Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń wracający z zagranicy
strony: [ 1 ]
Jot14-09-2020 20:14:55   [#01]

Czy są jakieś ograniczenia w stosunku do uczniów wracających z zagranicy jeśli chodzi o dodatkowe lekcje języka polskiego /zaj wyrównawcze? Czy ważne jest, jak długo ten uczeń był zagranicą? 

Ala14-09-2020 20:24:30   [#02]

ważne jest w jakim stopniu posługuje się językiem polskim i czy ma to wpływ na możliwość korzystania z nauki w języku polskim

co do zajęć wyrównawczych - to zależy jakie ma braki w wiedzy, jakie są potrzeby ucznia

trzeba to rozpoznać i we wniosku do OP o dodatkowe godziny odpowiednio uzasadnić

Jot14-09-2020 21:46:55   [#03]

Dzięki:-)

slos15-09-2020 08:05:18   [#04]

Mówią o tym art. 94a i art. 94aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

wydane  na podstawie art. 94a ust. 6 ww. ustawy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453).

Zarówno dzieci cudzoziemców jak i dzieci obywateli polskich powracające z zagranicy mają prawo do dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo oraz do dodatkowych zajęć wyrównawczych z nauczanych przedmiotów  przez   okres  nieprzekraczający 12 miesięcy. Łączny wymiar ww. zajęć i godzin języka polskiego nie może przekroczyć 5 godz. tygodniowo. Zajęcia organizuje organ prowadzący szkołę.

Ala15-09-2020 08:39:08   [#05]

rozporządzenie podane wyżej już się zmieniło, w nowym brzmieniu nie ma limitu 12 miesięcy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2017 r.  w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1283)

 

§ 17. 1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 18. 1. Dla uczniów wymienionych w § 17 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 19. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2, nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.


post został zmieniony: 15-09-2020 08:45:51
rzewa15-09-2020 11:41:02   [#06]

art 94a i 94aa u.s.o. zostały uchylone z dniem 31.08.2017; obecnie o kształceniu cudzoziemców mówi rozdział 7 (art 165, 166, 167) u.P.o.

ale rozporządzenie MEN z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1453, z 2017 r. poz. 1634 oraz z 2019 r. poz. 666) nadal obowiązuje lecz dotyczy wyłącznie klas szkół ponadgimnazjalnych

Ala15-09-2020 12:43:17   [#07]

ło matko! faktycznie! reforma się przecież jeszcze nie przetoczyła ;)

to dla jasności:

jest limit 12 m-cy niestety na wszystko, zapisano to w ustawie Prawo oświatowe

Jot15-09-2020 14:56:45   [#08]

Dziękuję Wam wszystkim. To rozporządzenie jest mi znane, ale słyszałam opinię, że jeśli uczeń wrócił zza granicy i zostały mu takie godziny przydzielone i np po roku znowu pojechał i wrócił to już nie można mu ich przydzielić. Tłumaczono mi, że gdyby za drugim razem był np 5 lat, czyli o wiele dłużej, to tak. Tego szukałam w przepisach. Rozumiem, że ten przypadek, o którym ten ktoś mówił był chyba związany z poziomem jego znajomości /umiejętności języka, niż czasem, jaki przebywał zagranicą

Agsa23-09-2020 14:05:44   [#09]

wstawiam w tym wątku, choć myślę, że powinno zaciekawić wszystkich. 

Otóż w obecnym tygodniu (także dzisiaj) we Wrocławiu mają miejsce VI Targi Edukacji Międzykulturowej.  W tym roku wyjątkowe wydarzenie bo online więc właściwie może trafić do wszystkich.

w tej chwili można oglądać tutaj:   https://www.facebook.com/WielokulturyWroclaw/videos/735393450647061/  

Organizatorzy obiecują, że nagrania będą dostępne także w późniejszym czasie.

