Forum OSKKO - wątek

TEMAT: awans na kontraktowego-ciekawa interpretacja
strony: [ 1 ]
dwalcz19-09-2019 22:17:23   [#01]

Witam.
Sprawa dotyczy nauczyciela, który rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego 1.09.2018r.
31.08.2019 na wniosek nauczyciela rozwiązano stosunek pracy za porozumieniem stron.

1.09.2019 nauczyciel rozpoczął prace w innej szkole, a w naszej 5.09.2019 złożył sprawdzanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, opiekun napisał projekt oceny dorobku zawodowego, a rada rodziców opinię.

Nie dawał mi spokoju fakt, że nauczyciel pracuje już w innej szkole, a ja przygotowuję ocenę dorobku zawodowego. Na dodatek cale postępowanie będzie w nowej szkole. Zadzwoniłem w tej sprawie do prawnika oświatowego. Dowiedziałem się, że nie mogę wystawić oceny dorobku nauczycielowi, który nie jest już "moim" pracownikiem. Mogę jedynie na prośbę nowego dyrektora napisać roboczą ocenę dorobku zawodowego, którą wykorzysta w nowej szkole dyrektor.

Proszę o Wasze opinie w tej sprawie.

djb19-09-2019 22:36:57   [#02]

Trzy minuty przed tym postem, napisałam swój  w innym wątku  (nauczyciel stażysta)- sytuacja analogiczna.

Wklejam poniżej, proszę o wsparcie, zwłaszcza, że jest nas więcej z takim problemem.

Bardzo proszę o pomoc.

Nauczycielka 31 sierpnia zakończyła 12 miesięczny staż - w szkole A.

1 września rozpoczęła pracę w szkole B.

Czy może dalej procedować w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, czy rozpoczyna staż od nowa?

Gdyby miała dalej procedować, to:

-do kogo składa sprawozdanie i kto wystawia ocenę dorobku (A czy B)?

=kto powołuje komisję kwalifikacyjną (A czy B)?

rzewa19-09-2019 23:25:10   [#03]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62107&ux=14&pst=18#pst18

a sprawozdanie, będące wnioskiem o ocenę, pozostawiłabym bez rozpatrzenia z powodu wskazanego przez prawnika


post został zmieniony: 19-09-2019 23:34:28
Leszek20-09-2019 08:10:41   [#04]

pozostawienie bez rozpatrzenia to

1. skrga nauczyciela do KO,

2. KO pełniące nadzór nad czynnościami dyrektora w zakresie awansu kontroluje

3. dowiadujemy się po kontroli co dalej

pozdrawiam

bosia20-09-2019 09:48:58   [#05]

ocena dorobku jest za okres stażu, a staż nauczyciel odbywał w pierwszej szkole i dyrektor dokonuje tej oceny

to tak samo jak nauczyciel w trakcie stażu na dowolny stopień zmienia pracę i już będąc w nowej szkole (bo zapomniał wcześniej, albo nie wiedział)występuje o tzw. ocenę cząstkową, nie zrobicie?

generalnie zeszłoroczni stażyści to jest to najbardziej pokrzywdzona grupa nauczycieli, przestańmy dzielić włos na czworo

oczywiście nie wiadomo kto powołuje komisję i to jest zapytanie do ustawodawcy, do końca roku może zdążą z odpowiedzią;-)

dla nauczyciela płacowo do końca roku i tak się nic nie zmienia

rzewa20-09-2019 10:30:29   [#06]

nawet jeśli dyrektor szkoły, którą n-l opuścił wyda ocenę to i tak nic z tego n-lowi nie przyjdzie... i pewnie na miejscu tego dyrka tę ocenę wydałabym (z powodów o jakich napisał Leszek)

ale ta ocena w nowej szkole do niczego nie uprawnia - w nowej szkole, jak n-l został zatrudniony, to został zatrudniony w celu odbycia stażu na podstawie art 10 ust 2 KN (inaczej się po prostu nie da!) i rozpoczyna staż z automatu, wobec czego dyrektor musiał przydzielić mu opiekuna stażu a n-l musi przedstawić w terminie PRZ -> jak tego nie zrobi to jest powód do zwolnienia go z pracy

no i temu n-lowi przysługuje świadczenie o jakim mowa w art 53a KN


post został zmieniony: 20-09-2019 10:40:10
djb20-09-2019 12:09:32   [#07]

Ze strony KO Rzeszów (nigdzie więcej tego nie widziałam).

