Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsult -zm. ustawy Prawo oświatowe i innych ustaw
strony: [ 1 ]
Jacek26-06-2018 12:36:00   [#01]

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313102/katalog/12518244#12518244 

sporo zmian dotyczących szkolnictwa zawodowego również zmiany m.in. w KN

na uwagi mamy czas do 17 lipca br.

rzewa28-06-2018 15:08:32   [#02]

ten termin, z uwagi na obszerność zmian, śmieszny jest raczej...

Leszek28-06-2018 15:12:11   [#03]

wzrasta nam stopień nieczytelności prawa oświatowego

pozdrawiam

rzewa28-06-2018 15:25:43   [#04]

owszem

i to wykładniczo

MKJ29-06-2018 20:40:21   [#05]

Uwaga nr 1:

Art. 1 pkt 14 projektu przewiduje kosmetyczną zmianę art. 25 UPO. Proponuję uchylenie ustępu 5:

"Do uczniów klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty."

Niestosowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w oddziale wstępnym przygotowującym uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych może rodzić wiele problemów.

MKJ29-06-2018 20:48:02   [#06]

Uwaga nr 2:

Art. 1 pkt 15 projektu przewiduje zmianę art. 26 UPO polegającą na tym, że program wychowawczo-profilaktyczny ma obejmować, oprócz treści i działań o charakterze wychowawczym skierowanych do uczniów oraz treści i działań o charakterze profilaktycznym skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, także wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów. Do tej pory treści i działania o charakterze profilaktycznym miały być przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Teraz trzeba będzie co roku zmieniać program wychowawczo-profilaktyczny.

Proponuję wycofać tę zmianę.


post został zmieniony: 29-06-2018 20:48:42
MKJ29-06-2018 21:20:21   [#07]

Uwaga nr 3:

Art. 1 pkt 24 projektu przewiduje dodanie art. 46b UPO, w którym jest odwołanie do art. 44zzzo ust. 7 UoSO, którego w UoSO nie ma (zmianę art. 44zzzo UoSO przewiduje art. 2 pkt 50 projektu i jako żywo nie ma tam ust. 7).

MKJ29-06-2018 21:35:45   [#08]

Uwaga nr 4:

Art. 1 pkt 35 lit. b projektu przewiduje dodanie w art. 91 w ust. 7 UPO zdania drugiego, ale tam już jest zdanie drugie.


post został zmieniony: 29-06-2018 21:37:29
MKJ29-06-2018 21:39:17   [#09]

Uwaga nr 5:

Art. 1 pkt 37 projektu przewiduje dodanie, po art. 94 UPO, art. 94a, ale to jest nielogiczne - ten artykuł powinien być dodany po art. 93.

MKJ29-06-2018 21:45:38   [#10]

Art. 1 pkt 45 projektu - no wreszcie! :-)

rzewa29-06-2018 21:47:01   [#11]

art 1 pkt 51 lit c) wprowadza nowe brzmienie art 120 ust 3 u.P.o., gdzie jest odwołanie do nieistniejącego art 120a tej ustawy

z kontekstu wynika, że powinien to być art 121a, gdyż wprowadzony przez art 1 pkt 53 wprowadza taki artykuł do u.P.o., w którym reguluje wszystko co ma dotyczyć "staży uczniowskich"

MKJ29-06-2018 21:48:47   [#12]

Art. 1 pkt 46 projektu - boję się, co to może oznaczać...

MKJ01-07-2018 15:35:31   [#13]

Art. 2 pkt 2 lit. b projektu wprowadza do UoSO nowe brzmienie art. 3 pkt 13c, w którym jest odwołanie do art. 46 ust. 1, art. 4 pkt 28a lit. a, art. 46a ust. 1 i art. 4 pkt 28a lit. b bez podania ustawy, co by oznaczało, że chodzi o odwołanie do UoSO, a w rzeczywistości jest to odwołanie do UPO.

Ta sama uwaga dotyczy art. 2 pkt 2 lit. d projektu.


post został zmieniony: 01-07-2018 15:37:20
Jacek02-07-2018 13:26:17   [#19]

Skoro są uwagi to tradycyjnie wpisujcie do tabeli.

