Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Cofnięcie skierowania księdzu-katechecie w toku roku szkolnego
strony: [ 1 ]
gongmin08-01-2021 23:36:08   [#01]

Religii w szkole na pełnym etacie uczy ksiądz wikary. Wczoraj  zadzwoniła do mnie druga katechetka (świecka) z informacją, że na polecenie kurii i księdza proboszcza ma mi przekazać informację, że biskup cofnął natychmiastowo  księdzu wikaremu skierowanie do nauczania religii a ona ma „wziąć”  godziny wikarego (drugi etat). I oczywiście ja mam zmienić plan. Wikarego ma też już nie być w parafii.

Wiem, że w tej sytuacji za etat wikarego do końca roku szkolnego powinna płacić kuria (czy mam rację?). Ale czy zapłaci?

Dzisiaj jednak powstał nowy problem: wikary chce pójść na urlop zdrowotny. Poradźcie: co mam w tej sytuacji zrobić. Nie mam żadnej informacji oficjalnej (niestety taka jest u nas praktyka, ze proboszcz nie zniża się do kontaktów z dyrektorem – być może dlatego, ze jestem niepraktykujący). Na temat udzielania urlopu zdrowotnego księżom-katechetom są sprzeczne, niejasne opinie. Dodam, że ksiądz-wikary był wzorowym nauczycielem.

I jeszcze jedno: czy to prawda, że za urlop zdrowotny księdza-katechety może płacić kuria?


post został zmieniony: 08-01-2021 23:41:29
ergo09-01-2021 01:17:06   [#02]

Nie wypowiem się na temat urlopu zdrowotnego księdza katechety, ale powinna być informacja pisemna o cofnięciu skierowania, a nie telefon od innego nauczyciela.

Poczekałabym na  oficjalne pismo.

Swoją drogą bardzo  ciekawa "praktyka"...

 

 

malmar1509-01-2021 08:18:50   [#03]

tu nie ma nic do rzeczy to, czy jesteś praktykujący

proboszcz powinien dostarczyć Ci cofnięcie misji dla wikarego 

ostatnio takie właśnie dziwne praktyki uskuteczniają

wiem, bo niedawno miałam podobny temat z katechetami wprawdzie,

ale rozmawiałam z proboszczem, a potem sama zadzwoniłam do kurii ;-)

KryBla09-01-2021 10:28:51   [#04]

Tak, wtedy płaci kuria do końca roku. Warto usświadomoc proboszczowi, może zmienią zdanie. 

izael09-01-2021 15:17:56   [#05]

nigdy nie miałam takiego doświadczenia, ale też nigdy nie spotkałam się z przepisem, który zobowiązuje kurię do płacenia do końca roku

przybliżcie temat:)

gongmin09-01-2021 19:01:59   [#06]

ROZPORZĄDZENIE

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

(Dz.U. z dnia 24 kwietnia 1992 r.)

§ 5 pkt 2 Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, może być cofnięte przez nadającego, co jest równoważne z utratą uprawnień do nauczania religii w danej szkole. O cofnięciu skierowania nadający je powiadamia dyrektora właściwej szkoły oraz organ prowadzący szkołę. Na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół lub związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii z tym, że równocześnie pokrywa koszty z tym związane.

potwierdzone w: 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.post został zmieniony: 09-01-2021 19:05:27
rzewa09-01-2021 19:14:48   [#07]

ale koszty z tym związane to ew. odprawa/odprawy wypłacone n-lom lub koszty wynikające ze spełnienia warunku o jakim mowa w art 18 ust. 2 KN

nie jest to koszt wynagrodzenia katechety ani przez miesiąc ani do końca roku

gongmin09-01-2021 20:15:39   [#08]

Nie bardzo rozumiem. Koszty to oczywiście odprawa dla księdza katechety? Ale co ma do tego art. 18 ust 2 KN? Możesz to przybliżyć?

