Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Stanowisko ws. sytuacji Domów Wczasów Dziecięcych
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar19-11-2020 08:04:08   [#01]

Otrzymujemy takie pisma:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

Szanowni Państwo,

W związku z Projektem Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 oraz z 2017 r. poz. 1628), zwracamy się prośbą o podjęcie działań i konsultacji w sprawie warunków finansowania domów wczasów dziecięcych i ograniczenia ich działalności do roku szkolnego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prosi o możliwość wypracowania kompromisu pozwalającego nam na prowadzenie działalności przez cały rok. Domy wczasów dziecięcych mają ponad stuletnią tradycję. Taka działalność i wsparcie dla dzieci miała początek już po pierwszej wojnie światowej. Prowadziliśmy m.in. Dom dla dzieci w Kobiernicach, w miejscowości Kozy koło Bielska, a także w Żegiestowie k/ Nowego Sącza i wiele innych. Działalność domów wczasów dziecięcych była pożądana, także w czasie zmian i zawirowań społecznych w latach 60-tych i w okresie po 1989 roku, kiedy następowały przeobrażenia gospodarcze.

Zgodnie ze statutową działalnością, domy wczasów dziecięcych organizują pobyt zapewniając opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a także w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych.

Placówki te spełniają nie tylko zapisy ustawy, ale także coraz wyższe oczekiwania grup przebywających w placówkach. W ramach pobytu w domach wczasów dziecięcych grupy dzieci i młodzieży korzystają z niezwykle 2 dobrze przygotowanej bazy dydaktycznej m.in.: kadry wychowawczej, opieki nocnej i pielęgniarskiej, zaplecza dydaktycznego wyposażonego w materiały do zajęć, urządzenia elektroniczne, materiały plastyczne, sportowe itp. Z naszej edukacyjnej bazy skorzystało dotychczas tysiące wychowanków.

Nieocenionym sukcesem funkcjonowania tych placówek jest możliwość dostępności dla beneficjentów, których większość nie mogłaby sobie pozwolić na jakiekolwiek wyjazdy wypoczynkowe organizowane przez instytucje komercyjne. Do domów wczasów zgłaszają się zwykle grupy dzieci ze środowisk niezamożnych, placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe, kościelne, itp. W okresie letnim i zimowym przyjeżdżają dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, placówek typu socjalizacyjnego, Rodzinnych Domów Dziecka, szkół specjalnych, szkół integracyjnych itp.

W czasie pobytów weekendowych prowadzimy, także działania z zakresu pomocy pedagogicznej oraz psychoedukacji. Planowane w projekcie ograniczenie naszej działalności do roku szkolnego uniemożliwi korzystanie dzieciom i młodzieży z wypoczynku, szczególnie tym, których możliwości finansowe rodzin nie pozwolą na udział w kosztownych koloniach i zimowiskach.

Zmiana zasad funkcjonowania placówek domów wczasów dziecięcych grozi ograniczeniem możliwości korzystania z turnusów śródrocznych oraz wypoczynku dzieciom i młodzieży głównie z powodów:

1. finansowych ( znaczna część dzieci rezygnuje z wyjazdów na zielone szkoły, kolonie itp., zorganizowane po cenach komercyjnych ze względu na brak możliwości finansowych: rodzin, opiekunów, placówek opiekuńczych ) domy wczasów dziecięcych dają możliwość wyjazdu wszystkim dzieciom ( zwłaszcza tym o niskim statusie materialnym).

2. wprowadzenie zapisu „minimum 8 dniowego pobytu na turnusie śródrocznym” ( już dziś dyrektorzy szkół nie godzą się na wyjazd dzieci pod opieką nauczycieli z danej szkoły na pobyt dłuższy niż 5 dni – nie będzie opieki z macierzystej szkoły = to nie będzie wyjazdów ). Dodatkowo przeciążeni pracą zawodową nauczyciele nie będą wyjeżdżać do pracy na 8 dni i więcej. Kto chciałby pracować w weekend czyli de facto czasie wolnym.

3. w większości domów wczasów dziecięcych są dokonane rezerwacje na turnusy do 2022 roku, terminy są już ustalone, ( wszelkie zmiany terminów, ewentualne dopłaty do wyjazdów z powodu dłuższego pobytu spowodują rezygnację rodziców z wyjazdu dzieci)

4. kadra pedagogiczna i obsługa domów wczasów jest zatrudniona na umowy o pracę przez cały rok. W okresie wakacji i ferii zimowych, trzeba będzie wysyłać pracowników na urlopy bezpłatne. Prawdopodobnie nie będzie chętnych dzieci na wyjazd na kolonie za cenę komercyjną. Dzieci o wysokim statusie materialnym wyjadą na wczasy. Inne pozostaną zepchnięte na margines wykluczenia społecznego. W nadchodzącym kryzysie 3 gospodarczym, po utracie pracy przez tysiące ludzi, pojawi się ogromna dysproporcja w poziomie zamożności społeczeństwa, co będzie miało wielki wpływ na rozwój psychiczny i poczucie własnej wartości u dzieci.

