Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Tzw. łaczone pensum - zmiany. Pilne!!!
strony: [ 1 ]
SylJan11-09-2018 13:57:11   [#01]

Zmiana  KN od 1 września powoduje nieważność uchwał organu w sprawie tzw. łączonego pensum.

Wprowadzono do art. 42 punkt 5c brzmi:

"Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe."

Czy w zawiązku z powyższym nadal można połączyć 18/18 wf z 8/26 świetlicy?

Czy znowu jak kiedyś można łączyć  tylko niepełne etaty?


post został zmieniony: 11-09-2018 13:57:43
rzewa11-09-2018 14:07:35   [#02]

nadal można i trzeba połączyć 18/18 polskiego i 8/26 świetlicy - daje to pensum 20 czyli etat i 6 godz ponadwymiarowych z pensum 20

Czy znowu jak kiedyś można łączyć  tylko niepełne etaty? - Zawsze (co najmniej od początku funkcjonowania KN) łączenie nie dotyczy etatu a mieszanego przydziału niezależnie od tego czy są to mniejsze od 1 części etatu czy jedna z tych części równa się lub jest większa od 1

SylJan11-09-2018 14:17:59   [#03]

Miałam kiedyś chyba dawno dawno taką uchwałę;) przynajmniej przed pierwszym szkoleniem z Tobą.

ala4411-09-2018 20:53:31   [#04]

Jestem ciekawa do ilu miejsc po przecinku liczycie. W mojej szkole mam przypadek, że nauczyciel ma  kilka wymiarów  pensum i w zależności od  tego jak zaokrąglę  wychodzi różnica nawet jednej godziny w łączonym pensum

tarek11-09-2018 21:18:52   [#05]

My zaokraglamy dopiero wynik ostateczny. Korzystamy z Excela i formuł bez zaokrąglanie wyników pośrednich. 

genia1712-09-2018 12:50:04   [#06]

związki zawodowe Solidarność zarzuciły nieznajomość uśredniania i negatywnie zaopiniowały aneks  ponieważ  uśredniłam godziny  dla nauczyciela z wymiarami : 18/18 j.polski i edukacja wczesnoszkolna + 4/22 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Ich zadaniem powinno być : 18/18 + 4/18 .

Adaa12-09-2018 14:15:03   [#07]

a co powiecie na taka interpretację?

"Często występującą wątpliwością jest wymiar pensum nauczyciela, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne. W orzecznictwie wskazano, że pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne jest uregulowane w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 marca 2013 r., IV SA/Wr 714/12). W przepisach nie wyróżnia się bowiem odrębnego stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne. Zazwyczaj zajęcia te realizują nauczyciele zatrudnieni w szkole albo na stanowisku nauczyciela przedmiotu albo specjalisty (psychologa, pedagoga, logopedy). Wówczas zajęcia te są realizowane według obowiązującego nauczyciela pensum.

czy nie wynika z tego, że np. polonista - 20 godzin j. polskiego + 4 logopedii ma płacone z pensum "18" jak za 6 godzin ponadwymiarowych?

rzewa12-09-2018 14:25:46   [#08]

genia17: zz-ty mają rację -> ta n-lka jest zatrudniona na stanowisku z pensum 18 zatem zajęcia k-k ma także z tego pensum - uzasadnienie patrz post #07

Adaa nie wynika z tego że polonista z logopedią ma wszystko z pensum 18, gdyż przydzielenie zajęć logopedii oznacza przydzielenie obowiązków logopedy zatem należy pensum uśrednić

tak jak w przypadku geografii i świetlicy - bo istnieje stanowisko zarówno logopedy jak i wychowawcy świetlicy

ale... w ciągu roku nie można uśredniać, zatem jeśli przydzielenie godzin logopedy czy świetlicy następuje w ciągu roku szkolnego to pensum nie podlega uśrednieniu tylko wszystkie godziny n-l realizuje z tego pensum jakie ma na stanowisku, które zajmuje

Adaa12-09-2018 14:32:18   [#09]

ale... w ciągu roku nie można uśredniać, zatem jeśli przydzielenie godzin logopedy czy świetlicy następuje w ciągu roku szkolnego to pensum nie podlega uśrednieniu tylko wszystkie godziny n-l realizuje z tego pensum jakie ma na stanowisku, które zajmuje

rzewo a z czego to wynika? bo to ciekawy aspekt

rzewa12-09-2018 14:44:52   [#10]

zmiana pensum jest zmianą stanowiska -> zmiana stanowiska jest możliwa jedynie za zgodą n-la -> "w ruchu służbowym" ew. brak zgody pociąga za sobą konsekwencje w postaci ew. ograniczenia czy zwolnienia z pracy