W opisywanym przypadku przeniesienia nie ma - religii ma uczyć druga katechetka pracująca w szkole.


post został zmieniony: 09-01-2021 20:17:33
gongmin09-01-2021 20:37:50   [#09]

Mozę się przyda taka wykładnia:

"Na miejsce nauczyciela religii, który w trakcie roku szkolnego utracił misję kanoniczną i wobec tego ustąpił ze stanowiska, biskup diecezjalny może skierować do nauczania religii nowego katechetę. Zgodnie z przepisem zawartym w paragrafie 5 ust. 3 rozporządzenia MEN, w razie skierowania przez dany kościół lub związek wyznaniowy innej osoby do nauczania religii w ciągu roku szkolnego – koszty z tym związane pokrywa tenże związek wyznaniowy. Jednakże nie można tego przepisu rozumieć w ten sposób, iż nowo zatrudniony nauczyciel świadczy pracę w szkole, natomiast wynagrodzenia za nią będzie domagać się od swego związku wyznaniowego. Podmiotem zatrudniającym jest tutaj dyrektor szkoły - zatem na dyrektorze szkoły ciążyć będzie obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Dyrekcja szkoły w drodze porozumienia ustala, w jakiej formie dany związek wyznaniowy dokonywać będzie stosownych wpłat na rzecz szkoły w związku z zatrudnieniem takiego nauczyciela. W razie gdyby związek wyznaniowy nie wywiązywał się z tego obowiązku, na dyrektorze szkoły nadal ciąży obowiązek wypłaty wynagrodzenia, a następnie przysługiwać mu będzie regres na drodze cywilnoprawnej, w stosunku do władz związku wyznaniowego za poniesione koszty, związane z zatrudnieniem nowego nauczyciela religii".

Przewiduję, że bez ":drogi cywilnoprawnej" się nie obędzie. Kościół niechętnie daje  a chętnie bierze.


post został zmieniony: 09-01-2021 20:41:06
Roman Langhammer10-01-2021 07:55:29   [#10]

Ten komentarz w ostatnim zdaniu mogłeś sobie darować. Nic nie wnosi do sprawy... a wielu może urazić.


post został zmieniony: 10-01-2021 07:58:38
rzewa10-01-2021 09:50:24   [#11]

Hm... niby dlaczego kościół ma zwracać wynagrodzenie katechety i to do końca roku?

przecież dyrektor zwalnia obecnie zatrudnionego katechetę z ostatnim dniem miesiąca w którym otrzymał ( na piśmie i podpisane przez biskupa) cofnięcie skierowania (art 23 ust 2 pkt 6 KN) i od 1. dnia następnego m-ca (albo i później, jeśli jest problem) zatrudnia następnego katechetę, który otrzymuje wynagrodzenie ze środków zabezpieczonych w planie finansowym szkoły na ten cel -> nie ma to podstaw do tego by uważać, że zmiana katechety wygenerowała dodatkowe koszty.

natomiast dodatkowe koszty, które zgodnie z powyżej przytoczonym zapisem rozporządzenia winna ponieść strona cofająca skierowanie, to:

1. ew. odprawa jaka będzie wypłacona zwalnianemu katechecie na podstawie art 28 ust 2a KN

2. koszt zakwaterowania nowego katechety, jeśli będzie to n-l przenoszony z innej szkoły i zamieszkały poza miejscowością, w której położona jest szkoła, w której cofnięto misję katechecie

gongmin10-01-2021 11:17:20   [#12]

Dzięki rzewa. Teraz już rozumiem

rzewa10-01-2021 12:00:25   [#13]

no i jeszcze tym dodatkowym kosztem (jeśli się bardzo uprzeć), będzie ew. różnica w stawce osobistego zaszeregowania, jeśli nowy katecheta będzie miał wyższy stopień awansu czy prawo do wyższego dodatku stażowego oraz koszt ew. jubileuszówki dla niego, jeśli w tym roku kalendarzowym odwołany katecheta by takowej nie otrzymał a ten nowy i owszem

:-)


post został zmieniony: 10-01-2021 12:03:03
gongmin10-01-2021 21:43:40   [#14]

Jak to należy rozumieć bo już się w tym gubię?:

