Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dokumenty klasyfikacyjne
strony: [ 1 ]
margo1320-01-2020 20:48:34   [#01]

Na podstawie jakich dokumentów przeprowadzamy klasyfikacje półroczną?

Jacek20-01-2020 21:32:28   [#02]

u mnie sprawozdania (bardzo proste) wychowawców klas oraz e-dziennik

margo1320-01-2020 21:42:49   [#03]

Chodziło mi o rozporządzenia men 25.08.2017 w sprawie klasyfikacji oraz 25.022019 ,a także w sprawie prowadzenia dokumentacji oraz ustawy o systemie oświaty rozdział 3a. Czy na podstawie tych czy jeszcze jakiś innych?

Jacek20-01-2020 21:54:42   [#04]

na podstawie uoso i wystarczy

MKJ22-01-2020 15:17:56   [#05]

Zgodnie z art. 44f ust. 2 UoSO "klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły."

Zgodnie z art. 44h ust. 1 UoSO "śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia."

Z powyższych przepisów wynika, że klasyfikację śródroczną, czyli podsumowanie osiągnięć i ustalenie ocen, przeprowadzają poszczególni nauczyciele lub wychowawcy, a nie RP. I robią to na podstawie oceny poziomu spełniania wymagań edukacyjnych przez uczniów, a nie żadnych dokumentów. Oczywiście, ocena ta powinna mieć odzwierciedlenie w ocenianiu bieżącym.

Uchwała RP ws. wyników klasyfikacji jest zupełnie czym innym.

DYREK22-01-2020 15:46:12   [#06]

podstawa prawna do uchwały w sprawie wyników klasyfikacji to art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.-  Prawo oświatowe 

 


post został zmieniony: 22-01-2020 15:56:04
MKJ22-01-2020 16:05:04   [#07]

Otóż to! W sprawie wyników klasyfikacji, a nie w sprawie klasyfikacji. :)

Jot22-01-2020 17:47:47   [#08]

Proszę, odpowiedzcie-Gdzie jest napisane, że ocena z religii nie jest wliczana do średniej na półrocze? Czy to prawda?

MKJ22-01-2020 18:02:23   [#09]

Nigdzie i nie jest to prawda, a przynajmniej nie cała prawda.

Nie wiem, co oznacza pojęcie "średnia ocen na półrocze", ale domyślam się, że chodzi o średnią śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. Żadne przepisy nie precyzują, jakie oceny i w jaki sposób mają być wliczane do takiej średniej. Taka średnia jest potrzebna tylko do jednej rzeczy - stypendium za wyniki w nauce, o ile jest ustalone, że właśnie średnią tych ocen bierze się pod uwagę (może być też średnia ocen bieżących). To w szkole powinno być doprecyzowane, jakie oceny wliczane są do średniej (religia/etyka nie musi, choć na logikę powinna - będzie wtedy zgodność ze średnią ocen rocznych) i w jaki sposób (np. w jaki sposób wliczyć do średniej oceny 3+, 4-).

Pozostaje jeszcze pytanie, kto i w jaki sposób powinien to określić. Uważam, że powinno być to określone w statucie, choć nie jestem w tej kwestii pryncypialny.


post został zmieniony: 22-01-2020 18:05:50
Skimir22-01-2020 18:07:32   [#10]

Tak, nigdzie nie jest to określone bo nie jest to potrzebne. Z formalnego punktu widzenia, średnia ocen na półrocze do niczego nie jest potrzebna. Chyba, że są jakieś nagrody, stypendia itp. ustalone lokalnie - wtedy sposób liczenia średniej powinien ustalić organ przyznający tą nagrodę. Jeśli wyróżnienie przyznaje dyrektor Szkoły - to w statucie, jeśli np. burmistrz to w regulaminie przez niego wydanym.

Podobnie oceny z plusem lub minusem... U nas w statucie jest określone, że w klasyfikacji śródrocznej ustala się „pełne” stopnie, a wcale tak być nie musi.


post został zmieniony: 22-01-2020 18:09:08
MKJ22-01-2020 18:11:36   [#11]

No właśnie! Wczytując się w przepisy art. 90g UoSO można się pokusić o wniosek, że to komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii RP i SU, powinna ustalić nie tylko wartość średniej, od której będzie przyznawane stypendium, ale również to, z jakich ocen powinna być ta średnia liczona i w jaki sposób.


post został zmieniony: 22-01-2020 18:11:57
Jot22-01-2020 18:56:58   [#12]

Dzięki. U nas wliczamy religię, a pytałąm, bo usłyszałam, że nie wolno tego robić.  Zliczamy średnią ocen dla analizy wyników na zasadzie, że warto pracować, że warto zawalczyć na koniec roku o lepsze oceny, że komuś niewiele brakuje do wyróżnienia na koniec roku. Niekoniecznie pełni to funkcję oceniania kształtującego, ale do niektórych liczby przemawiają:-)  Chętnie dowiem się, jak funkcjonuje to u innych. Zawsze można coś zmodyfikować. Niejedno tu  podpatrzyłam i wprowadziłam w życie szkoły:-)

Jot22-01-2020 19:18:01   [#13]

Nie ten wątek, ale przy okazji to samo pytanie dotyczące aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły-  w ciągu roku szkolnego zmiany ze względu na dłuższą nieobecność n-la i zatrudnienie innego. Wystarczy poinformować nauczycieli, czy musi być uchwała?

