Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Edukacja włączająca
strony: [ 1 ]
hania02-02-2021 21:15:44   [#01]

Zaczyna być znowu głośno.... Specjalne ośrodki, poradnie nieco się niepokoją, MEiN uspokaja... co wy na to?

https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8082805,men-szkola-rewolucja-poradnie-edukacja.html?fbclid=IwAR0e_1TaVZmFCGLxcVut2DVNk4AHTji4vRWpgX0wjdxKj6yz-MiP_XVpRUU

 

Karolina02-02-2021 22:03:25   [#02]

Jako mama już dorosłego niepełnosprawnego całe jego edukacyjne życie zależało mi, by była to edukacja włączająca. W praktyce wyglądało to z biegiem czasu na zupełne NI. Tylko nigdy przez 25 lat nie zauważyłam by w szkole w tej kwestii zmieniano cokolwiek prócz przepisów. Nigdy nie szły na to pieniądze, lepsza organizacja nauki i prawdziwe właczanie dzieci niepełnosprawnych do klas. Nawet klasy integracyjne to czasem za mało. Jesli to ma być sztuka dla sztuki to bez sensu.

hania02-02-2021 22:08:55   [#03]

No bo właśnie się boję, że to kolejna sztuka dla sztuki, tworzenie nowych bytów pt. "I te cele chcemy zrealizować m.in. przez powołanie instytucji o charakterze międzyresortowym o roboczej nazwie Centrum Dziecka i Rodziny." - cytuję z w/w artykułu....

i jeszcze: "we wrześniu 2021 roku ruszy pilotaż Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej jako instytucji powstałych na bazie szkół i placówek specjalnych – bez ich likwidacji."

no... zawsze można nowe centra tworzyć, tylko gdzie w tym wszystkim dziecko o specyficznych potrzebach????

 

ale .. pewnie "odfajkuje się" działanie. I nawet w Unii się pochwalić czymś da.... aaa i paru nowych dyrektorów obsadzić......hmmmm


post został zmieniony: 02-02-2021 22:09:38
slos10-02-2021 06:39:29   [#04]

Jedyny możliwy komentarz składa się z ośmiu gwiazdek.

Marek Pleśniar10-02-2021 07:44:05   [#05]

OŚWIADCZENIE  KADRY KIEROWNICZEJ  PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK SZKOLNICTWA SPECJALNEGO

ORAZ PORADNICTWA   Z TERENU   KRAKOWA

 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz placówek szkolnictwa specjalnego oraz rejonowych i specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  wyrażają stanowczy sprzeciw  wobec proponowanych                              a niekonsultowanych działań ORE oraz MEiN  wprowadzających projekt „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca”.

Zastrzeżenia ogólne:

1/ Projekt został opracowany przez niesprecyzowane osoby o nieznanych  kompetencjach specjalistycznych oraz praktyce zawodowej (nie ma możliwości uzyskania informacji o autorach projektu) i oparty jest na niereprezentatywnych danych nieznanej grupy „konsultantów”.

Wspominany w projekcie raport NIK („Kształcenie w szkołach specjalnych” - 2020r) opiera się na kontroli  12 szkół na ok.1600 szkół działających w Polsce.

2/ doceniając ideę edukacji włączającej uważamy, że powinna ona funkcjonować jako  jeden z elementów systemu edukacyjnego w państwie, na równi ze szkolnictwem specjalnym czy integracyjnym.

Proponowany projekt odbiera (de facto) Rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami podstawowe prawo dokonania wyboru drogi edukacyjnej dla swojego dziecka. Celowym jest pozostawienie systemu mieszanego, dającego możliwość decydowania Rodzicom zarówno uczniów niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych                        o sposobie kształcenia Ich dzieci - w zależności od ich potrzeb i możliwości.

Dzieci funkcjonujące w sposób umożliwiający im integrację społeczną  w większości przypadków uczęszczają – na dzień dzisiejszy- do szkół integracyjnych lub prowadzących nauczanie włączające – gdyż taki był wybór ich rodziców.

3/ Proponowany projekt zmienia nie tylko system szkolnictwa specjalnego i poradnictwa w Polsce                        ale także, a może przede wszystkim wpłynie na szkolnictwo ogólnodostępne, które nie zostało poinformowane o proponowanych dogłębnych zmianach w ich organizacji i funkcjonowaniu.

4/  Edukacja włączająca jako jedyny proponowany system szkolny była wprowadzana  w państwach europejskich i jako niesprawdzająca się, nieprzynosząca oczekiwanych korzyści a obniżająca wyniki egzaminów zewnętrznych (np. Pisa)  obecnie proponowana jest jako jedna z możliwości wyboru.

Warto wykorzystywać doświadczenia szkolnictwa w innych europejskich państwach a równocześnie chronić wypracowany wieloletnimi praktykami system polski.

Uwagi  szczegółowe:

1/  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wychowanie przedszkolne

Właściwym rozwiązaniem jest ujednolicenie systemu orzecznictwa dla dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Istotnym – a nie rozwiązanym w projekcie- zagadnieniem jest scalenie form orzekania wg norm MEN lub też zgodnych z MPiPS, czy tez stworzenie innego systemu.

Uważamy iż tylko ujednolicenie programów WWDR oraz Za Życiem i prowadzenie ich jako scalonego systemu wsparcia rodziny będzie przynosiło wymierne efekty rozwojowe dla dziecka, jednocześnie optymalizując niezbędne  koszty ponoszone przez państwo.

Jest dla nas jako praktyków oczywistą kwestią, iż szczególnie małe dziecko potrzebuje pomocy stałego nauczyciela wspomagającego. Niezmienność osoby pracującej z dzieckiem i jej stałe trwanie przy dziecku jest podstawowym gwarantem sukcesu dziecka, jego rozwoju a co za tym idzie zwiększenia jego szans edukacyjnych.

Właściwie prowadzona edukacja przedszkolna w stosunku do dziecka i do rodziców przygotowuje ich do podjęcia najlepszej (z punktu widzenia dziecka) decyzji.

