Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rekrutacja
strony: [ 1 ]
laostic17-04-2020 10:44:28   [#01]

Czy ktoś znalazł jakiś konkretny przepis przesuwający rekrutację do szkół ponadpodstawowych? tutaj nic nie widzę, a ogłaszają, że jest zmiana https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania .

Wiem, że zmiana jest konieczna, ale czy są już jakieś konkrety?

rzewa17-04-2020 10:52:40   [#02]

Tak, są nowe przepisy, a mianowicie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 657)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf

laostic17-04-2020 11:54:15   [#03]

Przepraszam, ale znam to rozporządzenie. Nie widzę tam słowa "rekrutacja", tylko powiązane z nią egzaminy.

GAŁKA17-04-2020 12:11:53   [#04]

laostic jest "postępowanie rekrutacyjne"

2) w § 11b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–9 w brzmieniu:

„2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

laostic17-04-2020 12:24:14   [#05]

Ale dat nie ma, nie ma nawet mowy o informacji 21 dni przed, czyli na razie zaczynamy 11 maja. Mamy jeszcze tydzień na wprowadzenie oferty do systemu naborowego, tam też są dat. Harmonogram mamy na stronie. Rodzice dzwonią i pytają, czy to aktualne.

GAŁKA17-04-2020 12:30:41   [#06]

4) po § 11h dodaje się § 11i–11n w brzmieniu:

„§ 11i. 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020: 1) egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym; 2) egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym; 3) egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 657 4) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 5) egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1.

a na stronie 

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3411

jest 

Rozporządzenie MEN z 10 kwietnia 2020 r. - UZASADNIENIE

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – NOWE ROZWIĄZANIA W ZWIĄZKU Z CZASOWYM OGRANICZENIEM FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK

i tam TEŻ masz info o 21 dniach

 


post został zmieniony: 17-04-2020 12:34:26
laostic17-04-2020 13:25:34   [#07]

Ale rekrutacja to nie tylko egzamin.

MKJ17-04-2020 17:34:53   [#08]

Laostic, rozporządzenie uchyliło terminy rekrutacji:

§ 13 pkt 1 specrozporządzenia"

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 53 ust. 1d, art. 63 ust. 13-19 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13-19, a także art. 117 ust. 3, art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. f-fd i art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Art. 154 ust. 1 pkt 2 UPO:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych – określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.

Zatem terminy określone przez kuratorów zostały uchylona i na podstawie § 11b ust. 2 specrozporządzenia minister określi nowe terminy.

laostic19-04-2020 15:13:18   [#09]

No właśnie szukam tych nowych. Na KO dalej są te odwołane i rodzice nie wiedzą o co chodzi.

MKJ19-04-2020 16:04:39   [#10]

Nowych jeszcze nie ma, ale to minister ma podać. A KO jest teraz zajęte ankietami i pewnie nie ma czasu zaktualizować strony. Zarobieni są...

laostic19-04-2020 21:16:53   [#11]

Każde KO samo ustalało terminy. Ale zaankietowani są, fakt.

malmar1519-05-2020 15:40:47   [#12]

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

olaszyma24-06-2020 10:57:53   [#13]

Nie mogę znaleźć informacji o tym czy sporządzamy kopie świadectw dla absolwentów klas ósmych. Wiecie może gdzie taka informacja może się znajdować? Nasz system elektroniczny (woj. śląskie) dopuszcza 3 szkoły w każdym organie prowadzącym, ale w poradniku dla kandydata jest mowa tylko o oryginale świadectwa który należy dostarczyć do szkoły 1. wyboru. To może nie trzeba wcale robić kopii?

rzewa24-06-2020 16:15:54   [#14]

§25 ust 3 rozporządzenia w sprawie świadectw

olaszyma25-06-2020 11:53:15   [#15]

Dziękuję Rzewo/ :-)

 

Marcin25-06-2020 12:47:30   [#16]

Ale czy to oznacza że obligatoryjnie należy wydać uczniowi od 1 do 3 kopii świadectwa? Czy tylko na wniosek ucznia należy to zrobić?

olaszyma25-06-2020 13:48:43   [#17]

My wydajemy jedną, choć wiemy że w sąsiednim mieście (do którego idą nasi absolwenci) wcale nie chcą kopii bo potem jest kłopot żeby taka ilość zutylizować ( tam są dane osob)

malmar1503-04-2022 20:05:24   [#18]

pytanie od koleżanki ze szkoły ponadpodstawowej, która prowadzi rekrutację: czy zmieniono czymś par. 12 (w odniesieniu do par. 3, czy o nim zapomniano- dotyczy przedmiotów do wyboru)

§ 12. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 3.

a § 3 brzmi:

§ 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,3;
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,
b) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,2.


post został zmieniony: 03-04-2022 20:08:22
MKJ05-04-2022 17:55:37   [#19]

§ 11bab Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dodany Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1525):

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

2) art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.

 

I jeszcze w § 13b ust. 7a:

Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 nie stosuje się przepisów § 3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).


post został zmieniony: 05-04-2022 18:07:00
malmar1505-04-2022 23:30:10   [#20]

Marcinie, dziękuję.

Przekażę dalej ;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]