Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 5 uczniów
strony: [ 1 ]
tarek18-09-2020 12:21:46   [#01]

Uczeń w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ma wpisane, że wykazuje potrzebę realizowania zajęć indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Nie wskazano ani przedmiotów ani wymiaru zajęć.

Czy w związku z tym zespół opracowujący IPET powinien określić jakie przedmioty będzie realizował indywidualnie oraz wymiar zajęć? Np. matematyki w klasie jest 5 godzin - czy powinien realizować indywidualnie 5 godzin, czy może np. 2 godziny (i czy wtedy na 3 pozostałe uczęszcza z klasą)?

Czy też np. 2 godziny realizuje indywidualnie, ale na wszystkie 5 może uczęszczać z oddziałem?

Czy zajęcia realizowane indywidualnie mogą być realizowane po południu?

Ponadto uczeń ma wpisane zajęcia rewalidacyjne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Czy to jest rewalidacja w wymiarze 2 godzin, czy zajęcia z zakresu ppp? Uczeń z Aspergerem - kto może takie zajęcia prowadzić?

rzewa18-09-2020 13:58:35   [#02]

to rewalidacja a prowadzić te zajęcia może pedagog specjalny właściwy dla niepełnosprawności ucznia

zajęcia indywidualne nie powinny być przeznaczone na konkretny przedmiot - są to zajęcia, które uczeń powinien mieć wtedy, gdy jest zbyt zmęczony zajęciami grupowymi - głównie takiego ucznia męczy po prostu przebywanie w grupie, z dużą liczbą osób i potrzebuje od tego odpocząć i nie ma tu znaczenia przedmiot na jakim takiego odpoczynku akurat potrzebuje

tarek18-09-2020 14:42:46   [#03]

W orzeczeniu wpisano potrzebę realizowania zajęć edukacyjnych. W treści zapisano, że realizowanie obowiązku szkolnego w malej grupie lub indywidualnie zapewni uczniowi najbardziej korzystne warunki nauki.

Marla18-09-2020 14:47:30   [#04]

sądzę, że chodzi o zajęcia o których poniżej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, zwany dalej „programem”, określa:

8)w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 lub 9 – wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

wg mnie powinno to wynikać z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania poziomu ucznia, na które chodzi z klasą i w jakiej liczbie a na które indywidualnie czyli np. na 3 matematyki z klasa a 2 matematyki indywidualnie

rzewa18-09-2020 19:54:23   [#05]

to nijak nie pasuje do ucznia z ZA

tarek18-09-2020 19:59:46   [#06]

Ale jak dyskutować z treścią orzeczenia. Trzeba jakoś to zrealizować. 

rzewa18-09-2020 20:00:44   [#07]

no to napisałam, w #02 jak to zrobić -> wystarczy to odpowiednio opisać w IPET


post został zmieniony: 18-09-2020 20:00:56
tarek21-09-2020 08:11:31   [#08]

Zapis jest dokładnie taki: "Uczeń wykazuje potrzebę realizowania zajęć edukacyjnych indywidualnie lub z grupą liczącą do 5 uczniów. Wskazuje na to przebieg jego dotychczasowej kariery szkolnej niepowodzenia edukacyjne, niskie wyniki w nauce, powtarzanie klasy i nasilone trudności emocjonalne i społeczne w sytuacji realizowania obowiązków szkolnych w grupie klasowej i podkreślane przez nauczycieli i rodzica, pozytywne zmiany obserwowane u ucznia, gdy realizował zajęcia z języka polskiego, angielskiego i matematyki indywidualnie oraz to, jak realizował swoje obowiązki szkolne w trakcie zdalnego nauczania. Realizowanie obowiązku szkolnego indywidualnie lub w małej grupie zapewnia uczniowi najbardziej korzystne dla niego warunki dalszej nauki z uwzględnieniem jego potrzeb wynikających ze stanu zdrowia."

Czy to oznacza, że powinniśmy jednak określić ile godzin z języka polskiego, angielskiego i matematyki powinien realizować indywidualnie, a ile w klasie?

tarek21-09-2020 09:05:21   [#09]

A czy oligofrenopedagogika to wystarczające kwalifikacje do tych zajęć rewalidacyjnych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Marla21-09-2020 09:41:48   [#10]

uważam, że powinniście określić liczbę godzin w klasie i indywidualnie

wg mnie oligofrenopedagog nie ma kwalifikacji

tarek21-09-2020 09:51:15   [#11]

A jakie przykładowe kwalifikacje do tej rewalidacji? 

Marla21-09-2020 10:11:03   [#12]

najlepiej ogólne, np. rewalidacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, czasem można wskazać doskonalenie w zakresie dzieci z autyzmem (dłuższe niż 3 godz. :)) ale to zależy czy KO to uzna

tarek22-09-2020 16:08:57   [#13]

A czy ta interpretacja MEN (poniżej) oznacza, że można ustalić np. że uczeń zajęcia z j. polskiego i matematyki realizuje indywidualnie w wymiarze zmniejszonym np. po 2 godziny każdych zajęć tygodniowo. A pozostałe przedmioty (już bez j. polskiego i matematyki) realizuje z klasą wg planu o działu?

