Forum OSKKO - wątek

TEMAT: BARDZO ważne pytanie - konkurs na dyrektora
strony: [ 1 ]
barbaszka10-02-2021 15:08:08   [#01]

Moi Mili poradżcie - czy jeśli 3 lutego weszła nowelizacja rozporzadzęnia "Covid", dotycząca możlliwości przedłużenia kadencji dyrektora, a 8 lutego OP podpisał zarządzenie o konkursie, to może się OP teraz wycofać i skorzystać z przepisów przejściowych o powierzeniu, czy musi byc konkurs?

Dziękuję.

 

AnJa10-02-2021 17:40:23   [#02]

Moim zdaniem - moze.

 

barborka210-02-2021 19:22:39   [#03]

Cudowna wiadomość ;-))

 


post został zmieniony: 10-02-2021 19:34:30
miros10-02-2021 23:08:43   [#04]

Przejrzałem, ale nie widzę tego zapisu.

W którym miejscu jest o tym mowa?

basiaj10-02-2021 23:11:01   [#05]

 § 11ha. 1. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący może: 1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, albo 2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny – 27 – oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., albo 3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. 2. W przypadku przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1, a następnie na podstawie ust. 1 pkt 1, łączny okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż pięć lat szkolnych. 3. W przypadku powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1d, a następnie przedłużenia powierzenia tego stanowiska na podstawie ust. 1 pkt 1, okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy. 5. W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny. 6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Renatka11-02-2021 15:32:57   [#06]

1.Czyli organ prowadzący  ,może  przedłużyć na pięć lat?

2. A gdy ocena dyr. "kończy" się w czerwcu , a organ chce przedłużyć od września (decyzję i procedury podejmie w kwietniu) powierzenie stanowiska dyr. to muszę występować o ocenę?

barborka212-02-2021 11:54:04   [#07]

W zeszłym roku ze względu na COVID i przepisy pozwalające, organ prowadzący przedłużył mi kadencję do 31 sierpnia br. Czy teraz w związku z taką samą możliwością przedłużenia kadencji dyrektora do 31 sierpnia 2026 roku, organ może przedłużyć mi kadencję na 5 lat, począwszy od 1 września 2021 roku, czy tylko na 4 lata, wliczając w to, ten rok obecny?


post został zmieniony: 12-02-2021 11:54:31
Jot15-02-2021 18:16:53   [#08]

Podnoszę post Renatki #06. Czy ktoś może odpowiedzieć ?:-)

izael15-02-2021 19:33:41   [#09]

akurat w tych przepisach nikt się nie zająknął o ocenie

warunki są takie:

np. jesteś dyrektorem - OP: chcemy cię dalej na tym stanowisku - pytamy KO i radę pedagogiczną - KO pozytywnie opiniuje, rada pedagogiczna w ogóle opiniuje i finisz:)

przedłużają ci tę fascynującą przygodę, którą dyrektorowaniem zwą

:)

 

 

Jot15-02-2021 19:50:04   [#10]

Dzięki izael:-) Tak też czytam, że o ocenie ani hu...i się zastanawiam:-)

izael16-02-2021 08:56:00   [#11]

Jot, bo przepisy nie są po to, by je rozumieć...

i tak jak nadejdzie Specjalista Interpretator, to się może okazać, że to my czytać nie umiemy:)

Jot16-02-2021 19:31:04   [#12]

Hm...Mam to z tyłu głowy, że różnie może to być interpretowane:-)

Marla17-02-2021 09:58:25   [#13]

sądzę, że KO wystawi pozytywną opinię, gdy dokumenty będą zgodne  prawie jak z konkursowymi - może oprócz koncepcji i uzasadnienia przystąpienia do konkursu.

Zapewne ocenę będą chcieli zobaczyć ... no chyba że się mylę

pozdrawiam

Żurek17-02-2021 12:10:26   [#14]

Według mnie powołanie dyrektora należy rozpatrywać dwutorowo. Pierwsze to tryb powoływania dyrektora ( o tym mówi ustawa PO, rozporządzenie o konkursie i teraz przepisy cowidowe ). Drugie to kwalifikacje na stanowisko, o czym mówi rozporządzenie. w rozporządzeniu o kwalifikacjach stoi: (patrz wytłuszczenie)

§  1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkołami", oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) 2 ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)uzyskał:
a)  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) 4 w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) 5 nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8)nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
11) 6 w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
Moim zdaniem w każdej z tych procedur powoływania dyrektora, kandydat musi spełniać wymagania, a więc musi mieć ocenę z ostatnich pięciu lat pracy. Pytanie jest czy aktualna ocena ma być na moment powołania, czy w momencie rozpoczęcia procedury? Ja odpowiadam, że w momencie rozpoczęcia procedury, ale to sprawa interpretacji.
dwalcz17-02-2021 14:16:57   [#15]

Barborka2 - zdanie Portalu oświatowego wlicza się poprzedni rok przedłużenia (łączny okres przedłużenia nie może być dłuższy niż 5 lat szkolnych).

JolaR17-02-2021 21:12:04   [#16]

Od 1 września  do 30czerwca pełnię obowiązki dyrektora. Czy zgodnie z przytaczanymi przepisami OP może mi przedłużyć powierzenie do 31 sierpnia 2022?

rzewa18-02-2021 06:19:36   [#17]

tak, może

barborka218-02-2021 13:36:03   [#18]

Czy OP może to zrobić już teraz (przedłużyć kadencję), czy robi to w sierpniu ?

