Forum OSKKO - wątek

TEMAT: odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty
strony: [ 1 ]
margo1327-07-2020 10:53:25   [#01]

W rozporządzenie z 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw i dyplomów .......

jest zapis:

§ 5. 1. Druki świadectw, certyfikatów, dyplomów, aneksów, zaświadczeń, zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych i e-legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych, oraz ich duplikatów są drukami ścisłego zarachowania. 2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną, oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta.

Czy po odbiór zaświadczeń z egzaminu mają przyjść rodzice uczniów klas ósmych?

Czy ten zapis został już zmieniony?

Jak Państwo to rozwiązujecie?


post został zmieniony: 27-07-2020 10:54:42
Marcin27-07-2020 10:54:25   [#02]

Nie. Podpisuje uczeń, jest akt zmieniający do tego przepisu.

margo1327-07-2020 10:56:22   [#03]

A mogę  poprosić o dane tego aktu?, bo nie mogę znaleźć. 

GAŁKA27-07-2020 11:17:51   [#04]

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków (Dz. U. poz. 1700) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Szkoła, na wniosek pełnoletniego ucznia albo pełnoletniego absolwenta lub rodziców ucznia albo rodziców
absolwenta, wydaje zaświadczenie o przebiegu nauczania. Pełnoletni uczeń albo pełnoletni absolwent lub rodzice
ucznia albo rodzice absolwenta potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia o przebiegu nauczania.”;
2) w § 5:
a) użyte w ust. 2 i 3 wyrazy „pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta” zastępuje się wyrazami „ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument”...

margo1327-07-2020 12:00:23   [#05]

Dziękuję bardzo

bardu27-07-2020 13:12:25   [#06]

ten zapis "datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo rodziców niepełnoletniego absolwenta, którzy odebrali dokument." moim zdanie  pozwala również odebrać zaświadczenie  przez rodzica.

LL28-07-2020 19:46:28   [#07]

Czy i gdzie są dostępne dla dyrektora hasła dla ósmoklasistów, aby sami wcześniej zapoznali się ze swoimi wynikami?

zoza28-07-2020 20:34:48   [#08]

W SIOEO_ZIU_konta zdających

...a tamże komunikat:

"Logowanie do ZIU będzie możliwe 31 lipca.Wyniki w ZIU będą dostępne w tym dniu od godziny 10.00":)

LL28-07-2020 20:57:57   [#09]

Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź :)

barbara7130-07-2020 16:01:50   [#10]

Czy oprócz zaświadczeń wydaje się poświadczone kopie?

laostic30-07-2020 16:51:16   [#11]

Czy z jakiegoś przepisu wynika, że kandydaci mogą przesłać zdjęcie swoich wyników do szkoły, do której kandyduję czy wynika to wyłącznie z informacji znajdującej się na stronie MEN?

Floris30-07-2020 18:54:31   [#12]

#10 

Zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200728%20Informacja%20o%20og%C5%82oszeniu%20wynik%C3%B3w%20E8%20w2.pdf 

Marcin31-07-2020 11:12:03   [#13]

Czy możecie ściągnąć z SIOEO Egzamin ósmoklasisty zakładka "statystyki"? U mnie cały czas jest jakiś błąd.


post został zmieniony: 31-07-2020 11:12:19
alis31-07-2020 11:27:58   [#14]

U mnie też błąd ;)

Wioleta D31-07-2020 11:29:05   [#15]

Też mi wychodził błąd, ale weszłam przez Strefę Pracownika w SIO i ściągnęłam..

Zwojka31-07-2020 11:29:51   [#16]

Może dostęp odzyskamy jak już się wypowiedzą oficjalnie ... czyli za minutkę ;-)

Marcin31-07-2020 12:11:04   [#17]

Przez strefę pracownika też mi "mieli" i nic...

mała re31-07-2020 12:36:47   [#18]

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=201906131212419  wyniki wstępne i staniny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]