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

 

 

MKJ03-07-2018 19:40:59   [#20]

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

Art. 1 pkt 14:

"w art. 25 w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem szkół artystycznych" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych""

Art. 1 pkt 14:

"w art. 25:

a) w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem szkół artystycznych" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,

b) uchyla się ust. 5"

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów powinny mieć również zastosowanie do uczniów klasy wstępnej, z zastrzeżeniem, że jeśli w szkole jest utworzona klasa wstępna, to klasą programowo wyższą jest klasa pierwsza (oddział dwujęzyczny), a w przypadku braku promocji uczeń może powtórzyć klasę wstępną lub rozpocząć naukę w klasie pierwszej w oddziale ogólnodostępnym.

2.

Art. 1 pkt 15:

"art 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26.1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych."

 

Art. 1 pkt 15:

 

"art 26 otrzymuje brzmienie:

 

"Art. 26.1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Treści i działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, skierowane do uczniów, są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny, o którym mowa w ust. 1,  uwzględnia wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych."

Nie kwestionując potrzeby uwzględnienia w programie wychowawczo-profilaktycznym diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, uważamy za bezcelowe i uciążliwe coroczne umieszczanie w programie wyników tej diagnozy. Uważamy, że w zupełności wystarczy obowiązek modyfikacji programu, jeżeli wyniki diagnozy okażą się różne od wyników z poprzedniego roku.

3.

Art. 1 pkt 24.

Art. 1 pkt 24 projektu przewiduje dodanie art. 46b UPO, w którym jest odwołanie do art. 44zzzo ust. 7 UoSO, którego w UoSO nie ma.

4.

Art. 1 pkt 35 lit. b.

Art. 1 pkt 35 lit. b projektu przewiduje dodanie w art. 91 w ust. 7 UPO zdania drugiego, ale tam już jest zdanie drugie.

5.

Art. 1 pkt 37.

Art. 1 pkt 37 projektu przewiduje dodanie, po art. 94 UPO, art. 94a, ale to jest nielogiczne - ten artykuł powinien być dodany po art. 93.

6.

Art. 1 pkt 51 lit. c.

 

Art. 1 pkt 51 lit c wprowadza nowe brzmienie art. 120 ust. 3 UPO, gdzie jest odwołanie do nieistniejącego art. 120a tej ustawy.

 

Z kontekstu wynika, że powinien to być art. 121a, gdyż art. 1 pkt 53 wprowadza taki artykuł do UPO, który reguluje wszystko, co ma dotyczyć staży uczniowskich.

 

 7. Art. 2 pkt 2 lit. b i d.

Art. 2 pkt 2 lit. b i d projektu wprowadzają do UoSO nowe brzmienie art. 3 pkt 13c lub dodają pkt 18c, w których jest odwołanie do art. 46 ust. 1, art. 4 pkt 28a lit. a, art. 46a ust. 1 i art. 4 pkt 28a lit. b bez podania ustawy, co by oznaczało, że chodzi o odwołanie do UoSO, a w rzeczywistości jest to odwołanie do UPO.

Jacek14-07-2018 21:42:55   [#21]

Przejrzałem to co MKJ wkleił i proponuję zmianę co na czerwono dopisałem.

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

Art. 1 pkt 14:

"w art. 25 w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem szkół artystycznych" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych""

Art. 1 pkt 14:

"w art. 25:

a) w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem szkół artystycznych" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,

b) uchyla się ust. 5."

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów powinny mieć również zastosowanie do uczniów klasy wstępnej, z zastrzeżeniem, że jeśli w szkole jest utworzona klasa wstępna, to klasą programowo wyższą jest klasa pierwsza (oddział dwujęzyczny), a w przypadku braku promocji uczeń może powtórzyć klasę wstępną lub rozpocząć naukę w klasie pierwszej w oddziale ogólnodostępnym.

2.

Art. 1 pkt 15:

"art 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26.1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych."

Nie kwestionując potrzeby uwzględnienia w programie wychowawczo-profilaktycznym diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, uważamy za bezcelowe i uciążliwe coroczne umieszczanie w programie wyników tej diagnozy. Uważamy, że w zupełności wystarczy obowiązek modyfikacji programu, jeżeli wyniki diagnozy będą powodowały konieczność dokonania zmian w programie wychowawczo-profilaktycznym. Dlatego postulujemy zmianę art. 84 ust. 2 pkt1 w brzmieniu:

Art.  84.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 oraz w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wyniku dokonania diagnozy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3.

