Forum OSKKO - wątek

TEMAT: deklaracja dostępności
strony: [ 1 ]
djb17-09-2020 09:35:43   [#01]

Mamy obowiązek opracowania i umieszczenia na stronie BIP-u deklaracji dostępności (do 23 września).

Czy ktoś się z Państwa już to zrobił i mógłby podzielić się efektem?

Danusia17-09-2020 10:05:38   [#02]

Przedstawiam mój tok rozumowania. Być może się mylę.

Ustawa o zapewnianiu dostępności…

Art. 14. 1. Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;

3) monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Plan działania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez ten podmiot.

4. W sądach powszechnych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, mając na uwadze ich strukturę organizacyjną, możliwe jest wyznaczenie wspólnego koordynatora do spraw dostępności, dla więcej niż jednego sądu lub więcej niż jednej jednostki organizacyjnej prokuratury, na podstawie odrębnego porozumienia.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, publikuje na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej, dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności oraz treść planu działania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

Ustawa o finansach publicznych…

Art. 9. Sektor finansów publicznych tworzą:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

2) jednostki samorządu terytorialnego [czyli gmina, powiat województwo?] oraz ich związki;

2a) związki metropolitalne;

3) jednostki budżetowe; [Czy szkoły są jednostkami budżetowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?]

4) samorządowe zakłady budżetowe;

5) agencje wykonawcze;

6) instytucje gospodarki budżetowej;

7) państwowe fundusze celowe;

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia;

10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

11) uczelnie publiczne;

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;

14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

TAK WIĘC W MOJEJ OPINII – SZKÓŁ TO NIE DOTYCZY, A KOORDYNACJĄ I ZADANIAMI ZWIĄZANYMI Z DOSTĘPNOŚCIĄ  POWINNY ZAJMOWAĆ SIĘ GMINA, POWIAT LUB WOJEWÓDZTWO.

Wg mnie szkoła jest jednostką organizacyjną jednostki budżetowej, którą jest gmina, powiat lub województwo. A jednostka organizacyjna to chyba nie jest to samo, co jednostka budżetowa.

 

Budżet to przychody i wydatki, a szkoły nie mają budżetów, tylko działają w oparciu o plan finansowy.

rzewa17-09-2020 11:24:37   [#03]

szkoła samorządowa jeśli jest jednostką organizacyjną, to jest także jednostką budżetową

jednostka organizacyjna samorządu - pojęcie definiowane na gruncie ustaw samorządowych - o tym czy szkoła jest taką jednostką decyduje uchwała organu stanowiącego JST (szkoła wchodząca w skład zespołu jest jednostką oświatową ale nie jest jednostką organizacyjną)

zgodnie z ustawą o finansach publicznych każda jednostka organizacyjna samorządu musi być albo jednostka budżetową albo zakładem budżetowym ale w zakresie oświaty nie ma innej możliwości jak jednostka budżetowa

jednostka organizacyjna to status organizacyjno-prawny

jednostka oświatowa to status materialno-prawny

jednostka budżetowa to status formalno-prawny

natomiast organy władzy samorządowej to tylko i wyłącznie organy JST (rada, zarząd, wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek) -> organem nie jest ani urząd marszałkowski ani starostwo ani urząd gminy czy miasta

ale też żaden z organów JST ani też same JST nie są jednostkami budżetowymi -> jednostką budżetową jest tylko i wyłącznie jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej -> czyli właśnie wszelkiego rodzaju urzędy samorządowe jak również często szkoły samorządowe

natomiast na gruncie u.f.p. zarówno JST jak i samorządowe jednostki organizacyjne wchodzą w skład większego zbioru o nazwie "jednostki sektora finansów publicznych"


post został zmieniony: 17-09-2020 11:27:00
Danusia17-09-2020 11:42:19   [#04]

Wiem, że nic już nie wiem... : (

rzewa17-09-2020 11:56:29   [#05]

?

napisałam wyraźnie: szkoła samorządowa NIE JEST organem władzy samorządowej, wobec czego ten przepis szkoły NIE DOTYCZY!