Skimir22-01-2020 20:08:43   [#14]

Jot, u nas wygląda to tak, że średnie ocen uczniów są co najwyżej ciekawostką. W mojej opinii nie spełnia to żadnej funkcji ponadto. Podkreślanie wagi średniej ocen daje taki efekt, że rodzic/uczeń przychodzi i pyta czemu z muzyki ma „pięć” a nie „sześć„ bo jak będzie mieć „sześć” to będzie mieć większą średnią. Pytam wtedy, to może z historii warto postarać się o „trzy” zamiast „dwa” - nie, bo z historii to trudniej jest i uczyć się trzeba.

Nie ma czegoś takiego - nie wolno wliczać do średniej oceny z religii. Możecie sobie liczyć na własne potrzeby jak tylko chcecie i uważacie, że do czegoś to jest potrzebne. Jeśli liczycie średnie aby zobaczyć czy ktoś ma szansę na „pasek” na koniec roku to musicie liczyć z religią bo ona wtedy jest liczona. Możecie liczyć średnie z przedmiotów humanistycznych, matematycznych itp... Z tym, że trzeba pamiętać, że z punktu widzenia analizy statystycznej, zwykła średnia arytmetyczna niesie bardzo bezużyteczne informacje - w końcu, idąc z psem na spacer, mamy średnio po trzy nogi :-)

Co do arkusza... nie jest potrzebna żadna uchwala.


post został zmieniony: 22-01-2020 20:16:23
AnJa22-01-2020 20:21:47   [#15]

Zgadzam się- niepotrzebna.

Ale tylko w przypadko podzielania poglądu, że arkusza nie opiniuje się.

Skimir22-01-2020 20:32:15   [#16]

Nawet jeśli podzielamy pogląd, że opiniuje się arkusz organizacyjny (i projekt) w ramach kompetencji RP dotyczącej opiniowania organizacji pracy szkoły, to wprowadzenie zastępstwa nie zmienia takiej organizacji więc moim zdaniem opinia nie jest potrzebna.

MKJ22-01-2020 20:41:11   [#17]

Po wprowadzeniu Prawa oświatowego, a w szczególności art. 110 ust. 2 i 3, które określają podmioty uprawnione do opiniowania arkusza organizacji szkoły (ZZ i KO), kwestia podzielania lub nie poglądu, staje się bezzasadna.

Skimir22-01-2020 20:58:16   [#18]

Taaa, pytanie co na to KO, które gdzieniegdzie oczekują takowej opinii od RP... bo w sumie co ma opiniować RP w temacie organizacji pracy szkoły. No jak nie ma innego dokumentu to arkusz organizacyjny najlepiej pasuje.


post został zmieniony: 22-01-2020 20:58:47
AnJa22-01-2020 20:59:37   [#19]

Oczywista oczywistość.

A kuratoryjne pojmowanie świat to alternatywna oczywistość (https://kuratorium.krakow.pl/arkusze-organizacji-na-rok-szkolny-2018-2019/, VI.5.) 

A i ciału bliższa koszula: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11638,Opiniowanie-zmian-do-zatwierdzonych-arkuszy-organizacji-szkol.html?search=820640388902 (akapit pod koniec tekstu) 


post został zmieniony: 22-01-2020 21:04:41
MKJ22-01-2020 22:44:40   [#20]

O tym, co zawiera arkusz, mówi § 17 rozporządzenia ws. organizacji szkół. Małopolska Kurator Oświaty, nie po raz pierwszy zresztą, ewidentnie przekracza swoje uprawnienia. W przeciwieństwie do Mazowieckiej Kurator Oświaty, która, co prawda, zawarła ten akapit pod koniec tekstu, ale nie wnika w kwestie uchwały RP, a i mój OP niczego takiego nie żąda, więc nie mam się nawet z kim ani o co pokłócić. :-)

Jot22-01-2020 22:48:05   [#21]

Dzięki wielkie:-)

AnJa22-01-2020 22:50:36   [#22]

Współczuję. Podłość organów nie zna granic.

MKJ22-01-2020 22:56:14   [#23]

A dziękuję. To prawda. Na szczęście zawsze znajdzie się ktoś, kto umęczonego wspomoże. Jak nie wśród organów, to na forum na pewno...

AnJa23-01-2020 07:02:20   [#24]

Nie wiem jak inni, ale bycie pomocnym to sens mego życia. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]