Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uśrednianie pensum - jak liczyć nadgodziny
strony: [ 1 ]
Lucy B19-12-2018 13:09:22   [#01]

Witam,

Czy ktoś może mi powiedzieć jak liczyć nadgodziny nauczycielowi, który ma 18 godzin przedmiotu i 3 godziny świetlicy. ? Pensum w jego wypadku wynosi 18. Czy świetlica liczona jest jako 3 nadgodziny, czy jako 3 godziny z pensum świetlicy ? 

Będę wdzięczna za odpowiedź. 

Jacek19-12-2018 13:52:38   [#02]

jego pensum wyliczone zgodnie z art. 42 ust. 5c KN to 19 godzin. Realizuje 21 godzin więc każda godzina ponadwymiarowa płatna z pensum 19.

Lucy B19-12-2018 14:25:58   [#03]

Dzięki :)

dorotagm19-12-2018 18:59:12   [#04]

Ale jeśli nie wyrazi zgody na zmianę pensum to zabieramy świetlicę - lub... płacimy nadgodziny z pensum 18.

rzewa19-12-2018 21:12:28   [#05]

jeśli to drugie, to... stajemy na komisji w rio

Ama29-08-2019 16:48:46   [#06]

Nie mogę odszukać treści, która się tu kiedyś pojawiła, chodzi o rozliczanie godzin ponadwymiarowych w technikum. Nauczyciele uważają, że obliczanie tych godzin ze średniego wskaźnika (np średnio 23,35 = 18+5,35 ponadwymiarowych tygodniowo przez cały rok) jest dla nich krzywdzące, i żądają powrotu do rozliczeń godzin wypracowanych ("szychtowniki" czyli rozpisanie godzin zrealizowanych każdego dnia w tabeli). Problem polega na tym, że jesteśmy technikum - mamy praktyki, klasy maturalne i uśrednione pensum 18,19 lub 20 w zależności kto czego uczy. Boję się bałaganu. Moje pytania:

1. Czy możliwe jest w ogóle rozliczanie godzin ponadwymiarowych w sposób oczekiwany przez nauczycieli?

2. Jak obliczyć takie godziny, w przypadku gdy okresowo nauczyciel nie wypracowuje swojego pensum?

3. Czy nauczyciele mają rację, twierdząc, ze taki sposób jest bardziej sprawiedliwy i korzystniejszy? (według mnie nie, ale brak mi argumentów).

Proszę o podpowiedzi.

 

rzewa29-08-2019 21:48:06   [#07]

1 i 2 - wszystko powinna regulować w sposób jednoznaczny (i niesprzeczny z prawem pracy) uchwała JST podjęta na podstawie art 42 ust 7 pkt 1 KN - bez znajomości tej uchwały nie da się odpowiedzieć

3. trochę racji to n-le mają... :-)

dwalcz30-08-2019 07:43:37   [#08]

Witam,

Czy uśrednione pensum nauczyciela przedmiotu + biblioteki (20 h) zmienia również czas godziny bibliotecznej na 45? (bez uśrednienia przedmiotowiec - 45min, bibliotekarz - 60min)

DYREK30-08-2019 11:04:24   [#09]

Nie zmienia godziny w bibliotece na 45 minut i nie zmienia godziny lekcyjnej na 60 minut:-)

Godzina pracy nauczyciela (podobnie jak innych osób zatrudnionych w szkole), to zawsze 60 minut.

Przy pensum łączonym nauczyciel realizuje swoje godziny w bibliotece w wymiarze po 60 minut, a przedmiotu w wymiarze po 45 minut (tyle trwa godzina lekcyjna).

 

jol230-08-2019 12:51:24   [#10]

Czy tygodniowa  liczba godzin ponadwymiarowych może być ułamkiem- 0,25 godz. ? Nauczanie indywidualne -  przyznana np. plastyka 0,25 tygodniowo (realizowane raz w miesiącu)?

rzewa30-08-2019 13:50:31   [#11]

może pod warunkiem że wynika to z uchwały OP o jakiej pisałam w #07

jol202-09-2019 06:22:16   [#12]

Gdy obliczamy pensum, korzystając z kalkulatora opracowywanego w ubiegłym roku na forum te wielkości do 0,5  nie dają  nadgodzin. Jak w praktyce to rozwiązujecie? My dotychczas nie włączaliśmy do pensum i płaciliśmy w rozliczeniu miesięcznym. 

jol202-09-2019 12:38:47   [#13]

Bardzo proszę o podpowiedź.

rzewa02-09-2019 22:51:36   [#14]

nie rozumiem pytania

gimnazjum04-09-2019 10:33:31   [#15]

ja nie rozumiem wielu rzeczy dlatego zapytam:

n-l  ma w tym roku szkolnym 22/18 i 20 minut opieki nad dziećmi dowożonymi . Do wyliczenia stawki tych 20 minut uśredniamy etat i płacimy z pensum 75? co jeśli przypadnie mu zastępstwo w zerówce( pensum 92) z jakiej stawki płacimy? Takich przypadków, że pensum 18 i minuty opieki nad uczniami dowożonymi mamy kilka. 

zacytuje obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej w tej sprawie: "Dla n-li realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonym zgodnie z art.42 ust.3 i ust. 7 pkt 3 KN przyjmuje się następujące zasady:

1.Godziny przydzielone w planie organizacyjnym dla poszczególnych stanowisk przelicza się na części etatu ( do drugiego miejsca po przecinku) i sumuje się otrzymując w ten sposób wymiar zatrudnienia n-la.