2/ szkoła podstawowa

a/Zdecydowanie podkreślamy, iż system nauczania włączającego nie jest optymalnym dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich niepełnosprawności. To właśnie rodzaj niepełnosprawności, możliwość integracji społecznej jest kwestią kluczową dla dobrostanu dzieci jako uczniów a w przyszłości obywateli potrafiących określić swoje miejsce w społeczeństwie.

b/Szczególnym przypadkiem są tu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, im bowiem starsze dziecko (młodzież) tym trudniejsza jest kwestia wspólnego przeżywania, zainteresowań czy spędzania czasu z dziećmi pełnosprawnymi. Rozdźwięk pomiędzy zainteresowaniami, aktywnościami powiększa się z wiekiem młodego człowieka.

Nie da się przepisami prawa ani procedurami „na siłę” zintegrować wszystkich uczniów.

c/ Uważamy iż największym negatywnym skutkiem realizacji projektu jest wydłużenie drogi, którą dziecko pokonuje aby otrzymać specjalistyczną pomoc. Trudno jest wyobrazić sobie jedną placówkę, która dysponuje sprzętem i specjalistami dla wszystkich dzieci w powiecie, ale tez trudno wyobrazić sobie, iż specjaliści i sprzęt dot. każdej niepełnosprawności znajdują się w każdej ogólnodostępnej szkole.                                                                    Zgodnie z funkcjonującym dziś systemem - każda szkoła specjalna, w której uczą się dzieci z określoną niepełnosprawnością może wspomóc każdego ucznia zarówno właściwym specjalistą, terapeutą jak                                 i sprzętem.

d/ projekt nie przedstawia założeń ilościowych uczniów w klasie na żadnym poziomie kształcenia. Nie ma określonego standardu procentowego ilości dzieci niepełnosprawnych do pełnosprawnych.

Brak jest doprecyzowania rodzaju specjalizacji nauczycieli-specjalistów zatrudnianych w szkołach ogólnodostępnych; zwłaszcza przy założeniu, że każde dziecko (niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności) może uczęszczać do każdej szkoły/przedszkola.

Aby system funkcjonował prawidłowo czyli pozwolił każdemu dziecku odnieść adekwatny dla niego sukces musi zapewnić każdemu dziecku specjalistów odpowiednich dla jego rozwoju; nie zapewni mu tego proponowany w projekcie Asystent Ucznia – pracownik niepedagogiczny.                                                                             Tak więc po raz kolejny: projekt oddala dziecko od specjalisty.

e/ podstawa programowa kształcenia ogólnego – musi mieć możliwość dostosowania realizowanych treści dla każdego ucznia , w zależności od niepełnosprawności oraz możliwości dziecka. Istotny jest nie tylko techniczna możliwość zaadaptowania treści ale przede wszystkim ilość obowiązkowych treści.                                   Projekt zakłada tu autonomię jeśli chodzi o stopień realizacji podstawy programowej oraz połączenie obu obowiązujących w obecnym systemie (PPKO oraz PPKO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym). Nie jest możliwe –bez strat dla ucznia z np. w st. umiarkowanym lub znacznym – realizacja nawet „uproszczonej” wersji PPKO realizowanej w szkole ogólnodostępnej.

Również programy nauczania mają być uniwersalne, umożliwiające uczestnictwo w lekcji wszystkim uczniom. Wątpliwości budzą możliwości przełożenia tych założeń na praktykę szkolną – na tej samej lekcji jedni uczniowie będą realizowali cele na poziomie zdobywania podstawowych umiejętności samoobsługowych, kiedy inni posługiwać się będą pojęciami abstrakcyjnymi.

Projekt wzmiankuje o obecności egzaminów w systemie edukacji, jednak nie precyzuje, czy wszyscy uczniowie będą musieli do nich przystąpić i jak określone zostaną treści na nich obowiązujące.

Praktyka szkół specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim pokazuje, że nie wszyscy oni w całym toku edukacji mają potencjał do nabycia umiejętności czytania, pisania, a nawet niekiedy wyrażania swoich potrzeb. Ci uczniowie również są podmiotami edukacji włączającej, co budzi głęboki niepokój, czy w rzeczywistości będą mieli rzeczywiste możliwości rozwoju na dostępnym dla siebie poziomie, warunkach i formie. Czy ostatecznie nie będzie tak, że uczniowie najniżej funkcjonujący będą zwalniani czasowo lub całkowicie z realizacji podstawy programowej, a tym samym zostaną pozbawieni całkowicie możliwości nauki i rozwoju?

f/ ocena funkcjonowania dziecka oraz ocena jego postępów w szkole musi opierać się na diagnozie funkcjonalnej stworzonej przez fachowców- terapeutów, którzy zatrudnieni są w Poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zapewnienie ciągłości istnienia Poradni zakłada oparcie się na wysokospecjalistycznej bazie diagnostycznej a co za tym idzie adekwatnych działaniach terapeutycznych.

g/ projekt nie precyzuje różnic pomiędzy proponowanym Wsparciem Edukacyjno-Specjalistycznym a już funkcjonującą Pomocą Psychologiczno-pedagogiczną. Zakłada się, że WES może być kierowana do rodziców lub nauczycieli. Nie wyobrażamy sobie, iż są to godziny „zabrane” uczniowi; a jako dodatkowe będą  dodatkowym kosztem ponoszonym przez szkołę/JST.

g/ stanowczo protestujemy przeciwko propozycji ograniczenia możliwości odroczenia obowiązku szkolnego tylko o jeden rok (obecnie o 2 lata). Zmniejsza to możliwości rozwojowe dziecka w wieku, w którym oddziaływania terapeutyczne (realizowane w przedszkolach) przynoszą efekty wspomagające naukę w szkole.

h/ proponowane w projekcie „przekształcenie” szkół specjalnych (kilku? Wszystkich? na danym terenie) w Centrum Wspierania Edukacji Włączającej sugeruje, że będą one jednostkami wspomagającymi n-li ,dyrekcje i rodziców szkół ogólnodostępnych a więc mają pełnić rolę placówki doskonalenia czy doradztwa metodycznego.