Zwróćcie uwagę na wymieniany skład komisji.

Okazuje się, że wszystko można zinterpretować, jak się chce.

Poniżej przytaczamy treść stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego przez nauczycieli, którzy staże rozpoczęli we wrześniu 2018 r. (pogrubienia nasze).
„Warszawa,  19 sierpnia 2019 r.
DWST-WPZN.6014.130.2019.AS
[…] odpowiadając na zapytanie dotyczące ubiegania się przez nauczyciela stażystę o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie wyjaśnia, co następuje.
Dnia 11 lipca br. została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). Zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ww. ustawy w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy. Po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r.
W świetle przepisu art. 9c ust. 5a ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbył staż, w przypadku nauczyciela stażysty – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
Zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy; opiekun stażu.
Właściwym do powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego oraz do nadania nauczycielowi tego stopnia awansu zawodowego jest dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Reasumując, oceny dorobku zawodowego po odbyciu przez nauczyciela stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 i trwającego 12 miesięcy, dokonuje dyrektor szkoły lub palcówki, w której nauczyciel odbył staż. Natomiast w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w szkole lub placówce, w której nauczyciel nawiąże stosunek pracy.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2019 r. nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Ponadto wyjaśniam, że przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 1 tej ustawy. W związku z powyższym, na podstawie przepisów tej ustawy nie jest możliwe nadanie stopnia awansu zawodowego osobie, która nie jest aktualnie zatrudniona na stanowisku nauczyciela.

dwalcz20-09-2019 12:19:52   [#08]

Dziękuję za odpowiedzi.

Po wpisie Leszka zadzwoniłem do naszego KO. Wizytator poinformował mnie, że powinienem zrobić ocenę dorobku zawodowego.

rzewa20-09-2019 12:30:32   [#09]

"Natomiast w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w szkole lub placówce, w której nauczyciel nawiąże stosunek pracy."???

ciekawe jaka jest do tego podstawa prawna i jaki jest status tego n-la w świetle zapisów KN do czasu odbycia postępowania o jakim pisze KO... :-(

cała rzecz w tym, że stażysta rozpoczyna staż z automatu, przez sam fakt zatrudnienia... i nie sądzę by to było jakieś nielogiczne... nielogiczne i absurdalne jest przeprowadzanie postępowania awansowego w innej szkole niż ta, w której staż się zakończył

a wystarczyłoby, by ostatnia nowelizacja KN skróciła staż stażysty do 13 m-cy (jak już koniecznie trzeba było go skrócić)... :-)


post został zmieniony: 20-09-2019 12:38:03
djb20-09-2019 13:05:29   [#10]

#09

Mogli też skrócić czas do 10 miesięcy, a postępowania mogłyby odbyć się w lipcu lub w sierpniu. Tylko wówczas byłoby małe bum dla op - nowe stawki od września!

 

Oskisu24-09-2019 11:55:56   [#11]

Hej, proszę o pomoc co do terminów, w/w nauczyciel (pracuje dalej u mnie w szkole), zakończył staż, złożył sprawozdanie 6.09.2019, przygotowuję ocenę dorobku zaw. mam 21 dni, ustalam termin rozmowy i .....mam się wyrobić do 30 września 2019 r. ?, oczywiście jeszcze muszę powiadomić OP, RR i KO, 

izael24-09-2019 12:08:54   [#12]

a dlaczego  do 30 września?

 

kaef24-09-2019 12:44:33   [#13]

Moment, a nie jest to tak:

- sprawozdanie do 6.09.,

- opiekun stażu dostarcza projekt oceny,

- dyrektor ma 21 dni, czyli do 27.09. (w tym czasie też prosi RR) na wystawienie oceny dorobku zawodowego,

- po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, nauczyciel wnioskuje o rozmowę kwalifikacyjną,

- dyrektor wyznacza termin rozmowy i informuje o nim OP i KO.

?