2.Jeżeli otrzymany wymiar określony zgodnie z § 1 pkt 1 przekracza jeden, to pozostałą część wymiaru pracy traktowana jest jako godziny ponadwymiarowe.

3. Do ustalenia stawki za godzinę ponadwymiarową wynikającą z § 1 pkt 2 za podstawę przyjmuje się stawkę za godzinę tego przedmiotu, który przekracza połowę w etacie".

DYREK04-09-2019 12:28:25   [#16]
  • dowóz dzieci do szkół jest zadaniem gminy, nie szkoły -> z nauczycielami sprawującymi opiekę w czasie dowozu powinna być podpisana oddzielna umowa (opieka  w czasie dowozu nie wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela);
  • "nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe" -> obecnie obowiązuje art.42 ust. 5c KN (już nie obowiązują uchwały OP w tym zakresie);
  • "wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy" -> art  35 ust. 3  KN
gimnazjum05-09-2019 08:11:15   [#17]

źle się wyraziłam- ta opieka to czas oczekiwania na autobus szkolny, opiekunki to inna bajka( n-le nie sprawują takiej opieki)

BogdanK05-09-2019 08:43:42   [#18]

Jeśli chodzi o stawkę za zastępstwo to mówi o tym uchwała OP. W rządowych (najczęściej OP kopiuje te dane) jest :

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

Czyli zastępstwa w zerówce płatne są z pensum 92.

rzewa05-09-2019 22:56:15   [#19]

niestety ten zapis obowiązuje TYLKO w szkołach rządowych

w samorządowych tylko wówczas, gdy jest wpisany do regulaminu wynagradzania ale...w każdej chwili może ta uchwała w tym zakresie być uchylona przez SA, gdyż jest to przekroczenie delegacji ustawowej

marmak06-09-2019 08:08:18   [#20]

10 godzin z doradztwa zawodowego -> pensum dla dz 25 -> jaka to część etatu?

10/36/25?

AnJa06-09-2019 10:17:22   [#21]

A to nie jest tak, że godziny doradztwa z ramówki powinny być z pensum 18?

marmak06-09-2019 23:23:09   [#22]

pensum dla godzin dz ustala op, z tym że nie może być nie więcej niż 22

W moim wpisie zamiast 25 powinno być 22.

rzepek07-09-2019 08:37:38   [#23]

U nas ktoś wyliczył, że jest to 0,32 i tak zapisane jest w e- arkuszu organizacyjnym. A wdżr to 0,25.

matyldaa24-09-2019 22:25:36   [#24]

A ja proszę o pomoc:

1. 3/18 + 22/25... z  arkusza kalkulacyjnego wychodzi mi pensum 21 a jak liczę ...matematycznie to 22 (21,53)

2. 5/18 +7,5/22 +15,5/25 …. 

rzewa25-09-2019 06:06:54   [#25]

1. pensum 24 (23,88535) -> n-l ma 25 godz w tym 1 ponadwymiarowa

2. pensum 23 (22,60458) -> n-l ma 28 godz w tym 5 ponadwymiarowych

kaef25-09-2019 10:41:03   [#26]

No dobra, a co w sytuacji: nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego wchodzi na lekcję w klasach 4-8. Nie ma kwalifikacji do prowadzenia jakichkolwiek zajęć, w związku z czym prowadzi opiekuńcze (świetlica). Jak zapłacić taką godzinę?

halinah25-09-2019 14:56:15   [#27]

Tak, jak za każde zastępstwo

kaef25-09-2019 16:06:36   [#28]

Ta odpowiedź niewiele mi daje, bo zastępstwo zastępstwu nierówne. Zastępstwo świetlicowe? Zastępstwo zajęć dydaktycznych? Przecież ten nauczyciel wchodzi prawdzie zamiast geografii, ale ani nie realizuje jej, ani żadnych innych zajęć, bo nie ma dla danego oddziału uprawnień.

rzewa25-09-2019 20:04:09   [#29]

i co z tego? art 35 ust 3 KN mówi wyraźnie - za każde zastępstwo nauczyciel otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak za godzinę ponadwymiarową

a ta jest płatna wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela a nie zajęć realizowanych w czasie zastępstwa...


post został zmieniony: 25-09-2019 20:04:48
kaef25-09-2019 20:15:46   [#30]

Ok, to dla jasności. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli ktoś jest zatrudniony jako nauczyciel świetlicy i wejdzie na lekcję, zrobi np. biologię, to i tak dostaje adekwatnie do zaszeregowania, czyli jak gdyby robił świetlicę?

rzewa25-09-2019 20:17:24   [#31]

tak

Afraniuk26-09-2019 18:21:58   [#32]

Przepraszam ale wolę się upewnić:

17/18 przedmiotu i żeby uzupełnić do etatu 1.5 czy 2 godziny  w świetlicy - mam czepialskiego nauczyciela a nie chcę popełnić błędu 

 

MKJ26-09-2019 20:11:27   [#33]

2.

rzewa26-09-2019 20:42:13   [#34]

hm... jak otrzyma 1 godzinę świetlicy, to też będzie miała etat...

MKJ26-09-2019 20:44:34   [#35]

Oczywiście, że tak! Policzyłem jak dla biblioteki. :(

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]