przy okazji też starałam się wyjaśnić (może nieudolnie) na czym polega różnica pomiędzy jednostką organizacyjną i budżetową

samodzielna szkoła samorządowa jest jednocześnie jednostką oświatową, jednostką organizacyjną samorządu oraz jednostką budżetową

a jej dyrektor to: dyrektor szkoły, kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik jednostki burżetowej

izael17-09-2020 12:09:16   [#06]

ufff, ewo:)

dobrze, że napisałaś, że NIE JEST:)))

bo zgłupiałam

:)

Danusia17-09-2020 12:37:49   [#07]

Droga Rzewo, teraz, kiedy oddałaś sedno sprawy drukowanymi literami, zrozumiałam ; )

Dziękuję i pozdrawiam : )

djb17-09-2020 14:37:08   [#08]

Niestety, wszystkie szkoły i przedszkola w gminie dostały polecenie od sekretarza gminy polecenie opracowania i umieszczenia na bipie takiej deklaracji.

Spróbuję jeszcze pertraktować w oparciu o Rzewy wywód. Dziękuję.

AnJa17-09-2020 17:31:17   [#09]

Nieśmiało:  pytanie  tyczyło deklaracji a  cytat z ustawy koordynatora.

 


post został zmieniony: 17-09-2020 17:32:16
Danusia17-09-2020 18:24:46   [#10]

AnJa, bo tak naprawdę chodzi o to, kto ma się tym zajmować. Znowu spychologia... A ja chętnie zajęłabym się edukacją, wychowaniem, opieką  - tym wszystkim, czym teoretycznie powinna zajmować się szkoła.


post został zmieniony: 17-09-2020 18:28:20
rzewa17-09-2020 18:53:36   [#11]

to nie tak

AnJa ma rację - nastąpiło pomieszanie: pytającemu (#01) chodziło o deklarację dostępności czyli dokument elektroniczny, mówiący o dostępności cyfrowej stron/y internetowej prowadzonej przez podmiot publiczny - art 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)

i ten obowiązek dotyczy także szkół ale taka deklaracja powinna już wisieć od końca marca br

a tu wzór deklaracji:

https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html

natomiast to co ja napisałam w tym wątku w odpowiedzi na rozważania podane w poście #02 dotyczy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), a dokładnie art 14 tej ustawy, czyli obowiązku powołania koordynatora dostępności

i ten obowiązek nie dotyczy samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym szkół

ale raport "z dostępności" już muszą sporządzać (art 11 tej ustawy) - szczęście, że tylko raz na 4 lata :-)


post został zmieniony: 17-09-2020 19:01:54
Doska20-09-2020 09:59:30   [#12]

(Dz.U. 2019 poz. 848) informujemy, że strony internetowe podmiotów publicznych opublikowane po 23 września 2018 muszą posiadać taką deklarację od 23 września 2019, natomiast strony internetowe podmiotów publicznych opublikowane przed 23 września 2018 będą musiały posiadać deklarację dostępności od dnia 23 września 2020,

mamy więc czas.

dorotagm20-09-2020 21:33:35   [#13]

Czytam i czytam... 

:(

Piszcie jeszcze, może zrozumiem.

Jot20-09-2020 22:03:09   [#14]

dorotagm...aż mi ulżyło:-) witam w klubie:-)

dorotagm21-09-2020 23:01:47   [#15]

rzewa, a dlaczego od marca powinno wisieć? a nie od 23.09.20

Poczytałam, napisałam i wprowadziłam do mojego bipu w zakładce Deklaracja dostępności:

 • Wstęp 

Szkoła Podstawowa w Bukowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  

https://..... zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Bukowcu  https://..../ 

 

 • Daty publikacji i aktualizacji 

 1. Data publikacji strony internetowej – 2014.08.18 

 1. Strona aktualizowana jest na bieżąco. 

 

 • Status pod względem zgodności z ustawą 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest: 

w pełni zgodna pod względem technicznym, 

częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie); 

 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie; 

 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

 

 • Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20  

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

 

 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

 1. Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey): 

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności 

 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne 

 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści 

 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka 

 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe 

 1. Pod adresem https://bip........ dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej ..... 

Szkoła Podstawowa ..... 

66-300 Międzyrzecz 

Tel. ..... – sekretariat 

Tel. .... – dyrektor 

E-mail: ..... 

