Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dokumentacja nauczyciela współorganizującego kształcenie
strony: [ 1 ]
mich0815-09-2018 09:38:16   [#01]

Jak rozwiązujecie poświadczenie  obecności  nauczyciela współorganizującego  kształcenie w szkole?

Czy Ci nauczyciele prowadzą u was dodatkową dokumentację?

rzewa15-09-2018 12:12:04   [#02]

tak jak pedagog, psycholog czy bibliotekarz ten n-l powinien prowadzić dziennik o jakim mowa w §18 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646)

co wyczerpuje obowiązek nałożony na nauczycieli przez art 42 ust 7a KN

mich0815-09-2018 21:27:43   [#03]

Rzewo, bardzo dziękuję za odpowiedź. 

olaszyma19-09-2018 12:37:43   [#04]

To który wzór dziennika ?Taki jak do innych zajęć np. kółek ?

olaszyma19-09-2018 14:06:47   [#05]

A do wczesnego wspomagania? Ten sam?

Skimir19-09-2018 20:02:49   [#06]

No właśnie też nad tym się zastanawiałem.

W dzienniku elektroniczny V... nauczyciel prowadzący zajęcia może wskazać w okienku wpisywania tematu nauczyciela wspomagającego. Pytanie, czy taka opcja jest wystarczająca?

zinka19-09-2018 23:35:00   [#07]

też zastanawiam się, jak dokumentować pracę wspierającego, w dzienniku V jest nauczyciel wspomagający przypisany do klasy ze względu na ucznia z orzeczeniem, a współorganizujący jest dla ucznia, a nie klasy

zatem może lepiej jak będzie prowadził swój dziennik, tylko nie bardzo wiem, co ma w nim pisać, na pewno działania jakie podjął na lekcji w stosunku do ucznia, czy coś jeszcze?

a zaznaczenie w V na której lekcji był nie zaszkodzi

 

rzewa20-09-2018 08:19:30   [#08]

przecież rozporządzenie określa co ma w tym dzienniku się znaleźć - podałam wyżej pp:

§ 18. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

nie chce wam się czytać?

zinka21-09-2018 20:48:33   [#09]

rzewa, czytamy, tylko czasami proste rzeczy, wydają się bardzo skomplikowane (chyba z nadmiaru czytania)

dziennik założony, z nauczycielem ustalone, co ma wpisywać  - dzięki za żaróweczkę;)

 

elkap21-09-2018 21:14:01   [#10]

Ewo, mam pytanie. Logopeda zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w szkole X prowadzi dziennik zgodnie z § 18 przywołanego rozporządzenia. Tam dokumentuje wszystkie swoje zajęcia (także takie, przydzielone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej). U mojej koleżanki podczas kontroli doraźnej prowadzonej przez KO zakwestionowano to, że prowadzi tylko ten dziennik. Stwierdzono, że jeśli uczniowie mają zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, to logopeda powinien prowadzić dla nich także inny dziennik, gdyż zgodnie z § 11.3 wspomnianego rozporządzenia "Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają odpowiednio dzieci, uczniowie, słuchacze lub wychowankowie, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem."

Czy Twoim zdaniem KO ma rację?

rzewa21-09-2018 22:07:14   [#11]

ma rację

Marla24-09-2018 11:11:39   [#12]

a czy praktykujecie w swoich szkołach, że psycholog zatrudniony np. na pół etatu pełni dyżury na przerwach, które mają być "wyrzucone" poza czas jego pracy czyli pracuje 11 godzin w tygodniu plus 40 minut dyżury ?

Czas dyżurów niepłatny w ramach tzw. 40 godz. tygodnia pracy


post został zmieniony: 24-09-2018 11:12:57
KaPi24-09-2018 12:17:02   [#13]

U nas dyżuruje jak każdy nauczyciel, poza tym przerwa to świetny czas do obserwacji...

Marla24-09-2018 15:02:39   [#14]

a ten czas dyżurowania wliczany ma do  pensum czy jest poza w ramach 40 godz. tygodnia pracy?