5. wprowadzone w projekcie zmiany spowodują ograniczenie organizacji wyjazdów przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje harcerskie, organizacje kościelne (oazy, kolonie, wakacje z Bogiem, rekolekcje), które korzystają z zaplecza edukacyjnego domu wczasów dziecięcych itp., W proponowanym projekcie MEN - § 70 otrzymuje brzmienie: „§ 70. 1. Wychowankami domu wczasów dziecięcych są dzieci i młodzież przebywające w domu wczasów dziecięcych w celu, o którym mowa w § 68 ust. 1.” - zapis ten, dotyczy dofinansowania dzieci przebywających w DWD tylko za okres powyżej 8 dni i tylko w roku szkolnym, cd poniżej. 2. Okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy „niż 8 dni i dłuższy niż 12 tygodni.”;- ( kolejny proponowany zapis wyklucza dofinansowanie krótszego pobytu niż 8 dni, co ostatecznie spowoduje rezygnację z wyjazdów dzieci na zielone szkoły. Pobyt poniżej 8 dni jest możliwy, ale za cenę komercyjną. Dziś koszt pobytu dziecka w DWD za 5 dni wynosi około 200 zł, a po wprowadzeniu cytowanych powyżej zapisów będzie wynosił ok. 1.000 zł za jedno skierowanie. 3) po § 73 dodaje się § 73a w brzmieniu: „§ 73a. Wychowankami domu wczasów dziecięcych nie są: 1) dzieci i młodzież korzystające z domu wczasów dziecięcych w ramach wypoczynku, o którym mowa w § 68 ust. 3 pkt 1; ( ten zapis dotyczy pobytu dzieci na wycieczkach powyżej 2 dni, ale także dotyczy pobytu na wypoczynku letnim i zimowym w domu wczasów dziecięcych. Za pobyt dzieci w czasie wakacji i ferii nie będzie dotacji – a więc koszt wyjazdów na kolonie i zimowiska, także wzrośnie, co najmniej trzykrotnie )

Postulujemy o wypracowanie kompromisu w sprawie funkcjonowanie placówek domów wczasów dziecięcych, postulujemy o skrócenie minimalnego czasu pobytu do 5 dni, zgodnie z tym, jak trwa tydzień nauki szkolnej oraz wypracowanie wsparcia finansowego za okres pobytu dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i kolonii letnich. Wieloletnie doświadczenie specjalistów z zakresu pacy z dziećmi i młodzieżą w naszej Organizacji, potwierdza jednoznacznie, iż nawet kilkudniowe wyjazdy dzieci i młodzieży poza środowisko zamieszkania, niosą nieocenione, pozytywne rezultaty psychospołeczne i zdrowotne dla Dziecka i Jego Rodziny. Jednak w przypadku młodszych dzieci, do 10 roku życia dłuższa rozłąka z 4 rodzicami powoduje uczucie tęsknoty, porzucenia lub utraty poczucia bezpieczeństwa. Dotychczasowa możliwość doboru długości turnusu pobytu na „zielonej szkole” do wieku dzieci była korzystna i wskazana również z tego powodu.

Ponadto chcemy zwrócić uwagę, że zmiany te dotkną nie tylko najsłabszą, ale i najmniej zamożną część naszego społeczeństwa. Naszym obowiązkiem jest dziś stanąć w obronie dzieci, które już wkrótce mogą stracić dotychczasową możliwość wypoczynku i regeneracji sił psychofizycznych, a także odbudowy prawidłowych relacji społecznych w grupie kolegów i rówieśników. Liczymy na Państwa wsparcie i pomoc w przedstawieniu naszych argumentów, jako strony w sprawie. Konsultacja Projektu rozporządzenia i Państwa głos może pomóc dzieciom w realizacji marzeń, a Rodzicom pozostawi bezpieczną bazę wypoczynku i podniesienia kondycji zdrowotnej ich pociech, zwłaszcza obecnie z powodu długotrwałej izolacji epidemicznej.

Z wyrazami szacunku i poważania Renata Kloryga Wiceprezes Oddziału Miejskiego Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Żniwna 58, 10-561 Olsztyn www.oskko.edu.pl

Szanowni Państwo, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski zwraca się z gorącą prośbą o zapoznanie się z załączonym pismem – uzasadnieniem dotyczącym planowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Zmiany dotyczą działalności domów wczasów dziecięcych. Od 1 stycznia 2021 roku Ministerstwo planuje wycofanie dofinansowania do kosztów pobytu dzieci w domach wczasów dziecięcych w czasie wakacji oraz ferii zimowych.

Dodatkowo podczas pobytu w domu wczasów w czasie roku szkolnego, uzależnia dofinansowanie od długości turnusu który musi trwać co najmniej 8 dni. Biorąc pod uwagę planowaną długość pobytu, to byłaby bezsprzecznie korzyść dla dzieci.

Jednak możliwości zabezpieczenia dzieciom opieki przez nauczyciela z macierzystej szkoły w roku szkolnym na taki okres, są praktycznie wykluczone.

Dlatego też, postulujemy i prosimy o poparcie naszej propozycji o zmianę zapisu w rozporządzeniu, które uwzględni krótszy okres niż „minimum 8 dniowy pobyt na „wypoczynku śródrocznym”.

