Forum OSKKO - wątek

TEMAT: likwidacja szkoły
strony: [ 1 ]
azikaj10-02-2021 08:43:38   [#01]

Nauczyciel jest na urlopie dla poratowania zdrowia i zachodzi w ciążę, może przerwać urlop i iść na l4?

Jeśli będąc na macierzyńskim zostanie ogłoszona likwidacja szkoły to ZUS będzie dalej płacił?

Jolanta Pawlak10-02-2021 23:14:48   [#02]

1. Moim zdaniem prawo nie przewiduje przerwania urlopu, żeby przejść na L4.

2. Tak

rzewa11-02-2021 08:59:20   [#03]

a nawet jeśli likwidacja nastąpi przed rozwiązaniem, to ZUS będzie płacił do rozwiązania i potem przez cały urlop macierzyński/rodzicielski

mychase19-07-2021 11:41:57   [#04]

Z dniem 31 .o8  w związku z Uchwałą Rady Miejskiej nastąpi  rozwiązanie szkoły czy dyrektor tez powinien wydać uchwałę informującą o rozwiązaniu ?

MKJ19-07-2021 13:31:57   [#05]

Dyrektor uchwałę???

Marcin20-07-2021 10:33:23   [#06]

Dyrektor nie wydaje żadnej uchwały, co najwyżej zarządzenie ale w tym przypadku to zbyteczne.

AnJa20-07-2021 10:40:48   [#07]

hmmm

A jesli dyrektor musi się porozumieć z przewodniczącym Rady Pedagogicznej - to w zasadzie mogą w konsekwencji coś uchwalić chyba;-)

MKJ20-07-2021 10:44:38   [#08]

Słusznie AnJa!

Bez przerwy to robię. Nawet nie wiesz, ile takich uchwał wspólnie podjęliśmy!

Marcin20-07-2021 10:51:43   [#09]

I zapewne są te uchwały na papierze...w takim prywatnym, podręcznym segregatorze, bo przecież papier najważniejszy.


post został zmieniony: 20-07-2021 10:54:20
AnJa20-07-2021 11:06:08   [#10]

Coż, właśnie dlatego (także) odszedłem ze szkoły, że w wyniku głosowania zazwyczaj było 1:1 i nie mogłem pogodzić sie z tym, ze w tej sytuacji głos przewodniczacego był decydujący.

Jeszcze gorzej było w przypadku negocjacji i protokołu rozbieżności - żaden z podmiotów nie chciał go podpisac!

MKJ20-07-2021 11:30:50   [#11]

Bo Ty konfliktowy jesteś. Mi zawsze udało się dogadać. Może dlatego, że z natury jestem spolegliwy i nigdy nikomu się nie stawiam.

Roman Langhammer20-07-2021 11:43:49   [#12]

"...nigdy nikomu się nie stawiam"

 


Tutaj się uśmiałem. :P

rzewa20-07-2021 11:50:00   [#13]

bo to jest sztuka - żeby się postawić ale też się nie postawić, bo... pokorne ciele dwie matki ssie, ale gdy to naprawdę ciele, to i w d... dostaje i za siebie i za innych

alis12-05-2022 20:49:12   [#14]

Kochani, niestety dopadła ,,moją" szkołę likwidacja. Pomóżcie jak prawidłowo/w miarę znośnie przejść przez ten cały proces :(

Koniec maja bliski, więc najpierw rozwiązanie stosunków pracy z powodu całkowitej likwidacji szkoły.

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy z nauczycielami, aby nie popełnić żadnego błędu?

 

1. Czy taki wzór pisma jest prawidłowy w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania?

 

SP……………………2022.                                                      …………………., …..2022r.

                   

 

Pani/Pan

 ...........................................................

      (imię i nazwisko nauczyciela)

 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej

w ………………………………….

      

 

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem

z powodu całkowitej likwidacji szkoły

 

W związku z podjęciem Uchwały Nr ……….. Rady Gminy ………… z dnia ………. 2022 r. w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej …………………, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935)

 rozwiązuję z Panią/Panem stosunek pracy zawarty w dniu .............................z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od dnia 1 czerwca 2022 r.  do 31 sierpnia 2022r.

Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy jest całkowita likwidacja Szkoły Podstawowej w …………………………….. z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 przywołanej wyżej Ustawy otrzyma Pan/Pani odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto informuję, że w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Pracy w ……………………….