Program:  https://www.wielokultury.wroclaw.pl/vi-targi-edukacji-miedzykulturowej/

 

Jot21-01-2021 13:19:05   [#10]

Jakie widzicie minusy /jeśli chodzi o dziecko, bo ono najważniejsze:-)/ w powrocie z zagranicy w trakcie roku szkolnego, luty/marzec kl.II szkoła podstawowa, Niemcy. Dziecko bierze tam prywatne lekcje języka polskiego dłuższy czas, jest tam od urodzenia, nie chodzi do polskiej szkoły. Polska rodzina. Rodzina rozważa też powrót w wakacje, aby zacząć tutaj ewentualnie od 3 klasy. Ja na ten moment nie widzę problemu, aby trudniej było w trakcie roku, ale może nie mam racji? Proszę, podzielcie się doświadczeniem. Jeśli będzie problem jeszcze z językiem to wiadomo, ze godziny z OP może dostać.


post został zmieniony: 21-01-2021 13:19:51
izael21-01-2021 13:46:46   [#11]

Jot, mamy podobną sytuację, choć dotyczy starszej klasy.

Chyba nie ma tu dobrego rozwiązania.

Nie wiemy, jak będą wyglądać najbliższe miesiące.

Nie wiemy, jak rozpocznie się kolejny rok szkolny.

ale

to jest druga klasa...

więc jeśli planują powrót na stałe, to dla dziecka im wcześniej tym lepiej

za pół roku będzie już czuć się jak u siebie:) w każdym razie to jest pół roku w życiu ośmiolatka - kawał życia:)

i trzecią klasę zacznie już wtedy z innego miejsca

w domyśle - tak jest lepiej

:)

taka refleksja:)

Jot21-01-2021 15:02:05   [#12]

Dzięki izael:-) Cieszę się, że dokładnie tak myślę:-) Jedyne moje obawy teraz to ten  pandemiczny czas.

 

Jot22-01-2021 14:11:49   [#13]

Czy zajęcia lekcyjne z języka polskiego w klasach I-III dla powracającego ucznia musi prowadzić nauczyciel języka polskiego, czy może to być nauczyciel danej klasy edukacji wczesnoszkolnej?

Rozumiem, że w sytuacji, gdy uczeń przychodzi w trakcie roku szkolnego przyjmujemy go  na podstawie świadectwa za ubiegły rok plus zaświadczenie ze szkoły , że w obecnym roku szkolnym uczęszczał do klasy....z ocenami , tak?

rzewa22-01-2021 16:09:44   [#14]

nie

ucznia przyjmuje się w czasie roku szkolnego na podstawie odpisu arkusza ocen lub zaświadczenia o przebiegu nauczania (to drugie dotyczy wyłącznie klasy I w każdym typie szkoły)

Jot22-01-2021 19:32:18   [#15]

dzięki rzewo, czyli lekcje języka polskiego te dodatkowe min 2 godziny z OP może nauczyciel kl.2, a ze szkoły wystarczy odpis arkusza ocen z zagranicy? Nie trzeba zaświadczenia, jak przebiegała nauka w kl.2 od początku roku do chwili obecnej? Dobrze zrozumiałam?

rzewa22-01-2021 21:36:41   [#16]

nie - zrozumiałam jakoś, że drugie pytanie dotyczy zupełnie innej sytuacji :-(

czyli ucznia zmieniającego szkołę w kraju

w przypadku ucznia, który uczył się za granicą postępowanie jest opisane w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283)

gdzie w §2 pkt 3 wymieniono dokumenty, na podstawie których przyjmuje się takiego ucznia

a to co dotyczy przyjmowania takiego ucznia opisano w §4 ust 2 i §13 ust 1 a także §§ 10, 11 i 12 tego rozporządzenia


post został zmieniony: 22-01-2021 21:37:05
Jot22-01-2021 22:03:14   [#17]

Tak, dziękuję Rzewo:-)

rzewa22-01-2021 22:33:45   [#18]

a co się tyczy n-la uczącego polskiego, to zapytaj w KO - moje KO stoi na stanowisku, że musi to być n-l mający kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego

Jot23-01-2021 10:59:43   [#19]

Mam nadzieję, że było by to konieczne, ale w przypadku cudzoziemca, który  w ogóle nie zna języka, ale zapytam. Dzięki:-)

Zak18-05-2021 20:01:57   [#20]

Przyjmuję do klasy 7 i 8 uczniów z Kazachstanu od 31 maja.

1) czy uczeń przyjęty do klasy 7 może ją ukończyć, skoro w Kazachstanie jest tylko 1 język obcy (myślę tak: nieklasyfikowany z drugiego języka obcego, rodzice nie wyrażają zgody na klasyfikacyjny i aprobują powtarzanie klasy)?

