Forum OSKKO - wątek

TEMAT: godziny statutowe
strony: [ 1 ]
basiaj11-09-2018 20:40:26   [#01]

czy w ramach godzin statutowych nauczyciele mogą prowadzić np. konsultacje dla uczniów ,rodziców

albo np. kólko plastyczne (  1 raz w tygodniu) 

 

 

artykułach Karty Nauczyciela: art. 35, ust. 2 oraz art. 42.

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;


post został zmieniony: 11-09-2018 20:42:17
ddorota11-09-2018 20:41:46   [#02]

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/576873,zalewska-minister-edukacji-pensum-godziny-karciane-kuratorium.html

 

basiaj11-09-2018 20:44:05   [#03]

czytałam ,ale jak się ma do tego

W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować:

inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

Jot11-09-2018 20:49:25   [#04]

Ja też tego nie rozumiem. Też czytałam #2....O jakie zajęcia wreszcie chodzi w ust.1 tj #3???

noe1911-09-2018 21:32:55   [#05]

#basiaj

ale 

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

kólko to rozwijanie zainteresowań mieszczące się w ppp, nazwij sobie to inaczej ;)

bo ppp to:

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zinte- growane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)  klas terapeutycznych;

2)  zajęć rozwijających uzdolnienia;

3)  zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

7)  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8)  porad i konsultacji;

9)  warsztatów.

Jot11-09-2018 22:16:58   [#06]

 

Art 42, ust. 2

2)

inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

Czy zajęcia wokalno-taneczne można traktować, jako opiekuńcze albo wychowawcze uwzględniające zainteresowania uczniów? Wygląda na to, że nie. Takimi zajęciami mogło by być np harcerstwo...Czy to nie o to chodzi w tym całym zamieszaniu z płatnymi i niepłatnymi zajęciami?

AnJa11-09-2018 22:27:15   [#07]

W tym - na ten zwrot też warto zwrócić uwage


post został zmieniony: 11-09-2018 22:27:41
Jot11-09-2018 23:42:14   [#08]

No racja.../Wklejam fragment jednego z portali- poprawcie mnie, jeśli trzeba podam jakiego/ Tu, tym bardziej czytając nie rozumiem artykułu z #2 Dlaczego nie mogą prowadzić n-le tych godzin...

"Przykłady innych zajęć i czynności 

 • uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w szkole, w tym w wymianie międzyszkolnej,
 • organizacja zajęć wynikających z zainteresowań uczniów (wg bieżących potrzeb uczniów, nieujęte w stały harmonogram),
 • organizacja/współorganizacja imprez o charakterze wychowawczym lub rekreacyjno-sportowym, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i planem pracy szkoły,
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne wg potrzeb uczniów (np. kółko szachowe, klub sportowy, imprezy rekreacyjne i wypoczynkowe: rajdy, biwaki, obozy, itp.),
 • zajęcia pozalekcyjne artystyczne (np. chór szkolny, plastyczne, muzyczne, taneczne, kółko teatralne, klub filmowy, kółko fotograficzne itp.),
 • nieobowiązkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym (np. koła przedmiotowe, SKS, zajęcia rozwijające wiedzę),
 • zajęcia rozwijające pozostałe zainteresowania (np. gry planszowe, gry dydaktyczne komputerowe, zajęcia kulinarne, garncarstwo, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, itp.),
 • zapewnienie stałej opieki uczniom podczas realizowanych przez siebie zajęć edukacyjnych, tym organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek,
 • pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami, odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie objętym dyżurem (wg planu dyżurów),
 • udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych/zbiorowych (doraźne zajęcia wyrównawcze), a także pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i innych form współzawodnictwa,
 • koordynacja pozostałych działań statutowych szkoły w wybranym zakresie, zgodnie z planem pracy szkoły,
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki,
 • udział w pracach szkolnych zespołów nauczycielskich,
 • pełnienie funkcji w szkole (opiekun samorządu szkolnego, członek komisji rekrutacyjnej, członek komisji stypendialnej itp.),
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły,
 • uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej oraz indywidualne spotkania z rodzicami,
 • inne zadania nauczycieli wynikające z zadań statutowych szkoły.
KaPi12-09-2018 06:48:46   [#09]

zajęcia z pomocy pp są wtedy, gdy wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, żeby pomóc dziecku, czyli praca bieżąca na lekcji, pomoc całego zespoły nauczycieli i dopiero wtedy organizujemy takiemu uczniowi zajęcia z pomocy pp lu jeżeli mamy orzeczenie z poradni i dopiero za te zajęcia płacimy

pozostałe realizowane są w ramach pensum...

tak uważam od niedawna...

Bas12-09-2018 09:49:04   [#10]

Sądzę, że należy rozróżnić:

- zajęcia rozwijające uzdolnienia - z pomocy p-p (dla konkretnego ucznia, np. z opinią PP o takich uzdolnieniach)

- zajęcia rozwijające zainteresowania - z KN, statutowe, dla wszystkich zainteresowanych, np. kółka

 

Te ostatnie nauczyciele realizują w ramach swoich 40 godz., bez dodatkowego wynagrodzenia.

Tam mam u siebie.

matyldaa11-01-2023 12:19:39   [#11]

Nauczyciel chciałby poprowadzić, od teraz,  koło szachowe w ramach działalności statutowej szkoły. Czy powinien określić czas trwania zajęć (np. 2 okres roku szkolnego 22/23)? Co w sytuacji, kiedy stwierdzi w którymś momencie, że nie chce już koła prowadzić (np. zakładam dziennik 12 stycznia i np. zamykam go 31 marca a wychowawca informuje rodziców- koło ma być dla najmłodszych dzieci w szkole)? 

AnJa11-01-2023 13:41:37   [#12]

Moim zdaniem koło to i owszem, działalnośc statutowa - ale nie ta realizowana w ramach etatu (czt. bez dodatkowej odpłatności)

dwalcz11-01-2023 14:08:52   [#13]

Kiedyś na szkoleniu z firmy Eko.... prowadzący powiedział, że za darmo to tylko zajęcia prowadzone doraźnie np. kilka spotkań przed konkursem, przygotowanie apelu itp. Natomiast za zajęcia prowadzone systematycznie należy zapłacić.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]