Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Statut
strony: [ 1 ]
Dorota ZZ27-11-2019 05:15:27   [#01]

Mam taki dylemat. czy w statucie szkoły ponadpodstawowej w rozdziale Organy szkoły powinny być wymienione wszystkie kompetencje Rady Pedagogicznej przewidziane w prawie oświatowym?

rzewa27-11-2019 06:16:25   [#02]

Może zawierać (należy pamiętać o takim ich sformułowaniu, by było jasne, że to kompetencje określone ustawą a nie statutem) ale nie musi

można np. umieścić następujący zapis:

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, utworzonym zgodnie z art. 69 Ustawy, posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w Ustawie oraz innych przepisach.
2.    Regulamin Rady Pedagogicznej zawiera w szczególności:
1)    tryb podejmowania uchwał w zakresie kompetencji stanowiących i opiniujących;
2)    sposób powiadamiania o zebraniach;
3)    sposób dokumentowania prac Rady oraz tryb udostępniania tej dokumentacji;
4)    tryb wyłaniania przedstawicieli Rady Pedagogicznej w celach przewidzianych odrębnymi przepisami.


post został zmieniony: 27-11-2019 06:18:58
Dorota ZZ27-11-2019 06:38:50   [#03]

czyli jeśli decydujemy sie na wymienienie wszystkich kompetencji RP to należy je napisac tak dokładnie jakie one mają brzmienie w Ustawie ( dosłownie przepisac w brzmieniu zapisanym w ustawie)/

rzewa27-11-2019 07:11:58   [#04]

nie, w żadnym razie!

gdyby je dosłownie przepisać, to by znaczyło, że to statut a nie ustawa nadaje radzie te kompetencje - trzeba je tak zapisać, by było zaznaczone to, że są to kompetencje nadane ustawą, czyli np:

Ustawa - Prawo oświatowe w art 70 określa następujące kompetencje stanowiące Rady:  zatwierdzanie planów pracy szkoły, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji, podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego, ....

Oprócz kompetencji opiniujących określonych w ustawie, takich jak: .... Rada pedagogiczna opiniuje:

1. projekty innowacji wprowadzane w szkole

2. ....

Dorota ZZ27-11-2019 07:16:36   [#05]

Dziękuję taki mamy zapis i  tylko dodalismy kompetencje które nie były wczesniej zapisane w statucie

kaef13-01-2020 10:31:34   [#06]

W statucie istnieje zapis, że zespoły nauczycieli są odpowiedzialne za wprowadzanie  niezbędnych  zmian  do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Czy to zapis zgodny z prawem, wszak uchwalanie tego programu leży w gestii RR.

rzewa13-01-2020 10:50:58   [#07]

owszem

powinno być napisane, że te zespoły opracowują zmiany, które przedstawiają rp

jeśli rp je przyjmie, to powinny być przedstawione rr jako projekt, rr uchwalając je zmieni PW-P

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]