2) czy uczeń przyjęty do klasy 8 (31 maja) musi być jeszcze zgłoszony do egzaminu w terminie czerwcowym (nie ukończy w tym roku klasy ósmej ze wzglądu na brak możliwości wystawienia oceny z drugiego języka obcego - i jak wyżej)? 

JarTul18-05-2021 20:40:23   [#21]

A to zaplanowane "powtarzanie" klasy to wola rodziców? ... czy problem z drugim językiem?

Zak18-05-2021 21:16:04   [#22]

U jednego zaplanowane powtarzanie, u drugiego (kl. 7) problem z językiem.

JarTul18-05-2021 21:26:27   [#23]

Zdaje się, że luka w przepisach.
Chłopak prawdopodobnie zna rosyjski na tyle, że zdałby egzamin klasyfikacyjny z tego języka... i miałby drugi język.

JarTul18-05-2021 21:27:39   [#24]

... nie mówiąc o kazachskim :-)

Zak18-05-2021 22:52:12   [#25]

Dzięki za pomysł.... może faktycznie poszukam i zatrudnię nauczyciela rosyjskiego... z kazachskim chyba byłoby trudniej:)

rzewa19-05-2021 17:57:32   [#26]

no i... kazachski nie może być drugim językiem nauczania, a rosyjski jak najbardziej

a co do tej klasy 8 ukończonej w ekspresowym tempie byłabym raczej sceptyczna i spróbowałabym przekonać rodziców, że dla dobra dziecka (aklimatyzacja) byłoby lepiej ją powtórzyć... chyba, że to mocno zdolne dziecko -> wtedy niech wybiera sobie szkołę średnią :-)

Aga270921-05-2021 09:03:09   [#27]

Kolejna sytuacja, proszę o pomoc.

Uczeń - obywatel Ukrainy rocznik 2009. Ukończył nauczanie początkowe tj. 1-3 na Ukrainie. Tam rozpoczął naukę w wieku 6 lat. 

Potem kl. 4 i 5 w Polsce (nie u mnie w szkole), następnie znów na Ukrainie kl. 6 i teraz znów od września wraca...

Posiad wszystkie świadectwa.

Zważywszy na wiek i przerwę nauki w Polsce uważam, że zasadne będzie go przyjąć do kl. 6. Czy nie będzie to naruszenie przepisów? Są tak ogólne, że trudno o interpretacje.

Czy lepiej przyjąć lata nauki w szkole i umieścić go w 7 kl.? Mnie osobiści przeraża fakt kilku dodatkowych przedmiotów w kl. 7.

rzewa21-05-2021 13:38:12   [#28]

porozmawiaj z rodzicami i zdecydujecie wspólnie - przepisy pozwalają na oba rozwiązania

jurkoz29-08-2021 23:23:38   [#29]

Potrzebuję pilnie pomocy  dotyczącej zakwalifikowania dziecka z Białorusi do odpowiedniej klasy.

Dziewczynka ukończyła w Białorusi klasę 7, rocznikowo też powinna zostać zapisana do klasy 8 ale rodzice i dziewczynka nalegają na zapisanie do klasy siódmej. Bardzo im zależy żeby dobrze zdała egzamin, bo to zdolne dziecko ale zupełnie nie zna języka polskiego.

Czy można na podstawie opinii rodziców zapisać dziecko do klasy 7?

 

rzewa30-08-2021 00:45:40   [#30]

#28

jurkoz30-08-2021 08:59:11   [#31]

Dziękuję,

dopytam jednak czy to taka sama sytuacja jak w #28, bo moja uczennica jest rocznikowo i na podstawie lat szkolnych ósmoklasistką?

rzewa30-08-2021 09:58:17   [#32]

ale wraz z rodzicami stwierdzacie, że może mieć problem z poradzeniem sobie w klasie 8 z uwagi na różnice w programie i słabą znajomość języka oraz środowiska -> wskazane by została przyjęta do klasy 7

i po sprawie

jurkoz30-08-2021 11:56:10   [#33]

I tak zrobię!

Serdeczne podziękowanie! :)

Jokan02-09-2021 13:00:43   [#34]

 

Dzień dobry,

czy w przypadku, gdy uczeń powracający z zagranicy ma tylko zaświadczenie, że uczęszczał do szkoły za granicą w ostatnim roku szkolnym (bez etapu edukacyjnego, bez klasy), ma zastosowanie opisana w # 28 sytuacja?