Zakłada to praktyczną likwidację szkół specjalnych, z ich wieloletnim dorobkiem i doświadczeniem praktycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Są one bowiem tylko konsultantami, z założenia „gośćmi” w szkole a nie trwałym składnikiem, na którym niepełnosprawny uczeń może się oprzeć w szkolnej codzienności.

i/ istotnym problemem będą konflikty, które z pewnością wystąpią pomiędzy rodzicami uczniów  w klasie.

Mając wątpliwości, co do możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału rozwojowego zarówno przez uczniów pełno i niepełnosprawnych, obawiamy się, że może być to źródłem niezadowolenia i frustracji rodziców wszystkich uczniów. Ostatecznie idea włączania i akceptacji, którą należałoby umiejętnie pielęgnować i z wyczuciem wprowadzać, stanie się przyczyną konfliktów między rodzicami i chęcią odsunięcia tych uczniów, którzy najtrudniej adaptują się w środowisku społecznym, mają niską tolerancję                   na zmiany i prezentują zachowania trudne (niewyobrażalne często dla osób, które nie mają doświadczeń                         z osobami z niepełnosprawnościami).

 

 

3/ szkoła  ponadpodstawowa

W proponowanym modelu  zdecydowanie nie zgadzamy się na rozwiązanie, które włącza Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy do zbioru szkolnictwa branżowego.  W projekcie nie ma miejsca dla uczniów, którzy nie są w stanie wykonywać zawodu (nawet pomocniczego), a więc wyklucza ich z systemu edukacji. Szkoły Przysposabiające do Pracy powinny proponować możliwość kształcenia dla każdego ucznia –                                 w oparciu o diagnozę funkcjonalną, nie wchodząc  w system Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Umożliwienie przyjmowania przez szkoły specjalne także kandydatów bez niepełnosprawności powodować będzie liczniejsze klasy a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów niepełnosprawnych (na zajęciach praktycznej nauki)

4/ Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Stanowczo protestujemy i nie zgadzamy się na likwidację (de facto) funkcjonujących w systemie publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.  Zarówno poradnie rejonowe jak i specjalistyczne powinny w dalszym ciągu realizować  bardzo liczne zadania na rzecz dzieci, uczniów, szkół i rodziców zaś Centrum Dziecka i Rodziny  jako jednostka wielospecjalistyczna i międzyresortowa powinna być uzupełnieniem systemu.

JST jakim jest Powiat mając na względzie dostępność, możliwości organizacyjne, lokalne zasoby i konieczność dostosowania organizacyjnego, powoływałby nową placówkę do pełnienia zadań CDR, lub przekształcałby wybraną placówkę ( PCPR lub PPP w tym poradnię specjalistyczną) w CDR.

5/ Przygotowanie i rozwój zawodowy kadr

Nauczyciele i specjaliści pracujący aktualnie w szkolnictwie specjalnym to wysokokwalifikowana kadra, której odbudowa (po unicestwieniu zakładanym w projekcie) potrwa kilkanaście lat, z oczywistą stratą dla niepełnosprawnych uczniów, którzy otrzymają pomoc niepełną, nie w wymiarze maksymalnym, ale w takim jakim dysponować będzie szkoła na ich terenie (w niewielkich miejscowościach, na wsi gdzie dostęp do specjalisty będzie bardzo utrudniony).

Nauczyciele szkół specjalnych są przygotowani  do pracy z dziećmi i młodzieżą, natomiast andragogika nie jest elementem ich przygotowania pedagogicznego w takim stopniu aby z pełną odpowiedzialnością stanowili wspomaganie dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych.

Projekt nie przedstawia żadnych konkretnych rozwiązań dot. funkcjonowania nauczycieli jako pracowników CWEW. Jako dyrektorzy jednostek systemu oświaty nie widzimy możliwości wyłączenia pracowników pedagogicznych szkół i placówek specjalnych z systemu edukacji.

Nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych nie są przygotowani do nowych zadań jakie stawia przed nimi projekt: tworzenia diagnozy funkcjonalnej , realizacji zadań terapeutycznych. Mimo chęci pomocy dzieciom zgromadzenie przez Nich wiedzy i umiejętności praktycznych, specyficznych dla każdej niepełnosprawności jest niemożliwym w przewidywanym okresie czasu.

6/ Finansowanie zadań oświatowych

Projekt zakłada stworzenie niezbędnej infrastruktury w każdej ogólnodostępnej szkole, w wymiarze bazy, niezbędnych urządzeń i pomocy, zaplecza związanego z odpoczynkiem i aktywnością; dla każdego niepełnosprawnego dziecka, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.

Niestety, praktyka pracy z osobami niepełnosprawnymi wyraźnie pokazuje, iż wymagania te są różne                       a często wykluczające się – w zależności od rodzaju niepełnosprawności.                                                                                            (Dostosowanie sal dla uczniów z autyzmem (wykluczenie bodźców pobudzających ) nie będzie właściwe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (włączenie bodźców pobudzających).

Proponowana zmiana sposobu naliczania wag w subwencji oświatowej spowoduje zwiększenie kosztów ponoszonych przez JST.  Subwencja musi być spójna z rzeczywistym kosztem wykształcenia dziecka                                   z niepełnosprawnościami.

 

Proponowany projekt zakłada włączanie wszystkich uczniów do jednego, tego samego systemu edukacyjnego –tzw. inkluzyjnego, jednak po głębszej analizie widać, że tworzy zagrożenie wykluczenia nie tylko ze wspólnej edukacji, ale edukacji w ogóle.

Przeniesienie wysiłku edukacji osób z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności na szkoły ogólnodostępne jest z jednej strony utraceniem kapitału ludzkiego w postaci nauczycieli i specjalistów szkół specjalnych z drugiej strony, przy braku możliwości szybkiego zbudowania wielospecjalistycznej kadry                       w szkołach ogólnodostępnych. A założyć należy, że nie każdy nauczyciel ma predyspozycje osobowościowe do pracy z każdym uczniem.

