Forum OSKKO - wątek

TEMAT: łączone lekcje wf
strony: [ 1 ]
Jot18-09-2020 19:22:27   [#01]

Czy u kogoś jest taka sytuacja tj łączenia lekcji wych. fiz w sąsiadujących klasach szkoły podstawowej np 1 z 2, czy 6 z 7? /Po połączeniu 19-22 uczniów/ Jeśli tak, to czy tematy zajęć muszą być wspólne dla obydwu klas?

Jak to u Was funkcjonuje? Z tego co kojarzę z dawnych szkoleń, to nauczyciel powinien realizować te same tematy/tzn prawie te same tematy/, jeśli OP chce uniknąć wypłaty dodatku?

rzewa18-09-2020 19:59:36   [#02]

konieczność wypłaty dodatku ma się nijak do tego jakie tematy zostaną wpisane

w przypadku łączenia klasy 1 z 2 dodatek się należy, bo jest to łączenie powodujące mniejszą liczbę grup na wf -> czyli zajęcia prowadzone są w klasach łączonych

natomiast przy łączeniu klasy 6 z 7 wszystko zależy od tego czy z powodu tego połączenia powstaje tylko 1 grupa na wf czy też nadal są 2 grupy, gdyż łączymy po to by móc prowadzić te lekcje w grupach jednopłciowych

w pierwszym przypadku mamy klasy łączone -> dodatek się należy

a w drugim przypadku mamy wf w grupach międzyklasowych -> dodatek się nie należy


post został zmieniony: 18-09-2020 19:59:55
Jot18-09-2020 20:03:40   [#03]

Rzewo, połączona jest klasa 6 z 7 , bo są to  małe klasy. W ramach oszczędności OP

Jot18-09-2020 20:06:00   [#04]

Acha. Ważne jest to, że w klasach 6 i 7 połączone są tylko dwie godziny, a po dwie realizują  oddzielnie. W 1 i 2 połączone są wszystkie 3 godziny


post został zmieniony: 18-09-2020 20:06:59
rzewa19-09-2020 05:54:42   [#05]

zatem jest to praca w klasach łączonych i nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w takich klasach za tyle godzin ile zostało połączone

Jot19-09-2020 09:15:28   [#06]

Dzięki Rzewo. Bez względu na to, że te dwie lekcje będzie miał tematy  takie sam? tzn np z siatkówki?

rzewa19-09-2020 09:16:48   [#07]

bez względu

Jot19-09-2020 11:15:48   [#08]

Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź:-)

AnJa19-09-2020 12:08:11   [#09]

1.Rozporządzenie ramówkowe z 2019

§ 7. 1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:

7) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej
4. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
.......
2.Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego z 2027

§ 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie:

1) zajęć klasowo-lekcyjnych;
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne.

2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:

1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych;
2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadpodstawowych.

 § 2. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych oraz międzyszkolnych w przypadku zespołów szkół.

Powyższe jest podstawą do uznania, że ten wf w klasach IV-VIII nie jest zajęciami w klasach łączonych.
Acz oczywiście nie wiem, co poeta (czytaj: dyrektor) miał na myśli wpisując je w arkusz organizacyjny.

Koedukacyjność lub rozdzielność płci w grupach wf nie ma znaczenia.

post został zmieniony: 19-09-2020 12:15:17
Jot19-09-2020 12:14:14   [#10]

AnJa Oszczędności z polecenia OP- połączenie dwóch klas, bo po połączeniu jest 20- przyczyny demograficzne

AnJa19-09-2020 12:16:23   [#11]

Logiczne i mające umocowanie w przepisie.

Jot19-09-2020 12:38:31   [#12]

Stąd moje pytanie dotyczące tego czy dodatek się należy w przypadku powyższym o którym pisałam

AnJa19-09-2020 12:56:38   [#13]

Decyduje zapis w arkuszu.

Moim zdaniem nie.

rzewa19-09-2020 19:46:56   [#14]

jak najbardziej dodatek się należy, gdyż n-l pracuje w klasach łączonych skoro w wyniku połączenia uczniów jest mniej grup na wf niż klas

AnJa20-09-2020 14:07:11   [#15]

Jakaś pp na to ?

rzewa20-09-2020 14:23:09   [#16]

art 96 ust 4 u.P.o. oraz §13 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)

+ §8 pkt 10 rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587 i 2441 oraz z 2020 r. poz. 1491)


post został zmieniony: 20-09-2020 14:25:19
AnJa20-09-2020 14:38:12   [#17]

Aha. Czyli, ze nie ma.

rzewa20-09-2020 16:11:46   [#18]

? jak to nie ma: działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych - a to oznacza, że jak łączymy klasy po to by zmniejszyć ich liczbę (klas nie oddziałów), tak jak napisała Jot, to robimy to właśnie na podstawie tego przepisu -> czyli mamy klasy łączone

a z treści zapisów rozp. wynika, że takie łączenie może dotyczyć wszystkich przedmiotów, w tym wf

natomiast grupa międzyklasowa, o jakiej jest mowa w rozp. w sprawie ramowych planów nauczania jest wtedy, gdy łączymy klasy na zajęciach wf z innego powodu niż oszczędność godzin

AnJa20-09-2020 17:39:46   [#19]

Jakaś pp na to? Bo logiczne to co piszesz nawet jest.


post został zmieniony: 20-09-2020 17:49:56

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]