Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wizytatorzy - Kuratorium oświaty
strony: [ 1 ]
Elżbieta 312-12-2018 21:24:43   [#01]

Co można zrobić jeżeli wizytatorzy z Kuratorium Oświaty są niekulturalni? Podczas kontroli doraźnej i rekontroli usłyszałam pod swoim adresem teksty:  co Pani tutaj spreparowała? Pani jest śmieszna! Jak to się stało, że Pani została dyrektorem?

Głośne komentarze kontrolujących były słyszane przez pracowników i nauczycieli.

Nadmienię, że dokumentację opracowuję na podstawie szkoleń prowadzonych przez największych profesjonalistów, m.in. Ewę Halską, Bogdana Żerkowskiego.

Od pań kontrolujących otrzymałam zalecenia, np. cyt. : w Statucie określono zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W statucie nie określono zadań nauczyciela wychowawcy w tym zakresie.. Zalecenie: zaleca się w statucie określić zadań wychowawcy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.

Kolejne zalecenie: zaleca się dyrektorowi szkoły zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w szkole..., zgodnie z  rozp. MEN z dn. 31 grudnia 2012 roku.  Bezzasadne zalecenie, ponieważ w szkole w przeciągu trzech ostatnich lat nie odnotowano żadnych wypadków...   W konsekwencji muszę sensownie pisemnie wytłumaczyć w jaki sposób zapewniam bezpieczeństwo...

Mam zapowiedzianą kolejną rekontrolę - trzecią w ciągu 5 miesięcy. Oczywiście po tygodniu od kontroli podpisanie protokołu pokontrolnego - kolejne wizyty kontrolujących, a późnej muszę szeroko opisywać w jaki sposób zrealizowałam zalecenia...

Podczas kontroli sprawdzane mam wszelkie teczki, nawet dokumentację Rady Rodziców.

Niska kultura osobista wizytatorów i podważanie autorytetu utrudniają mi codzienne wykonywanie obowiązków.

W jaki sposób mogę się bronić????

 

MKJ12-12-2018 22:12:26   [#02]

Po pierwsze zachować klasę, spokój i profesjonalizm.

Do zaleceń odnieść się krótko, rzeczowo i merytorycznie, zwrócić uwagę na brak podstawy prawnej.

Nie udostępniać dokumentacji Rady Rodziców - dyrektor nie jest jej dysponentem.

Kontrolę przyjmować dobrą kawą i uśmiechem, ale stanowczo przypominać o działaniu na podstawie i w granicach prawa.

Zwrócić uwagę na odpowiedzialność karną za pomówienia lub bezpodstawne oskarżenia.

Być ponad to i robić swoje. :-)

Jot12-12-2018 22:24:27   [#03]

A u nas jest pełna kultura:-)  I oby tak zawsze:-)

rzewa13-12-2018 10:54:02   [#04]

do zaleceń wnieść zastrzeżenia i spokojnie poczekać

zastrzeżenia powinny być krótkie (w punktach) i tylko merytoryczne

natomiast można, a właściwie wypadało by, napisać ko kuratora (dyrektora delegatury) opisując krótko zachowania kontrolujących ze zwróceniem uwagi na ich nieetyczność oraz brak poszanowania jeśli już nie Twojej osoby to prawa

Marek Pleśniar13-12-2018 12:16:38   [#05]

ładne, dobrze nagrane wideo z pouczającego spotkania byłoby dobrym materiałem szkoleniowym dla rzesz kolegów tych kontrolerów;-)

Elżbieta 313-12-2018 19:02:15   [#06]

Przebieg każdej z kontroli mam nagrany. Osoby kontrolujące o tym nie wiedzą.

Zgodnie z paragrafem 18 o Nadzorze Pedagogicznym, przestrzegając siedmiodniowy termin, napisałam do Kuratora KO pisemne zastrzeżenia.  Nie udostępniłam nagrań z  audiomonitoringu, ani o nich nie poinformowałam.   Pani Wicekurator nie wyjaśniając zastrzeżeń napisała pismo do Prezydenta miasta, że utrudniałam kontrole. Prezydent bez wyjaśnień wręczył mi karę porządkową - upomnienie.