Przy jednoczesnym zagrożeniu wystąpieniem dużego poziomu frustracji u wszystkich uczestników zmiany (od dyrektora przez nauczyciela, uczniów i rodziców), jej koszty mogą okazać się ogromne, a zyski niezauważalne. Pod znakiem zapytania stoi nawet dorobek szkół integracyjnych dziś funkcjonujących,                            z sukcesami integrujących dzieci i młodzież pełno i niepełnosprawną.

Tak więc jeszcze raz podkreślamy, iż nie będąc przeciwnikami inkluzji , jako praktycy z wieloletnim doświadczeniem stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzenia w życie projektu „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca” jako systemowego i  narzuconego wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom .

 

Dyrektorzy Zespołów Szkół Specjalnych Miasta Krakowa

Dyrektorzy Specjalnych Ośrodków-Szkolno-Wychowawczych M. Krakowa

Dyrektorzy Przedszkoli Specjalnych Integracyjnych

Dyrektorzy Poradni psychologiczno-Pedagogicznych Rejonowych i Specjalistycznych M. Krakowa

 

Kraków, 1 lutego 2021r

Marek Pleśniar10-02-2021 07:45:10   [#06]

proszę o zapoznanie i dyskusję - na ile to postulaty nie tylko krakowskie ale Wasze

Malwoz10-02-2021 13:12:15   [#07]

Brawo Kraków. Merytorycznie i na temat. W pomorskim zbieramy się na początku marca na wypracowanie  podobnego materiału w ramach sieci samokształceniowej dyrektorów szkół i placówek specjalnych. 

Marek Pleśniar10-02-2021 13:58:14   [#08]

edukacja jest to - jak widać wyłączająca - wyłączająca edukację specjalną i dobrostan uczniów objętych nią

Marek Pleśniar10-02-2021 13:58:35   [#09]

teraz jest zły czas medialny - na dniach porządnie się odezwiemy z tym

ewa10-02-2021 14:02:09   [#10]

moje przemyślenia i odczucia w pełni oddaje głos praktyków (#5):

... stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzenia w życie projektu „Edukacja dla wszystkich – edukacja włączająca” jako systemowego i  narzuconego wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom .

 

olaszyma10-02-2021 14:09:03   [#11]

Popieram Kraków i podpisuję się pod tym co napisali. Pytanie czy ktoś tego posłucha? Mamy złe doświadczenia z "wygaszaniem "gimnazjów.....

malchow10-02-2021 18:44:11   [#12]

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-dla-wszystkich--kompleksowa-pomoc-dla-kazdego-dziecka-ucznia-i-jego-rodziny

 

Zaczyna się wyciszanie. Uspokajacz.

malchow10-02-2021 18:46:33   [#13]

5 052 488,66 zł Projekt

31 088 194,30 zł Pilotaż


post został zmieniony: 10-02-2021 18:46:48
slos11-02-2021 10:33:14   [#14]

Popieram Kraków, ale wystąpienie musi być krótsze. 

hania11-02-2021 19:14:49   [#15]

ZNP aktualnie prowadzi dyskusje i debaty w Okręgach i też wypracowuje stanowisko. ....Są obawy środowiska no i brak- jak zwykle- rzeczywistych konsultacji z praktykami...I nie ma co czekać na rzeczywiste "kosnultacje" bo te są planowane na... wakacje, a pilotaż od września ma iść ...

Marek Pleśniar11-02-2021 19:47:33   [#16]

my "wygenerujemy" w weekend

generalnie trudno mieć inne stanowisko niż nasze Krakusy ;-)

malchow11-02-2021 21:29:00   [#17]

Czy są przewidziane konsultacje z Rodzicami?

Marek Pleśniar11-02-2021 21:35:26   [#18]

a wierzysz że są przewidziane jakiekolwiek?

malchow11-02-2021 22:36:21   [#19]

Oczywiście, że nie mam tak mocno ukorzenionej wiary w konsultacje?:( pytam, bo Rodzice z naszej placówki za pośrednictwem OP "zaprosili się" na spotkanie.

Marek Pleśniar11-02-2021 23:15:36   [#20]

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8092891,edukacja-ucznia-z-niepelnosprawnoscia-zmiana-przepisow.html?fbclid=IwAR1Dser1HS32-X6d3-XExi1DLICdjkpwq9XYn_1NQcmIS-qHzx2rfym5Mjo

 

Marek Pleśniar11-02-2021 23:16:29   [#21]

malchow - proszę przyjmij ich, wysłuchaj - i daj znać coście powiedzieli sobie

w weekend piszemy oskowe stanowisko

dzwoń kiedy chcesz 513 057 830

malchow11-02-2021 23:24:23   [#22]

"Zaprosili się do Ministerstwa". Czekają na zaproszenie.

 

Marek Pleśniar11-02-2021 23:25:49   [#23]

aaaa

a, to niech posłucha MEiN

Marek Pleśniar12-02-2021 13:53:52   [#24]

https://www.youtube.com/watch?v=Z3N_FXrYy5c&feature=youtu.be

na ten i inne tematy my w tvn24

 

annamaria12-02-2021 14:00:42   [#25]

bardzo,bardzo merytoryczne stanowisko

malchow12-02-2021 14:48:30   [#26]

W porozumieniu i za zgodą Biura OSKKO, zamieszczam petycję Rodziców przesłaną w dniu dzisiejszym do wymienionych poniżej adresatów.