Jeśli Ministerstwo, wprowadzi powyższy zapis, każdy pobyt poniżej 8 dni nie będzie dofinansowany, co wiąże się z wysoką ceną za jedno skierowanie lub rezygnację z wyjazdów dla dzieci w ogóle. Prosimy o króciutką opinię z adnotacją poparcia dla złożonych przez nas zmian.

Prosimy o podpis w imieniu Państwa Organizacji na załączonym uzasadnieniu oraz zwrot skanu na nasz adres terminie do 18.11.2020 r. Z wyrazami szacunku i wdzięczności, Renata Kloryga Wiceprezes Oddziału Miejskiego Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci


post został zmieniony: 19-11-2020 08:08:37
Marek Pleśniar19-11-2020 08:06:19   [#02]

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się projektu nowelizacji Rozporządzenia w sprawie funkcjonowania domów wczasów dziecięcych przesyłam swoje pismo wyrażające wątpliwości co do proponowanych zmian. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zostało powołane na konsultanta społecznego, dlatego będę wdzięczna, gdy przy ustalaniu swojego stanowiska rozważycie Państwo moje spostrzeżenia.

--

Pozdrawiam
Magdalena Kuczek - dyrektor
tel. 662 729 340                        

Dom Wczasów Dziecięcych
"Bajkolas" w Kołkówce

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J.Ch Szucha 25    

00-918 Warszawa

 

Dotyczy:

  • projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie z dnia z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach,
  • projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‑wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

 

Szanowni Państwo,

 

    Ja, niżej podpisana Magdalena Kuczek, jako dyrektor oraz organ prowadzący niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Bajkolas” w Kołkówce - w związku z pojawieniem się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w/w rozporządzeń - pragnę wyrazić swój duży niepokój co do zaproponowanych zmian. Przyjęcie w zaproponowanym brzmieniu przedmiotowych rozporządzeń przyczyniłoby się do zaprzestania działalności i zlikwidowania większości tych placówek oświatowych, jakimi są domy wczasów dziecięcych. Ponadto proponowane zmiany są wprowadzane zbyt późno (do 1 stycznia jest nieco ponad miesiąc a prawdopodobnie będzie kilkanaście dni od opublikowania) i żaden dom wczasów dziecięcych nie jest w stanie się dostosować w tak krótkim czasie).

    Dom Wczasów Dziecięcych jest całoroczną, nieferyjną placówką oświatową, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Prowadząc taki rodzaj placówki nasze funkcjonowanie w całości opiera się na pobytach dzieci i młodzieży pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki. Przebywają u nas uczniowie z różnych szkół z całego kraju na tzw. ,,zielonych szkołach” podczas trwania nauki szkolnej, natomiast podczas przerwy feryjnej czy też wakacyjnej, przyjmujemy dzieci i młodzież na zimowiska, kolonie i obozy zapewniając im opiekę i wychowanie, rozwijanie ich zainteresowań, rozwój fizyczny i psychofizyczny oraz realizację zapisów wynikających z aktów prawa oświatowego i rozporządzeń.

Nadane nam przez ustawę o systemie oświaty i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r.w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publicznego przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki kompetencje do organizowania wypoczynku oraz wycieczek przedmiotowych i wycieczek krajoznawczo - turystycznych nie pozbawia przebywających u nas dzieci i młodzieży statusu wychowanka domu wczasów dziecięcych. Proponowane zmiany pozbawią nas powyższych kompetencji.

Czy w związku z zapisem Rozporządzenia o tym, że dom wczasów dziecięcych może także organizować: „wypoczynek dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami art. 92a–92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 92t tej ustawy; a uczestnicy tych rodzajów turnusów nie są wychowankami domu wczasów dziecięcych”, to czy dom wczasów dziecięcych będzie mógł organizować w tym czasie turnusy, o których mowa w § 68 .1 projektowanego Rozporządzenia i nie będzie to zaliczane jako wypoczynek? Czy jeśli  w w/w okresach uczniowie nie są subwencjonowani to może subwencja będzie naliczana na ten okres jak w szkołach czy innych placówkach oświatowych? W okresach przerw w nauce wg projektowanego rozporządzenia „możemy” a nie „musimy” organizować wypoczynek. Na domach wczasów dziecięcych spoczywa ustawowy obowiązek zatrudniania nauczycieli i innych pracowników na umowę o pracę na okres całego roku szkolnego (narzuca to ustawa Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy). Z jakich środków w tym czasie ma być wypłacane ich wynagrodzenie? Czy nie narusza to zasad równego traktowania wszystkich placówek oświatowych?

W uzasadnieniu do Rozporządzenia pojawia się też sformułowanie, że wychowankami domów wczasów dziecięcych są dzieci przebywające tam „w celu realizacji obowiązku szkolnego”. Pragnę zauważyć, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 35) „obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia”, nie ma tu mowy, że zostaje on zawieszony w okresie feryjnym. Czy możliwe jest zatem zawieszenie w tym czasie działalności domów wczasów dziecięcych jako placówek oświatowych i przerobienie ich na podmioty komercyjne? Zwłaszcza, że zgodnie z zapisem Ustawy Prawo oświatowe: „prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą” (art. 170. pkt.1). Czy nie powinno być zatem żywotnym interesem państwa raczej otwieranie placówek, które w okresie feryjnym wspomogą rodziców w realizacji w/w obowiązku?