 

............................................................                     

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

 

        .....................................................................................

(data, podpis pracownika - potwierdzenie otrzymania pisma)   

 

2. Czy w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę podstawa prawna  odprawy będzie prawidłowa?

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem za wypowiedzeniem z powodu całkowitej likwidacji szkoły

.

.

Zgodnie z art.20, ust.2 przywołanej wyżej ustawy otrzyma Pan/Pani odprawę w wysokości określonej w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018r. poz.1969.)

i tak analogicznie:

1)jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2)dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3)trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

 


post został zmieniony: 12-05-2022 20:50:26
rzewa12-05-2022 21:17:12   [#15]

Zgodnie z art. 20 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz.1969.) otrzyma Pan/Pani odprawę w wysokości np. trzymiesięcznego wynagrodzenia urlopowego

alis13-05-2022 12:26:09   [#16]

Dziękuję rzewo.

I zrodziły mi się kolejne wątpliwości:

 

1. Nauczyciel kontraktowy obecnie, zatrudniony był na czas określony w celu odbycia dwuletniego stażu (według ówczesnych przepisów) na st. nauczyciela kontraktowego. Umowę na czas nieokreślony otrzymał rok temu i teraz, należy się temu nauczycielowi odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia urlopowego czy jednomiesięcznego jednak?

Czy do wypłaty odprawy zalicza się umowę zawartą na czas określony czy tylko na czas nieokreślony i od dnia zawarcia tej umowy liczymy zatrudnienie?

Wyżej wspomniany nauczyciel w sumie zatrudniony jest u mnie 3 lata, ale rozwiązuję umowę zawartą na czas nieokreślony, czyli zawartą rok temu.

Podobnie jest w przypadku innych nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony, gdzie mam rozstrzygnąć pomiędzy dwumiesięczną a trzymiesięczną odprawą.

 

2. Mam troje nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, którzy spełniają warunki dotyczące stażu pracy i wieku do przejścia na świadczenie kompensacyjne, przysługuje im odprawa sześciomiesięczna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ale czy jeszcze trzymiesięczna emerytalna (art.87 ust.2 KN)?

 

Proszę wybaczyć być może laickie pytania, ale to moje pierwsze  zderzenie z wypowiedzeniami.

 

 

 

rzewa13-05-2022 20:43:41   [#17]

1. liczy się cały staż pracy u Ciebie na wszystkich umowach czyli 3 lata

2. odprawę emerytalną wypłacisz tylko wówczas, gdy n-l poinformuje Cię, że chce przejść na świadczenie kompensacyjne

będzie się ona wówczas należała bez względu na to czy n-l na to świadczenie przejdzie czy nie - w świadectwie pracy zostanie odnotowany fakt wypłacenia tej odprawy

alis17-05-2022 14:35:45   [#18]

1. Czy Ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się wyłącznie w przypadku zatrudniania w szkole nie mniej niż 20 pracowników?

2. Jeśli zatrudniam w szkole 19 osób, to odprawy nie należą się nauczycielom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i tym  w pełnym wymiarze zajęć, i tym w niepełnym wymiarze?

3. Odprawa przysługuje tylko nauczycielom zatrudnionym przez mianowanie w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego?

 

 

rzewa17-05-2022 19:45:25   [#19]

Odprawa przysługuje wszystkim zwalnianym nauczycielom - zarówno tym zatrudnionym na podstawie mianowania jak i tym zatrudnionym na umowie o pracę i to zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy, gdyz zwolnienie następuje na podstawie art 20 ust 1 pkt 1 KN

zróżnicowana jest tylko wysokość tej odprawy:

1. dla n-la zatrudnionego przez mianowanie - 6-ciomiesięczne wynagrodzenie zasadnicze

2. dla n-la zatrudnionego na umowę o pracę - 1 lub 2 lub 3 miesięczne wynagrodzenie urlopowe (w zależności od stażu pracy)

podstawą prawną wypłacenia tej odprawy dla wszystkich nauczycieli NIE JEST ustawa o zwolnieniach grupowych a Karta Nauczyciela -> dokładnie art 20 ust 2 KN

Natomiast pozostałym pracownikom przysługuje odprawa o ile szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników (nauczycieli i nienauczycieli łącznie z dyrektorem) -> jeśli pracowników jest 19 to AiO odpraw nie otrzymują (chyba, że OP postanowił inaczej)

alis17-05-2022 20:32:43   [#20]

Rzewo,dziękuję, że pochyliłaś się nad moimi rozterkami <3

Dzisiaj jakoś dopadło mnie sporo wątpliwości, a już zdawało mi się, że mam wszystko uporządkowane. Echhhh

 

Pismo dla nauczyciela  zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy będzie takie?