 

PETYCJA

RODZICÓW reprezentowanych przez Radę Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu działającego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ

 

NIE!!! dla likwidacji szkolnictwa specjalnego w Polsce

 

podstawa prawna:

art. 63 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

art. 2 Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku(Dz.U.2015. 1995)

 

adresaci petycji:

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

TREŚĆ PETYCJI

 

My, wszyscy niżej podpisani zwracamy się z prośbą o pozostawienie naszym niepełnosprawnym dzieciom możliwości nauki w szkołach specjalnych. Taka forma kształcenia jest dla nich gwarancją rozwoju i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

Jesteśmy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Z wielkim niepokojem zapoznaliśmy się z projektem "Edukacja dla wszystkich - edukacja włączająca". We wstępie przeczytaliśmy, że powstał on w trosce o wysoką jakość kształcenia włączającego i ma polegać na odejściu od postrzegania niepełnosprawności ucznia jako bariery w jego funkcjonowaniu w szkole ogólnodostępnej. Według danych MEN w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych uczy się 70 proc. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Takie bowiem były decyzje rodziców, którzy mają prawo wybrać szkołę dla swojego dziecka. 

Do dzisiaj my i nasze dzieci też mieliśmy możliwość wyboru!

Tymczasem proponowany projekt zakłada włączanie wszystkich uczniów do jednego, tego samego systemu edukacyjnego – tzw. inkluzyjnego. Dokument zakłada nawet dla jednych i drugich wspólną podstawę programową! (a nasze dzieci obecnie realizują dostosowaną do ich potrzeb w codziennym funkcjonowaniu).Uważamy, że planowane zmiany są de facto odebraniem rodzicom prawa decydowania o wyborze szkoły dla dziecka i ZMUSZANIEM nas do posłania go do szkoły ogólnodostępnej.

Jesteśmy rodzicami po traumatycznych przejściach związanych z pobytem naszych dzieci w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Część z naszych dzieci rozpoczynała naukę w placówkach ogólnodostępnych, a dopiero z czasem podjęliśmy decyzję, aby przenieść je do specjalnych. Wiemy wszystko o trudnościach nauczania w tej samej klasie uczniów w normie intelektualnej oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Wiemy dobrze, bo tego doświadczyły nasze dzieci, że nie zmusimy zdrowych nastolatków do przyjaźni z ich rówieśnikami z niepełnosprawnością intelektualną. Trudno oczekiwać, że spotkają się na wspólnej płaszczyźnie zainteresowań. W szkole powszechnej, gdzie wyraźniej widać ich odmienność,  wiele z nich czuje się po prostu źle, są skazane na samotność.

Nie ma to dla nas znaczenia czy dotyczy to dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, czy też umiarkowanym i znacznym. Każde dziecko powinno mieć dostęp do odpowiedniej dla siebie formy edukacji, a każdy rodzic możliwość decydowania, co dla jego dziecka będzie najlepsze. Jeżeli ten model nie daje takiej możliwości – to podwójnie wyklucza nasze dzieci – raz skazując na brak akceptacji, dwa przez brak wyboru.

Nie zgadzamy się, aby nasze dzieci były traktowane jako eksperyment!!!

Przeczuwamy, że edukacja włączająca w proponowanej formie wiąże się z likwidacją specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych i szkół specjalnych. Nie godzimy się na to. Pragniemy, aby edukacja specjalna, która przez lata działała na najwyższym poziomie i zapewniła naszym dzieciom rozwój, pozostała w takiej formie dostępna dla wszystkich potrzebujących.

Projekt/ model nie przewiduje żadnej formy kształcenia w szkole ponadpodstawowej poza SPdP w ogólnodostępnej szkole branżowej. Co zatem mają robić dzieci, które w tym miejscu się nie odnajdą? Czy “rewolucja” pozbawia nasze dzieci  możliwości nauki po 18 roku życia?

Obawiamy się także o przyszłość oraz świadczenia rentowe dla naszych niepełnosprawnych dzieci, gdyż wielu z nich nie będzie mogło podjąć pracy. W naszym kraju pojęcie “pracy chronionej” w rzeczywistości nie istnieje - zwłaszcza w małych miastach i wsiach. Nasze „uzdrowione” przez system dzieci tej pracy nie znajdą. Czerpiąc wzory i rozwiązania z innych państw, warto zainwestować w działania, które usuną bariery, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne, które kończą edukację.

Proponujemy utrzymanie możliwości edukacji dzieci niepełnosprawnych w placówkach szkolnictwa specjalnego, gdyż jest modelem sprawdzonym zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak i przede wszystkim w zakresie poziomu i jakości edukacji, opieki i wychowania. Przemawia za tym, do nas jako rodziców m.in. niska liczebność uczniów klasie, ilość specjalistów, dostęp do skumulowanych w jednym miejscu form i metod terapii, doskonale wyposażone różnorodne specjalistyczne gabinety, dostosowana podstawa programowa, lata doświadczeń i wypracowanych przez nauczycieli systemów współpracy z nami, z  rodzicami dzieci niepełnosprawnych.  Nie mówiąc już o względach emocjonalnych i społecznych naszych dzieci.
Podkreślić również chcemy wartość dodaną obecnego systemu rozwiązań, jaką jest nauczyciel pracujący w tego typu placówce. Pracujący w placówkach specjalnych nauczyciele to pedagodzy specjaliści o wysokim stopniu wrażliwości, empatii i inteligencji emocjonalnej. To nauczyciele nastawieni na inny wynik, aniżeli ten określony wynikami egzaminów końcowych.  Nigdzie nie spotkaliśmy się z tak dużą dozą zrozumienia i pomocy, jak właśnie w środowisku szkoły specjalnej. 

Dlatego jednoznacznie wyrażamy swoje zaniepokojenie i sprzeciw wobec takiej polityki rozwiązań. Liczymy na wzięcie pod uwagę,  negatywnej wobec proponowanego modelu, opinii środowiska rodziców, których ta tematyka i problem bezpośrednio dotyczą. Nasze dzieci są dla nas wszystkim, chcemy, aby państwo, tak wyraźnie podkreślające wagę jakości życia, umożliwiło im edukację na najlepszym dla nich poziomie i tym samym  dało widok na godne dalsze życie. A nam rodzicom, pozostawiło możliwość decydowania o tym, co dla dziecka każdego z nas jest najlepsze. 

