Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wygaszenie/likwidacja gimnazjum w 2019
strony: [ 1 ][ 2 ]
MalMiz24-01-2019 09:01:01   [#01]

proszę o podpowiedź - 31 sierpnia zakończy działalność samodzielne gimnazjum ( nie włączane ani nie przekształcane) jakie czynności proceduralne należy podejmować  aby wszystko było zgodnie z prawem i zachowaniem terminów? jakie uchwały , jakie zarządzenia - co krok po kroku - pytam jako JST. Czynności dyrektora również poproszę żeby to wszystko było ze sobą kompatybilne.

 

parkerpl24-01-2019 12:04:08   [#02]

OP podejmuje uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej na podstawie ustawy o finansach publicznych, w której wyznacza czynności likwidacyjne, określa co stanie się z mieniem gimnazjum oraz kto przejmuje jego należności i zobowiązania.  Na podstawie ustawy przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe OP podejmuje do 31.11.2019 uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności gimnazjum. Po likwidacji dokumentacja przekazywana jest do OP, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

rzewa24-01-2019 13:58:33   [#03]

gwoli uzupełnienia - podstawą prawna podjęcia powyższej uchwały jest:

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy …. o samorządzie gminnym ….
art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust 3, ust 4 pkt 2 ustawy … o finansach publicznych … 
w związku z art. 127 ust 1 i ust. 2 ustawy … przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ….
zwracam uwagę na to co pogrubione - likwidujemy gimnazjum gdyż musimy to zrobić a nie dlatego, że tego chcemy i ta likwidacja została postanowiona 1 września 2017 r
parkerpl24-01-2019 14:36:05   [#04]

#03 Likwidacja została postanowiona, tylko nie przez OP tylko MEN :-)

MalMiz24-01-2019 15:04:41   [#05]

dziękuje za wszystkie informacje -mam jeszcze pytanie uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej w jakim terminie należny podjąć  ( z jakich to wynika przepisów) i ewentualnie czy jest jakaś procedura konsultacyjna tej uchwały

rzewa24-01-2019 23:41:34   [#06]

powinno się ją podjąć nie później jak na 3 m-ce przed terminem likwidacji - tyle czasu potrzeba by przeprowadzić pełną inwentaryzację - zasady rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do u.f.p.

nie ma żadnego specjalnego trybu uchwalania ani nie są potrzebne jakiekolwiek opinie

tardeli06-02-2019 09:58:36   [#07]

Gimnazjum wygaszane. Nauczyciel obecnie pracuje na całym etacie. W maju otrzyma wypowiedzenie i z końcem sierpnia należy mu się 6 miesięczna odprawa. Jednak może on przejść na emeryturę i chcąc na nią przejść na jego wniosek musi z końcem sierpnia rozwiązać umowę o pracę. Wówczas należy się 3 miesięczna odprawa. W związku z powyższym należy wypłacić mu 3 czy 6 miesięczną odprawę?

Ala06-02-2019 11:34:53   [#08]

obydwie

rzewa06-02-2019 18:50:28   [#09]

nie musi rozwiązywać stosunku pracy na swój wniosek (a nawet nie powinien!!) - jeśli zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy na podstawie art 226 u.p.w.u.P.o. - tak samo jak w przypadku art 20 KN - może przejść na emeryturę -> zatem ma prawo do 2 odpraw

kris12-02-2019 09:42:21   [#10]

Bardzo proszę o podpowiedź.

Jak wygląda procedura wygaszania gimnazjum publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną?

kris14-02-2019 16:00:23   [#11]

A na moje pytanie nikt się nie odezwie? Też jestem w OSKKO.

 

Leszek14-02-2019 21:53:14   [#12]

Zatem nikt nie wie

Zajrzyj do ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

Pozdrawiam 

rzewa16-02-2019 00:32:39   [#13]

tak samo jak likwidacja czyli składasz w gminie pismo o zaprzestaniu działalności z dniem 31.08 br i w przeciągu 15 dni rozliczasz otrzymaną w 2019 roku dotację

porządkujesz dokumentację przebiegu nauczania w sposób zalecany przez Twoje KO i przekazujesz ją do kuratorium do końca września

tyle

bobi36722-02-2019 08:39:04   [#14]

Bardzo proszę czy ktoś mógłby udostępnić wzór jak ma wyglądać uchwała w sprawie likwidacji gimnazjum w związku z wygaszaniem i uchwała stwierdzająca zlikwidowanie gimnazjum?