Czy ta ustawa zaznaczona na czerwono powinna być w tym piśmie czy nie?

 

SP....................2022                                                                 ..................., 27 maja 2022r.

                   

 

Pani

..............

Nauczyciel Szkoły Podstawowej

w..........

      

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem

z powodu całkowitej likwidacji szkoły

W związku z podjęciem Uchwały Nr .... Rady Gminy .......... z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w ..............., na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935) rozwiązuję z Panią stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od dnia 1 czerwca 2022 r.  do 31 sierpnia 2022r.

Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy jest całkowita likwidacja Szkoły Podstawowej w ..... z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz.1969.) otrzyma Pani odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia urlopowego.

Ponadto informuję, że w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma przysługuje Pani prawo do wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w .........

 

  ............................................................                     

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

 

        .....................................................................................

(data, podpis pracownika - potwierdzenie otrzymania pisma)   

 

rzewa18-05-2022 07:50:20   [#21]

może być ale nie musi -> wystarczające jest przywołanie art 20 ust 2 KN

choć i tego być nie musi -> wystarczy, jeśli będzie o odprawie i jej wysokości

Daniel120818-05-2022 12:12:33   [#22]

A czy pisanie o odprawie jest obligatoryjne?

U nas prawnik powiedział, że nie trzeba pisać.

alis18-05-2022 12:14:46   [#23]

Dziękuję rzewo za okazaną pomoc.

 

rzewa18-05-2022 15:49:49   [#24]

do #22: nie jest ale lepiej napisać :-)

martek18-05-2022 17:46:10   [#25]

alis, przykro mi z powodu likwidacji waszej szkoły,, ja też jestem malutka" i jeśli mogę powiedz jaką mieliście liczbę uczniów, że zapadła aż taka decyzja?

alis23-05-2022 12:52:31   [#26]

Martek-57

Wiem, że ruch kadrowy kończy się 31 maja, czy ma znaczenie którego dnia wręczę wypowiedzenia nauczycielom, czy mogę to równie dobrze zrobić 31 maja?

I jeszcze jedno pytanie, co z pracownikami/nauczycielami na umowie terminowej? Czy jakieś pismo/wypowiedzenie powinnam wręczyć, czy z automatu następuje rozwiązanie umowy z upływem czasu na jaki była zawarta.

alis23-05-2022 13:40:24   [#27]

I jeszcze jedno pytanie

Czy do wszystkich nauczycieli likwidowanej szkoły stosuję art. 20 ust. 1 pkt 1? (tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze, i tych zatrudnionych poprzez mianowanie w pełnym i niepełnym wymiarze).

mariz23-05-2022 20:02:43   [#28]

W związku ze zmniejszeniem liczy oddziałów w szkole, kilku nauczycieli dostało wypowiedzenia umowy o pracę.

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy z art.27 KN:

1)Nauczyciel wcześniej zatrudniony w innej szkole(gimnazjum - ten sam OP, ale tam zwolniony z art 20 KN, otrzymał 6 miesięczną odprawę) , pracuje u nas 2lata  (umowa na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze) - otrzymuje  odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia urlopowego? 

2) Nauczyciel zatrudniony w tej szkole ostatnie 2 lata umowa na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, wcześniej na stanowisku pomocy nauczyciela, w sumie w naszej szkole zatrudniony ponad 8 lat -  otrzymuje  odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia urlopowego? 

Proszę o potwierdzenie poprawności tego co powyżej.

alis23-05-2022 21:27:43   [#29]

Mariz, moim zdaniem zwolnionym z art. 27 KN nie przysługuje prawo do odprawy. 

