Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja - projekt rozporządzenia MEN ws BHP w szkołach
strony: [ 1 ]
Jacek26-07-2018 11:02:22   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

To nowy projekt wprowadzający trochę nowości.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314251/katalog/12524145#12524145 

na uwagi czekamy do 7 sierpnia br.


post został zmieniony: 26-07-2018 11:06:03
tarek26-07-2018 14:57:20   [#02]

§3 ust. 2. Niedopuszczalne jest realizowanie zajęć i wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

Rozumiem, że dotyczy to zajęć organizowanych poza terenem szkoły, bo taki jest kontekst paragrafów. Ale takimi zajęciami będą również zajęcia organizowane poza szkołą, ale w zamkniętych pomieszczeniach - np. zawody na hali sportowej poza szkołą. Może więc doprecyzować, że chodzi o zajęcia związane z pobytem lub przemieszczaniem się w otwartym terenie? Podobnie wycieczki - przejazd pociągiem w czasie wycieczki, czy kilkudniowa wycieczka ze zwiedzaniem muzeum. Powinno to dotyczyć wycieczek lub ich części (pieszych, rowerowych...) generalnie odbywających się w otwartym terenie.

Dante26-07-2018 17:26:59   [#03]

§ 4.2. Zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów nie planuje się
po szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

 

Rozumiem, że na 7 lekcji to ani fizyki i chemii, o zaj. dyd.-wyr. z matematyki nie wspominając.

Ciekawe jak to zrobić, jak w sp. chemik oblatuje 2 szkoły?


post został zmieniony: 26-07-2018 17:28:12
MKJ26-07-2018 17:39:22   [#04]

A kto powiedział, że fizyka, matemtyka czy chemia to są zajęcia wymagające intensywnego wysiłku umysłowego???

Dla mnie zawsze to było przysposobienie obronne, bo nie lada wysiłku umysłowego wymagało ode mnie zrozumienie po co mam się uczyć, jak się bronić przed wybuchem jądrowym.

mich0826-07-2018 17:54:32   [#05]

Zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów nie planuje się
po szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

Moje wątpliwości:

 Klasa rozpoczyna lekcje o 9.50. Czy na siódmej godzinie lekcyjne (13.40 - 14.25) może być np. matematyka? Dla ucznia będzie to dopiero 5 godzina lekcyjna.

Nie jest napisane  w projekcie rozporządzenia,  czy chodzi o zajęcia ucznia, czy o godziny lekcyjne w szkole. 

MKJ26-07-2018 18:08:39   [#06]

"po szóstej godzinie zajęć w danym dniu" sugeruje, że chodzi o zajęcia ucznia.

Ale dalej nie wiem, jakie zajęcia wymagają intensywnego wysiłku umysłowego i dlaczego inne tego nie wymagają...

rzewa26-07-2018 18:15:27   [#07]

dla mnie zawsze zajęciami wymagającymi intensywnego wysiłku umysłowego były lekcje j. rosyjskiego i geografii, ale dla mojej koleżanki z ławki takimi lekcjami była fizyka i chemia a inna do tej kategorii zaliczała wf - zatem gdyby w klasie były akurat takie uczennice nie można by było na siódmej lekcji planować ani geografii ani fizyki ani chemii ani wf itd - w ten sposób może okazać się, że żadnych zajęć nie można zaplanować na 7 lekcji...

:-(

MKJ26-07-2018 18:28:13   [#08]

Rozumiem, Rzewo, że aby sprostać przestrzeganiu tego przepisu, trzeba będzie robić ankiety wśród uczniów?

Obawiam się, że w tej sytuacji, rzeczywiście, siódme lekcje nie będą się odbywać. Nie byłoby to takie złe, gdyby nie to, że RPN przewiduje 32 godziny w tygodniu, a w porywach nawet 35, co w pięciodniowym tygodniu nie bardzo chce się zmieścić...

AndrzejW26-07-2018 20:20:56   [#09]

§ 4.2. Zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów nie planuje się
po szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

 

Duże liceum. Setki godzin w układzie międzyoddziałowym. Setki grup językowych. Ciut religii i etyki. To wszystko musi być na początkach albo na końcach planu lekcji. De facto dla części uczniów tej samej klasy pierwszą lekcją jest pierwsza lekcja a dla innych pierwszą jest dopiero trzecia.