Skimir24-09-2018 15:15:43   [#15]

To już jest dzielenie zapałki na czworo...

U mnie ani psycholog, ani pedagog, ani logopeda nie pełnią dyżurów. Gdyż, w szczególności pracy pedagoga i psychologa bardzo często wlaśnie przerwa jest okazją do porozmawiania z uczniem podjęcia jakiejś interwencji, negocjacji itp.

Marla24-09-2018 15:21:54   [#16]

są tacy którzy dzielą na czworo nie tylko zapałkę... niestety

KaPi24-09-2018 16:32:21   [#17]

ma w ramach 40 godzin te dyżury, a jeżeli potrzebuje porozmawiać z uczniem, prosi o zastępstwo na dyżurze

Marla25-09-2018 09:18:00   [#18]

Dziękuję

 

Jot02-09-2021 22:08:19   [#19]

Jak ma dokumentować swoją obecność na lekcjach wych fiz nauczyciel, który wspiera nauczyciela wych fiz z racji ucznia niepełnosprawnego ruchowo? Nie jest to nauczyciel wych fizycznego. Godziny są za zgoda OP. W papierowym dzienniku składał podpis obok nauczyciela głównego...a w e-dzienniku v? Czy to musi być tak samo, jak nauczyciel współorganizujący kształcenie? Nie jest to dziecko ze sprzężonymi...Godziny finansuje OP. Proszę , podzielcie się doświadczeniem:-)


post został zmieniony: 02-09-2021 22:08:51
rzewa03-09-2021 12:21:46   [#20]

należy założyć temu n-lowi dziennik -> vide n-l współorganizujący

aza03-09-2021 12:49:26   [#21]

Nauczyciel wspomagający nie prowadzi swojego dziennika…

W odniesieniu do nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych (tzw. nauczyciel wspomagający) nie  ma wymogu prowadzenia dziennika w zakresie, w jakim osoba ta  realizuje zadania na rzecz uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z §  7 ust. 7 pkt 1 MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  dodatkowo zatrudnieni nauczyciele, prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne. W związku z tym, po zrealizowaniu zajęć (współorganizowanych, współprowadzonych przez dodatkowego nauczyciela), powinien on potwierdzić podpisem przeprowadzenie zajęć/udział w zajęciach w dzienniku dla oddziału.

 

… chyba, że prowadzi zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne lub socjoterapeutyczne

Na podstawie §  7 ust. 7 ww. rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r., dodatkowo zatrudnieni nauczyciele prowadzą między innymi zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia tj. w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.  Zgodnie z §  11 ust. 1 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r., jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności:

  • zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  • zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów

– szkoła prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego.  

Jeśli więc dyrektor powierzy danemu nauczycielowi prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych czy resocjalizacyjnych lub innych zajęć niż zajęcia edukacyjne – wówczas nauczyciel powinien prowadzić dziennik tych zajęć.

Dodatkowa dokumentacja, jeżeli dyrektor tak postanowi

Ponadto dyrektor może powierzyć nauczycielowi prowadzenie innej dokumentacji niż określona w omówionych przepisach. Nie jest natomiast zalecane zobowiązywanie nauczycieli wspomagających do prowadzenia dokumentacji czynności, polegających na wsparciu dziecka w codziennym funkcjonowaniu w pracy z grupą, ponieważ będą to działania powielane w codziennych sytuacjach związanych ze wsparciem dziecka, ustalone i zapisane już w IPET i tożsame z zapisami dotyczącymi zajęć prowadzonych z cała grupą, w których dziecko uczestniczy.

 

(E - pedagogika)


post został zmieniony: 03-09-2021 12:49:48
Jot03-09-2021 12:59:12   [#22]

Dzięki rzewa, dzięki aza:-)

Jakoś nie umiem sobie wyobrazić dziennika osobnego, bo ten, który jest wspierającym/tak go nazwałam/ nie ma kwalifikacji do wych fiz. Będzie po prostu pomagał uczniowi z niepełnosprawnością włączać się w zajęcia w jak największym stopniu to będzie możliwe.