Należy zwrócić uwagę , że zgodnie z §74 w/w rozporządzenia ,, Dom wczasów dziecięcych prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówka , w której nie są przewidziane ferie szkolne”. Równoznaczne jest to z tym, że wychowankowie przebywający na feriach zimowych czy też koloniach i obozach realizują programy edukacyjne wynikające z zadań statutowych domu wczasów dziecięcych. W trakcie w/w pobytów prowadzone są przeróżne zajęcia edukacyjne, wychowawcze, rozwijające zainteresowania, wyrównawcze itp.. Wychowankowie realizują przygotowane wcześniej przez naszą placówkę programy pobytu, uwzględniające założone cele dydaktyczne i tym samym od pierwszego dnia pobytu stają się wychowankami domu wczasów dziecięcych.

    Ważne jest także zwrócenie uwagi że domy wczasów dziecięcych w okresie wakacji i ferii nie przestają pełnić swojej roli jako placówki oświatowe i prowadzone przez nie zajęcia nie mają funkcji tylko rozrywkowej i wypoczynkowej, ale także pozwalają na poszerzanie wiedzy, zarówno w stopniu teoretycznym, ale szczególnie w sposób praktyczny, czego nie jest w stanie zapewnić, w takim wymiarze, żadna szkoła. Weźmy najbanalniejszy przykład spaceru do lasu, w którym dzieci uczą się jak zachować się w takim miejscu, jak reagować na spotkanie z dzikimi zwierzętami, jakie rośliny są jadalne, a jakie trujące, co odróżnia faunę od florę, co to jest pomnik przyrody, jakie są różnice między parkiem krajobrazowym a parkiem narodowym, jak zachowywać się w obu tych miejscach, czym różni się droga od szosy, jakie rośliny są w Polsce pod ochroną i co to oznacza, na czym polega praca leśnika, czym jest paśnik i tak dalej. To tylko jeden z wielu przykładów przekładania teorii wykładanej w szkołach na praktykę.

Ponadto proponowana zmiana polegająca na dodaniu §73a do Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r., która określa, kto nie jest wychowankiem domu wczasów dziecięcych jest niezgodna z zapisami §72 ust.1 obowiązującego rozporządzenia, który stanowi, że: ,, podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w domu wczasów dziecięcych jest grupa wychowawcza”.  

    Dalej w przywołanym uzasadnieniu  zauważacie Państwo, że „wraz ze zmianą warunków społeczno-ekonomicznych, zmienił się także charakter i sposób funkcjonowania domów wczasów dziecięcych”. Ze stwierdzenia tego jasno wynika, że domy wczasów dziecięcych są nowoczesnymi placówkami, które swoje programy działania dostosowały do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Jak z tego wynika wszystkie domy wczasów dziecięcych w ponad 90% organizują tzw. zielone szkoły dla uczniów szkół, i robią tak od czasu transformacji ustrojowej. O ich zasadności właśnie w domach wczasów dziecięcych mogą świadczyć takie aspekty jak: bezpieczeństwo dzieci (opierające się na zapewnieniu całodobowej opieki przez pracowników pedagogicznych), kontynuacja nauki szkolnej zgodnie z wytycznymi danej szkoły, bogaty program zajęć pozalekcyjnych. W przypadku tych wyjazdów do placówek nieoświatowych wygląda to dużo gorzej, a często klasy w ogóle nie wyjeżdżają, bo nauczyciel nie jest w stanie pracować z dziećmi przez 24 h/dobę przez 5-7 dni. Ograniczenie wyjazdów dużej grupie dzieci uniemożliwi uczestniczenie w zajęciach, których celem była nauka życia w społeczeństwie (współdzielenie pokoju, wspólne dbanie o porządek), nauka samoobsługi (grono naszych wychowanków nie wie jak samemu pościelić łóżko, posmarować chleb masłem, pokroić kotleta, a nawet obsłużyć kran, tak żeby nie poparzyć się wodą - wymieniam tylko najbardziej jaskrawe przykłady).

W tym miejscu warto podkreślić, że żaden nadzór pedagogiczny nie kwestionował tej działalności, a odbyte wizytacje, ewaluacje i kontrole są tego dowodem. Nie wiadomo mi nic, aby któryś z domów, które znam, dostał nakaz dostosowywania działalności lub był zobowiązany do wprowadzenia programu poprawy efektywności swojej pracy. A przecież w uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji o nieprawidłowościach jest mowa. Gdzie zatem był nadzór pedagogiczny praz te wszystkie lata?