Czyli przedmiotów umysłowych będziemy mogli uczyć na 3,4,5,6 lekcji.

Maraton umysłowy - cztery godziny zapieprzu bez godzin "lżejszych".  To dopiero jest sprzeczne z zasadami higieny pracy umysłowej.

Nauczyciele wf i jeszcze kilku przedmiotów uczący wyłącznie na 0, 7,8,9,10 lekcji...

Zapis niewątpliwie adekwatny do pracy z dziećmi ale już dla 17-20 latków jest absurdalny i całkowicie nieuzasadniony. Swoją drogą, czy matury od teraz też będą przeprowadzane wyłącznie na rannej zmianie, bo potem Pimpuś jest już zmęczony? Niezorientowanym wyjaśniam, ze dzisiaj część abiturientów zdaje jednego dnia egzamin maturalny rozpoczynający się o 9.00 i tego samego dnia drugi egzamin o 14.00. Każdy z nich po 180 minut.

Praktycznie brak możliwości łączenia etatu w dwóch i więcej szkołach. O godzinach ponadwymiarowych można zapomnieć.

Wobec już występującego kryzysu nauczycieli przedmiotów ścisłych - magistrów matematyki, magistrów fizyki, magistrów chemii etc nagle pojawi się kryzys braku kadry (z całym szacunkiem ale świeżym absolwentom podyplomówek trudno będzie przygotowywać do matury bo program studiów podyplomowych obejmuje czasem mniej niż wymagania wobec maturzysty).

Rozporządzenie zapewne pojawi się w końcówce sierpnia. Już od dawna są pozawierane umowy o pracę. Także z nauczycielami, którzy pracują w innych szkołach. Często nie da się ich wcisnąć w nowe ramy planu lekcji. Rozporządzenie daje vacatio legis do 1 marca 2019 - trzeba będzie więc zwolnić nauczycieli, których planów lekcji w dwóch szkołach nie da się skorelować. A na ich miejsce zatrudnić profesora Wakata.

Od września 2019 do szkół średnich wejdzie podwójny rocznik. W 90% szkół nie będzie nawet szans aby spełnić ten wymóg. Plan będzie się układać tak, aby wcisnąć gdzieś znacznie większą liczbę uczniów i jakoś poznajdować dla nich nauczycieli.

W części przepełnionych podstawówek ten problem wystąpi już teraz.

A jak znam życie, to instytucja na K. nawet nie czekając na E. zrobi K. i będzie wydawać zalecenia, że jest źle i ma być dobrze a jak niedasie to twój problem.

 

Resztę rozp. przeczytam jutro, bo mi już się podniosło ciśnienie.

 

Jacek27-07-2018 11:46:02   [#10]

Zebrałem na razie tak

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

 1.

§ 2. 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

2. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyłączeniem wycieczek, do których stosuje się kartę wycieczki, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055).

3. Wzór rejestru wyjść grupowych uczniów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Proponujemy zapis

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem taki zapis jest wystarczający i obliguje dyrektora do zapewnienia odpowiednich warunków pobytu uczniów zarówno w szkole oraz poza jej terenem, jeśli szkoła takie zajęcia zorganizuje.

Dotychczas szkoły w różny sposób prowadziły ewidencję wyjść grupowych poza teren szkoły i odbywało się za wiedzą i zgodą dyrektora. W części szkół było to realizowane w formie papierowej, a w części w formie elektronicznej. Nie widzimy potrzeby regulowania tego na poziomie rozporządzenia, tym bardziej, że uzasadnienie do projektu również nie precyzuje powodu i potrzeby wprowadzenia takiej zmiany, a tym bardziej określenia wzoru rejestru wyjść grupowych uczniów.

 2.

§ 4. 1. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

1) równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu.

2. Zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów nie planuje się po szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

Proponujemy zapis:

§ 4. 1. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

1) równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu.

Uzasadnienie:

Zapis w § 4 ust. 2 projektu nie definiuje jakie zajęcia wymagają intensywnego wysiłku umysłowego uczniów. Przyjmuje się, że zajęcia trudne (w domyśle wymagające intensywnego wysiłku umysłowego uczniów) to matematyka, fizyka, chemia i języki obce. Ramowe plany nauczania np.: dla ośmioletniej szkoły podstawowej w klasach 7 i 8 przewidują 13 godzin tych zajęć w tygodniu (podobnie w liceum i technikum) nie licząc oddziałów dwujęzycznych gdzie są dodatkowe 4 godziny języków obcych. Ułożenie planu lekcji, który będzie uwzględniał zarówno równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz nie umieszczanie po szóstej godzinie zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów będzie w wielu szkołach nierealne.