JarTul22-02-2019 21:12:29   [#15]

Ja również poproszę.

rzewa24-02-2019 14:18:00   [#16]

dobrze

dam do wymiany jak trochę czasu złapię

bobi36725-02-2019 10:57:47   [#17]

Dziękuję :))))

drops25-02-2019 20:28:18   [#18]

Gimnazjum włączone do SP. Od 1 września 2019 dla N. są tylko 4 godz. niemieckiego. Czy jeśli odmówi przyjęcia tych godzin może być zwolniony i otrzyma 6 miesięczną odprawę? Pomóżcie...

bobi36726-02-2019 10:05:44   [#19]

Gimnazjum wygaszane:

1. Czy za likwidację szkoły odpowiada dyrektor?

2. Kto opracowuje harmonogram likwidacji i jak ma on wyglądać, co zawierać?

rzewa26-02-2019 13:47:34   [#20]

1. tak

2. dyrektor + OP

bobi36728-02-2019 09:14:56   [#21]

a może ktoś już ma opracowany harmonogram likwidacji i zechciałby się ze mną podzielić :)

Franciszka04-03-2019 14:02:53   [#22]

 Ponawiam prośbę.

Bardzo proszę czy ktoś mógłby udostępnić wzór jak ma wyglądać uchwała w sprawie likwidacji gimnazjum w związku z wygaszaniem i uchwała stwierdzająca zlikwidowanie gimnazjum? Samodzielne, likwidowane.

bobi36708-03-2019 09:43:54   [#23]

... czy ktoś już coś opracował?

- harmonogram

- uchwały

bardzo proszę

tardeli20-03-2019 12:44:35   [#24]

Gimnazjum wygaszane. Przy sprawdzaniu księgi arkuszy ocen stwierdzono brak pieczątki i podpisu byłego dyrektora. Co z tym zrobić, (samemu podpisać z "jakąś adnotacją? zostawić puste?).

rzewa20-03-2019 17:08:19   [#25]

sprawdzić i samemu podpisać z bieżącą datą

a adnotacja powinna być w protokole kontroli

tardeli01-04-2019 07:52:16   [#26]

Skoro gimnazjum wygaszane to dyrektor:

1. nie sporządza arkusza, czy

2. sporządza i wykazuje w nim, że nikt nie pracuje?

 

rzewa01-04-2019 09:01:45   [#27]

nie sporządza -> od 1.09 szkoły nie ma więc i arkusz jej nie potrzebny

bobi36725-04-2019 11:14:27   [#28]

Ponawiam

... czy ktoś już coś opracował?

- harmonogram likwidacji

- uchwałę w sprawie likwidacji

bardzo proszę

mika25-04-2019 17:34:12   [#29]

A kto podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum niepublicznego? Art. 127 ust. 2 ustawy … przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe mówi o organie stanowiącym JST prowadzącej dotychczasowe gimnazjum.

rzewa25-04-2019 21:52:18   [#30]

w przypadku niepublicznego gimnazjum wystarczy wykreślenie z rejestru

bobi36707-05-2019 08:58:49   [#31]

ale z art. 127 ust.1 i ust.2 ustawy ... przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ... nie wynika, że OP musi do końca maja podjąć uchwałę o likwidacji szkoły w związku z jej wygaszaniem

Art. 127. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.

Z czego więc wynika konieczność podjęcia takiej uchwały? 

