Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Indywidualny tok nauki - egzamin klasyfikacyjny - arkusz
strony: [ 1 ]
nowy2023-06-2020 14:18:23   [#01]

Uczeń  ma  indywidualny  tok  nauki. Zdawał  egzamin  klasyfikacyjny. Czy  ten  fakt  odnotowuje  się  w  arkuszu  ocen?

rzewa23-06-2020 14:56:29   [#02]

tak

nowy2023-06-2020 15:16:27   [#03]

Dziękuję. Czy  mogłabym  prosić  jeszcze  o  potwierdzenie  mojej  formułki  "Informacji  o  egzaminie  klasyfikacyjnym"? Czy  może  być  tak:

Egzamin  klasyfikacyjny - matematyka, celujący, 1 czerwca 2020r.

rzewa23-06-2020 15:50:13   [#04]

ja pisałam tak: 1.2) matematyka, celujący, 1.06.2020 r.

oczywiście, to nie dotyczy ucznia na tzw. nauczaniu domowym


post został zmieniony: 23-06-2020 15:52:26
nowy2023-06-2020 15:57:22   [#05]

Chodzi  mi  o  tego  ucznia, który  ma  przyznany  indywidualny  tok  nauki. Ale  dopytam  o  nauczanie  tzw. domowe. Jest  jakaś  podstawa  prawna, która  dla  tego  przypadku  wyklucza  wpis  w  arkusz  ocen  egzaminów  klasyfikacyjnych?

 

Dziękuję, nie  tylko  za  te  podpowiedzi/odpowiedzi, ale  też  za  te  udzielane  w  innych  wątkach!

rzewa23-06-2020 16:23:46   [#06]

hm... a na jakiej podstawie ten uczeń zdawał egzamin klasyfikacyjny?

nowy2023-06-2020 16:43:12   [#07]

Prawo  oświatowe - Art. 37  ustęp  4...

rzewa23-06-2020 16:52:09   [#08]

MIC!

w takim razie nie jest to indywidualny tok nauki tylko nauczanie domowe?

w takim razie jego oceny wpisujesz normalnie w arkusz, tam gdzie jest nazwa przedmiotu, z którego był egzamin, gdyż są to oceny otrzymane w tym wypadku w normalnym trybie

nowy2023-06-2020 19:02:42   [#09]

Aleśmy  się  dogadały!  Mnie  chodzi  o  ucznia  z  indywidualnym  tokiem  nauki  z  matematyki. Nie  ma  nauczania  domowego. Wyszło  to  nauczanie  w  #04, więc  tak  się  chciałam  dopytać...

rzewa23-06-2020 23:31:08   [#10]

w takim razie nie powinien był zdawać żadnego egzaminu klasyfikacyjnego o ile nie opuścił zbyt wiele zajęć

nowy2024-06-2020 14:32:39   [#11]

Nie, nie!  Uczeń  realizujący  indywidualny  tok  nauki  musi  zdawać  egzamin  klasyfikacyjny. Prawo  oświatowe:

Art. 115. 

3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, a w przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych realizowanych w szkole artystycznej - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty.

rzewa24-06-2020 14:49:32   [#12]

już mnie totalnie zakręciło :-)

w takim razie należy wynik tego egzaminu wpisać normalnie do arkusza - tam, gdzie wpisuje się oceny klasyfikacyjne - to dla tego ucznia jest normalny tryb uzyskiwania tych ocen

nowy2007-07-2020 12:01:32   [#13]

Wracam  znów  do  tego  tematu - przepraszam, ale  coś  mnie  zastanowiło... Otóż  skoro  mamy  zapisane  w  rozporządzeniach  MEN:

§ 14.2.

Wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w ... protokołach egzaminów klasyfikacyjnych ....