Przy założeniu pozostawienia formy zielonej szkoły jako rodzaju turnusu domu wczasów dziecięcych proponuję zmianę zapisu minimalnego okresu pobytu na jaki powinni przyjeżdżać wychowankowie domu wczasów dziecięcych na 5 dni (okres nauki szkolnej w ciągu tygodnia). Na dłuższy pobyt często nie zgadzają się dyrektorzy szkół, ponieważ zmusza to do pracy nauczycieli szkół macierzystych w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Mając powyższe na uwadze, jeżeli wprowadzać zmiany to takie, które są już wypraktykowane i akceptowane przez całe środowisko edukacyjne oraz mieszczące się w granicach zdrowego rozsądku.

    Zwracam też uwagę, że pojawiające się w uzasadnieniu do Rozporządzenia zdanie: Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców” jest z gruntu fałszywe. Domy wczasów dziecięcych współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji zajęć (współpraca z lokalnymi rzemieślnikami, domami kultury, muzeami, przewoźnikami itp.) oraz zapewnienia bazy (korzystanie z usług pralni, hurtowni papierniczych, itd.). Ograniczeni ich dotychczasowej formy funkcjonowania wpłynie na działalność wielu lokalnych przedsiębiorców i całą lokalną społeczność. Część placówek położona jest w kameralnych miejscowościach i są tam jednymi z niewielu, jeśli nie jedynymi miejscami pracy. W moim przypadku problem jest też to, że mam podpisaną umowę na dzierżawę budynku tylko do użytku wychowanków DWD. W związku z tym z nowym Rozporządzeniem w wakacje i ferie dzieci nie mogę przyjąć, a potrzebny jest też czas na negocjację nowych warunków umowy.

W mojej opinii wprowadzane zmiany powinny być poddane szerokiej konsultacji społecznej, a przede wszystkim z prowadzącymi domy wczasów dziecięcych i wprowadzone na początku roku z mocą najwcześniej od 1 stycznia roku następnego (z odpowiednim okresem karencji) dając możliwość dostosowania się do nowego stanu prawnego. Wprowadzanie Rozporządzenia w ostatnich dniach roku i niezostawienie organom prowadzącym czasu na dostosowanie się do nowej rzeczywistości prawnej doprowadzi do zastosowania zwolnień z pracy, ponieważ za okresy ferii i wakacji tj. około 3,5 miesiąca pozbawieni jesteśmy dotacji. A zadania statutowe określone we wszystkich aktach prawnych na które powołuje się MEN musimy spełniać, przestrzegać i realizować.

Działalność placówki oświatowej jaką jest DWD jest działalnością planowaną i długoterminową oraz opartą o zdrowe zasady współżycia i partnerstwa prawno‑finansowego z podmiotami jakimi są szkoły, rady rodziców, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, muzea, parki narodowe itp. Dokonujemy rezerwacji i podpisujemy umowy na rok do przodu, inaczej nie jesteśmy wiarygodni, dlatego musimy na ten czas zapewnić funkcjonowanie placówki, w tym wynagrodzenia dla pracowników.

Mając powyższe na uwadze oraz tempo i radykalizm wprowadzanych zmian, stoję na stanowisku, że nie służą one placówkom oświatowym i stoją w sprzeczności z szeroko prowadzoną polityką prorodzinną RP. Na poparcie takiego stanowiska mogą posłużyć wypowiedzi osób, których dzieci do tej pory korzystały z usług DWD, a dowiedziały się   planowanych zmianach: „Chodzi o pieniądze, brak dofinansowania to kasa w budżecie, mega okropne i przykre... niby dają na dzieci ale zabierają.. jestem zrozpaczona”, „Komu przeszkadza działalność wakacyjna DWD? Tylko same korzyści dla dzieci, rodziców i praktycznie na każdą kieszeń!”.

Odnosząc się do proponowanych przez Ministerstwo zmian wprowadzających jakby zasadę przyjmowania pojedynczych dzieci czy młodzieży z dysfunkcjami pewnie miałoby to sens gdyby te dzieci były kierowane jak do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych czy ośrodków szkolno-wychowawczych (w ramach tzw. sprawiedliwości społecznej). Domy wczasów dziecięcych bazując na swoim bogatym doświadczeniu i wyposażeniu dostosowały by się powoli do zmian a nawet wyspecjalizowały w organizowaniu odpowiednich form turnusów .

Powyższe uwagi i wnioski dotyczą również projektowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

 

Z wyrazami szacunku,

Marek Pleśniar19-11-2020 08:07:20   [#03]

Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie przesłanego do konsultacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego Domów Wczasów Dziecięcych w Polsce.

Nikt z ministerstwa w żaden sposób się z nami nie skontaktował i nie konsultował w tej sprawie.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo jest de facto początkiem końca placówek, które od wielu lat organizują pobyty dzieci w roku szkolnym i podczas wakacji i ferii.

Od lat współpracujemy ze szkołami, indywidualnymi parafiami, Caritas Polska, Stowarzyszeniem SIEMACHA z Krakowa, domami dziecka i z wieloma organizacjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży.

Propozycja zmian powoduje, że nie będzie możliwe otrzymanie dotacji na wychowanków przyjeżdżających do DWD na dotychczasowych zasadach i tym samym znacznie zwiększy to koszt pobytu dziecka w placówce.

Sytuacja ta ograniczy w znacznym stopniu dostęp dzieci do wyjazdów, których celem było wsparcie ich psychofizycznego rozwoju.

