 godzin

wszystko jest napisane w art 20 KN

muza29-03-2021 10:12:12   [#18]

Czy rada pedagogiczna opiniuje arkusz na nowy rok? U nas było to praktykowane do zeszłego roku, gdzie padło hasło, ze nie trzeba, ale ponieważ szykuję się na sąd pracy, chciałabym uniknąć ewentualnych "wpadek", stąd moje pytanie. 

Marcin29-03-2021 10:29:39   [#19]

Opiniowanie w art. 70 ust. 2 pkt 1 organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowego rozkład zajęć edukacyjnych, nie jest równoznaczne z opiniowaniem arkusza organizacji. Podobnie - w art. 70 ust. 1 pkt 1 zatwierdzanie planów pracy nie jest równoznaczne z opiniowaniem arkusza organizacji. Również w innych przepisach prawa oświatowego dotyczących arkusza organizacji (np. art. 110) nie ma odniesienia do obowiązku opiniowania go z radą pedagogiczną.

muza29-03-2021 10:52:45   [#20]

Dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.

 

zinka07-04-2021 13:38:38   [#21]

Czy w arkuszu organizacyjnym pracowników obsługi wymieniamy z imienia i nazwiska, czy tylko liczba etatów, pytam, bo zz chcą z nazwiska (do tej pory nikt nie chciał nazwisk)?

 

rzewa07-04-2021 13:45:33   [#22]

tylko liczba etatów i liczba osób (patrz § 17 ust 3 pkt 4 rozp. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)) - nie ma podstaw do umieszczania takich informacji w AO jak imię i nazwisko pracownika AiO

a nawet nie wolno tego robić, gdyż to wbrew RODO - ci pracownicy nie realizują zadań publicznych


post został zmieniony: 07-04-2021 13:47:40
zinka07-04-2021 14:30:29   [#23]

dzięki, bo już myślałam, że coś namieszałam

też tak pytam, bo na niektórych bipach pracownicy obsługi są wymieniani z nazwiska, zaczęłam się zastanawiać, czy nie jest to czasem informacja publiczna?

Jot07-04-2021 14:53:54   [#24]

nie do końca na temat, wiem..Jakie pieczątki prawidłowo powinna mieć uchwała? i szkolną i dyrektorską? Zasiali mi wątpliwość, bo pamiętam, ze kiedyś jakieś zamieszanie było w tej kwestii..albo i nie było?:_))

AnJa07-04-2021 17:57:46   [#25]

W zasadzie zadnej pieczatki miec nie musi.

MKJ07-04-2021 18:32:05   [#26]

Ale podpis przewodniczącego RP byłby nad wyraz wskazany.

AnJa07-04-2021 20:51:09   [#27]

Pokussiłbym się nawet o konstatcję, ze niezbędny.


katarzs13-04-2021 12:40:53   [#28]

#17

"przedstawiasz arkusz do zaopiniowania we wszystkich związkach, które przysłały Ci w tym roku kalendarzowym informacje o liczbie członków"

Czy do wszystkich, czy tylko reprezentatywnych?

izael13-04-2021 12:48:02   [#29]

przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy,

 

sądząc po tym powyżej to reprezentatywnych:)))

ale

zapytałabym OP, bo oni mają zatwierdzić arkusz, więc muszą mieć pomysł na to, czego formalnie oczekują

:)

kuuuurde... w życiu nie nauczę się tak pisać i tak mówić, bo nawet przeczytać ze zrozumieniem tego nie potrafię:)))

 

rzewa13-04-2021 22:08:42   [#30]

reprezentatywnych, ale

reprezentatywny jest związek: NSZZ "Solidarność", ZNP oraz związek wchodzący w struktury FZZ i to może być każdy związek :-)

z drugiej strony zaopiniować AO dyrektor może wszędzie  - ustawa nie zabrania, a AO jest informacją publiczną, więc... nic się nie stanie, jeśli zostanie AO przesłany do zaopiniowania zz-tom, które reprezentatywne nie są

wobec powyższego, jeśli jesteś pewny, że zz-ty nie są reprezentatywne, to nie musisz im przesyłać AO do zaopiniowania, ale jeśli tej pewności nie masz, to lepiej przesłać

katarzs14-04-2021 08:47:34   [#31]

Dziękuję.  