3.

Art. 1 pkt 24.

Art. 1 pkt 24 projektu przewiduje dodanie art. 46b UPO, w którym jest odwołanie do art. 44zzzo ust. 7 UoSO, którego w UoSO nie ma.

4.

Art. 1 pkt 35 lit. b.

Art. 1 pkt 35 lit. b projektu przewiduje dodanie w art. 91 w ust. 7 UPO zdania drugiego, ale tam już jest zdanie drugie.

5.

Art. 1 pkt 37.

Art. 1 pkt 37 projektu przewiduje dodanie po art. 94 UPO, art. 94a, ale to jest nielogiczne. Ten artykuł powinien być dodany po art. 93.

6.

Art. 1 pkt 51 lit. c.

Art. 1 pkt 51 lit. c wprowadza nowe brzmienie art. 120 ust. 3 UPO, gdzie jest odwołanie do nieistniejącego art. 120a tej ustawy.

Z kontekstu wynika, że powinien to być art. 121a, gdyż art. 1 pkt 53 wprowadza taki artykuł do UPO, który reguluje wszystko, co ma dotyczyć staży uczniowskich.

 7.

Art. 2 pkt 2 lit. b i d.

Art. 2 pkt 2 lit. b i d projektu wprowadzają do UoSO nowe brzmienie art. 3 pkt 13c lub dodają pkt 18c, w których jest odwołanie do art. 46 ust. 1, art. 4 pkt 28a lit. a, art. 46a ust. 1 i art. 4 pkt 28a lit. b bez podania ustawy, co by oznaczało, że chodzi o odwołanie do UoSO, a w rzeczywistości jest to odwołanie do UPO.

Jacek14-07-2018 23:12:25   [#22]

tego się nie da strawić bez retorsji.

Jeszcze cóś mi wpadło i na czerwono dodałem

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

Art. 1 pkt 14:

"w art. 25 w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem szkół artystycznych" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych""

Art. 1 pkt 14:

"w art. 25:

a) w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem szkół artystycznych" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,

b) uchyla się ust. 5."

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów powinny mieć również zastosowanie do uczniów klasy wstępnej, z zastrzeżeniem, że jeśli w szkole jest utworzona klasa wstępna, to klasą programowo wyższą jest klasa pierwsza (oddział dwujęzyczny), a w przypadku braku promocji uczeń może powtórzyć klasę wstępną lub rozpocząć naukę w klasie pierwszej w oddziale ogólnodostępnym.

2.

Art. 1 pkt 15:

"art 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26.1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych."

Nie kwestionując potrzeby uwzględnienia w programie wychowawczo-profilaktycznym diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, uważamy za bezcelowe i uciążliwe coroczne umieszczanie w programie wyników tej diagnozy. Naszym zdaniem w zupełności wystarczy obowiązek modyfikacji programu, jeżeli wyniki diagnozy będą powodowały potrzebę dokonania zmian.

Dlatego postulujemy zmianę art. 84 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

Art.  84.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 oraz w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wyniku dokonania diagnozy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3.

3.

Art. 1 pkt 24.

Art. 1 pkt 24 projektu przewiduje dodanie art. 46b UPO, w którym jest odwołanie do art. 44zzzo ust. 7 UoSO, którego w UoSO nie ma.

4.

Art. 1 pkt 35 lit. b.

Art. 1 pkt 35 lit. b projektu przewiduje dodanie w art. 91 w ust. 7 UPO zdania drugiego, ale tam już jest zdanie drugie.

5.

Art. 1 pkt 37.

Art. 1 pkt 37 projektu przewiduje dodanie po art. 94 UPO, art. 94a, ale to jest nielogiczne. Ten artykuł powinien być dodany po art. 93.

6.

Art. 1 pkt 51 lit. c.

Art. 1 pkt 51 lit. c wprowadza nowe brzmienie art. 120 ust. 3 UPO, gdzie jest odwołanie do nieistniejącego art. 120a tej ustawy.

Z kontekstu wynika, że powinien to być art. 121a, gdyż art. 1 pkt 53 wprowadza taki artykuł do UPO, który reguluje wszystko, co ma dotyczyć staży uczniowskich.

 7.

Art. 2 pkt 2 lit. b i d.