 3.

§ 30. 2. Ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne prowadzący zajęcia zwalnia w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń w czasie zajęć wychowania fizycznego oraz niezwłocznie informuje o tym jego rodziców.

Proponujemy zapis:

§ 30. 2. Ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne prowadzący zajęcia zwalnia w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń w czasie zajęć wychowania fizycznego oraz informuje o tym jego rodziców.

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem słowo niezwłocznie należy wykreślić jako pojęcie nieostre w praktyce definiowane „bez zbędnej zwłoki” Wystarczającym jest zapis o konieczności poinformowania rodziców.

tarek27-07-2018 14:00:00   [#11]

Dodałbym, to co pisałem:

§3 ust. 2. Niedopuszczalne jest realizowanie zajęć i wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

zmienić na

§3 ust. 2. Niedopuszczalne jest realizowanie zajęć i wycieczek odbywających się poza zamkniętymi pomieszczeniami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

AnJa27-07-2018 14:08:27   [#12]

"Przyjmuje się, że zajęcia trudne (w domyśle wymagające intensywnego wysiłku umysłowego uczniów) to matematyka, fizyka, chemia i języki obce."

Gdzie się przyjmuje? Może jednak zrezygnować z takiego zwrotu? Albo rozszerzyć listę o wszystkie przedmioty maturalne z ramówki?

Dante27-07-2018 14:34:33   [#13]

§ 30.4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia ćwiczących, powinny być umocowane na stałe i posiadać aktualne
badania techniczne.

Czy z tego wynika, że podwieszane kosze w salach gimnastycznych, które opadają ,, na korbkę" też powinny mieć specjalne okresowe badania? Jeśli tak, to nie lada wyzwanie logistyczne.

Jeszcze turystyka :

§ 35. Niedopuszczalne jest korzystanie ze statków i innych obiektów pływających, o których mowa w § 34, podczas silnych wiatrów, burzy i deszczy nawalnych.

Czy coś na kształt ,,szkoły pod żaglami" gdzie uczniowie wypływają na 10-dniowy rejs ( mogą być  silne wiatry, burze i deszcze nawalne) będzie legalne, bo myślę że nie???

Jacek27-07-2018 15:06:47   [#14]

[#11]

 ok. dodam

edit..

wg mnie tu chodzi o samą wycieczkę, czyli wychodzenie podczas burzy, śnieżycy czy gołoledzi, więc nie wiem czy jest sens to zmieniać.

[#12]

Tak to traktuje SANEPID, choć jak już wyżej tu pisano to subiektywne. Pewnie dla większości uczniów matematyka, fizyka, chemia i języki obce to zajęcia wymagające intensywnego wysiłku umysłowego uczniów, ale dla innych trudna może być biologia, geografia, itp. Dawaj propozycję zapisu :-)


post został zmieniony: 27-07-2018 15:13:43
Jacek27-07-2018 15:46:09   [#15]

Ponadto myślę, że warto się przyjrzeć Rozdział 4. Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły.

Nie ma tam definicji wypadku i często głupie skaleczenie ucznia jest traktowane jako wypadek i umieszczane również w SIO. Odesłanie w § 51. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Wydaje mi się nieadekwatne do szkoły

 

elkap27-07-2018 20:50:05   [#16]

§ 12. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

Ten zapis nie jest nowością, w tej chwili mnie to już zupełnie nie dotyczy, ale wcześniej jako nauczyciel i później dyrektor zastanawiałam się wiele razy, co ma zrobić nauczyciel w sytuacji wypadku ucznia, omdlenia, utraty przytomności, jednym słowem w sytuacji, gdy trzeba udzielić szczególnej pomocy jednemu uczniowi i wiąże się to niejednokrotnie z koniecznością pozostawienia reszty uczniów samych w klasie, czy innym miejscu, po to by dojść do apteczki lub wezwać pogotowie? Czy rozporządzenie nie powinno zawierać jakiegoś uregulowania takich szczególnych sytuacji.