Iwona 1318-02-2021 14:26:43   [#19]

Może już teraz, może później. Zależy jak długo zechce trzymać dyrektora w niepewności :-)

AnJa18-02-2021 14:37:18   [#20]

Tak na pokrętną dosyć (bo moją) logikę-jeśli przedłużenie kadencji miałoby się odbyć nowym zarzadzeniem - to dla mnie jednak bliżej konca obecnej kadencji.

A jeśli zarządzenie zmieniające zarządzenie- to jak najszybciej.

I bardzo prosze nie dopytywac o uzasadnienie - przedstawiłem je na samym początku:-)

 

matyldaa31-01-2024 14:26:40   [#21]

Czy Teraz można jeszcze przedłużyć kadencję dyrektorowi?

joljol31-01-2024 14:47:30   [#22]

tylko konkurs

 

graża22-05-2024 07:21:01   [#23]

Jak ma wyglądać zaświadczenie o zatrudnieniu uwzględniające przeniesienie z innej szkoły? Z góry dziękuję.

joljol22-05-2024 08:10:17   [#24]

Czy o art. 18 Ci chodzi?

dariuszn722-05-2024 09:30:27   [#25]

Do#21 jest nadzieja, że wrócą do przedłużeń kadencji, ale na razie jeszcze nie ma takiej możliwości.

rzewa22-05-2024 11:31:03   [#26]

jeżeli było to przeniesienie, to zaświadczenie dotyczy całego zatrudnienia, czyli jest zatrudniony od (tu data zatrudnienia w poprzedniej szkole), a potem należy wyszczególnić okresy zatrudnienia po kolei ze wszystkich szkół wpisując daty

tak samo wypełnia się świadectwo pracy

juasia22-05-2024 12:22:27   [#27]

Wg zapowiedzi MEN od września ma wejść przepis pozwalający OP na powierzenie obowiązków dyrektora obecnemu dyrektorowi, któremu kończy się kadencja. Czy zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem OP może obecnemu dyrektorowi dać p.o dyrektora  np. od 1 września na 2 miesiące i dopiero potem rozpisać konkurs lub jak wejdzie od września nowy przepis dot. powierzania obowiązków, dać powierzenie?

rzewa22-05-2024 12:41:25   [#28]

może

AnJa22-05-2024 16:17:26   [#29]

Jeśli w szkole jest wicedyrektor to chyba nie bardzo moze powiierzyć p.o. nnauczycielowi, którym od 1 wrzesnia jest ex-dyrektor?

Nie wiemy kiedy wejdzie w życie przepis (ustawowy, więc ściezka wydłużona) o możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi, któremu kończy się kadencja. 
Jeszcze mniej wiadomo o warunkach - zakładam, że bedzie to zbliżone do tych z przeszłości- czyli ten dyrektor musi być z konkursu. A 2 miesięczny p.o. (nawet jesli będzie to ex-dyrektor ) z konkursu bezpośrednio nie jest.

No i pewnie różne opinie i zgody też będą potrzebne.

juasia23-05-2024 12:30:53   [#30]

no tak, trochę to bardziej złożone

bobi36723-05-2024 14:21:46   [#31]

[#28] jaka jest pp?

czy OP może nie ogłaszać konkursu?


post został zmieniony: 23-05-2024 14:22:20
rzewa23-05-2024 16:11:16   [#32]

może, ale nie dłużej niż przez 10 m-cy

art 63 ust 13 u.P.o.

graża23-05-2024 18:36:18   [#33]

I jeszcze jedno pytanie odnośnie oceny pracy.Czy osiba przystępującą do konkursu powinna mieć „ świeżą” ocenę ,czy może być przeprowadzona w 2020 roku?

Ala23-05-2024 22:10:37   [#34]

nie starszą niż 5 lat więc z 2020 może być

graża25-05-2024 21:26:10   [#35]

A czy świadectwa pracy wszystkie od początku świata? Czy wystarczy zaświadczenie z obecnej szkoły ?

izagim29-05-2024 11:37:23   [#36]

Przygotowuję prezentację do konkursu, systematyzuję w głowie PO, proszę o dobre rady od Was? Jakich pytań się spodziewać, jakich błędów nie popełnić.... i co komu na myśl przyjdzie? Wsparcie od praktyków bezcenne!

matyldaa29-05-2024 14:58:44   [#37]

A oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych jest potrzebne? W rozporządzeniu nie ma, ale poprzednim razem dołączałam (a też nie było). 

graża29-05-2024 18:09:38   [#38]

[#26] to zaświadczenie o zatrudnieniu obejmie 20 lat pracy,czy w takim razie dołączam pozostałe świadectwa pracy ? 

rzewa30-05-2024 16:19:34   [#39]

a po co?

jak wygrasz konkurs to przekażesz do akt osobowych

graża04-06-2024 22:57:55   [#40]

Jaka jest różnica pomiędzy orzeczeniem a zaświadczeniem lekarskim?Bo

teraz to już zgłupiałam co ma być ….

bobi36707-06-2024 09:36:52   [#41]

dołącz to co jest napisane w ogłoszeniu konkursowym

Skimir07-06-2024 14:17:20   [#42]

Najlepiej właśnie tak aby się komisja nie doktoryzowała zbytnio.

Różnica jest taka, że orzeczenie wydaje lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania pracodawcy. W przypadku konkursu na dyrektora trudno wskazać pracodawcę który to zrobi... więc jest "zaświadczenie".

emes09-06-2024 15:53:42   [#43]

Czy wspomagaliście się prezentacją na konkursie, czy mówiliście "z głowy"?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]