Forum OSKKO - wątek

TEMAT: 1000 dla stazysty
strony: [ 1 ]
mychase30-08-2019 15:47:36   [#01]

czy wypłacamy od 01.09  dodatek dla stazysty?

nowy30-08-2019 16:00:32   [#02]

Dodatek należy wypłacić do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Tylko nauczyciel stażysta.

mychase30-08-2019 17:50:12   [#03]

a jaka pp?

czy jest tak jak kiedys, że  tylko nauczycielowi rozpoczynającemu pierwszą pracę

 

beba130-08-2019 18:28:42   [#04]

tylko stażyście,  który rozpoczyna staż i na jego wniosek

mychase30-08-2019 19:01:25   [#05]

a jaka pp

 

bega30-08-2019 22:01:55   [#06]

KN art.53a

GAŁKA31-08-2019 19:48:06   [#07]

beba1 ...stażysta rozpoczyna staż, ale nie składa wniosku

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

Dante31-08-2019 22:56:53   [#08]

Proszę o potwierdzenie :

Nauczyciel stażysta rozpoczynający staż, zatrudniony na 1/2 etatu dostaje na swój wniosek 1000 zł (a nie proporcjonalnie 500 zł)?

barborka201-09-2019 12:07:15   [#09]

Świadczenie na start będzie świadczeniem o charakterze socjalnym, dlatego też wszyscy nauczyciele uprawnieni do tego świadczenia otrzymają go w takiej samej wysokości niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest wyłącznie odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, co przesądza, że nauczyciel musi być zatrudniony co najmniej w wymiarze ½ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub kilku szkołach łącznie.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1400896,zmiany-w-karcie-nauczyciela-dodatki-za-wyrozniajaca-prace-i-swiadczenie-socjalne-dla-stazystow.html

beba101-09-2019 13:50:53   [#10]

Gałka

chodziło mi o wniosek o wypłatę dodatku, a nie o rozpoczęcie stażu

Iwona 1301-09-2019 21:57:52   [#11]

Wypłacamy  bez żadnego wniosku, do 30.09., bo nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Skoro zaczyna staż bez wniosku, to tak samo bez wniosku dyrektor musi wypłacić tysiąc złotych. A dodatek  nie jest teraz uzależniony od tego, czy wcześniej pracował czy nie, jest powiązany z samym faktem rozpoczęciem stażu. Spokojnego początku roku!

link12302-09-2019 20:41:31   [#12]

a jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na umowę na zastępstwo na okres: 1.09 - 31.08. :

  1. czy może rozpocząć staż?
  2. czy ma otrzymać 1000 zł?
Macia02-09-2019 20:50:27   [#13]

myślę że może przecież jest zatrudniany na rok

rzewa02-09-2019 23:13:42   [#14]

1. nie tylko może ale rozpoczyna automatycznie, chyba że napisze, że nie chce stażować - art 10 ust 10 KN

2. musi otrzymać 1000 zł

AleJ03-09-2019 08:10:26   [#15]

A jak z oskładkowaniem tego 100? Tylko podatek, czy składki ZUS także?

zosia1105-09-2019 14:37:36   [#16]

Witam! Mam pytanie czy nauczyciel  stażysta zatrudniony  na zastępstwo ale na okres 3 miesięcy otrzymuje to świadczenie czy nie? Chyba nie, ale nie mam pewności. 

rzewa05-09-2019 22:03:59   [#17]

otrzymuje, chyba że złoży wniosek o jakim mowa w art 10 ust 10 KN

Macia08-09-2019 11:43:55   [#18]

a czy zatrudniony od 9 września stażysta też rozpoczyna staż czy tylk zatrudniony od 1 września?

Macia08-09-2019 12:22:42   [#19]

doczytałam - rozpoczyna automatycznie jeśli zatrudniony d 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Nurtuje mnie jednak pytanie czy dodatek jest uzależniony od złożenia planu rozwoju. Bo niby n-el rozpoczął staż automatycznie, ale jak nie złoży planu rozwoju to stażu nie kontynuuje. A co z dodatkiem wypłacić czy nie?

izael09-09-2019 09:00:54   [#20]

rozpoczyna staż automatycznie

ma 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole na złożenie planu, więc na dzisiaj planujesz dla niego 1000 zł

chyba że masz taką sytuację:

KN Art. 10. 

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego.

gimnazjum10-09-2019 11:31:34   [#21]

a z jakiego paragrafu płacimy ten dodatek?

izael10-09-2019 11:49:02   [#22]

moja najlepsza na świecie księgowa mówi, że z 302

:)

Koba12-09-2019 14:11:34   [#23]

A nauczyciel, który w poprzedniej placówce zaczął staż 03.09.2018 i od 01.09.2019 jest zatrudniony w mojej, staż kończy 2.09. 2019 , u mnie składa sprawozdanie, ja oceniam i dalej zgodnie z procedurą. I nie wypłacam nic, bo zaczął staż w poprzednim roku. Dobrze zrozumiałam ? Chodzi oczywiście także o stażystę...