Poniekąd utrudniałam kontrolę. Panie wizytujące w dniu 12 września  zażądały Protokołu z zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 11 września - nie miałam jeszcze tego protokołu. W dniu 12 września poprosiły o Plan Nadzoru na 2018/2019... miałam szkic ponieważ przedstawiałam podczas Rady, z tym, że zwróciłam Paniom Wizytatorom uwagę, że na takie dokumenty mam czas do 15 września. 

Każdy z ponad 30 nauczycieli pracujących w szkole otrzymuje pisemny przydział obowiązków: tygodniowy plan lekcji oraz lokalizację i harmonogram dyżurów międzylekcyjnych. Pod swoimi danymi nauczyciel składa podpis, że zapoznał się z wytycznymi i przyjmuje do realizacji. Panie Wizytator zarzuciły, że podpisy nauczycieli są mało czytelne, co nie powinno mieć miejsca. Po kontroli przejrzałam wszelkie kodeksy i ustawy. Znalazłam informacje, że podpis pod swoimi danymi personalnymi musi być własnoręczny.  Nie ma wymogu idealnej czytelności.

To tylko namiastka przebiegu kontroli. Poziom metodyczny i merytoryczny Pań wizytujących przekroczył wszelkie wyobrażenia. W tej chwili Pani wizytator poinformowała mnie telefonicznie, że mam jej przesłać mnóstwo kolejnych dokumentów i opracowań...


post został zmieniony: 13-12-2018 19:08:33
rzewa13-12-2018 20:25:55   [#07]

a odwołałaś się od kary porządkowej?

Elżbieta 313-12-2018 21:57:07   [#08]

Napisałam sprzeciw. Został podtrzymany. 

W tydzień później w szkole rozpoczęto kompleksową kontrolę finansową. Wystraszyłam się, że jeżeli napiszę do Sądu Pracy to będę miała jeszcze większe kłopoty. Kontrola finansowa jest ponadplanowa, nie była ujęta w prognozie na bieżący rok. Wprawdzie cała polityka finansowa w szkole jest prowadzona prawidłowo, ale mam świadomość że jeżeli się  szuka, to zawsze można coś znaleźć.

Źródłem wzmożonych kontroli jest skarga Rodziców uczniów  do Rzecznika  Praw Dziecka na wizytatorów KO, którzy zbagatelizowali ich problem.

rzewa14-12-2018 02:10:28   [#09]

należało wnieść odwołanie do sądu pracy -> teraz jest argument, że może racja jest po stronie przeciwnej

Gaba14-12-2018 07:23:36   [#10]

Tereza, proszę na priv. Takich przypadków mamy trochę. Proszę zachowuję tę dokumentację. Zbieram przykłady takiego zachowania - telefonów zastraszających itp.

Elżbieta 316-12-2018 23:05:56   [#11]

Po przemyśleniu nie wniosłam odwołania do Sądu Pracy. Odwołanie do Sądu Pracy dotyczyłoby wyłącznie uchylenia kary porządkowej. Prawdopodobnie po przedstawieniu e-protokołów z przebiegu kontroli kara porządkowa zostałaby uchylona.

 Z tym, że:

po pierwsze drugi miesiąc trwa u mnie niezaplanowana na stronie BIP, kompleksowa kontrola finansowa. Podejrzewam, że kontrola jest konsekwencją pisma, które napisałam do Kuratora Oświaty.  Trochę obawiam się zaleceń i ich interpretacji przez OP, ponieważ są drobne nieścisłości, np. jubileusz wypłacony pracownikowi o kilkanaście dni po terminie..., inwentaryzacja - czasami nauczyciele przenoszą pomoce, krzesła do innych sal lekcyjnych, nie wszystkie zmiany są na bieżąco odnotowywane... , nieliczne nieścisłości, bez konsekwencji finansowych. Ale są.

po drugie:  po ujawnieniu e-protokołów i wygranej w Sądzie Pracy tj. po uchyleniu kary porządkowej, za dwa lata nie miałabym szans na wygranie konkursu.  Po cichu liczę na rozsądek wizytatorów KO. Zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Zatem jeżeli ,,nie przejdę" konkursu na dyrektora, to wtedy będę rościła swoje prawa.

E-protokoły wyraźnie potwierdzają brak kompetencji kontrolujących wizytatorów, brak profesjonalizmu i wiedzy merytorycznej oraz podważanie autorytetu dyrektora na terenie placówki.