§ 15.11.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Podsumowując - jeżeli  uczeń  w  ogóle  zdaje  egzamin  klasyfikacyjny  (był  zwyczajnie  nieklasyfikowany, realizował  indywidualny  tok  nauki, realizował  tzw.  nauczanie  domowe)  to  musi  mieć  odpowiedni  wpis  do  arkusza  ocen. Przecież  do  arkusza  dołączamy  protokół  tego  egzaminu. Nie  ma  mowy  nigdzie  o  trybie  normalnym  uzyskania  oceny  klasyfikacyjnej...

AnJa07-07-2020 12:51:13   [#14]

Jeśłi chodzi o ten zapis:

"2.  Wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów semestralnych, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku egzaminu ósmoklasisty albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, informacji o wyniku egzaminu zawodowego albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano."

to ne bardzo rozumiem pytanie. O jaki "normalny tryb" chodzi?

rzewa07-07-2020 12:59:30   [#15]

hm... ja wpisywałam uczniom nauczanym domowo oceny w miejsca ocen klasyfikacyjnych a w rubryce dotyczącej egzaminów wpisywałam tylko daty tych egzaminów (nie ma tam miejsca na wiele)

no i załączałam oczywiście protokoły z tych egzaminów wraz z pracami ucznia

nowy2008-07-2020 13:22:09   [#16]

To  może  wróćmy  do  analizy  sytuacji  ucznia, który  realizuje  indywidualny  tok  nauki  z  matematyki. Zdaje  on  egzamin  klasyfikacyjny. Otrzymuje  ocenę  celującą. Widzę  dwa  wyjścia  (jeżeli  chodzi  o  prowadzenie  jego  arkusza  ocen):

 

1. w  miejscu  oceny  klasyfikacyjnej  z  matematyki  wpisuje  się  mu  ocenę, a  w  rubryce  egzamin  klasyfikacyjny: matematykę  (bez  oceny  bo  jest  podana  wyżej), datę

2. w  miejscu  oceny  klasyfikacyjnej  nie  wpisuje  się  nic, a  w  rubryce  egzamin  klasyfikacyjny: matematykę, ocenę, datę

 

Które  wyjście  jest  tym  lepszym, a  może  nie  widzę  innych  możliwości?...

 

 

mag-maggie08-07-2020 14:11:57   [#17]

A ja chciałabym poprosić, abyście mi napisali, w jaki sposób organizujecie indywidualny tok nauki. Będę musiała zmierzyć się z tym po raz pierwszy. Wpłynęła opinia że uczeń „spełnia warunki do przyznania indywidualnego toku nauki z matematyki, geografii, biologii i historii, celem zapewnienia mu wsparcia w rozwijaniu uzdolnień". Doczytałam o procedurach, wnioskach i egzaminach klasyfikacyjnych. I jakby to rozumiem, ale jak na co dzień wyglądała w Waszych szkołach nauka takiego ucznia? Jak organizowaliście mu zajęcia? Czy miał dodatkowe godziny indywidualnie? Czy mial jednego opiekuna? Jak wygląda uczęszczanie na zajęcia? Napiszcie, proszę.

 

rzewa09-07-2020 09:45:35   [#18]

do #16

ja stosowałam wariant 1, bo miałam ucznia, który miał indywidualny tok ze wszystkich przedmiotów, zatem niemożliwe by było wpisanie wszystkich ocen w rubrykę, w której wpisuje się egzaminy klasyfikacyjne

ponadto nie wydawało mi się słuszne wpisanie w miejsce ocen przy przedmiotach "nieklasyfikowany" skoro ten uczeń z żadnego przedmiotu nie był nieklasyfikowany - a coś tam musiałabym wpisać; wpisanie kreski też nie wchodzi w grę, gdyż ten uczeń był obowiązany do uzyskania oceny klasyfikacyjnej z każdego przedmiotu

no i... jeśli tak sposób jest prawidłowy dla ucznia, który ma indywidualny tok ze wszystkich przedmiotów, to dlaczego nie miałby być prawidłowy dla ucznia mającego indywidualny tok tylko z jednego przedmiotu?

podobnie zdecydowałam - z tych samych powodów - w przypadku ucznia nauczanego domowo


post został zmieniony: 09-07-2020 09:46:23

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]