Marek Maj15-04-2021 13:28:31   [#32]

Dziękuję

 

Jot28-01-2022 17:41:03   [#33]

Nie do końca na temat, ale proszę odpowiedzcie, czy nadal nie ma możliwości zatrudnienia w oddziale przedszkolnym więcej jak dwóch nauczycieli, jeśli dzieci są do godz.16ej w przedszkolu? nie mogę tego zrozumieć, dlaczego ten zapis nie odnosi się tylko do oddziałów, w których nauczyciel główny jednocześnie ma język angielski. Nie raz pasowało by uzupełnić etaty nauczycielkom z 1-3, a tu ściana.

Jot28-01-2022 17:49:13   [#34]

Chyba, że czegoś nie rozumiem, więc chciałabym być mile zaskoczona, bo do tej pory tylko takie interpretacje słyszałam, że jak jest już nauczyciel wychowawca, drugi anglista i nauczyciel religii to już nie można kolejnemu nauczycielowi przydzielić godzin w tym oddziale

AnJa28-01-2022 19:14:57   [#35]

Ciekaw jestem jakiego przepisu to interpretacje bo mam kłopot z identyfikacją.

Jot28-01-2022 20:04:47   [#36]

U nas nie ma przedszkola, więc musiałam dłużej szukać:-))), ale interesuje mnie to, bo dotyczy bliskiej mi osoby:-), Wydaje mi się, że to dotyczy wychowawstwa w grupie w sensie dodatku za wychowawstwo max dla dwóch nauczycieli, a nie tego, ilu nauczycieli ma pracować w danym oddziale

Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

(Dz. U. poz. 502)

ogłoszono dnia 15 marca 2019 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

§ 12. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

 


post został zmieniony: 28-01-2022 20:07:15
KahaM28-01-2022 20:41:15   [#37]

U mnie do  oddziału przedszkolnego wchodzi kilku nauczycieli i OP nie ma z tym żadnego problemu. Wg mnie czym innym jest opieka nad oddziałem a czym innym sporadyczne jakby nie było zajęcia edukacyjne.

Jot28-01-2022 22:19:48   [#38]

Tak w ogóle to chodzi szczególnie o te popołudniowe godziny do 16ej tj, czy koniecznie muszą być ci nauczyciele, którzy mają zajęcia dydaktyczne do południa/wychowawca lub anglista

Jot28-01-2022 23:14:15   [#39]

Już znalazłam odpowiedź i wszystko jasne:-)

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C2PEFR

 

joljol29-01-2022 08:56:22   [#40]

czyli z tej interpelacji rozumiem,

że powierzenie wychowawstwa to jedna sprawa  - tu max 2 nauczycieli w przedszkolu (tak jak w rozporządzeniu)

a praca innych nauczycieli (np. brakuje jakiemuś nauczycielowi z innej grupy 2 godziny, to mogę mu dać w tej co te 2 godziny zbywają)

lubelskie KO zawsze ma z tym problem

Jot29-01-2022 12:33:39   [#41]

Też tak wnioskuję. Nie dziwię się, że KO- nie tylko lubelskie- miało z tym problem, bo nie poszło za tym wyjaśnienie odgórne. MEN pewnie miał  taki zamysł- przecież 1-2 naucz wydawało się tu absurdalne. Dobrze by było to samo usłyszeć w każdym kuratorium, bo niedługo arkusze i to KO musi zatwierdzić, o ile nasze wnioski z tego, co w linku są słuszne.

alis04-04-2022 12:09:43   [#42]

Do kiedy ostatecznie należy w tym roku oddać arkusz do związków?

iwoncia04-04-2022 13:04:43   [#43]

Wyszło mi, że do 5 kwietnia.

rzewa04-04-2022 13:30:42   [#44]

hm... a ja uważam, że grzecznie jest oddać nie później jak 5-6 kwietnia ale... związki mają obowiązek wydać opinię nawet jeśli otrzymają arkusz 18 kwietnia...

MKJ05-04-2022 17:39:11   [#45]

Zgadzam się z Rzewą - właśnie dopinam i jutro ślę. :-)

Ale... związki nie mają obowiązku wydawać żadnej opinii, bo są niezależne, samorządne i generalnie można im naskoczyć. To my mamy obowiązek zasięgnąć opinii. I tyle.


post został zmieniony: 05-04-2022 17:40:23
rzewa05-04-2022 17:50:11   [#46]

hm... nie do końca - minister napisał, że mają wydać jak się zwrócimy i nawet termin określił, więc obowiązek mają...

MKJ05-04-2022 18:11:39   [#47]

Ale wiesz, że Pan Minister może Panu ze Związku skoczyć tam, gdzie Pan Minister może Pana ze Związku w d... pocałować?


post został zmieniony: 05-04-2022 18:12:35

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]