Wizytatorzy mają decydujący wpływ na ocenę dyrektora i jego dalsze losy zawodowe. Z kolei na losy zawodowe wizytatorów nikt nie ma wpływu, są bezkarni.

Do perfekcji opanowałam  SIO, rozliczenia dotacji na podręczniki,  Arkusz organizacyjny i aneksy, wszystkie funkcje dziennika elektronicznego, posługiwanie się podpisem elektronicznym zarówno zatwierdzając e-dziennik jak i na stronach MS w rejestrze przestępstw... , posiadam wymaganą dokumentację, szkoła funkcjonuje na wysokim poziomie - przyjdzie szanowna pani wizytator z Kuratorium Oświaty i wytłumaczy mi, że jestem śmieszna, i jak to się stało że jestem dyrektorem... :(

 

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam :)

 


post został zmieniony: 16-12-2018 23:20:36
elkap17-12-2018 22:20:10   [#12]

Terezo, co do nagrywania osób bez ich zgody, zanim wykorzystasz nagrania, radzę przemyśleć skutki wynikające z przepisów prawa.

Nagrywanie rozmowy osób trzecich, bez ich wiedzy i zgody, przy równoczesnym nieuczestniczeniu w rozmowie przez nagrywającego, może w wielu przypadkach wypełniać znamiona przestępstwa z artykułu 267 Kodeksu Karnego.

Przepis art. 267 k.k. wyraźnie mówi o uzyskiwaniu dostępu do informacji (czyli treści rozmowy) nieprzeznaczonej dla osoby, która rejestruje rozmowę. Skoro osoba rejestrująca rozmowę jest jej uczestnikiem, to nie sposób twierdzić, aby rejestrowała treść dla niej nieprzeznaczoną. Tym samym nagrywanie rozmów, w których się uczestniczy, nie może być uznane za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 267 k.k.

Brak odpowiedzialności prawnej i karnej nie wyklucza ewentualnej odpowiedzialności cywilnoprawnej. Nagrywanie rozmowy bez zgody rozmówcy może być rozpatrywane pod kątem naruszenia dóbr osobistych określonych w art. 23 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Elżbieta 318-12-2018 06:41:02   [#13]

To ne były rozmowy prywatne. To były rozmowy służbowe, ja też uczestniczyłam w tych rozmowach. Nie ujawnię nagrań osobom postronnym.  Wizytujących zapoznałam ze Statutem szkoły, gdzie jest na czerwono wyłuszczone, że na terenie szkoły jest monitoring Art. 108 PO.
Nagranie rozmówcy nie jest zakazane w oparciu o kryterium prawne (nie stanowi przestępstwa z art. 267 kk, gdyż utrwala informacje, do których otrzymania rozmówca jest uprawniony). Nie nagrywałabym, gdyby Panie nie przekroczyły swoich kompetencji. Nagrywanie rozpoczęłam w pewnym momencie, gdy przekroczyły swoje uprawnienia.

Gdybym nie nagrała przebiegu kontroli, nigdy nie miałabym możliwości udowodnienia ich zachowania. Były 2 osoby wizytujące, ja jedna. Gdy  do Kuratora Oświaty napisałam pismo przedstawiające dosłowne zwroty i wymagania Pań wizytujących, dostałam karę porządkową jako osoba mówiąca nieprawdę. I to bez żadnego wyjaśnienia.

Jest XXI wiek. Myślę, że e-protokoły powinny być uznane za legalne. Tylko one odzwierciedlają faktyczny przebieg. W pisemnych protokołach pokontrolnych to ja mam mnóstwo śmiesznych zaleceń.  Protokoły napisane przez wizytatorów są stronnicze na ich korzyść.

Pozdrawiam :)

 

Marek Pleśniar22-12-2018 21:51:59   [#14]

:-)

Kasia201222-11-2019 18:01:45   [#15]

To teraz ja proszę o poradę. Pani Wizytator była jako oberwator na awansie zawodowym na kontraktowego po rozmowie stwierdziła że przyjdzie na kontrolę dokumentacji placówki - wybiera się do mnie na 2 dni - kontol nie jest ujęta w planie nadzoru pedagogicznego a Pani wizytator chce zobaczyc wszystkie dokumenty placowki - czy ma do tego prawo? Nie zawiadomiła mnie pisemnie o konteoli, organu prowadzacego także. Prosze o Wasze ewentualne porady i doświadczenia w tym temacie 

Daniel120822-11-2019 18:05:23   [#16]

Cóż.... taki czasy. Kuratoria są przecież przedłużeniem rządu, nie dziwny się, że jest chamsko.