W załączniku przesyłam protest, który wysłaliśmy do MEN.

Pozdrawiam i proszę o pomoc w tej sprawie.

 

z poważaniem

Dyrektor DWD "Margo" w Bukowcu

Marek Gąsiorowski

==

[pismo w pliku graficznym]

Marek Pleśniar19-11-2020 08:09:53   [#04]

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam nieakceptowalne przez domy wczasów dziecięcych zmiany w zapisach projektowanego rozporządzenia zmieniającego.

1.    Odstąpienie od określenia minimalnego okresu pobytu wychowanka lub określenie minimum jako 3 dni 

2.    Umożliwienie pobierania subwencji oświatowej na pobyt wychowanka w okresie ferii zimowych i letnich wakacji.

MEN chce wprowadzić minimum 8 dniowy pobyt wychowanków do objęcia subwencją oświatową (w praktyce tak długie pobyty są tylko w ferie i w wakacje), a jednocześnie wyklucza dotowanie pobytów wychowanków w ferie i w wakacje. W rezultacie subwencji nie będzie właściwie w ogóle. Pozostałe zapisy w rozporządzeniach są już uregulowane innymi aktami prawnymi (min. Ustawa Prawo Oświatowe) i wprowadzają totalny chaos.

Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.

Piotr Sepioło

dyr. Domu Wczasów Dziecięcych "Gołoborze" w Rudkach

 

[pismo w pliku graficznym]

Marek Pleśniar19-11-2020 08:10:41   [#05]

W załączniku przesyłam prośbę o pomoc i wsparcie w przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie Domów Wczasów Dziecięcych wraz z uzasadnieniem. 

Z poważaniem

Dyrektor placówki

Izabela Żelasko

[pismo w pliku graficznym]

Marek Pleśniar19-11-2020 08:13:23   [#06]

W załączeniu przesyłam pismo wyrażające sprzeciw i zaniepokojenie wobec projektu Rozporządzenia MEiN mającego na celu zmiany sposobu funkcjonowania Domów Wczasów Dziecięcych. Konsekwencją tego projektu, nie tylko w mojej ocenie, będzie nagłe zamknięcie wszystkich placówek tego typu, które tylko w ubiegłym roku organizując tanie pobyty przyjęły ponad 80 tys. uczniów.

Proszę o zapoznanie się z przedstawionymi uwagami i wyrażenie poparcia dla przedstawionych argumentów. Jako że rozporządzenie ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 roku sprawę traktować należy jako pilną.

Załączniki:

  1. Projekt Rozporządzenia z dnia 30 X 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
  2. Pismo z uwagami do w/w projektu Rozporządzenia MEiN

Z poważaniem

Mariusz Rolka

Dyrektor DWD w Rytrze

 

Po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia MEN z dnia 30 X 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, pragnę wyrazić swój głęboki niepokój o przyszłość naszej i wszystkich placówek, jakimi są Domy Wczasów Dziecięcych, które w wg. danych MEiN w roku ubiegłym przyjęły ponad 82 tys. uczniów.

Mój niepokój budzą poniżej opisane zmiany jakie wprowadzić ma w życie nowelizowane rozporządzenie. 1. Określenie minimalnego 8 dniowego pobytu (§ 70. 2. projektu Rozporządzenia) to nałożenie na nauczycieli macierzystej szkoły przyjeżdzających z klasami do Domu Wczasów Dziecięcych obowiązku pracy w dniach wolnych (sobota i niedziela), co zmusi dyrektorów szkół do wprowadzenia zmian regulujących pracę nauczycieli w dniach wolnych od nauki szkolnej.

Taka decyzja z całą pewnością spowoduje odejście nauczycieli od tanich form wyjazdów połączonych z edukacją, na rzecz krótszych, ale droższych wyjazdów komercyjnych. Nasza wieloletnia praktyka w organizacji pobytów dla młodzieży szkolnej pokazuje, że tego typu wyjazdy organizowane są w ramach dni nauki szkolnej tj. od poniedziałku do piątku ( 5 dni).

Nie bez znaczenia jest również fakt, że dłuższe pobyty powodują problemy w znoszeniu rozłąki szczególnie dla dzieci z klas I-III. Wyłączenie w Domach Wczasów Dziecięcych krótkich pobytów np. 2-3 dniowych (pobyty weekendowe) uderza przede wszystkim w organizacje prowadzące pozaszkolną działalność wychowawczą i edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży, np.: organizacje kościelne, świetlice młodzieżowe, harcerzy, stowarzyszenia, domy dziecka itp., które organizują tanie pobyty dla swoich podopiecznych pochodzących głównie z rodzin ubogich, często również patologicznych.

Takie działanie to zabranie taniej formy edukacji, poznawania, integracji i regeneracji dla ich podopiecznych. Wyjazdy dla tych dzieci to często jedyna taka możliwość.

