Forum OSKKO - wątek

TEMAT: doradztwo zawodowe
strony: [ 1 ]
barbara7129-08-2018 22:35:24   [#01]

Przepraszam, że pytam, bo gdzieś widziałam już wątek, ale nurtuje mnie następująca sprawa: czy od 1 września liczymy doradztwo zawodowe z pensum 22, czyli 0,25 na klasę? A jeśli na dwie to 0,5? Muszę to wliczyć do podwyższonego pensum nauczyciela, więc jest to dość istotne. Dotychczas było 0,3 z pensum 18. Ciekawi mnie jaki jest wzór na wyliczenie tego ułamka.

jmz30-08-2018 06:00:12   [#02]

Też jestem ciekawa. Nauczyciel prowadzący zajęcia z doradztwa nie jest zatrudniony jako doradca zawodowy (tak jak pedagog na stanowisku pedagoga szkolnego), tylko ma umowę na przeprowadzenie 10 godzin zajęć dydaktycznych

KaPi30-08-2018 08:08:57   [#03]

Jest już podpisane rozporządzenie w sprawie doradztwa, czeka na publikacje, będzie obowiązywać od 1 września

zinka30-08-2018 20:10:05   [#04]

Czy to rozporządzenie również obowiązuje w klasach III i VI, skoro te klasy idą starą ramówką i podstawą?

malchow31-08-2018 07:51:51   [#05]

A jak realizacja wygląda w przypadku dzieci w przedszkolu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym a także w SP?

DYREK31-08-2018 11:26:53   [#06]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-w-sprawie-doradztwa-zawodowego-podpisane.html 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1675/1 


post został zmieniony: 31-08-2018 11:28:35
małgocha01-09-2018 11:35:01   [#07]

Czy w takim razie obecne szkoły ponadgimnazjalne i "stare szkoły dla dorosłych"  - to rozporządzenie nie dotyczy? A obecna branżówka po ponadgimnazjalnej?

Wiem, że nic nie wiem...

ewitex03-09-2018 15:26:41   [#08]

Podnoszę wątek jmz. Nauczyciel zatrudniony jest w bibliotece, prowadzi zaj. z doradztwa, ponieważ ma do tego kwalifikacje.. Nie zatrudniłam go typowo jako doradcę zawodowego. Z jakiego pensum powinien mieć płacone te zajęcia z 18 czy 22. Proszę o odpowiedź.

rzewa03-09-2018 16:45:20   [#09]

z pensum uśrednionego na podstawi art 42 ust 5c KN: biblioteka (pensum 30) + doradca zawodowy (pensum ustalone przez OP) powinien mieć płacone za WSZYSTKIE swoje godziny


post został zmieniony: 03-09-2018 16:46:00
Dorota Majewska03-09-2018 16:56:08   [#10]

no a jak wpisć te zajęcia do dziennika ? oceniać ,zaliczac ,realizować na świadectwie ?

Kasiao12-09-2018 14:01:36   [#11]

Nie mam nauczyciela, który ma kwalifikacje do zajęć z doradztwa. W związku z tym obowiązki doradcy powierzam nauczycielowi, który ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości - zgodnie z tym, co jest w rozporządzeniu. Rozumiem, że nie muszę już pytać w KO o zgodę (bo mam prawo tak zrobić), a jak mam zapłacić - pani jest nauczycielem dyplomowanym (geografia, fizyka, przedsiębiorczość)? 

rzewa12-09-2018 14:52:46   [#12]

normalnie, tyle ile za pozostałe zajęcia

Kasiao12-09-2018 22:07:20   [#13]

Dzięki.

Grazzza18-09-2018 13:17:32   [#14]

Przyjechały moje gwiazdy ze szkolenia z informacją, że przedszkole musi utworzyć program dotyczący preorientacji zawodowej. Czy to znowu czyjaś nadgorliwość, czy ja czegoś nie doczytałam

dwalcz18-09-2018 13:21:15   [#15]

z Portalu Oświatowego:

"... 3 etapy doradztwa w edukacji

Rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

1) preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

2) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,

3) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Przepisy wskazują również, podczas jakich zajęć oraz innych działań podejmowanych w przedszkolach oraz szkołach może być realizowane doradztwo zawodowe.

W każdej placówce – wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Rozporządzenie określa treści programowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół. Doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny, zawierający takie elementy jak m.in.:

  • tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści,
  • metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań,
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za ich realizację.

Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły zatwierdza program w terminie do 31 października 2018 r. ..."


post został zmieniony: 18-09-2018 13:21:39
Grazzza18-09-2018 13:30:32   [#16]

Dzięki. No to jednak nie doczytałam :-( Przecież w programach wychowania przedszkolnego są treści z preorientacji, tak jak i wychowawcze i profilaktyczne. Zrezygnowano w przedszkolach z programów wychowawczych i profilaktycznych, a to dołożono. Uwielbiam MAZ

Leszek18-09-2018 14:07:33   [#17]

§ 5. 1. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

- i konkret "w szkole" bez użycia wyrażenia "szkoła" poprzez które rozumiemy także przedszkole, ponieważ rozporz. wprost wskazuje

 

Grazzza nie dołożono

pozdrawiam

małgocha18-09-2018 21:19:51   [#18]

A ja dalej namolnie pytam:

Czy w takim razie obecne szkoły ponadgimnazjalne i "stare szkoły dla dorosłych"  - to rozporządzenie nie dotyczy? Czy dotyczy? A obecna branżówka po ponadgimnazjalnej?

olaszyma20-09-2018 15:51:49   [#19]

A ja mam wrażenie że skończy się na kolejnej produkcji papieru - programy, harmonogramy, procedury, jak wszyscy się napracują przy tworzeniu, to zabraknie im energii na realizację....