Trzeba to przetrwać.

MKJ22-11-2019 18:11:42   [#17]

Kasia2012, niech przychodzi. U mnie siedzieli cały dzień, dokładnie przejrzeli arkusze, księgi uczniów, wynotowali braki i oszczędzili mi kilka godzin roboty. Liczę, że w tym roku też wpadną, bo inaczej sam będę musiał skontrolować wszystkie arkusze. :-)

Kasia201222-11-2019 18:51:20   [#18]

MKJ chyba tak muszę do tego podejść

camelot30-11-2019 22:27:46   [#19]

A tak ciekawostką dla mnie jest jak technicznie dokonano nagrań tych kontroli. Czyżby kamera na stałe wisiała w gabinecie dyrektora? A skąd dźwięk?  Nawet w sądach nielegalne nagrania nie są dopuszczane jako dowody w sprawach. Coś mi w tych kontrolach śmierdzi.

Elżbieta 306-12-2019 13:14:50   [#20]

Zaspokoję ciekawość.

Kamera nie wisiała na stałe. W momencie kiedy Panie z KO przekroczyły swoje kompetencje, zaczęły mówić podniesionym głosem, wręcz krzyczeć:

- proszę przedstawić protokoły i uchwały Rady Pedagogicznej,

-proszę pokazać protokoły Rady Rodziców, listy obecności rodziców podczas RR (plus komentarz.... hmmm, podczas tej  RR było mniej obecnych...  dlaczego?)

- proszę pokazać protokoły spotkań SU!  Dlaczego nie poinformowała Pani Samorządu Uczniowskiego o zaleceniach jakie Pani otrzymała podczas  ostatniej naszej kontroli?.... Proszę w tej sprawie napisać oświadczenie!   Co Pani tu spreparowała!a?...

- my nie jesteśmy Pani wspomaganiem! Proszę się pospieszyć! w dniu dzisiejszym mamy jeszcze kontrole w trzech placówkach!  (Nadmienię, że nie miałam wcześniej informacji jakie dokumenty będą wymagane).

w pewnym momencie słysząc agresywne zachowanie nadzorujących włączyłam dyktafon.  Panie się nie zorientowały. Na kolejne  kontrole doraźne, których było kilka - dyktafon włączałam przed przestąpieniem progu przez Panie z KO. Dokumentowałam rozmowy służbowe, które powinny zostać zaprotokołowane z mocy prawa.

Moje wnioski: Wizytatorzy KO nie znają swoich kompetencji, nie znają możliwości elektroniczno - informatycznych kontroli współczesnego dyrektora szkoły, np. dokumentację dziennika elektronicznego, SIO. Swoim postępowaniem działają na szkodę Placówki Oświatowej (dotyczy Pań, które kontrolowały moją placówkę. Zdaję sobie sprawę, że są Wizytatorzy, którzy potrafią wspierać dyrektora z korzyścią dla ogółu). Ja i moja szkoła nie mieliśmy tego szczęścia.

Efektem kilkukrotnych, niekompetentnych kontroli są konkretne negatywne konsekwencje działania wizytatorów KO, zarówno dla mnie, dla uczniów jak i dla szkoły.

 


post został zmieniony: 06-12-2019 13:26:55
Gaba06-12-2019 19:28:22   [#21]

...a poza tym należy zlikwidować kuratoria.

bogda406-12-2019 19:59:16   [#22]

Elżbieta3 reprezentuje tvn czy kuratorium ( które)

 

Kasia201210-12-2019 17:51:17   [#23]

Jestem po kontroli - jedno z zaleceń jakie mam to w niepublicznej placówce oświatowej: prowadzić dzienniki zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zgodnie z zapisami rozporzadzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przez publiczne przedszkola szkoły  i placówki  Dz. U. 2017 poz. 1646...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]