2. Wprowadzenie w życie zapisu § 73a mówiącego o tym że wychowankami domu wczasów dziecięcych nie są dzieci i młodzież korzystające z domu wczasów z wypoczynku w ramach ferii i wakacji zmusi organy prowadzące DWD, do znacznego podniesienia cen, za pobyt w czasie wolnym od nauki szkolnej, co wykluczy możliwość przyjazdu dzieci z rodzin uboższych, a dla wielu z nich była to jedyna możliwość wyjazdu poza miejsce swojego zamieszkania. Dotacje otrzymywane przez DWD w ślad za każdym wychowankiem, przeznaczane są w głównej mierze na pokrycie wynagrodzenia dla nauczycieli - wychowawców (Domy Wczasów Dziecięcych zatrudniają kadrę pedagogiczną wyłącznie na podstawie umowy o pracę do czego zobowiązują nas obowiązujące przepisy oświatowe) .

Wprowadzenie w życie zapisu który wyłącza z dotowania okres ferii i wakacji spowoduje, że organy prowadzące DWD pozbawione zostaną środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi.

W związku z tym rodzi się pytanie: czy nauczyciele wysyłani będą np. na urlopy bezpłatne gdyż nie będzie środków na ich wynagrodzenia, podczas gdy ich koledzy i koleżanki zatrudnieni w przedszkolach i szkołach otrzymują wynagrodzenie i zatrudnienie przez cały czas trwania roku szkolnego tj. od 01 września do 31 sierpnia?

Ustawodawca nie zabiera organom prowadzącym tego rodzaju placówki dotacji na okres ferii i wakacji. Dlaczego pracownicy Domów Wczasów Dziecięcych - placówek oświatowych realizujących program kształcenia i wychowania mają być inaczej traktowani? Nie bez znaczenia jest również fakt, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów dom wczasów dziecięcych prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Proponowane rozwiązanie jest krzywdzące i pogłębiające różnicę pomiędzy nauczycielami szkół i przedszkoli a nauczycielami zatrudnionymi w domach wczasów dziecięcych.

3. Proponowana data wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli 1 stycznia 2021r. ( t,j, w trakcie trwania roku szkolnego), wydaje się być zupełnie oderwana od rzeczywistości szkolnej. Posiadamy rezerwacje turnusów na rok 2021-2022 ze szkół, organizacji kościelnych, świetlic młodzieżowych, harcerzy, stowarzyszeń itp. z różnych regionów Polski. Są to pobyty zaplanowane jako 5,7- dniowe, ze względu na roboczy 5-dniowy tydzień a w okresie ferii zimowych i wakacji 10 – 14 dni.

Czas pandemii w znacznym stopniu utrudnia przeorganizowanie całości planów rezerwacyjnych i jest absolutnie za krótki na tak poważne zmiany. Nauczyciele posiadają umowy o pracę, a ruch służbowy, czyli czas w których można je wypowiedzieć zakończy się zgodnie z Kartą Nauczyciela 31 sierpnia 2021.

Decyzje tej wagi, od których zależy funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, nie powinny być podejmowane i realizowane inaczej, jak co najmniej tylko z nowym rokiem szkolnym.

W mojej ocenie która powstała w oparciu o rozmowy z nauczycielami którzy przyjeżdżają do naszej placówki z dyrektorami innych domów wczasów dziecięcych oraz własnymi doświadczeniami, zmiany wprowadzane przez ministerstwo doprowadzą w swej konsekwencji do likwidacji domów wczasów dziecięcych. Żaden organ prowadzący nie udźwignie takich warunków jakie wprowadza nowelizacja w/w rozporządzenia.

Wprowadzanie tak drastycznych zmian w funkcjonowaniu domów wczasów dziecięcych, szczególnie w czasie pandemii kiedy młodzież gro czasu spędza przed komputerami (zdalna edukacja) jest działaniem co najmniej niezrozumiałym a jego skutki najbardziej odczują np. dzieci z rodzin wielodzietnych z niższymi dochodami dla których wyjazd na upragnione wakacje bądź zieloną szkołę z klasą pozostanie sferą nieosiągalnych marzeń a placówki i ich pracownicy, którzy wieloletnią pracą zdobywali doświadczenie w organizacji aktywnego i połączonego z nauką wypoczynku, zostaną wykasowani z systemu oświaty. Jestem przekonany, że warto zwrócić uwagę władz oświatowych na fakt, że najsłuszniejsze decyzje to te, które są gruntownie przemyślane, przekonsultowane z tymi, którzy zajmują się daną sprawą na co dzień i tylko oni mogą wypracować najefektywniejsze wnioski, bez uszczerbku dla dziecka - potencjalnego wychowanka - jak i tego typu placówek.

Sugeruje spotkanie wszystkich dyrektorów Domów Wczasów Dziecięcych, szeroko zakrojoną dyskusję i wspólne wypracowanie wniosków oraz propozycji legislacyjnych, które będą owocem pochylenia się nad problemami i próbą podjęcia nowych wyzwań.

