Forum OSKKO - wątek

TEMAT: oceny na świadectwie kl VIII
strony: [ 1 ]
mjs28-05-2019 12:43:47   [#01]

Proszę o pomoc ws.

Do klasy VIII przybył  uczeń, który nie otrzymał  promocji w kl.II gimnazjum, w związku z tym kontynuował edukację w klasie VIII.

Jakie oceny wpisać mu na świadectwie  z muzyki, techniki, plastyki i przyrody?  Nie miał tych przedmiotów w klasie VIII.  

Miał w gimnazjum muzykę i plastykę oraz zajęcia techniczne (mam kopię arkusza ocen). Przyrodę ma na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej. Myślę jednak, że nie ma podstaw do przepisania oceny. Zresztą nie mam tego świadectwa, ponieważ matka zgubiła.  

Rozmawiałam z kilkoma dyrektorami, niestety nikt nic nie wie.

M.S.

rzewa28-05-2019 13:26:25   [#02]

pytanie do KO

elkap29-05-2019 14:45:14   [#03]

Pytanie raczej do MEN, bo w KO też zapewne nie odpowiedzą, jeśli przepisy milczą na ten temat.

rzewa29-05-2019 23:40:35   [#04]

ale to KO powinno udać się z pytaniem do MEN

noe1930-05-2019 08:36:41   [#05]

to jest tekst, który otrzymała jedna ze szkół na pytanie do MEN. Trochę niesformatowany, ale robiłem go OCR'em ze skanu tego pisma

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT PODRĘCZNIKÓW, PROGRAMÓW I INNOWACJI

 

……………. (tekst identyfikujący szkołę)

ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Przepisy rozdziału 3a

ustawy wskazują m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i

na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

W przypadku końcowych ocen klasyfikacyjnych art. 44f ust. 5 ww. ustawy

jednoznacznie wskazuje, że na oceny końcowe składają się roczne oceny

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej

oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się

odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia

szkoły danego typu.

Sprawa dotyczy więc rocznej oceny klasyfikacyjnej (zgodnie z art. 44f ust.

5 ustawy) z przedmiotów przyroda, technika, muzyka i plastyka, których to

przedmiotów uczeń nie realizował w klasie VIII (również ten uczeń, który

przeszedł do szkoły podstawowej z gimnazjum, ponieważ w roku szkolnym

2017/2018 nie uzyskał promocji do klasy III gimnazjalnej), a w konsekwencji

wpisania wcześniej ustalonych rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych

przedmiotów na świadectwie ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.

Aby wskazać, która roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotów wymienionych

powyżej jest jednocześnie końcową oceną klasyfikacyjną dla tego ucznia,

należy wziąć pod uwagę:

I) S 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia

2018 r' w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

szkolnych2, który wskazuje, że „świadectwa szkolne promocyjne,

świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu

nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania

prowadzonej przez szkołę";

2) $ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

szkoły iplacówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji” — dotyczy

prowadzenia arkuszy ocen;

 

3) art. 117 ust. 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe”.

 

Reasumując, do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć

edukacyjnych (do wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej),

w przypadku  omówionym powyżej, powinna służyć dokumentacja

odzwierciedlająca cały okres edukacji tego ucznia, w tym oceny uzyskane w 6-

letniej szkole podstawowej, która to szkoła zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy

Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe z dniem 1 września

2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową.

 

Jednocześnie, w przypadku techniki należy na świadectwie ukończenia klasy

VIII wpisać ocenę, która uczeń otrzymał z zajęć technicznych, a w przypadku

historii i informatyki należy wpisać oceny uzyskane przez ucznia z tych zajęć na

zakończenie klasy VIII szkoły podstawowej.

 

Z poważaniem

 

Emilia Różycka

Naczelnik Wydziału

Departament Podręczników, Programów i

Innowacji

/- podpisany cyfrowo/

mjs31-05-2019 11:12:30   [#06]

Serdecznie dziękuję za pomoc. 