Rada Rodziców

w załączeniu lista z podpisami


post został zmieniony: 12-02-2021 14:50:55
malchow15-02-2021 20:22:49   [#27]

https://www.tysol.pl/a61137-Tylko-u-nas-Hanna-Dobrowolska-SDP-Utopia-edukacji-wlaczajacej

 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1650727

 

izael16-02-2021 08:54:19   [#28]

Trzymam kciuki, by zatrzymał się ten czołg...

Malgos10116-02-2021 09:42:23   [#29]

Ja też ....

Zastanawiam się, czy autorom projektu przyszło do głowy, co to znaczy wyposażyć wszystkie szkoły w potrzebny sprzęt specjalistyczny? Byłaby to zapewne kolejna fikcja. A po drugie - dla mnie niezwykle ważna sprawa - skąd mam wziąć te pomieszczenia na urządzenie gabinetów specjalistycznych? Nie mamy żadnego wolnego pomieszczenia i nie spodziewam się dobudowania. Już teraz mam problem z zajęciami rewalidacyjnymi.

 

malchow16-02-2021 11:06:01   [#30]

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18205

 

hania26-02-2021 09:36:31   [#31]

malchow- tu na skrzynce i mailem napisałam do Ciebie:-)

malchow26-02-2021 13:02:31   [#32]

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1756921 

 


post został zmieniony: 26-02-2021 13:02:55
beatazawadzka01-03-2021 12:56:34   [#33]

 Pomorskie tez ma obawy!

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego
w sprawie projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki  -
"Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych
na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się"

Proponowany projekt w ogólnej ocenie można odczytać jako spójny i potrzebny. Stawiane cele „stworzenia międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów
i rodziny, zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci
i uczniów na terenie szkoły, placówki, poprawienie jakości kształcenia wszystkich uczniów,
w tym z niepełnosprawnościami” – jak czytamy w przesłaniu do działań MEN na rzecz projektu „Edukacja dla wszystkich (…)”, odnajdują się w oczekiwaniach społecznych i warto
je wspierać. Jednakże naszym zdaniem nie uwzględnia on wszystkich obszarów problematyki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub budzi wątpliwości co do propozycji niektórych rozwiązań. Stąd też nasze uwagi i sugestie do dalszej dyskusji, wyjaśnienia
i rozstrzygnięcia jeszcze na etapie konsultacji:

1. Niniejszy dokument jednoznacznie i bardzo dogmatycznie wskazuje, że tylko „edukacja włączająca” jest jedynie słuszną i właściwą propozycją dla wszystkich dzieci i młodzieży, bez względu na ich rozwojowe, zdrowotne czy sytuacyjno - życiowe trudności,
co w zasadzie sugeruje likwidację placówek specjalnych, nawet jak nie w trybie szybkim,
to jednak podejmowanie działań w kierunku wygaszania tych placówek w przyszłości (choć wyjaśnienia MEN próbują uspakajać nastroje społeczne, że nie ma takiego zamiaru).

2. Szkoda, że propozycja edukacji dla wszystkich nie podnosi innych form/modeli edukacji włączającej (częściowej, okazjonalnej, nieformalnej) a zakłada wyłącznie tzw. pełne włączanie. Taka „jedynie słuszna droga edukacyjna”, a taki jest wydźwięk ww. dokumentu, niestety nie jest w stanie zaspokoić spersonalizowanych potrzeb każdego dziecka. Ponadto należy pamiętać, że wybór szkoły/placówki oświatowej należy
do rodziców, co jest zapisane w międzynarodowych dokumentach, także tych, na które powołuje się MEiN proponując nowe rozwiązania edukacyjne.

3. Nowy model czy kolejna zmiana ustrojowa kształcenia w zakresie edukacji uczniów
o specjalnych potrzebach i wsparcia ich rodziny -   przewiduje powołanie nowej struktury oświatowej tj. Specjalistycznych/Specjalnych Centr Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) – nie jest jednak jasno dookreślone, czy niektóre szkoły specjalne mają się w nie przekształcać czy SCWEW ma być tylko częścią takiej szkoły.

4. Przekształcenie budzi wiele kontrowersji, dodatkowe zadania szkoły specjalnej oczywiście już mniejsze, ale należy to jednoznacznie ustalić. Wątpliwości budzi także propozycja scentralizowania nadzoru SCWEW przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z pominięciem samorządu i możliwości modelowania pracy ośrodka w odniesieniu do faktycznych potrzeb i możliwości lokalnych.

5. W odniesieniu do opisanych zadań SCWEW duży niepokój budzi fakt, iż w Polsce placówki specjalne są ukierunkowane na określone niepełnosprawności tj. są szkoły dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu i innych.

Należy więc postawić pytanie, czy nauczyciel konkretnej szkoły specjalnej w której/przy której zorganizowano SCWEW jest w stanie wesprzeć ucznia i jego nauczyciela w szkole ogólnodostępnej w zakresie zupełnie innej niepełnosprawności. Np. tyflopedagog pracujący w szkole dla uczniów niewidomych nie jest w stanie wspierać ucznia niesłyszącego komunikującego się w języku migowym. Także bardzo duży problem w szkołach ogólnodostępnych mają nauczyciele w zakresie „pracy z grupą zróżnicowaną” – czy i na ile nauczyciel szkoły specjalnej, który pracuje raczej z „grupą jednorodną” jest w stanie wspierać nauczyciela szkoły ogólnodostępnej i pomóc rodzicom w pokonywaniu trudności edukacyjno-wychowawczych.

Iluzoryczne jest także jedno z zadań SCWEW jako szkoły specjalnej lub jej części w zakresie promowania edukacji włączającej – jest to niemożliwe w aspekcie psychologicznym w odniesieniu do konfliktu interesów – wizja zagrożenia rozwiązania placówki, utraty pracy, przekształcenia sieci szkół specjalnych lub ich likwidacja w przyszłości.

6. Nie określono jednoznacznie sposobu finansowania obecności i wspomagania w szkole specjalistów ze szkół/ ośrodków specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem opłat delegacyjnych (każde opuszczenie miejsca pracy to delegacja służbowa).