Wyobrażałam, że będzie odnotowywał swoja obecność w e-dzienniku i wyświetli się tam, gdzie nauczyciel główny przy przedmiocie.tylko technicznie nie wiem, jak to zrobić....


post został zmieniony: 03-09-2021 13:07:02
olaszyma03-09-2021 13:19:29   [#23]

a jeżeli nauczyciel wspomagający jest w klasie w której uczeń realizuje pp dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (Pozostali uczniowie bez niepełnosprawności - inna pp inna ramówka) To co wtedy? Czy wspomagający ma dokumentować jakie treści pp zrealizowane zostały z tym uczniem niepełnosprawnym?

 

rzewa03-09-2021 22:40:18   [#24]

Cóż... nie zgadzam się z tym co Aza wkleiła, bo w rozporządzeniu o dokumentacji jest:

§ 18. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

uważam zatem, że n-l współorganizujący ma obowiązek dziennik prowadzić, a ten dziennik oprócz tego, że zawiera informacje o działaniach (czynnościach) n-la oraz postępach ucznia, to jeszcze pełni rolę listy obecności w pracy zgodnie z art 42 ust 7a KN

aza04-09-2021 00:21:55   [#25]

Rzewa-

Podałam źródło - 

Tak wielu prawników oświatowych interpretuje zapis rozporządzenia.

Idąc podobnym jak Twój tokiem myślenia-

że wspomagający to specjalista- tak, dziennik..

Że idzie nowy nadzór- tak, dziennik.

Że może ostatecxnie zdecydować dyrektor- tak , dziennik.

Zawsze lepiej....a przepis- jak zwykle, nieprecyzyjny


post został zmieniony: 04-09-2021 00:29:37
Jacek04-09-2021 08:31:04   [#26]

w e-dzienniku nauczyciel prowadzący zajęcia dopisuje do danej lekcji nauczyciela wspomagającego i dla mnie to wystarczy.

No chyba, że KONTROLA wytknie to się zrobi inaczej :-)

KaPi04-09-2021 13:30:33   [#27]

Od tego roku w L...e jest dodany dziennik nauczyciela wspomagającego - można z tego skorzystać...


post został zmieniony: 04-09-2021 13:30:44
izael05-09-2021 06:25:10   [#28]

zgadzam się z Jackiem w całej rozciągłości 🙂

i

przy przepisach trzeba też czasem uruchamiać zdrowy rozsądek,  przynajmniej tam, gdzie przepis nie do końca jasny 

więc proponuję,  by to zostawić🙂

a swoją drogą,  patrząc na praktykę wspomagania, byłyby to wpisy np.

Czuwanie nad bezpieczeństwem ucznia, który wszedł pod ławkę na korytarzu i krzyczy.

Ocieranie łez dziecku, uspokajanie.

Monitorowanie koncentracji ucznia.

i po co?

Nauczyciele wspomagający włączają się  w proces organiziwany przez innego nauczyciela i opis tegoż nauczyciela w dzienniku wystarczy. 

 

 


post został zmieniony: 05-09-2021 06:26:11
Roman Langhammer05-09-2021 10:06:43   [#29]

Zgadzam się. Mam klasy integracyjne. Mialem ze 3-4 lata temu kontrolę z kształcenia specjalnego (dokładnie nie pamiętam co) i m.in. sprawdzano dzienniki. Wspomagający jest tylko dopisany do lekcji głównego nauczyciela w edzienniku, nie prowadzi osobnego dziennika u mnie. Nie było z tą sprawą żadnych problemów. :-)

noe1905-09-2021 11:32:23   [#30]

u mnie tak samo, współorganizujący dopisany do dziennika V jako drugi nauczyciel.

Nie prowadzi drugiego dziennika.

Moltena05-09-2021 11:34:17   [#31]

U mnie w szkole wspomagający również dopisany do dziennika. 

Jot05-09-2021 12:54:26   [#32]

Dziękuję:-)))

Czy w dzienniku V tez da się to zrobić,żeby widniał przy temacie głównego nauczyciela?  Jakoś "boksuję" technicznie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]