Co w takim razie pisze rodzic? Opinię?, deklarację?, wniosek?, w którym prosi o przyjęcie do konkretnej klasy?

Dodam, że dotyczy to ucznia posiadającego dopiero co wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Co Państwo doradzacie??

Czy są jakieś wzory dokumentów?


post został zmieniony: 02-09-2021 13:01:30
juasia09-09-2021 12:39:13   [#35]
  1. Mam 3 dziewczynki, które powróciły z zagranicy  1 września 2020 r.- od tego czasu są naszymi uczennicami. Przez 10 miesięcy nauki uczestniczyły w dodatkowych lekcjach  języka polskiego z powodu braków językowych. Niestety nadal borykają się z tym problemem. Prawo oświatowe mówi o organizacji nauki języka polskiego w wymiarze 12 miesięcy. Czy mogę im te dodatkowe 2 miesiące przyznać w kolejnym roku szkolnym na kontynuację nauki j. polskiego na dodatkowych lekcjach? ( Prawo oświatowe art 165 ust 9). Czy raczej te 12 miesięcy  obejmuje również wakacje
  2. Te same uczennice - w zeszłym roku nie realizowały zajęć wyrównawczych z j. polskiego, w tym roku nauczyciele widzą taką potrzebę, czy mogę im dopiero teraz te zajęcia przydzielić, mimo że upłynął rok od ich powrotu z zagranicy ?
rzewa09-09-2021 13:20:42   [#36]

1 i 2 - możesz, o ile będziesz miała zgodę OP

juasia09-09-2021 20:28:22   [#37]

Rzewo, ale czy Ci uczniowie będą w SIO wykazywani jeszcze jako Ci co z zagranicy wracają? (zwiększona waga na ucznia)

rzewa09-09-2021 23:22:31   [#38]

nie, nie będą

KaPi10-09-2021 09:54:24   [#39]

pomóżcie... znowu... ;)

uczennica pochodząca z Ukrainy, jest u nas trzeci rok i jest w klasie VIII

czy na egzaminie ma jakiś inny arkusz, z dostosowaniami?

Ala10-09-2021 10:36:18   [#40]

tak, arkusz dla cudzoziemców:

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu 

i dostosowanie w postaci możliwości korzystania ze słownika


post został zmieniony: 10-09-2021 10:39:41
KaPi10-09-2021 10:42:49   [#41]

a jest jakaś granica lat pobytu w Polsce, gdzie w sytuacji egzaminu nie będzie dostosowań?

Ala10-09-2021 11:01:21   [#42]

nie wiem

może trzeba zapytać w OKE

juasia10-09-2021 11:11:32   [#43]

#36 rzewo,

1.skoro uczeń nie zrealizował 12 miesięcy nauki dodatkowego j. polskiego w jednym roku szkolnym (bo fizycznie nie ma takiej możliwości- 2 miesiące to wakacje), to wydaje się naturalne, że kontynuacja będzie w kolejnym roku szkolnym i wtedy go wykazujemy w SIO

2. a gdzie jest powiedziane, że dodatkowe zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy nalezą sie tylko w roku szkolnym,  w którym dziecko powróciło z zagranicy? ( nie mówię tu o pomocy PPP z OP, tylko o tej pomocy z art 165 prawo oświatowe)

mychase19-05-2022 09:26:32   [#44]

Uczeń powracający z zagranicy (nie Ukraina) przyjmowany do liceum  powinien dostarczyć dokumenty przetłumaczone u tłumacza przysięgłego na język polski, na podstawie jakiego przepisu o tłumaczeniu dokumentów?

mychase19-05-2022 10:01:50   [#45]

Czy powinnam powołać się na ustawę o języku polskim?

 

izael22-05-2022 18:03:14   [#46]

moim zdaniem tak

w Polsce językiem urzędowym jest język polski i takie instytucje jak szkoła powinny załatwiać sprawy na podstawie treści  dokumentów w tymże języku

bosia22-05-2022 18:35:54   [#47]

dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski - ustawa o języku polskim

tłumaczenie może także zrobić szkoła -  żaden przepis nie zobowiązuje, aby tłumaczenie było u tłumacza przysięgłego

nie ma sensu generować kosztów

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]