Art. 2 pkt 2 lit. b i d projektu wprowadzają do UoSO nowe brzmienie art. 3 pkt 13c lub dodają pkt 18c, w których jest odwołanie do art. 46 ust. 1, art. 4 pkt 28a lit. a, art. 46a ust. 1 i art. 4 pkt 28a lit. b bez podania ustawy, co by oznaczało, że chodzi o odwołanie do UoSO, a w rzeczywistości jest to odwołanie do UPO.

8.

Art. 6. pkt 12 lit. b

12) w art. 70a:

b)     uchyla się ust. 9

W przywołanej ustawie nie ma takiego ustępu w art. 70a

Jacek16-07-2018 22:32:20   [#23]

wrzucam po kolejnej analizie

L.p.

Zapis projektu

Propozycje zmian, uwagi

1.

Art. 1 pkt 14:

"w art. 25 w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem szkół artystycznych" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych""

Proponujemy jednocześnie, by w art. 25 usunąć ust. 5

Uzasadnienie: Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów powinny mieć również zastosowanie do uczniów klasy wstępnej, z zastrzeżeniem, że jeśli w szkole jest utworzona klasa wstępna, to klasą programowo wyższą jest klasa pierwsza (oddział dwujęzyczny), a w przypadku braku promocji uczeń może powtórzyć klasę wstępną lub rozpocząć naukę w klasie pierwszej w oddziale ogólnodostępnym. Niestosowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w oddziale wstępnym przygotowującym uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych może rodzić wiele problemów w sytuacjach takich jak m.in. przerwanie udziału w trakcie roku szkolnego, brak postępów w nauce itd.

2.

Art. 1 pkt 15:

art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26.1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych."

Proponujemy zmianę:

Art. 1 pkt 15:

art 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26.1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniający:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Treści i działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, skierowane do uczniów, są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych."

Uzasadnienie:

Nie kwestionując potrzeby uwzględnienia w programie wychowawczo-profilaktycznym diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów, uważamy za bezcelowe i uciążliwe coroczne umieszczanie w programie wyników tej diagnozy. Uważamy, że w zupełności wystarczy obowiązek modyfikacji programu, jeżeli wyniki diagnozy okażą się różne od wyników z poprzedniego roku.

3.

Art. 1 pkt 24.

Proponowana zmiana w art. 1 pkt 24 projektu przewiduje dodanie art. 46b UPO, w którym jest odwołanie do art. 44zzzo ust. 7 UoSO, którego w UoSO nie ma.

4.

Art. 1 pkt 35 lit. b.

Proponowana zmiana w art. 1 pkt 35 lit. b projektu przewiduje dodanie w art. 91 w ust. 7 UPO zdania drugiego, ale tam już jest zdanie drugie. Dlatego proponujemy zmianę:

35) w art. 91:

b) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku tworzenia zespołu szkół lub placówek albo szkół i placówek oraz włączenia szkoły lub placówki art. 89 nie stosuje się.”;

5.

Art. 1 pkt 37.

Art. 1 pkt 37 projektu przewiduje dodanie po art. 94 UPO, art. 94a. Uważamy, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej ten artykuł powinien być dodany po art. 93.

6.

Art. 1 pkt 51 lit. c.

Art. 1 pkt 51 lit. c wprowadza nowe brzmienie art. 120 ust. 3 UPO, gdzie jest odwołanie do nieistniejącego art. 120a tej ustawy.

Z kontekstu wynika, że powinien to być art. 121a, gdyż art. 1 pkt 53 wprowadza taki artykuł do UPO, który reguluje wszystko, co ma dotyczyć staży uczniowskich.

7.

Art. 2 pkt 2 lit. b i d.

Art. 2 pkt 2 lit. b i d projektu wprowadzają do UoSO nowe brzmienie art. 3 pkt 13c lub dodają pkt 18c, w których jest odwołanie do art. 46 ust. 1, art. 4 pkt 28a lit. a, art. 46a ust. 1 i art. 4 pkt 28a lit. b bez podania ustawy, co by oznaczało, że chodzi o odwołanie do UoSO, a w rzeczywistości jest to odwołanie do UPO.


post został zmieniony: 16-07-2018 22:50:46
Marek Pleśniar17-07-2018 00:01:29   [#24]

Stanowisko OSKKO tu wypracowane zostało dziś złożone w MEN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]