Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konkurs na dyrektora
strony: [ 1 ]
SylJan17-06-2019 11:30:39   [#01]

W ogłoszeniu na stanowisko dyrektora szkoły organ zamieścił taki zapis dotyczący wymaganych dokumentów: "poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym".

Natomiast w rozporządzeniu zapis taki brzmi:

"poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym".

Czy taki błąd organu może być podstawą do unieważnienia konkursu? Był dzisiaj członek związków zawodowych i powiedział, że składa pismo o unieważnienie konkursu w związku z w/w.

AnJa17-06-2019 13:48:06   [#02]

Moim zdaniem lepiej to doprecyzować teraz niż w trakcie posiedzenia komisji. Choć i tak zapis jest niepełny bo nie zawiera terminu ważności tego zaświadczenia.

Czy może to być przyczyną unieważnienia? Napisz jak się już dowiesz- także do kogo był wniosek zz.

jerzyk21-06-2019 21:25:56   [#03]

może się przyda :-)

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1EE75D06

 

Odpowiedź na interpelację nr 1362

w sprawie luki prawnej pomiędzy przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej a przepisami Ministerstwa Zdrowia

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka

Warszawa, 13-04-2016

Szanowni Państwo Posłowie,

w obowiązującym stanie prawnym, kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki zobowiązany jest zamieścić w swojej ofercie m.in. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, a kandydat na stanowisko kuratora oświaty m.in. zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Powyższe wynika z treści odpowiednio § 1 ust. 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej[1] oraz rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej[2].

W przywołanych przepisach nie sprecyzowano w jakim trybie powinno być wydane przedmiotowe zaświadczenie jak również nie wskazano jego formy, jedynie w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko kuratora oświaty określono, że zaświadczenie to powinno być wydane przez specjalistę medycyny pracy.

Należy wskazać, że będące przedmiotem interpelacji zaświadczenie lekarskie przedkładane przez osoby zainteresowane w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, jak również kuratora oświaty dotyczy kandydatów na pracowników (potencjalnych pracowników), które ocenia ogólne predyspozycje zdrowotne osób biorących udział w konkursie oraz powinno zawierać informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przez ww. osoby stanowisk kierowniczych.

Z uwagi na powyższe, osoby przystępujące do konkursu nie powinny być obligowane do przedłożenia w swojej ofercie wyłącznie zaświadczenia lekarskiego wydanego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy[3]. Załącznik ten bowiem określa wzór orzeczenia lekarskiego wydawanego przez lekarza medycyny pracy, wyłącznie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i dotyczy pracowników, którzy przed dopuszczeniem do pracy zobowiązani są przedstawić pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu na badania.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej przedmiotowe zaświadczenie dla potrzeb konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz kuratora oświaty powinno być wystawione przez uprawnionego do tego lekarza. Natomiast bez znaczenia pozostaje forma (druk) wydanego zaświadczenia. Powyższe zostało wyrażone także w orzecznictwie, a konkretnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2011 r.[4]. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w uzasadnieniu do wyroku, w celu spełnienia warunku stawianego w ofercie konkursowej, osoba zainteresowana ma złożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez uprawnionego do tego lekarza i jeśli takie złoży, warunek ten należy uznać za spełniony.

Z uwagi na fakt, że w przywołanych przepisach rozporządzeń nie został dla celów konkursowych dookreślony wzór zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, co może skutkować rozbieżnościami interpretacyjnymi podczas konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół lub placówek oraz kuratorów oświaty, o czym świadczy treść interpelacji poselskiej, resort edukacji rozważy podjęcie działań legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Teresa Wargocka

Sekretarz Stanu

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.);

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 253, poz. 2129);

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.);

[4] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2011 r. (sygn. akt II SA/Wa 158/11).

 

kaef04-07-2019 16:45:44   [#04]

U mnie przeszło zwykłe zaświadczenie. Jeżeli jednak powołujemy się na wyroku SA, to obawiam się, że jest również taki, które takie zaświadczenie uważa za niewystarczające. Wyrok moim zdaniem absurdalny, bo narzuca na osobę idącą do lekarza znajomość prawidłowego druku. Przeca to lekarz ma to wiedzieć, a nie ja.

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiataa/attachments/1139_zaswiadczenie_lekarskie_konkurs.pdf

Skarżący zainteresowany objęciem stanowiska dyrektora gimnazjum, mając pełnić -w przypadku wygrania konkursu -rolę pracodawcy względem zatrudnionych w szkole osób, powinien wiedzieć, jak należało zrealizować warunek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, by uczynić mu zadość. Złożone przez niego wraz z ofertą konkursową zaświadczenie, wydane wprawdzie przez lekarza medycyny pracy, ale na niewłaściwym druku, tj. nie wynikającym z rozporządzenia w sprawie badań lekarskich pracowników, w świetle przedstawionych powyżej wywodów, nie spełnia konkursowego warunku, co uprawniało komisję konkursową do odrzucenia jego oferty na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. [...]

Pomimo tego, skarżący wiedział, że aby uzyskać wymagane zaświadczenie należy udać się do lekarza medycyny pracy, mógł więc również zadbać, aby w/w zaświadczenie zostało wystawione na stosownym druku, zawierającym potrzebne do objęcia stanowiska dyrektora szkoły stwierdzenie, że wydano je w wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy oraz informację dotyczącą daty następnego badania okresowego. Powyższego zabrakło jednak w przedstawionym przez niego zaświadczeniu stanowiącym załącznik do jego oferty przy ubieganiu się o stanowisko dyrektora. Brak tych informacji uniemożliwiałby zaś przecież objęcie przez niego obowiązków dyrektora niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. W związku z powyższym, zdaniem Sądu w składzie orzekającym w niniejszej sprawie nie ma podstaw do stwierdzenia bezskuteczności czynności polegającej na odrzuceniu oferty skarżącego oraz unieważnieniu
przedmiotowego konkursu.


post został zmieniony: 04-07-2019 16:45:53
rzewa05-07-2019 14:01:52   [#05]

nie wiem jaki wyrok miałby być absurdalny, bo ten który został zalinkowany stwierdza, że nie tylko nie ma znaczenia na jakim druku jest wystawione zaświadczenie ale nawet to, że nie musi go wystawiać lekarz medycyny pracy

no i nie znalazłam w nim fragmentu przytoczonego wyżej... :-(

kaef05-07-2019 14:11:32   [#06]

Przepraszam bardzo. Miałem kilka wyroków otwartych i skopiowałem zły link.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2979470CB4

 


post został zmieniony: 05-07-2019 14:12:15
rzewa05-07-2019 20:25:09   [#07]

hm... to jest stary wyrok w zupełnie innym stanie prawnym

no i późniejsza linia orzecznicza (jak widać z tego błędnego linku) jest zdecydowanie inna...

kaef05-07-2019 20:36:14   [#08]

Że późniejsza linia inna (i moim zdaniem słuszna) - zgadzam się absolutnie.

Że w innym stanie prawnym - zgadzam się połowicznie. Stan prawny może i inny (czemu nie można zaprzeczyć!), ale suma summarum nie chodzi o realia prawne a o orzecznictwo zrzucające odpowiedzialność za prawidłowość druku na kandydata (obojętnie w jakim stanie prawnym by to nie było).

Roman Langhammer27-04-2021 14:35:37   [#09]

Czy orzeczenie lekarskie jest równoznaczne z zaświadczeniem lekarskim? 

Jot20-05-2021 09:32:34   [#10]

Czy w życiorysie wpisuje się kwalifikacje do wszystkich przedmiotów bez względu na to, czego się uczy na ten moment, tak?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]