"Cofnięcie misji kanonicznej możliwe jest zasadniczo w trzech przypadkach: gdy stosunek pracy nauczyciela religii musi zostać rozwiązany, gdy nauczyciel religii popełnił czyn, który dyskwalifikuje go jako nauczyciela oraz gdy nauczyciel religii nie popełnił czynu nagannego z punktu widzenia dyscypliny szkolnej, ale naucza lub postępuje w sposób nie do zaakceptowania dla roli, jaką w katechetycznej misji Kościoła ma nauczyciel religii. Chodzi tu o drastyczne naruszenie dyscypliny kościelnej, czyny niezgodne z moralnością i obyczajami katolickimi lub niezgodność doktrynalną z nauczaniem Kościoła.
    W pierwszym przypadku cofnięcie misji kanonicznej oznacza, że nauczyciel utracił, na przykład, uprawnienia - (....). W drugim wypadku jest jednoczesne z karą wymierzoną przez sąd bądź komisję dyscyplinarną. W pierwszym i drugim przypadku cofnięcie misji kanonicznej jest konsekwencją koniecznego rozwiązania stosunku pracy. W trzecim przypadku cofnięcia misji dokonuje biskup diecezjalny, przy czym nauczyciel taki traci prawo nauczania religii, ale do końca roku szkolnego zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zastępstwo za niego jest opłacane do końca roku szkolnego przez Kościół".

Napisał toi ks. Piotr Tomasik - dr hab. katechetyki, prof. UKSW, kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy UKSW, wykładowca w WSD w Warszawie-Pradze, Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, koordynator Biura Programowania Katechezy.

rzewa10-01-2021 22:00:31   [#15]

a pp do tego?

bo to co pisałam wyżej jest na podstawie art 23 ust 1 pkt 6 i ust 2 pkt 6KN, który mówi o rozwiązaniu stosunku pracy z powodu cofnięcia skierowania (misji), nie wnikając w powody tego cofnięcia

a takie brzmienie ma ten przepis od 7.08.1996 czyli już dość długo

wobec tego nie wiem na jakiej pp ks. Tomasik twierdzi, że ten n-l zachowuje prawo do wynagrodzenia do końca roku szkolnego... ??

gongmin10-01-2021 23:02:49   [#16]

Dzięki. A co byś poradziła zrobić w tej sytuacji: Ksiądz wikary, któremu cofnięto misję (o której oficjalnie jeszcze nie wiem) jest gdzieś przenoszony (ale nie do parafii a gdzie to też nie wiem)), chce pójść na urlop zdrowotny jeszcze w ramach tego zatrudnienia (z naszej szkoły). Pewnie będzie miał zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy. Nie ma jeszcze rozwiązanej umowy. Czy udzielić? Myślę, że nie bo do szkoły już nie wróci a to obciąży budżet.

Bona Fide11-01-2021 08:31:08   [#17]

A co w przypadku, gdy proboszcz uczący religii idzie na zwolnienie (raczej długotrwałe) i kuria przysyła do pomocy wikarego dając mu stosowną misję.

Nie ma tu cofnięcia misji proboszczowi.

Czy koszt związane z wynagrodzeniem wikarego pokrywa kościół?

joljol11-01-2021 08:36:46   [#18]

do #16 po kolei

ksiądz musi wystąpić o skierowanie na badania do dyrektora

zapisać się do lekarza medycyny pracy

 

do #17

generalnie przy długotrwałym zwolnieniu jest zastępstwo, koszty zasiłku przejmuje zus

 

 

rzewa11-01-2021 22:53:10   [#19]

nawet jak katecheta będzie na udpz to cofnięcie misji oznacza zwolnienie z pracy

dorotagm12-01-2021 08:30:47   [#20]

W każdej diecezji jest ksiądz odpowiedzialny za nauczanie religii, można zadzwonić do kurii, by upewnić się co do faktu, o którym mówi katechetka, jeżeli szybko nie przyjdzie cofnięcie misji, proboszcza pominąć, tak jak on pomija.

Na stronie internetowej kurii zazwyczaj jest nazwisko takiego księdza kierownika. Jeżeli misja była cofnięta, to on na pewno o tym będzie wiedział.

rzewa12-01-2021 19:23:40   [#21]

a po co się upewniać?

dopóki dyrektor nie otrzyma cofnięcia misji na piśmie, katecheta normalnie uczy i tak się dzieje aż do ostatniego dnia m-ca, w którym dyrektor otrzyma to oficjalne cofnięcie

gongmin13-01-2021 20:49:34   [#22]

To może po kolei.