7. Aby mówić o wsparciu w zakresie wysokiej jakości nauczania pilną potrzebą jest podjęcie prac nad podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego, aby jej treści można byłoby dostosować do oczekiwań oraz potrzeb dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej. Proces ten wymaga nie tylko zmian w treści i metodach nauczania, ale także specjalnego przygotowania nauczycieli w toku studiów - w ramach projektu. Brakuje metodyków specjalistów w tym zakresie. Nie wszystkie ośrodki doskonalenia nauczycieli dysponują odpowiednią kadrą. Stąd też modelowa zmiana musi też dotyczyć uczelni wyższych.

8. W okresie przejściowym – zanim zakończone zostaną prace nad dostosowaniem podstawy programowej, projekt powinien pozwolić na dokonywanie zmian w podstawie programowej co do treści, metod i warunków jej realizacji nauczycielom szkół ogólnodostępnych w porozumieniu z rodzicami i specjalistami.

To nauczyciele i rodzice znają najlepiej możliwości swoich dzieci – razem uczą się ich niepełnosprawności. Aby także razem pokonywać wciąż występujące bariery zmierzając do pełnej integracji w społeczności szkolnej i lokalnej.

9. Zaproponowane rozwiązanie organizacji Centrum Dziecka i Rodziny (CDiR) może budzić niepokój i wątpliwości co do jego kompetencji - mając na uwadze dotychczasowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej, centrum pomocy rodzinie i ośrodka pomocy społecznej danego samorządu.

10. Zadania, jakie ma pełnić CDiR pokrywają się zarówno z zadaniami poradni pychologiczno – pedagogicznych, jak i PCPR i OPS, co budzi dużą niewiedzę w aspekcie funkcjonowania także i tych placówek, a to w ogólne nie zostało uwzględnione w ww. dokumencie. Dookreślenia wymaga też propozycja powoływania CDiR „na bazie poradni psychologiczno – pedagogicznych”, sugerująca, mimo zaprzeczania MEiN, jednak rozwiązanie ww. poradni. 

11. Przy tej okazji nie wspomniano o finansowaniu zdań Centrum; kompetencjach orzecznictwa PPP w sprawie uczniów niepełnosprawnych i komisji d.s. niepełnosprawności – stosowanie jednolitej nomenklatury Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia czy narzędzi diagnostycznych przygotowanych przez ośrodki badawcze uczelni publicznych - dostosowanych do polskiej populacji naszych dzieci i młodzieży. Nie wspomniano jak podzielić kompetencje i jak zagospodarować doświadczenia tych instytucji.

12. Może warto powołać jedną komisję, która określi zasady pomocy społecznej i uprawnienia oraz wytyczne i zalecenia do pracy szkoły – edukacyjno-wychowawczej i opiekuńczej. Zabrakło określenia pełnej współpracy międzyresortowej. Nie wskazano m.in. resortu sprawiedliwości, który w ramach zadań kuratora rodzinnego czy do spraw nieletnich może wspomagać system i wspierać zadania specjalistów.

13. Nie doprecyzowano kto będzie sprawował nadzór merytoryczny – nie wszystkie służby wojewody,  a tym bardziej kuratora oświaty mają przygotowanych specjalistów w zakresie edukacji specjalnej. Trudno też przy tej okazji mówić o ich istotnym wsparciu
w procesie wdrożenia projektu.

14. Poświęcono wiele uwagi szkolnictwu zawodowemu i rozwoju doradztwa zawodowego, które nadal potrzebuje doskonalenia i przygotowania dobrych specjalistów w powiązaniu
z rynkiem pracy.

15. Nie dookreślono zadań opieki następczej po okresie edukacji - możliwości zatrudnienia – tworzenia stanowisk pracy chronionej, pomocy socjalnej – np. mieszkania czy długotrwałego wsparcia po zakończeniu kształcenia zawodowego w miejscu zamieszkania absolwenta o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To najtrudniejsze zadanie, aby osiągnąć cel edukacji włączającej i tworzenia równych szans na rynku pracy
czy wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego na całe życie.

16. Niestety wiele szkół powinno przejść modernizację, które pozwolą na zniesienie barier nie tylko architektonicznych - pozwolą na dostęp do nauki wszystkim uczniom.
Nie dookreślono w projekcie tego obszaru - poprawy bazy szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, o których ważnej roli w systemie oświaty - nie wspomniano. Czy będą środki poza NFZ i PFRON – środki docelowe z budżetu państwa dla samorządów.

17. Brakuje lekarzy specjalistów w zakresie wspierania dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny – jak rozwiązać ten problem i jakie podjąć w tym zakresie działania chce podjąć MEN i rząd – to właśnie lekarz jest na początku drogi wsparcia, edukacji i opieki; jego diagnoza warunkuje proces „edukacji dla wszystkich”. Szczególnie brakuje psychiatrów dziecięcych, na diagnozę czy chociażby konsultacje oczekuje się wiele miesięcy.

To naszym zdaniem wybrane zagadnienia należą do najważniejszych obszarów do dalszej dyskusji i dialogu z samorządami, aby faktycznie wspierać rodzinę dziecka niepełnosprawnego i określić jego miejsce w systemie oświaty i w naszym społeczeństwie.

Ponadto wybrany czas na wprowadzenie zmian w aktualnej sytuacji szkół, nauczycieli
a przede wszystkim uczniów, jest naszym zdaniem niewłaściwy i daleki od faktycznych dzisiaj oczekiwań społecznych. Czas pandemii i ograniczenie pracy szkół i placówek oświatowych nie pozwala na szeroką dyskusję i poprawny dialog. Pilotaż - chociażby częściowy (np. centrum wspomagania edukacji włączającej) można było rozpocząć na początku projektu i już
po czterech latach widoczne byłyby efekty czy możliwość korekty zaplanowanych zmian.  