W praktyce kuratoria rygorystycznie traktują ten przepis. A życie niesie różne sytuacje. Zwłaszcza w małych szkołach często nauczyciel ma dylemat, czy udzielić pierwszej pomocy uczniowi poszkodowanemu, co w większości przypadków wiąże się z koniecznością pozostawienia w klasie lub innym miejscu pozostałych uczniów, czy wezwać pomoc i czekać, co niejednokrotnie zagraża zdrowiu może nawet życiu poszkodowanego ucznia. Co w sytuacji, gdy w małej szkole nie ma pielęgniarki, pedagog, który ewentualnie mógłby wesprzeć w takiej sytuacji, jest np. raz w tygodniu, a dyrektor też realizuje swoje lekcje?

elrym28-07-2018 05:14:56   [#17]

sorki, tylko dodam:

nieumieszczanie- pisownia łączna(pkt.2- uzasadnienie)

AndrzejW04-08-2018 09:12:42   [#18]

Wracam do § 4.2. Zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów nie planuje się
po szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

 

W ogóle pominięte są tu realia szkół zawodowych - w większości techników wszystkie przedmioty zawodowe wymagają intensywnego wysiłku umysłowego. Nie można ich wszystkich wepchnąć w przedpołudniowe godziny.

Roman Langhammer04-08-2018 13:34:39   [#19]

§ 52. Szkoły dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 4 ust. 2, § 13 ust. 3 i 4 oraz § 20 ust. 2 w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

O ile par. 20 ust. 2 (oraz par. 13 ust. 3 i 4) jest realny w tym terminie, to par. 4 ust. 2, a więc zajęcia wymagające intensywnego wysiłku, w ostatnim roku funkcjonowania gimnazjum ciężkie to jest do zrealizowania. Mamy wielu n-li pracujących w kilku szkołach i nie jest realne, aby to zrobić. Już lepiej od 1 września 2019.

 

§ 20 ust. 2 w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

 

Powinno dotyczyć wszystkich, gdyż przeszkolenia większej liczby pracowników wymaga środków finansowych. To trzeba zaplanować na nowy roku budżetowy!!!


post został zmieniony: 04-08-2018 13:42:29
Jacek07-08-2018 10:57:18   [#20]

Wrzucam zebrane uwagi. Jutro upływa termin na złożenie uwag, więc jak ktoś coś, to dawać.

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

 1.

§ 2. 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

2. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyłączeniem wycieczek, do których stosuje się kartę wycieczki, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055).

3. Wzór rejestru wyjść grupowych uczniów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Proponujemy zapis

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem taki zapis jest wystarczający i obliguje dyrektora do zapewnienia odpowiednich warunków pobytu uczniów zarówno w szkole oraz poza jej terenem, jeśli szkoła takie zajęcia zorganizuje.

Dotychczas szkoły w różny sposób prowadziły ewidencję wyjść grupowych poza teren szkoły i odbywało się za wiedzą i zgodą dyrektora. W części szkół było to realizowane w formie papierowej, a w części w formie elektronicznej. Nie widzimy potrzeby regulowania tego na poziomie rozporządzenia, tym bardziej, że uzasadnienie do projektu również nie precyzuje powodu i potrzeby wprowadzenia takiej zmiany, a tym bardziej określenia wzoru rejestru wyjść grupowych uczniów.

 2.

§ 4. 1. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

1) równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu.

2. Zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów nie planuje się po szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

Proponujemy zapis:

§ 4. 1. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

1) równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu.

Uzasadnienie:

Zapis w § 4 ust. 2 projektu nie definiuje jakie zajęcia wymagają intensywnego wysiłku umysłowego uczniów. Przyjmuje się, że zajęcia trudne (w domyśle wymagające intensywnego wysiłku umysłowego uczniów) to matematyka, fizyka, chemia i języki obce. Ramowe plany nauczania np.: dla ośmioletniej szkoły podstawowej w klasach 7 i 8 przewidują 13 godzin tych zajęć w tygodniu (podobnie w liceum i technikum) nie licząc oddziałów dwujęzycznych gdzie są dodatkowe 4 godziny języków obcych. Ułożenie planu lekcji, który będzie uwzględniał zarówno równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz nieumieszczanie po szóstej godzinie zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów będzie w wielu szkołach nierealne.

Ponadto nie uwzględniono realiów szkół zawodowych, bowiem w większości techników wszystkie przedmioty zawodowe wymagają intensywnego wysiłku umysłowego. Nie będzie możliwe umieszczenie ich w przedpołudniowych godzinach, tym bardziej, że higiena pracy ucznia wymaga również przeplatania przedmiotów trudnych tymi łatwiejszymi.