Mój OP uważa, że w maju nie ma potrzeby podjęcia uchwały w sprawie likwidacji bo przecież już wcześniej była podjęta uchwała w sprawie wygaszania, a to jest przecież jednoznaczne z likwidacją. Wystarczy więc tylko uchwała stwierdzająca zakończenie działalności


post został zmieniony: 07-05-2019 09:10:09
rzewa08-05-2019 09:52:41   [#32]

masz odpowiedź na początku tego wątku - posty #02 i #03

nie wiem o jakiej uchwale w sprawie wygaszania mówisz, ale to co jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r, przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe odnosi się tylko do gimnazjum jako jednostki oświatowej, a samorządowe gimnazjum jest jeszcze jednostką organizacyjną gminy i jednostką budżetową i trzeba przeprowadzić likwidację jednostki organizacyjnej i budżetowej a nie tylko oświatowej

bobi36708-05-2019 11:57:58   [#33]

Rzewo dziękuję

MalMiz20-05-2019 15:59:20   [#34]

czy w przypadku samodzielnego wygaszanego gimnazjum w  uchwale powołującej likwidatora wskazuje  się że: w okresie likwidacji jednostka  działa pod nazwą  xxxxxx Gimnazjum im. xxxxxx w likwidacji ?? i z jakich przepisów wynika to użycie nazwy "w likwidacji". Nie mogę się nigdzie doszukać czy w przypadku likwidacji z mocy prawa stosuje się taką nazwę i na jakiej to podstawie?

rzewa20-05-2019 22:53:13   [#35]

nie tego się nie stosuje - likwidacja gimnazjum to likwidacja jednostki organizacyjnej JST i stosujemy tutaj jedynie u.f.p.

w myśl zapisów art 12 u.f.p. likwidatorem takiej jednostki jest urząd JST, choć się go tak nie nazywa -> to urząd kończy likwidację po zaprzestaniu działalności jednostki

bobi36723-05-2019 13:59:29   [#36]

Rzewo, a co w sytuacji gdy jednak OP nie podejmie do końca maja uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej?

Koniec maja to obligatoryjny termin?


post został zmieniony: 23-05-2019 14:01:26
rzewa23-05-2019 15:12:50   [#37]

koniec maja wynika z tego, że na inwentaryzację potrzeba 3 m-cy

jak OP nie podejmie uchwały teraz, to pewnie zrobi to później, ale będzie mniej czasu na przeprowadzenie inwentaryzacji -

możesz bez uchwały OP zarządzić inwentaryzację i poprosić OP do współpracy, by potem nie musieć wszystkiego powtarzać od początku

tardeli26-06-2019 11:54:16   [#38]

Gimnazjum wygaszane. Nauczyciel miał ograniczenie zatrudnienia. Obecnie należy mu się odprawa. Jak ją wypłacić z wymiaru przed ograniczeniem? art. 225 ust. 11 mówi, że sprzed ograniczenia, ale to poprzednie lata szkolne. Dla obecnego roku stosujemy art. 226,ale tam nic nie ma o tym.

rzewa26-06-2019 14:48:22   [#39]

ale mówi o tym art 22 ust 2a KN

tardeli27-06-2019 10:30:59   [#40]

Rzewa ale w art. 22 ust. 2a KN jest odesłanie do art.20 KN, a w roku szkolnym 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 226 (przepisy wprowadzające Prawo oświatowe) nie stosuje się art. 20 KN.

rzewa28-06-2019 13:14:40   [#41]

art 226 u.p.w.u.P.o. stosujemy zamiast art 20 KN (patrz art 227 u.p.w.u.P.o.) zatem art 22 ust 2a KN odnosi się także do n-li, z którymi stosunek pracy rozwiązany zostaje na tej pp

bobi36701-07-2019 17:22:22   [#42]

Mój OP nie podjął uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej i nie podejmie ponieważ uważają że wystarczy uchwała którą wcześniej podjęli w sprawie wygaszenia gimnazjum.

Więc jak to w końcu powinno być?

Jeżeli musi być uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej, to co jeżeli OP takowej nie podejmie?

 


post został zmieniony: 01-07-2019 17:22:42
rzewa01-07-2019 17:45:52   [#43]

będzie się z tym boksował potem

zwłaszcza jeśli skontroluje rzecz RIO

bobi36703-07-2019 13:14:05   [#44]

Mam pytanie dot.przekazania dok. do KO

Zgodnie z procedurą naszego KO "... dyrektor zlikwidowanej szkoły zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przejęcie dok.przebiegu nauczania. Dokumentację należy przekazać do archiwum KO w terminie jednego miesiąca od zakończenia likwidacji szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem KO.