rzewa12-09-2019 20:41:48   [#24]

nie

ten stażysta rozpoczął u Ciebie staż 1.09.2019, który uległ skróceniu na podstawie art 9f ust 2 KN, zatem musisz mu wypłacić 1000 zł

Skimir13-09-2019 21:52:42   [#25]

Jeśli nauczyciel stażysta zostaje zatrudniony w dwóch szkołach, w jednej na 9/18 w drugiej na 11/18, to jak będzie się miała kwestia dodatku?

rzewa13-09-2019 22:32:21   [#26]

będzie miał dodatek tylko w jednej szkole -> w tej, w której zatrudni się wcześniej

we wniosku o dodatek n-l powinien umieścić oświadczenie, że nigdy taliego dodatku nie otrzymał oraz nigdzie się o niego nie stara

Roman Langhammer14-09-2019 07:37:15   [#27]

Rzewo... w jakim wniosku o dodatek? Dodatek jest chyba wypłacany bez wniosku.

"Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł." - tutaj nie ma słowa o wniosku.

Jest ust. 3 "Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia." Ale tutaj też nie ma mowy o wniosku, a o "wskazaniu podstawowego miejsca zatrudnienia"... Pytanie tylko czy dyrektor w szkole A wie o szkole B i na odwrót. Tutaj chyba opieramy się na uczciwości nauczyciela. :)

MKJ14-09-2019 11:51:47   [#28]

Nauczyciel wskazuje daną szkołę jako podstawowe miejsce pracy (np. w formie oświadczenia). Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby nauczyciel każdą szkołę wskazał jako podstawowe miejsce pracy.

rzewa14-09-2019 23:25:16   [#29]

nieszczęśliwie się wyraziłam - chodziło mi o wskazanie o jakim jest mowa w ust 3

Ed16-09-2019 08:54:04   [#30]

Nauczyciel stażysta zatrudniony w szkole A na 6/18, w szkole B (placówka niepubliczna): 4/18. Kuratorium wskazało szkołę B jako placówkę, w której nauczyciel realizuje staż.

1) Czy mimo to, nauczyciel może wskazać szkolę A jako szkołę, w której otrzymuje dodatek na start ?

2) Czy dodatek wypłacany jest proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia ?

rzewa16-09-2019 22:44:49   [#31]

1) nie, ale n-l może zwrócić się do kuratora z prośbą o zmianę tej decyzji. Dodatek o jakim mowa w art 53a przysługuje tylko n-lom szkół i placówek samorządowych

2) nie - każdy n-l, który rozpoczął staż na kontraktowego w szkole samorządowej ma prawo do dodatku w pełnej wysokości

marysia d17-09-2019 18:27:39   [#32]

Nauczycielka rozpoczęła pracę na stanowisku nauczyciela wspomagającego dla dziecka z autyzmem dziecięcym w oddziale przedszkolnym. Posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu, nie posiada kwalifikacji do pracy z dziećmi z autyzmem. Wcześniej pracowała jako pomoc nauczyciela w tej samej grupie przedszkolnej, w której jest to dziecko. KO stwierdziło, że nie ma potrzeby zwracać się o zgodę na zatrudnienie bez kwalifikacji, ponieważ pani pracowała już w tej szkole. 

Nauczycielka ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, a w suplemencie napisano, że ma przygotowanie do pracy na stanowisku pracownika socjalnego itp.  Ukończyła studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. 

Proszę o podpowiedź:

1. Czy nauczycielka realizuje staż czy nie realizuje stażu na nauczyciela kontraktowego, ponieważ nie posiada kwalifikacji do zajmowanego stanowiska - nauczyciela wspomagającego dla dziecka z autyzmem..

2. Czy nauczycielka powinna otrzymać dodatek 1000 zł

 

rzewa17-09-2019 23:12:04   [#33]

2 x tak

marysia d18-09-2019 09:37:17   [#34]

bardzo dziękuję za odpowiedź :)

 

izael18-09-2019 12:29:44   [#35]

jako to?

pracuje na stanowisku nauczycielskim, do którego nie ma kwalifikacji i może rozpocząć staż?

wytłumacz mi to, rzewo, bo zgłupiałam

 

zemi18-09-2019 14:08:46   [#36]

Nauczyciel rozpoczął staż we wrześniu 2018 i zakończył 31 sierpnia 2019.

Czy wypłacamy dodatek 1000?

rzewa18-09-2019 14:27:43   [#37]

zemi: nie

izael: zrozumiałam, że ma kwalifikacje (ale może źl zrozumiałam... :-()

zemi18-09-2019 17:57:03   [#38]

Dziękuję, rzewo

Jak  to uzasadnię nauczycielowi, który zajrzy do KN i powie, że art. 53 a daje mu takie prawo.

Tam nie ma nic o tym, że od września 2019.

MKJ18-09-2019 18:13:52   [#39]

Bo ten przepis wszedł w życie 1.09.2019 r., a prawo nie działa wstecz.

bosia19-09-2019 15:27:26   [#40]

Art. 53a. 1. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

rozpoczął staż we wrześniu 2018r., a wówczas nie było tego przepisu, we wrześniu 2019r. nie rozpoczął stażu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]