w trakcie roku szkolnego takie konsekwencje nie są możliwe, zatem nie ma powodu by n-l wyrażał zgodę na niekorzystną (jeśli taka właśnie jest) zmianę warunków pracy, czyli jeśli dyrektor musi przydzielić n-lowi godziny z innego pensum w trakcie zajęć w roku szk. to bez względu na to czy n-l się zgodzi na zmianę pensum czy nie przydzielić te godziny musi

i wówczas ten n-l, który zgodę wyrazi będzie pracował w innych warunkach niż ten co takiej zgody nie wyrazi

wyobrażam sobie ew. przeliczanie pensum w trakcie zajęć tylko wówczas, gdy dyrektor może, w razie braku zgody n-la, godzin tych nie przydzielać, ale taka sytuacja jeśli wystąpi, to z reguły powoduje konieczność w zasadzie przydzielania tych godzin w ramach zastępstw doraźnych (za wakat) czyli jako godzin z podstawowego pensum n-la niezależnie od tego jakiego stanowiska te godziny dotyczą

aby nie powodować takich fikcyjnych sytuacji, warto przyjąć zasadę, że nie zmienia się n-lowi pensum w ciągu roku szkolnego, czyli, że ustalone na początku pensum dotyczy całego roku szkolnego

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by przeliczać pensum w każdym czasie ale trzeba pamiętać, że konieczna jest do tego zgoda n-la

dariuszn712-09-2018 18:09:50   [#11]

Do [#06] i  [#08] uważam że ZZ nie mają racji i pensum 18/18 j.polski i edukacja wczesnoszkolna + 4/22 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, powinno być uśrednione. w [#07] jest mowa o rewalidacji do której nie ma ustalonego pensum, natomiast zajęcia k-k realizuje terapeuta pedagogiczny którego pensum jest ustalone na nie więcej niż 22 godziny.

ala4412-09-2018 19:50:55   [#12]

Adaa (# 9) gdzie jest napisane , że w ciągu roku nie można uśredniać, bo chyba coś mi umknęło :)

Adaa12-09-2018 21:57:21   [#13]

w (#9) zapytałam rzewę, która tak właśnie powiedziała w (#8) a co mi  wyjasniła w (#10):-)

tarek13-09-2018 08:30:47   [#14]

dariuszn7: dostałem w sierpniu taka odpowiedź z MEN (chyba można tutaj wkleić):

Szanowny Panie Dyrektorze w odpowiedzi na e-mail dotyczący obowiązkowego wymiaru czasu pracy nauczycieli, uprzejmie informuję, że liczba tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć tzw. pensum nauczyciela uzależniona jest od stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony.

W sytuacji, gdy zajęcia rewalidacyjne prowadzi nauczyciel psycholog, pedagog logopeda lub terapeuta pedagogiczny, realizuje on je w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

Natomiast, jeżeli ww. zajęcia przydzielone są nauczycielowi, którego pensum określone jest np. w art. 42 ust. 3 ww. ustawy, nauczyciel prowadzi je zgodnie ze swoim tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin.

Przepis art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ww. ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) zastosowanie ma do nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych na takich stanowiskach w różnych typach i rodzajach szkół, poza poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Na mocy niniejszej regulacji nauczyciele ci będą mieli określony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć przez organ prowadzący szkołę, w wymiarze nie większym niż 22 godziny.

W sytuacji, gdy nauczyciel zatrudniony na stanowisku z pensum 18 godzin (np. polonisty), posiadając m.in. kwalifikacje logopedy, będzie miał przydzielone dodatkowo zajęcia logopedyczne (odnośnik: Określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Na owej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591)), jego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć będzie zgodny z wymiarem wynikającym z zajmowanego stanowiska.

Ponadto uprzejmie informuję, że sposób interpretacji art. 42 ust. 5c ustawy — Karta Nauczyciela jest zaprezentowany na stronie internetowej resortu pod adresem: https://men.gov.pl/finansowanie-edukacii/ustalanie-laczonegopensum-wedlug-znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela.html

Zatem skoro mowa w przykładzie o zajęciach logopedycznych, to nalezy przyjąć analogicznie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne z ppp.


post został zmieniony: 13-09-2018 08:31:55
rzewa13-09-2018 11:10:59   [#15]

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/ustalanie-laczonego-pensum-wedlug-znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela.html

tarek13-09-2018 11:27:38   [#16]

Jak ma się przykład II z tej strony do wyjaśnienia w przedostatnim akapicie cytowanej wyżej odpowiedzi (polonista prowadzący zajęcia ppp z zakresu zajęć logopedycznych)?


post został zmieniony: 13-09-2018 11:27:53
rzewa13-09-2018 11:41:34   [#17]

tak jak napisałam w #08

tarek13-09-2018 12:17:37   [#18]

W sytuacji, gdy nauczyciel zatrudniony na stanowisku z pensum 18 godzin (np. polonisty), posiadając m.in. kwalifikacje logopedy, będzie miał przydzielone dodatkowo zajęcia logopedyczne (odnośnik: Określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591)), jego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć będzie zgodny z wymiarem wynikającym z zajmowanego stanowiska.