Reizacja wybranych zajęć realizowanych indywidualnie bądź w grupie do 5 osób przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wpisu w IPET:

  1. Uczeń realizuje wymiar godzin wskazany w ramowym planie nauczania - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
  2. Uczeń realizuje zmniejszony wymiar godzin niż wskazane zostało w ramowym planie nauczania w przypadku - gdy wynika to z jego potrzeb i możliwości;

 

Natka22-09-2020 16:29:17   [#14]

u mnie uczeń mający zindywidualizowną ścieżkę edukacyjną ma 2 h matematyki i 2 h języka polskiego indywidualnie, resztę godzin z klasą


post został zmieniony: 22-09-2020 16:30:11
AnJa22-09-2020 16:48:17   [#15]

Też mi sie do niedawna ściezka zindywidualizowana myrdała z tymi zajęciami organizowanymi indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów.

Już nie myrda się.

Ale jak to robić- nie wiem. Np. co to jest w arkuszu? 

Roman Langhammer05-10-2020 13:34:23   [#16]

Zajęcia indywidualne lub w grupie do 5-osób organizuje się dla uczniów na podstawie orzeczenia. A czy jest możliwość, aby do takiej grupy (która już istnieje) uczęszczało dziecko bez orzeczenia, np. na podstawie opinii? :) 

rzewa05-10-2020 15:29:01   [#17]

nie widzę przeszkód, o ile liczba uczniów w grupie nie przekroczy 5

matyldaa05-01-2021 00:04:55   [#18]

Dziecko z niedosłuchem - w orzeczeniu czytam "uczeń może przejawiać trudności w zakresie uwagi słuchowej...w związku z tym wskazane jest, aby zajęcia z języka obcego były realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie do pięciu osób". Rozumiem, że wszystkie zajęcia z j. obcego należy zorganizować indywidulanie? Czyli dziecko nie chodzi na zajęcia z klasą, tylko ma w tym czasie zajęcia z innym nauczycielem? Czy może - jest nowe orzeczenie, zbiera się zespół i ocenia, że dziecko funkcjonuje dobrze na języku obcym i nie ma konieczności indywidualnych zajęć? Jak  zorganizować takie zajęcia, jeśli rzecz dzieje się w środku roku?

rzewa05-01-2021 06:38:08   [#19]

najpierw trzeba dziecku ustalić IPET i tam określić dokładnie jak ma wyglądać praca z tym uczniem -> dopiero zapisy IPET są podstawą do zwrócenia się do OP o ew. dodatkowe godziny -> ale jeśli zespół nie widzi potrzeby takiej organizacji zajęć, to nie ma takiej konieczności

matyldaa17-03-2022 12:52:09   [#20]

Dziecko ma orzeczenie sprzed roku, w którym napisano "aktualnie nie stwierdzono potrzeby realizacji wybranych zajęć indywidualnie lub w grupie do 5 osób (...) zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciele pracujący z dzieckiem mogą określić w IPET, jakie zajęcia oraz w jakim wymiarze dziecko niepełnosprawne powinno realizować indywidualnie".

Klasa pierwsza, do które uczęszcza dziecko ma nauczyciela współorganizującego prawie na wszystkie godziny  (pozostają 2 bez nauczyciela współorganizującego). Dziecko, mimo to,  coraz gorzej funkcjonuje. Czy teraz powinniśmy zmodyfikować IPET? I określić, jakie godziny  dziecko powinno mieć indywidualnie? Te indywidualne godziny powinien mieć nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej? Czy specjalista (autyzm)?

Ala17-03-2022 12:56:05   [#21]

tak,

trzeba dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na tej podstawie zmodyfikować IPET

no i wystąpić do OP o dodatkowe godziny

matyldaa17-03-2022 13:13:15   [#22]

Dodatkowe godziny na nauczanie indywidualne w klasie z tym dzieckiem- specjalista czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej? A co wtedy z nauczycielem współorganizującym? Może dalej być w klasie z innymi dziećmi? Czy robię aneks i zmieniam - współorganizującego na nauczyciela tego dziecka? 

Ala17-03-2022 14:44:15   [#23]

indywidualne - nauczyciel ew

współorganizujący zostaje :)

Jot17-03-2022 14:53:14   [#24]

Jeśli współorganizujący ma też edukacje wczesnoszkolną, to dać mu część indywidualnie, a część, jako współorganizujący. Dobrze by było cokolwiek zostawić z klasą, żeby mógł się integrować z zespołem.

 

 

matyldaa17-03-2022 16:58:23   [#25]

A w jakiej sytuacji poradnia przyznaje nauczanie indywidualne? Dziecko dobrze funkcjonujące przez pół roku, praktycznie z tygodnia  na tydzień agresja, niechęć do przebywania w klasie, a zabrany w inne miejsce (próbowaliśmy pracować indywidualnie) kładzie się na podłodze i potrafi leżeć godzinę , nie reagując na rozmowy. Dziecka nie można zostawić samego, nauczyciel współorganizujący jest z nim cały dzień. Dodam, że rodzice  współpracują. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]