Trudności z nauką w okresie pandemii, poziom pracy i kondycja naszych uczniów wymaga nie tylko wsparcia rodziny, nauczycieli, samorządu, ale i także właściwej interwencji państwa. To pilne zadanie. Nauczyciele, rodzice i uczniowie potrzebują wsparcia specjalistów w związku z przejawami agresji domowej, apatii i zerwania więzi rówieśniczych; osłabienie możliwości intelektualnych i pojawiająca się niechęć powrotu do zajęć w szkole; lęk przed chorobą i pojawienia się niepowodzeń szkolnych. Potrzebna jest tu pomoc medyczna i psychologiczno-pedagogiczna, terapia i dodatkowe materialne wsparcie szkoły w tym zakresie

Wprowadzenie kolejnej zmiany bez określonego harmonogramu w odniesieniu do pandemii – dynamicznie zmieniających warunków jej przebiegu i skutków społeczno-gospodarczych,  
może napotykać na trudności i brak akceptacji społeczności szkolnej, ale także wywołać kolejne nikomu niepotrzebne spory polityczne i niepokój.

Zaproponowany w tych warunkach kilkumiesięczny pilotaż nie przyniesie obiektywnego obrazu proponowanych działań i celów określonych w projekcie – o czym mogliśmy się przekonać w przeszłości. To powinna być ewolucyjna zmiana we wszystkich proponowanych obszarach.

Malbork, dnia 16 lutego 2021 roku                                        

W imieniu Konwentu Starostów
Województwa Pomorskiego

Przewodniczący

Mirosław Czapla – Starosta Malborski


post został zmieniony: 01-03-2021 13:03:55
beatazawadzka01-03-2021 13:17:42   [#34]

Może zacznijmy od:

1. właściwego przygotowania studentów pedagogiki specjalnej i pedagogiki w ogóle do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przez 10 lat przyjmowałam studentów do OREW na ich obowiązkowe praktyki i w większości przypadków byliśmy (ja i moja Kadra) przerażeni ich niewiedzą na temat pracy/terapii osób z głęboką niepełnosprawnością. Ponadto żenującym jest fakt, że wielu z tych studentów robiło wszystko, aby godziny praktyki "wypracować" na papierze. Może warto sobie przypomnieć, jakich naprawdę dobrych pedagogów mieliśmy po SN-ach czy szkołach pedagogicznych i warto wdrożyć - zmodyfikowane, ale sprawdzone praktyki przygotowywania młodych ludzi do pracy w placówkach oświatowych;

2. przejęcia prowadzenia szkolnictwa specjalnego przez MEiN lub Kuratoria (które tak na prawdę niewiele służą dziś szkołom);

3. dopilnowania, aby rzeczywista subwencja na daną placówkę specjalną trafiała rzeczywiście do tej placówki;

4. dotowania publicznych placówek specjalnych tak jak placówek niepublicznych tj. przyznane środki finansowe są rzeczywiste z ilością uczniów w danym miesiącu;

5. zainwestowania w modernizację i wyposażenie placówek specjalnych.

 

Marek Pleśniar09-03-2021 13:21:27   [#35]

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26860405,szkoly-specjalne-o-zmianach-mein-w-klasie-25-uczniow-w-tym.html?fbclid=IwAR1cS9uEDH_6-CZKrrW53ZtJQgT9q7fXBHO_SvqkL7pQ04kQCe8icTkwn5Y#S.main_topic-K.P-B.1-L.4.zw:undefined

 

malchow22-03-2021 14:24:08   [#36]

https://www.facebook.com/100009978992359/posts/1417280301947923/?sfnsn=mo

 

Jacek14-04-2021 20:17:18   [#37]

.

malchow27-05-2021 17:52:31   [#38]

Dalszy ciąg...

ZNP opublikował wczoraj petycję w tej sprawie, która ucichła, ale cały czas trwa:

"Poniżej publikujemy treść listu ZNP wysłanego wczoraj do Premiera RP. Apel, który jest podparty bardzo racjonalnymi argumentami można wesprzeć, podpisując petycję w tej sprawie. PODPISZ PETYCJĘ ✍️ https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wstrzymania_projektowanych_zmian_w_edukacji_wczajcej_i_poddania_projektu_rzeczywistym_konsultacjom 🔹🔹🔹🔹🔹

 Warszawa, 26 maja 2021 r. Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom. Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki systemowe zmiany są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Zakładają masowe kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach. Proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami wymaga szczególnej wrażliwości i odpowiedzialności. Szkolna społeczność w wielu przypadkach nie jest gotowa do akceptacji i poszanowania potrzeb niepełnosprawnych uczniów. W ogólnodostępnych placówkach brak jest specjalistycznej kadry – nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów. Nie wszyscy nauczyciele są przygotowani do pracy z dzieckiem wymagającym specjalistycznego wsparcia. Ostatnia reforma systemowa w oświacie, w tym likwidacja gimnazjów, doprowadziła do znaczącego pogorszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży – mamy zbyt liczne klasy i pracę na dwie zmiany. Nieliczne szkoły i placówki ogólnodostępne dostosowane są pod względem architektonicznym do przyjęcia niepełnosprawnych uczniów i wychowanków. Odpowiednia modernizacja i doposażenie placówek wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych. Ponadto obawiamy się stopniowej likwidacji dotychczasowych możliwości kształcenia i wspierania niepełnosprawnych uczniów i wychowanków w specjalnych szkołach i przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Kwestie dotyczące założeń resortu edukacji w zakresie edukacji włączającej stały się przedmiotem dyskusji prowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego we wszystkich ogniwach naszej organizacji. Wnioski płynące z dyskusji, a także stanowiska podejmowane przez różne gremia są dowodem, że obecnie niemożliwe jest zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się i rozwijanie ich indywidualnego potencjału w szkołach ogólnodostępnych. Wdrożenie tak poważnych zmian byłoby nieodpowiedzialne. W związku z powyższym 1 czerwca Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie wstrzymania prac nad projektowaną reformą w obszarze edukacji włączającej. Chcemy przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych. Sławomir Broniarz /-/ Prezes ZNP

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]