 1. Pod adresem https://bip....... dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat – Dorota Guzenda-Miłota, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej. 
  Pod adresem https://bip......  dostępny jest numer telefonu 95 741 5014 lub 797596550, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. 
  Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

 • Informacje na temat procedury odwoławczej 

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1. 

 

 • Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

 • Dostępność architektoniczna 

 1. Parter budynku częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 957415014. Budynek nie jest wyposażony w windę. 

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych. 

 

 • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

 

Komentujcie, jeśli widzicie błędy.  korzystajcie.

Słyszałam, że firmy biorą za to duże pieniądze.

 


post został zmieniony: 21-09-2020 23:02:02
rzewa22-09-2020 04:10:18   [#16]

pięęknie!

a daty, kiedy powinno to na stronie wisieć podała prawidłowo Danka w #12

ja się trochę pośpieszyłam :-(

:-)

matyldaa28-06-2021 13:54:32   [#17]

Kto z Was pamięta, do kiedy trzeba zrobić plan działań...

gimnazjum29-09-2021 13:24:50   [#18]

W naszej gminie rozesłano wniosek o dostęp do informacji publicznej następującej treści: 

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji:

Czy zgodnie z art. 5. 1. zapewniliście Państwo  dostępność cyfrową  stron internetowych lub aplikacji mobilnych do wymagań określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

Może ktoś już coś?

joljol29-09-2021 13:30:07   [#19]

my odpowiedzieliśmy, że raport o zapewnieniu dostępności jest dostępny tu: tu link

Jacek29-09-2021 19:40:20   [#20]

łoj tam.. badają rynek by wysłać oferty, że oni zapewnią :-)

spokojnie, za brak dostępności cyfrowej strony nie ścinają głów

noe1930-09-2021 09:12:22   [#21]

#Jacek, temat jest szerszy.

Głów nie ścinają, ale powolutku zaczyna się jazda. Najpierw będzie wniosek o spowodowanie dostępności, potem mamy czas żeby to zrealizować, potem jakaś skarga, potem nasza odpowiedź ... i tak kolejna robota dla dyrektora.

Niestety tak jak z informacją publiczną powoli znajda się osoby, które będą dla "zabawy" nękać, słać skargi itd.

więc warto jednak stronę dostosować.

AnJa30-09-2021 09:44:50   [#22]

Przecież nikt nie mówi by nie dostosowywać.

Skimir30-09-2021 10:09:13   [#23]

Albo stronę usunąć...

Te wszystkie przepisy zabijają wiele inicjatyw. Na dobrą sprawę to każda szkoła powinna mieć sztab ludzi do obsługi biurokracji i bezsensownych przepisów, które zostają rozdmuchane do granic absurdu: RODO, BDO, zapytania publiczne, dostosowanie stron, itd. itp... pracowników nie ma, kasy więcej nie ma...

Tak więc usuwamy stronę internetową szkoły (wszak nie musi być). Robimy gdzieś BIP (zgodnie z ustawą) i tyle w temacie... Ostatecznie można stronę internetową ograniczyć na tyle aby jej dostosowanie było możliwie proste.

Ostatnio ktoś w zapytaniu publicznym pytał o koordynatora ds. cyberprzestępczości... przecież można się nim stać za czterysta złotych za miesiąc.

AnJa30-09-2021 10:12:22   [#24]

Stronkę z aktualnościami zas przerzucić na fb.

MMW30-09-2021 10:25:28   [#25]

 

BIP jest obowiązkowy, ale prowadzenie strony internetowej szkoły już nie. (nie mówię o oczekiwaniach rodziców)

W momencie nakładania kolejnych obowiązków co do funkcjonowania oficjalnej strony szkoły, to przebudowanie jej zgodnie z wymogami może być wykraczajace poza umiejetności nauczyciela administrującego witryną, a koszt wsparcia profesjonalnego też niemały.

 

 

Jako ciekawostka:

spotkałam się z pomysłem, aby stronę internetową zarejestrować jako tytuł prasowy (rejestracja to koszt 100zł).

Jestem na etapie poszukiwania argumentów za i przeciw.  

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]