KaPi09-10-2018 07:42:43   [#20]

W tym roku szkolnym prowadzenie zajęć z doradztwa zostało powierzone pedagogowi - prowadzi zajęcia dla klasy VII i VIII (te nowe) i dla klas gimnazjalnych (te stare) i moje pytanie: w jakim dzienniku ma je dokumentować??? Dzienniku pedagoga??? Dzienniku innych zajęć???

Grzesiek09-10-2018 08:15:41   [#21]

W dzienniku zajęć innych.

asiawar10-10-2018 20:04:39   [#22]

W uzasadnieniu znalazłam taki fragment:

Niezależnie od powyższego, należy wyjaśnić, że w związku z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w odniesieniu do uczniów dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (np. zasadniczej szkoły zawodowej) oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu doradztwo zawodowe będzie realizowane w całości tak jak dotychczas w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643) do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w tych szkołach i klasach.

Czyli, wg mnie, dotyczy tylko klas, które przyjdą po podstawówce.


post został zmieniony: 10-10-2018 20:05:00
matyldaa09-07-2020 12:28:11   [#23]

Czy w nauczaniu indywidualnym muszę umieszczać doradztwo zawodowe? Jeśli tak, to czy mogę dać tylko w jednym okresie, np. Pół godziny co trzeci tydzień? 

rzewa09-07-2020 13:44:06   [#24]

nie

w indywidualnym nauczaniu uwzględnia się TYLKO wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania - § 7 ust 1 rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania

natomiast z treści § 2 ust 1 rozp. w sprawie ramowych planów nauczania wynika, że zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (pkt 2) to zajęcia inne niż zajęcia obowiązkowe (pkt 1) -> wobec tego zajęcia obowiązkowe nie obejmują doradztwa zawodowego

matyldaa09-07-2020 14:26:23   [#25]

Serdecznie dziękuję. 

gosiaes209-07-2020 22:01:09   [#26]

Nie mam nauczyciela z kwalifikacjami do doradztwa, czy zajęcia może prowadzić wychowawca??

Leszek10-07-2020 09:45:35   [#27]
–W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe), innemu nauczycielowi lub osobie, o której mowa w art. 15 ust. 2 w/w ustawy (zatrudniona za zgodą KO).
pozdrawiam
gosiaes210-07-2020 10:27:57   [#28]

Dziękuję :)

 

gosiaes210-08-2022 22:53:49   [#29]

Czy cytowany zapis z #27 jest jakoś przedłużony??
Bo ja nadal nie mam nauczyciela z kwalifikacjami z doradztwa zawodowego :((((

gimnazjum08-09-2022 11:01:02   [#30]

proszę o pomoc fachowców - nauczyciel doradztwa zawodowego w roku 2022/2023 w szkole podstawowej (po jednej  klasie VII i VIII ) - jak zatrudnić bo każdy inaczej mówi, jakie pensum i z czego wynika ( kilka szkół w powiecie i każda ma inne pensum i wyliczenie) 

AnJa08-09-2022 11:33:35   [#31]

O ile pamiętam- należy zaczac od odróżnienia nauczyciela  przedmiotu doradztwo zawodowe od doradcy zawodowego.

Zatrudnienie w obu przypadkach z KN (albo UPO), pensum pierwszego to 18 godzin z KN, drugiego- z regulaminu OP.

rzewa08-09-2022 12:38:32   [#32]

hm... uważam, że n-l prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego, to doradca zawodowy -> pensum wg uchwały OP dot. pensum (nie regulaminu, bo tego nie reguluje regulamin wynagradzania n-li)

AnJa08-09-2022 13:57:20   [#33]

Ja tak nie uważam. I pewnie to "uważanie" to źródło rozpiz...u, o którym #30.

A i owszem- pensa są w uchwale.

Ustalającej reguły realizacji pensum.

Czyli w regulaminie:-)


post został zmieniony: 08-09-2022 13:58:35
Gozel20-09-2022 18:55:09   [#34]

Nauczyciel chce podjąć studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Można znaleźć oferty dwu i trzy semestralnych studiów. Czy wystarczą studia dwusemestralne? Takich ofert jest najwięcej.


post został zmieniony: 20-09-2022 18:55:35
Gozel21-09-2022 15:24:59   [#35]

Podnoszę 

dawdaw21-09-2022 15:38:45   [#36]

Wg mnie liczy się liczba godzin studiów podyplomowych i punktów ECTS. Często jest tak, że są one trymestralne (ale semestr trzeci jest dla czynnego nauczyciela zwolniony z praktyk): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000890

Gozel21-09-2022 15:44:51   [#37]

Dziękuję

bialy196726-02-2024 15:43:42   [#38]

Dzień dobry, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, w jaki sposób ustalacie w swoich szkołach wymiar etatu doradcy zawodowego? Ja do tej pory przeliczałem ilość klas VII i VIII i na tej podstawie określałem wymiar etatu. Jednak twierdzę, że to o wiele za mało, a poza tym jak niektórzy twierdzą, stanowisko doradcy to nie to samo co prowadzenie zajęć doradztwa. Bardzo proszę o Wasze tzw. dobre praktyki.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]