To wszystko wg 18 czy logopedyczne z 22 i łączyć pensum?


post został zmieniony: 13-09-2018 12:18:51
rzewa13-09-2018 12:33:15   [#19]

łączyć - wówczas zajmowane stanowisko to będzie n-l przedmiotu i logopeda - i ustalone w trybie art 42 ust 5c pensum dla tego stanowiska jak w przykładzie II

tarek13-09-2018 12:55:17   [#20]

To nie zrozumiałem zapisu w odpowiedzi MEN, którą wkleiłem :) Wydawało mi się, że "wynikającym z zajmowanego stanowiska" oznacza pensum nauczyciela, w tym wypadku 18.

aga7414-09-2018 20:16:44   [#21]

Bardzo proszę o wyliczenie pensum i godzin ponadwymiarowych z takiego połączenia: 24/18 i 4,5/26. 

 

JarTul14-09-2018 20:23:18   [#22]

24/18=1,(3)
4,5/26=0,1730

24/18+4,5/26=1,5064

24+4,5=28,5

28,5/1,5064=18,9193

zatem pensum: 19

malgala14-09-2018 20:26:57   [#23]

oraz 9,5 - godziny ponadwymiarowe

rzewa14-09-2018 20:51:46   [#24]

a najlepiej policzyć tak:

24+4,5=28,5

24/18+4,5/26 = (24*26+4,5*18)/18*26 = 705/468

(28,5*468)/705 = 18,919149 =~19

JarTul29-06-2020 14:53:46   [#25]

Pytanie:
Nauczyciel w roku szkolnym 2019/2020 miał "pensum łączone", na które wyraził zgodę.
Na kolejny rok szkolny dyrektor zaplanował dla nie "czyste" pensum nauczycielskie - 18/18  - nauczyciel nie wyraża na to zgody.
Co w tej sytuacji?

rzewa29-06-2020 16:03:12   [#26]

a to n-l zatrudniony przez mianowanie?

w takim razie trzeba n-la zwolnić z art 20 KN

JarTul29-06-2020 16:17:12   [#27]

... ale nauczyciel ma mieć nadal pełny etat... tylko, jak pisałem, "czysto" nauczycielski.
I ten "czysto" nauczycelski pełny etat nauczycielowi nie odpowiada.

Dodam, że świetlicy, w której nauczyciel pracował łącząc etat  nauczyciela i wychowawcy świetlicy, nie ma w zatwierdzonym przez OP arkuszu na nowy rok szkolny. 


post został zmieniony: 29-06-2020 16:28:47
rzewa29-06-2020 16:49:04   [#28]

no więc właśnie:

n-l miał w tym roku pensum np. 21 i teraz nie zgadza się na pensum 18, a Ty masz dla niego 18/18 a nie masz 21/21 zatem nie masz tego, co wg obecnie obowiązujących warunków pracy n-l powinien otrzymać -> a jeśli tak, to musisz n-la zwolnić z pracy

tyle

sądzę, że jak się dowie jakie są konsekwencje braku zgody, to zgodę wyrazi

:-)

Roman Langhammer29-06-2020 16:50:39   [#29]

Mieć niższe pensum i narzekać? Hmm...

Danusia29-06-2020 22:03:23   [#30]

A nie jest tak, że dane pensum ustala się na konkretny rok szkolny? Co oznacza, że wcale nie musi być takie samo w nowym roku szkolnym. Teraz ma nauczyciel ma pełen etat 18. Dlaczego trzeba pytać go o zgodę?

rzewa29-06-2020 23:38:25   [#31]

art 18 KN

Dan6716-08-2020 15:38:56   [#32]

Witam

chcę się upewnić czy dobrze liczę - pensum łączone:

n-l ma przydzielone: 35 godz. / 5 – rew, 4/18 - lekcje, 15/30 – biblioteka, 11/22 – pedagog/

4/18+15/30+11/22

0,22+0,5+0,5=1,22

30:1,22=24,59 ~25

35-25=10 ponadwymiarowych

program, w którym robimy arkusz liczy:

pensum - 23 /ponadw. - 12/

co z tym zrobić???

Jerzykk16-08-2020 18:18:49   [#33]

Masz OK. Zmień program. np 

https://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/download.php?id=1764

w wymianie z 29 marca 2018 i do tego co wyjdzie dodaj rewalidacje jako nadgodziny.

maniana16-08-2020 19:44:43   [#34]

A dlaczego rewalidację wyłączasz z liczenia pensum?

KaPi16-08-2020 21:15:30   [#35]

może dlatego, że rewalidacja nie ma swojego pensum i jest liczona z pensum ustalonego dla nauczyciela

bez rewalidacji jest 30/25


post został zmieniony: 16-08-2020 21:16:42

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]