Na moją prośbę ksiądz odwiedził mnie w poniedziałek w towarzystwie nowej katechetki i "starej" uczącej już w szkole.

Poinformował mnie, że nowa ma uczyć religii za b.księdza-katechetę. Na moją uwagę, że nie mam oficjalnego pisma z kurii (zacytowałem przepis prawny) odpowiedział, ze on też nie ma, ale religii ma uczyć nowa katechetka. Nowa katechetka ma już etat w innej szkole i oczywiście mam jej tak ułożyć plan by mogła się w nim "zmieścić". Kończąc rozmowę, poinformowałem proboszcza, że nie mogę rozwiązać umowy z poprzednim księdzem katechetą bez informacji kierowanej do mnie i organu prowadzącego oraz, że w grę wchodzi ewentualna odprawa dla b. katechety. Na dodatek moim zdaniem wskazane byłoby aby ksiądz dotrwał do końca semestru i chociażby wystawił oceny. W opinii mojej jak i poprzedniego dyrektora ksiądz katecheta był wzorowym, zaangażowanym w życie szkoły nauczycielem. Na tym rozmowa się zakończyła.

Dzisiaj przyjechała do mnie "nowa" katechetka ze skierowaniem od biskupa. Poinformowała mnie w imieniu kurii, że żadnego pisma kuria nie wyśle bo pismo otrzymał jej poprzednik i powinien mnie je pokazać. W kurii stwierdzili "fachowcy" - mówiła dalej miła Pani -  , że również żadna odprawa księdzu z tytułu rozwiązania umowy się nie będzie się należała i "dyrektor jest w błędzie bo przepisy Karty nie dotyczą księży-katechetów.

Dodam: skądinąd, (ale nie z kurii)- dotarła do mnie informacja - że poprzednik został zwolniony dyscyplinarnie i ma przebywać w domu księży-emerytów ( ma 40 lat). W miasteczku mówi się, ze jest to wynik konfliktu trwającego już od ponad roku między proboszczem i wikarym.

W jakim państwie my żyjemy?

malmar1513-01-2021 23:38:23   [#23]

gongmin,

zastosuj to, co mówi rzewa, ona dobrze radzi

w kurii też mogą się mylić ;-)

rozmawiaj (Ty) z kurią, a nie z katechetką,

napisz pismo z prośbą o wyjaśnienie (nie ma się czego bać) i nie stosuj zasady "mówiła dalej miła Pani" (nazywam to zasadą: jedna pani... drugiej pani i tak rodzą się plotki i niejasności)

to Ty jesteś pracodawcą i czasami warto posłuchać dobrych rad i trwać przy swoim stanowisku

wiem co piszę, bo miałam podobną sytuację

 

 


post został zmieniony: 13-01-2021 23:41:08
rzewa14-01-2021 14:36:14   [#24]

jak dla Ciebie ksiądz-katecheta pracuje nadal - przecież nie zwolniłeś/aś go z pracy - trzeba zaczekać do 18.01 (on ma teraz urlop) -> jak się pojawi w pracy to będzie uczył, a jak się nie pojawi, to musi jakoś uzasadnić swoją nieobecność -> jeśli będzie nieobecny, a cofnięcia misji nie będzie, to zatrudnij panią na zastępstwo - na czas nieobecności poprzedniego katechety

i tyle

gongmin17-01-2021 21:26:33   [#25]

Zanosi się na to, że ani OP ani dyrektor pisma nie otrzyma. Co w tej sytuacji? Ksiądz ma pracować zdalnie (klasy 4-8) i wystawić oceny.

rzewa18-01-2021 06:58:25   [#26]

tak

Jot18-01-2021 13:43:15   [#27]

gongmin  wracając do #9 odkąd pamiętam każdego roku mamy/tj nasza szkoła/ jakieś wsparcie finansowe od naszego księdza np na nagrody dla uczniów, wymiana mebli, przejazd autokarem itp.:-). Myślę, że nie jesteśmy wyjątkiem:-)

izael19-01-2021 09:01:41   [#28]

nie jesteście

u nas także latami księża oddawali swoje wynagrodzenie na obiady dla uczniów

więc raczej wystrzegajmy się ocen:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]