Jersz31-05-2019 15:13:40   [#07]

A jakie było pytanie zadane do MEN?

Ja zastanawiałem tylko czy miejsce na ocenę z Techniki wykreślić, a w miejsce dodatkowe na zajęcia obowiązkowe wpisać "zajęcia techniczne" i ocenę.?

noe1931-05-2019 15:49:36   [#08]

powstał mały bałagan,

ale ... #Jersz jeżeli nie dasz oceny z tewchniki, to znaczy że uczeń nie miał obowiązujacej ramówki

elrym31-05-2019 17:17:55   [#09]

może powinniśmy "stworzyć" wzór świadectwa?

taki do dyskusji i jako pomoc za chwilę :-)

 


post został zmieniony: 31-05-2019 17:18:20
malgala03-06-2019 11:41:07   [#10]

A ta chwila już lada moment.

Już się sama pogubiłam co swoim ósmoklasistom wpisać.

Jacek03-06-2019 12:09:51   [#11]

Problem jest w przypadku obcokrajowca, który trafił do klasy 7 w ub. roku, bo on nie ma świadectwa z sześcioletniej SP i nie ma skąd brać ocen z przyrody, techniki

elrym03-06-2019 12:28:30   [#12]

czyli...egzamin klasyfikacyjny?

jurkoz03-06-2019 15:29:19   [#13]

Na świadectwach obcokrajowców są oceny z przedmiotów przyrodniczych, więc wpisuję tę ocenę, bo nie widzę innego rozwiązania.

Nie wiem natomiast co zrobić, gdy do mojej SP trafił uczeń z gimnazjum, a wcześniej przed pójściem do gimnazjum był uczniem innej SP i nie mam dostępu do jego ocen z tej szkoły?

Na podstawie świadectwa z szóstej klasy? Świadectwo dołączamy do arkusza ocen?

Na jakiej podstawie?

jerzyk03-06-2019 22:37:04   [#14]

Kurde!

Zbyt wiele niejasności.

Nie ma co czekać ,aż MEN odpowie każdemu zainteresowanemu na nurtujące go pytania.

Trza MEN pytać . Oficjalnie i zbiorowo.

Fakt I. Sam czekam ( z wygody) że, ktoś ma podobny problem i zapyta nim, zrobię to ja :-)

Fakt II. Z racji wieku cierpię na pogłębioną "peseliozję" , to mi ta zbytnia "cierpliwość" okolicznością łagodzącą jest. :-)

A tak poważnie. Poważna organizacja (OSKKO) powinna niezwłocznie (w poważnej sprawie) wystąpić i  domagać się niezwłocznej wykładni przepisów niejednoznacznego prawa, aby  w przyszłości niewiedza ( co autor miał na myśli) nie była winą dyrektora.

Podsumowując: Zarządzie OSKKO zbieraj i pytaj MEN póki czas, aby było jednoznacznie dla wszystkich a przynajmniej dla tych którzy są członkami OSKKO i składki płacą. Innymi słowy ratujmy się w sposób oficjalny i zorganizowany  ;-))

rzewa04-06-2019 08:31:19   [#15]

hm... MEN dostał pytania... w styczniu...

jak na razie cisza...

ale... prawo nigdy dokładnie nie określi postępowania w każdej sytuacji - dyrektor ma kompetencje (i wiedzę) by w takiej sytuacji zadaziałać

i to zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, wiedząc o czyj interes tu chodzi...

czyli jeśli uważa, że daną ocenę w danej sytuacji należy wpisać, bo... a jeśli nie to szuka sposobu w jaki sposób uczeń mógłby tę ocenę uzyskać, pamiętając, że bez pp na ucznia nie można nałożyć dodatkowych obowiązków bez jego zgody

i jak zrobi, to będzie dobrze pod warunkiem, że umie uzasadnić swoje postępowanie

i tylko jedno rozwiązanie nie wchodzi w grę: bez wyraźnej podstawy prawnej uczeń nie może nie mieć oceny, gdyż ma do niej prawo

tyle

GAŁKA05-06-2019 17:41:21   [#16]

napisałam do MEN w zeszłym tygodniu w sprawie mojego ucznia, który trafił do nas w VII klasie i taką oto otrzymałam odpowiedź....