3.

§ 30. 2. Ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne prowadzący zajęcia zwalnia w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń w czasie zajęć wychowania fizycznego oraz niezwłocznie informuje o tym jego rodziców.

Proponujemy zapis:

§ 30. 2. Ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne prowadzący zajęcia zwalnia w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń w czasie zajęć wychowania fizycznego oraz informuje o tym jego rodziców.

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem słowo niezwłocznie należy wykreślić jako pojęcie nieostre w praktyce definiowane „bez zbędnej zwłoki” Wystarczającym jest zapis o konieczności poinformowania rodziców.

4.

§ 52. Szkoły dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 4 ust. 2, § 13 ust. 3 i 4 oraz § 20 ust. 2 w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

Proponujemy zapis:

§ 52. Szkoły dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 4 ust. 2, § 13 ust. 3 i 4 oraz § 20 ust. 2 w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami, w terminie do dnia 1 września 2019 r.

Uzasadnienie:

Ułożenie planu lekcji szczególnie w dużych szkołach, a także tam gdzie jest wielu nauczycieli, którzy uczą w kilku szkołach wymaga współpracy dyrektorów. Wiąże się to również z organizacją dowozu uczniów. Dostosowanie się szkół do spełnienia wymagań określonych w § 4 ust. 2, a także konieczność spełnienia zapisów określonych w § 13 ust. 3 i 4. Uważamy, że spełnienie tego zapisu w wielu szkołach będzie bardzo trudne lub niemożliwe w trakcie roku szkolnego.

Również wymóg § 20 ust. 2 w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami  wymaga odpowiednich finansów oraz czasu na jego zrealizowanie. Plany finansowe szkół z reguły są określane uchwałami JST do końca danego roku kalendarzowego. Jednak trudnością, szczególnie w dużych szkołach, będzie przeszkolenie do 1 marca 2019 r. wszystkich pracowników.

Dlatego proponujemy, by ww. przepisy obowiązywały od 1 września 2019 r..

Marek Pleśniar07-08-2018 11:44:44   [#21]

Twarde prawo ale prawo: dziś koniec - jak zapowiedział Jacek :-)

Roman Langhammer07-08-2018 17:09:56   [#22]

Również wymóg § 20 ust. 2 - proponowałbym w całości od 1 września 2019. Nie tylko pracowników niebędących nauczycielami, ale wszystkich, w tym nauczycieli. Lub wszystkich do 1 marca. Bo niepedagogicznych z zasady jest mniej - a dla nich czas jest do 1 marca. Chodzi również o nauczycieli.

Mam 35 nauczycieli. Z tego przeszkolonych ok. 15. Przeszkolenie w tak krótkim czasie (znalezienie środków) 20 kolejnych?

Jacek07-08-2018 17:34:03   [#23]

do [#22]

to się doda słowo "szczególnie " przed słowami... "w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami" i będzie ok.

Nauczyciele winni mieć to na bieżąco, choć w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego.

Jeszcze jakieś uwagi? np. coś o definicjach wypadku w szkole, czy to co jest wystarczy?

i proszę i konkretne propozycje propozycji jak to w tabeli jest by można było dopieścić i jutro słać.

Na teraz wygląda to tak:

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

 1.

§ 2. 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

2. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyłączeniem wycieczek, do których stosuje się kartę wycieczki, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055).

3. Wzór rejestru wyjść grupowych uczniów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Proponujemy zapis

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem taki zapis jest wystarczający i obliguje dyrektora do zapewnienia odpowiednich warunków pobytu uczniów zarówno w szkole oraz poza jej terenem, jeśli szkoła takie zajęcia zorganizuje.

Dotychczas szkoły w różny sposób prowadziły ewidencję wyjść grupowych poza teren szkoły i odbywało się za wiedzą i zgodą dyrektora. W części szkół było to realizowane w formie papierowej, a w części w formie elektronicznej. Nie widzimy potrzeby regulowania tego na poziomie rozporządzenia, tym bardziej, że uzasadnienie do projektu również nie precyzuje powodu i potrzeby wprowadzenia takiej zmiany, a tym bardziej określenia wzoru rejestru wyjść grupowych uczniów.

 2.

§ 4. 1. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

1) równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu.

2. Zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów nie planuje się po szóstej godzinie zajęć w danym dniu.

Proponujemy zapis:

§ 4. 1. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

1) równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu.

Uzasadnienie:

Zapis w § 4 ust. 2 projektu nie definiuje jakie zajęcia wymagają intensywnego wysiłku umysłowego uczniów. Przyjmuje się, że zajęcia trudne (w domyśle wymagające intensywnego wysiłku umysłowego uczniów) to matematyka, fizyka, chemia i języki obce. Ramowe plany nauczania np.: dla ośmioletniej szkoły podstawowej w klasach 7 i 8 przewidują 13 godzin tych zajęć w tygodniu (podobnie w liceum i technikum) nie licząc oddziałów dwujęzycznych gdzie są dodatkowe 4 godziny języków obcych. Ułożenie planu lekcji, który będzie uwzględniał zarówno równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz nieumieszczanie po szóstej godzinie zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów będzie w wielu szkołach nierealne.

Ponadto nie uwzględniono realiów szkół zawodowych, bowiem w większości techników wszystkie przedmioty zawodowe wymagają intensywnego wysiłku umysłowego. Nie będzie możliwe umieszczenie ich w przedpołudniowych godzinach, tym bardziej, że higiena pracy ucznia wymaga również przeplatania przedmiotów trudnych tymi łatwiejszymi.

3.

§ 30. 2. Ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne prowadzący zajęcia zwalnia w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń w czasie zajęć wychowania fizycznego oraz niezwłocznie informuje o tym jego rodziców.

Proponujemy zapis:

§ 30. 2. Ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne prowadzący zajęcia zwalnia w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń w czasie zajęć wychowania fizycznego oraz informuje o tym jego rodziców.

Uzasadnienie:

Naszym zdaniem słowo niezwłocznie należy wykreślić jako pojęcie nieostre w praktyce definiowane „bez zbędnej zwłoki”. Wystarczającym jest zapis o konieczności poinformowania rodziców.

4.

§ 52. Szkoły dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 4 ust. 2, § 13 ust. 3 i 4 oraz § 20 ust. 2 w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.

Proponujemy zapis:

§ 52. Szkoły dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 4 ust. 2, § 13 ust. 3 i 4 oraz § 20 ust. 2 w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami, w terminie do dnia 1 września 2019 r.

Uzasadnienie:

Ułożenie planu lekcji szczególnie w dużych szkołach, a także tam gdzie jest wielu nauczycieli, którzy uczą w kilku szkołach wymaga współpracy dyrektorów. Wiąże się to również z organizacją dowozu uczniów. Dostosowanie się szkół do spełnienia wymagań określonych w § 4 ust. 2, a także konieczność spełnienia zapisów określonych w § 13 ust. 3 i 4. Uważamy, że spełnienie tego zapisu w wielu szkołach będzie bardzo trudne lub niemożliwe w trakcie roku szkolnego.

Również wymóg § 20 ust. 2, szczególnie w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami wymaga odpowiednich środków oraz czasu na jego zrealizowanie. Plany finansowe szkół na kolejny rok kalendarzowy są z reguły określane uchwałami JST do końca upływającego roku kalendarzowego i muszą się w nich znaleźć odpowiednie środki na te szkolenia. Jednak trudnością, szczególnie w dużych szkołach, będzie przeszkolenie do 1 marca 2019 r. wszystkich pracowników.

Dlatego proponujemy, by ww. przepisy obowiązywały od 1 września 2019 r.


post został zmieniony: 07-08-2018 17:43:04
PaulinaS07-08-2018 19:55:29   [#24]

Mam pytanie. Może głupie...choć mawiają, że nie ma głupich pytań. Rozdział 3 paragraf 30. 4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ćwiczących, powinny być umocowane na stałe i posiadać aktualne badania techniczne.

Kto wykonuje te badania techniczne? Jestem drugi rok dyrektorem, nie zlecałam nigdy tego. Jak długo jest ważne takie badanie?

Jacek07-08-2018 20:19:58   [#25]

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/remonty-i-przeglady-budynkow-szkolnych-cz-i 

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/remonty-i-przeglady-budynkow-szkolnych-cz-ii-1 


post został zmieniony: 07-08-2018 20:33:00
Marek Pleśniar08-08-2018 12:34:12   [#26]

Zebrane tu uwagi Stowarzyszonych zostały przekazane do MEN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]