Z poważaniem Mariusz Rolka Dyrektor DWD w Rytrze

Marek Pleśniar19-11-2020 08:36:44   [#07]

Dziś termin złożenia w ww. sprawie stanowisk, więc dołączymy się do Koleżanek i Kolegów z DWD

Leszek19-11-2020 10:22:22   [#08]

Słusznie

pozdrawiam

Marek Pleśniar19-11-2020 16:44:01   [#09]

Minister Edukacji i Nauki.
Al. J. C. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
ws. projektu Rozporządzenia MEN z dnia 30.10.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

W związku z ww. projektem, pragniemy zgłosić uwagi – nie tylko Stowarzyszonych ale także zawarte w stanowiskach nadsyłanych do nas z Domów Wczasów Dziecięcych.

Dyrektorzy i pracownicy DWD są zaniepokojeni planami zmian, które zagrażają bytowi ich placówek i wnioskują o zmianę projektowanego rozporządzenia, w szczególności:

1. Odstąpienie od określenia minimalnego okresu pobytu wychowanka w Domu Wczasów  Dziecięcych

2. Umożliwienie pobierania subwencji oświatowej na pobyt wychowanka w okresie ferii zimowych i letnich wakacji.

3. Zmianę terminu wprowadzania zmian.

Uzasadnienie – za dyrektorami ww. placówek:

1. Określenie minimalnego 8 dniowego pobytu (§ 70. 2. projektu Rozporządzenia) to nałożenie na nauczycieli macierzystej szkoły przyjeżdzających z klasami do Domu Wczasów Dziecięcych obowiązku pracy w dniach wolnych (sobota i niedziela), co zmusi dyrektorów szkół do wprowadzenia zmian regulujących pracę nauczycieli w dniach wolnych od nauki szkolnej.

Taka decyzja z całą pewnością spowoduje odejście nauczycieli od tanich form wyjazdów połączonych z edukacją, na rzecz krótszych, ale droższych wyjazdów komercyjnych. [] wieloletnia praktyka w organizacji pobytów dla młodzieży szkolnej pokazuje, że tego typu wyjazdy organizowane są w ramach dni nauki szkolnej tj. od poniedziałku do piątku (5 dni).

2. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dłuższe pobyty powodują problemy w znoszeniu rozłąki szczególnie dla dzieci z klas I-III.

3. Wyłączenie w Domach Wczasów Dziecięcych krótkich pobytów np. 2-3 dniowych (pobyty weekendowe) uderza przede wszystkim w organizacje prowadzące pozaszkolną działalność wychowawczą i edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży, np.: organizacje kościelne, świetlice młodzieżowe, harcerzy, stowarzyszenia, domy dziecka itp., które organizują tanie pobyty dla swoich podopiecznych pochodzących głównie z rodzin ubogich.

4. Wprowadzenie w życie zapisu § 73a mówiącego o tym że wychowankami domu wczasów dziecięcych nie są dzieci i młodzież korzystające z domu wczasów z wypoczynku w ramach ferii i wakacji zmusi organy prowadzące DWD, do znacznego podniesienia cen, za pobyt w czasie wolnym od nauki szkolnej, co wykluczy możliwość przyjazdu dzieci z rodzin uboższych, a dla wielu z nich była to jedyna możliwość wyjazdu poza miejsce swojego zamieszkania. Dotacje otrzymywane przez DWD w ślad za każdym wychowankiem, przeznaczane są w głównej mierze na pokrycie wynagrodzenia dla nauczycieli - wychowawców (Domy Wczasów Dziecięcych zatrudniają kadrę pedagogiczną wyłącznie na podstawie umowy o pracę do czego zobowiązują nas obowiązujące przepisy oświatowe). Wprowadzenie w życie zapisu który wyłącza z dotowania okres ferii i wakacji spowoduje, że organy prowadzące DWD pozbawione zostaną środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi.

W związku z tym rodzi się pytanie: czy nauczyciele wysyłani będą np. na urlopy bezpłatne gdyż nie będzie środków na ich wynagrodzenia?

3. Proponowana data wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli 1 stycznia 2021r. (t,j, w trakcie trwania roku szkolnego), wydaje się być oderwana od rzeczywistości szkolnej. Rezerwacje turnusów na rok 2021-2022 ze szkół, organizacji kościelnych, świetlic młodzieżowych, harcerzy, stowarzyszeń itp. z różnych regionów Polski są już podjęte. Są wśród nich pobyty zaplanowane jako 5,7- dniowe, ze względu na roboczy 5-dniowy tydzień, a w okresie ferii zimowych i wakacji 10 – 14 dni.

Czas pandemii w znacznym stopniu utrudnia przeorganizowanie całości planów rezerwacyjnych i jest za krótki na tak poważne zmiany. Nauczyciele mają umowy o pracę, a ruch służbowy, czyli czas w których można je wypowiedzieć zakończy się zgodnie z Kartą Nauczyciela 31 sierpnia 2021. Decyzje tej wagi, od których zależy funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, nie powinny być podejmowane i realizowane inaczej, jak co najmniej tylko z nowym rokiem szkolnym.

W ocenie przedstawicieli DWD, proponowane zmiany zagrażają bytowi tych placówek; organy prowadzące nie podołają ich prowadzeniu na nowych zasadach.

Załączamy pisma skierowane do nas z Domów Wczasów Dziecięcych.
Wnioskujemy o uwzględnienie naszego głosu w konsultacji.

Z poważaniem: Zarząd OSKKO

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]