 

                                                                                        Warszawa,  04 czerwca 2019 r.

DPPI-WPPiP.4018.42.2019.ER

Pani

M…………..

Dyrektor PSP im……….

E-mail: …………..

Szanowna Pani Dyrektor,

odpowiadając na e-mail dotyczący wpisywania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku ucznia, który w 2017 roku nie otrzymał promocji w wygaszanym gimnazjum do klasy II i tym samym był przesunięty do szkoły podstawowej do klasy VII, a obecnie kończy 8-letnią szkołę podstawową, wyjaśniam.

W przypadku końcowych ocen klasyfikacyjnych art. 44f ust. 5 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły danego typu.

Sprawa dotyczy więc rocznej oceny klasyfikacyjnej (zgodnie z art. 44f ust. 5 ustawy) z przedmiotów przyroda i technika, których to przedmiotów uczeń nie realizował w klasie VIII (również ten uczeń, który przeszedł do szkoły podstawowej z gimnazjum, ponieważ nie uzyskał promocji do klasy II gimnazjalnej), a w konsekwencji  wpisania wcześniej ustalonych rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych przedmiotów na świadectwie ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.

Aby wskazać, która roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotów wymienionych powyżej jest jednocześnie końcową oceną klasyfikacyjną dla tego ucznia, należy wziąć pod uwagę:

1)    § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych[1], który wskazuje, że „świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę”;

2)    § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji[2] – dotyczy prowadzenia arkuszy ocen;

3)    art. 117 ust. 1 i 2 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe[3].

Reasumując, do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (do wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej), w przypadku omówionym powyżej, powinna służyć dokumentacja odzwierciedlająca cały okres edukacji tego ucznia, w tym oceny uzyskane w 6- letniej szkole podstawowej, która to szkoła zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  z dniem 1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową.

W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.

Z poważaniem,

Roksana Tołwińska

Zastępca Dyrektora

Departament Podręczników, Programów i Innowacji
/ – podpisany cyfrowo/

 


[1] Dz. U. poz. 939 z późn. zm.

[2] Dz. U. poz. 1646

[3] Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.

 

alis18-06-2019 13:49:00   [#17]

Czy wpisujemy na świadectwie ucznia klasy 8 i 7  doradztwo zawodowe?

noe1918-06-2019 14:09:26   [#18]

#alis - nie

alis18-06-2019 14:14:54   [#19]

Jej, spanikowałam kiedy koleżanka z sąsiedniej strony powiedziała, że wpisywała, dzięki za upewnienie mnie.

Jesteście Wszyscy niezwykli!!! Dziękuję, że jesteście:)

alis21-06-2019 19:32:54   [#20]

Czy w klasie 8 możliwe jest aby uczeń miał tylko 1 język obowiązkowy a drugi jako dodatkowy wpisany na świadectwie?

KaPi21-06-2019 20:47:09   [#21]

nie...

alis21-06-2019 20:58:56   [#22]

Dzisiaj zadzwoniła do mnie kuzynka, jej syn kończący klasę 8 ma świadectwie wpisany jako obowiązkowy 1 język-

 j. rosyjski natomiast jako dodatkowy j. angielski,  boi się o rekrutację w szkole ponadpodstawowej.

Dziwna sytuacja, nie bardzo wiedziałam co jej doradzić.

 

 

KaPi21-06-2019 21:03:21   [#23]

żeby poszła do szkoły o poprawę świadectwa

od 7 klasy dwa języki są obowiązkowe

alis21-06-2019 21:07:28   [#24]

Tak jej powiedziałam, że 2 obowiązkowe, może to tylko pomyłka wychowawcy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]