1. Rozumiem, że wniosek o przejęcie dok. dyrektor może napisać i wysłać jeszcze w sierpniu?

2. Dok. zlikwidowanej szkoły należy przekazać protokolarnie, w imieniu strony przekazującej spisy podpisuje dyrektor szkoły. Nie wiem czy takie protokoły można sporządzić i podpisać już w sierpniu?

3. Kto ma przekazać dok. przebiegu nauczania do KO, skoro można to zrobić dopiero we wrześniu a dyrektor likwidowanej szkoły będzie już wtedy pracować w innym miejscu? Czy dyrektor dok.przebiegu nauczania przekazuje do OP i to OP będzie stroną przekazującą?

IwonaS30-07-2019 10:03:01   [#45]

U mnie też cyrk na kólkach. OP nie podjął uchwały - nie mam nawet harmonogramu likwidacji do dnia dzisiejszego. Sami przygotowujemy dokumentację do przekazania - które nastąpi po zakończeniu pracy - wysłaliśmy prośbę o wyznaczenie likwidatora, który się tym zajmie na razie cisza. :) 

Mam jednak inne pytanie - czy likwidację szkoły muszę zgłaszać w ZUS, GUS i gdzieś jeszcze? Czy to zrobi likwidator na mocy uchwały o likwidacji? 

bobi36730-07-2019 10:25:29   [#46]

Sanepid, ZUS, GUS, Urząd Skarbowy, bank, firma z którą macie zawartą umowę na ubezpieczenie grupowe .... poza tym trzeba jeszcze wypowiedzieć umowy jakie macie zawarte np. telefon, internet, BIP, str. www, e-dziennik, monitoring ...

IwonaS31-07-2019 08:30:26   [#47]

Umowy terminowe zostały już wypowiedziane ze wszystkimi firmami - zazwyczaj jest tam dwu, trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Bardziej chodziło mi o ZUS, GUS, US itp. bo to musi być aktywne do dnia likwidacji szkoły - czy mam złożyć informację o likwidacji jeszcze w sierpniu, na jakiej podstawie skoro nie ma uchwały o likwidacji? Czy zrobi to powołany przez OP likwidator, kiedy mnie już nie będzie (zabrzmiało dramatycznie). 

 

bobi36731-07-2019 09:14:21   [#48]

Powiadamia dyrektor likwidowanej szkoły, który do 31 sierpnia jest właśnie tzw. likwidatorem, ale najlepiej zadzwoń do każdej z tych instytucji i zapytaj w jakiej formie chcą być powiadomieni.

U nas wystarczyło zwykłe pismo informujące, że w związku z wygaszeniem szkoła z dniem 31.08.2019 r. zostaje zlikwidowana :)

Bona Fide17-10-2019 08:19:33   [#49]

Czy art. 127 ust. 2 ustawy … przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ...

"Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności"

... ma zastosowanie również do gimnazjów włączonych np. do szkoły podstawowej, jako klasy gimnazjalne, czy tylko do samodzielnych gimnazjów - niewłączonych i nieprzekształconych?

 

danucha17-10-2019 13:24:31   [#50]

Na stronie MEN

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2019 roku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w roku 2019 kończy się okres wprowadzania zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny, a kontynuowane są zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym/ ponadpodstawowym.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalność zakończą gimnazja[1], a w dniu 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące i czteroletnie technika staną się odpowiednio czteroletnimi liceami ogólnokształcącym lub pięcioletnimi technikami (z tym, że zespoły szkół, w skład których wchodzą jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowe liceum ogólnokształcące albo dotychczasowe technikum, staną się z dniem 1 września 2019 r. odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum).

Zgodnie z ww. ustawą, konsekwencją opisanych zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie tzw. uchwał deklaratoryjnych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny do 30 listopada 2019 r. podjąć następujące uchwały w sprawie stwierdzenia:

  1. na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zakończenia działalności gimnazjum (dotyczy gimnazjów, które nie zostały przekształcone w szkoły innego typu lub włączone do szkół innych typów albo które nie funkcjonowały w dwuelementowych zespołach szkół). Uchwała dotycząca zakończenia działalności gimnazjum dla dorosłych będzie podjęta na podstawie art. 180 ust. 2 ww. ustawy;[2] (przykładowa uchwała – załącznik nr 1)
strony: [ 1 ][ 2 ]