Forum OSKKO - wątek

TEMAT: propozycja dni wolnych w 2020-2021
strony: [ 1 ]
PiotrekM10-09-2020 08:24:04   [#01]

Jakie dni dodatkowo wolne wybieracie w bieżącym roku szkolnym?

KaPi10-09-2020 08:37:51   [#02]

2.11

25-26-27.05

4.06

więcej nie bardzo wiemy gdzie

 

 

MKJ10-09-2020 08:39:59   [#03]

4-5.01

12-13.11

Możliwości jest wiele. :-)

KaPi10-09-2020 08:42:48   [#04]

mamy ferie w pierwszym terminie i nie chcemy wydłużać przerwy po świętach

 

czela10-09-2020 09:15:44   [#05]

02.11.2020

4,5.01.2021

25-27.05.2021

04.06.2021

izael10-09-2020 09:20:52   [#06]

my jeszcze dwa ostatnie dni w czerwcu🙂

ewams-a10-09-2020 10:41:56   [#07]

U nas:

21 i 22 grudnia

25, 26 i 27 maja

4 czerwca

23 i 24 czerwca

Skimir10-09-2020 14:05:56   [#08]

Ja dorzuciłem 28.05 (piątek po egzaminie E8).

Daniel120810-09-2020 20:18:44   [#09]

12, 13 listopada

7, 8, 9 kwietnia

25, 25, 27 maja

GAŁKA10-09-2020 21:35:44   [#10]

12, 13 listopada

04, 05 stycznia

25, 25, 27 maja (EGZAMINY)

04 czerwca

Stan4611-09-2020 08:13:54   [#11]

A musicie wykorzystać wszystkie?

izael11-09-2020 09:06:27   [#12]

nie musicie, ale chcecie:)

MagFi11-09-2020 15:38:03   [#13]

Dzień dobry, czy mogę poprosić o rozwianie moich wątpliwości? W szkole podstawowej jest do dyspozycji 6 dni i 3 dodatkowe na egzaminy, czy 6 dni W TYM 3 na egzaminy? Będę wdzięczna za podstawę prawną. 


post został zmieniony: 11-09-2020 15:45:33
rzewa11-09-2020 16:36:58   [#14]

8 dni w tym egzaminy

iwoncia13-09-2020 10:26:09   [#15]

U nas jeszcze 24 maja - na przygotowanie do egzaminu. Świetnie się sprawdza w dużej szkole - ponad 120 zdających z wieloma różnymi dostosowaniami.

Ala13-09-2020 10:56:43   [#16]

podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych - do 8 dni;
2) liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni;
3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego - do 6 dni;
4) szkół specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a) egzamin ósmoklasisty,
b) egzamin maturalny,
c) egzamin zawodowy;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin zawodowy, informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§ 6. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]