Roman Langhammer24-09-2019 13:07:14   [#14]

Możesz wrzuciłby ktoś do wymiany komplet dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne na stopień kontraktowego? Chodzi o wszystkie pisma, arkusz analizy, protokół, przetwarzanie danych, kartę punktów czy co tam jeszcze jest potrzebne...:)

W imieniu zainteresowanych, dziękuję. :)

Oskisu24-09-2019 13:25:12   [#15]

izeal tak mi coś utkwiło w głowie po naradzie, że do końca września mam się wyrobić ale nie cholera mi to wychodziło.

dorotagm24-09-2019 20:26:12   [#16]

Czy mam rację, że na złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne nauczyciel stażysta ma czas do 31 października?

Roman Langhammer24-09-2019 21:28:21   [#17]

Jeśli złoży do 31 października złoży wniosek, to uzyskuje awans do 31 grudnia - czyli podwyżka od 1 stycznia. Jeśli złoży po 31 października to awans uzyskuje do 31 sierpnia kolejnego roku, czyli podwyżka od 1 września kolejnego roku.

Wniosek o podjęcie postępowania składa w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

art. 39 ust 1 i 1a KN

art. 9b ust 3 i 3a KN

dorotagm24-09-2019 21:58:09   [#18]

Fakt, może złożyć do 31 grudnia. Dzięki

kaef05-10-2019 20:10:47   [#19]

To ja tak w kwestii terminów. Póki co, chyba wszystko mi się zgadza.

Nauczyciel stażysta złożył sprawozdanie, a opiekun projekt oceny w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia. Ja przygotowałem ocenę pracy w terminie następnych 21 dni. Nauczyciel złożył wniosek o postępowanie.

I teraz moje pytania, co dalej?

1) do kiedy muszę wyznaczyć termin rozmowy (wiem, że decyzja o nadaniu stopnia musi mieć miejsce do 31. grudnia)

2) czy poza zebraniem dokumentów, poinformowaniem KO i OP o terminie rozmowy (i jej przeprowadzeniem), muszę jeszcze coś zrobić?

kaef07-10-2019 09:25:54   [#20]

Podnoszę, grzecznie prosząc o pomoc ;)

MKJ07-10-2019 10:08:14   [#21]

1. Nie ma dedlajnu, ale nauczyciela trzeba powiadomić na 7 dni przed posiedzeniem.

2. Patrz pkt 1. + powołanie komisji.

graszka8213-10-2019 22:37:03   [#22]

Nie ma obowiązku informowania OP i KO o terminie rozmowy

 

MKJ14-10-2019 01:14:20   [#23]

Trzeba to zrobić, bo OP i KO maja prawo brać udział w rozmowie, więc trzeba im to umożliwić.

matyldaa16-10-2019 17:39:44   [#24]

Raz jeszcze proszę o uporządkowanie:

1. Jeśli nauczyciel zakończył staż 9 września, to jaką podstawę prawną wpisujemy przy ocenie dorobku (art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

2. Nauczyciela stażystę o wszczęciu postępowania powiadamiamy na podstawie.... kodeksu postępowania administracyjnego czy nie ma takiej konieczności? Jeśli trzeba to zrobić, to w jakim terminie (jeszcze przed powołaniem komisji kwalifikacyjnej?)?

 

rzewa16-10-2019 17:55:04   [#25]

1. tak

2. nie trzeba zawiadamiać (zgodnie z k.p.a), bo postępowanie wszczyna się na wniosek strony a nie z urzędu. Trzeba zawiadomić o terminie posiedzenia komisji

matyldaa16-10-2019 18:02:19   [#26]

1. A o terminie posiedzenia komisji na podstawie ….

2. Czy w arkuszu analizy formalnej należy odnieść się do: przyczyn wydłużenia okresu stażu, jeśli takiej sytuacji nie było?

Dziękuję Rzewa, wydawało mi się, że wiem, ale im więcej czytam, tym... mniej wiem...

matyldaa16-10-2019 18:23:56   [#27]

I jeszcze, czy w karcie indywidualnej oceny punktowej musi być uzasadnienie? A sama karta imienna?

A zaświadczenie dyrektora (wymiar zatrudnienia, dacie zatwierdzenia planu, itd.) na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 26 lipca 2018 r (Dz. U. z 2018 r. z poźń zm.)?

 


post został zmieniony: 16-10-2019 18:36:19

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]