 


post został zmieniony: 23-05-2022 21:35:32
mariz23-05-2022 21:43:03   [#30]

Czy do wszystkich nauczycieli likwidowanej szkoły ,lub w przypadku zmniejszenia liczby oddziałów stosuję art. 20 ust. 1 pkt 1? (tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym i niepełnym wymiarze, i tych zatrudnionych poprzez mianowanie w pełnym i niepełnym wymiarze)?

rzewa24-05-2022 09:01:00   [#31]

mariz i alis: napisałam w #19 -> przysługuje wszystkim, bo zwolnienie jest z powodu likwidacji szkoły

wypowiedzenie należy wręczyć do 31 maja włącznie (obojętnie którego dnia byle w maju)

w czerwcu też można (a nawet w lipcu) ale będzie to pociągało konieczność wypłacenia jeszcze odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia

w przypadku zwolnienia n-la na podstawie art 27 KN (nawet jeśli powodem jest brak godzin) odprawa nie przysługuje

w przypadku zwolnienia nienauczyciela z powodu likwidacji stanowiska odprawa przysługuje o ile szkoła zatrudnia 20 lub więcej pracowników (w osobach łącznie z dyrektorem)

 

mariz24-05-2022 10:39:31   [#32]

dziękuje bardzo

alis26-05-2022 07:19:35   [#33]

Dziękuję serdecznie rzewo.

I jeszcze jedno pytanie, co z pracownikami/nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas określony?

Odprawy nie otrzymują, to wiem, ale czy jakieś pismo/wypowiedzenie powinnam wręczyć, czy z automatu następuje rozwiązanie umowy z upływem czasu na jaki była zawarta.

tarek26-05-2022 08:04:08   [#34]

rzewa: czy przedostatnia pozycja w przypaku, gdy szkoła zatrudnia 20+ pracowników również nie powina pociągać odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 27 KN?

rzewa26-05-2022 08:23:28   [#35]

alis: tym, którym umowy się kończą z dniem 31.08 nic nie trzeba wręczać poza świadectwem pracy (o ile naprawdę te umowy się wtedy kończą, bo z n-lami może być rożnie :-))

tarek: nie otrzymują odprawy, bo art 27 KN takiej nie przewiduje

alis26-05-2022 09:09:48   [#36]

rzewo, faktycznie zatrudniłam nauczycielkę (kontraktowa) 28 września  w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.

Jak teraz wybrnąć z tego, dać jej wypowiedzenie i odprawę pomimo nieprawidłowo zawartej umowy? Czy jakoś 'prostować' umowę?

 

tarek26-05-2022 09:18:42   [#37]

rzewa: mam wątpliwość, w wyroku SN I PRN 120/94 jest uzasadnienie "Natomiast, gdy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela pracodawca wypowie umowę o pracę na podstawie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela, to pracownikowi przysługuje odprawa przewidziana w art. 8 wyżej wskazanej ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające prawo do tej odprawy (art. 8 ust. 3 tej ustawy)".

rzewa26-05-2022 12:29:49   [#38]

alis: ta n-lka jest zatrudniona na czas nieokreślony i tak powinnaś to zatrudnienie traktować, o ile nie zachodzą przesłanki wymienione w art 10 ust 7 KN

po prostu w trybie kontroli zarządczej stwierdzasz teraz, że n-lka ma niewłaściwie spisana umowę, robisz z tego notatkę a n-lce wręczasz wypowiedzenie na podstawie art 20 ust 1 pkt 1 KN oraz 31,08 płacisz odprawę

tarek: to jest tylko wyrok w konkretnej sprawie i dość wiekowy... warto też przeczytać uzasadnienie do tego wyroku ale... moim zdaniem jest tak jak napisałam w poprzednim poście i będąc dyrektorem odprawy bym nie wypłaciła

a n-l może, oczywiście, się z tym nie zgodzić i pójść do sądu - jak sąd nakaże wypłatę odprawy, co nie jest oczywiste (zwłaszcza dla OP :-)), to zostanie ona wypłacona

alis03-08-2022 13:51:24   [#39]

Kochani, znowu zwracam się do Was o pomoc.

Szkoła będzie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia, dokumentację przebiegu nauczania przekazuję do KO, pozostałą dokumentację do OP (akta osobowe i coś jeszcze? ) co z pozostałą dokumentacją? np.: dokumentacja wycieczek, PPP, fundusz socjalny, wszelkie umowy, dokumentacja projektowa, egzaminacyjna, nadzór pedagogiczny, itp?

 

alis11-08-2022 09:57:30   [#40]

Coś, ktoś? Wszystko do zniszczenia?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]