Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocenianie i klasyfikowanie 2017/2018
strony: [ 1 ]
Danusia05-06-2018 12:03:19   [#01]

Chciałabym się upewnić co do podstaw prawnych:

Dla klas dotychczasowych gimnazjów:

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków...itd. (Dz.U.2015 poz. 843 ze zmianami z 11 sierpnia 2016 r. i z 25 sierpnia 2017 r.)

Dla SP:

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1534).

 

Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

DYREK06-06-2018 11:55:33   [#02]
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)

albo (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

  • Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651) -> obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023 r.

a w nim:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych.  


post został zmieniony: 06-06-2018 11:57:52
Danusia06-06-2018 12:25:48   [#03]

Dziękuję i pozdrawiam.

Franciszka10-06-2018 20:45:44   [#04]

Chciałabym się upewnić, czy uczeń który ma dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  i ocenę niedostateczną z dodatkowych zajęć (drugi j. obcy w kl. IV) nie otrzymuje promocji? 

 

MKJ10-06-2018 21:06:26   [#05]

Art. 109 ust. 1 UPO:

"Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego."

Art. 44m UoSO:

"1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, i powtarza odpowiednio klasę lub semestr."

Art. 44o ust. 4 UoSO:

"Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne, a w szkole policealnej – semestralne, pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6."

Dodatkowe zajęcia edukacyjne nie mają wpływu na promocję.

DorotaN11-06-2018 22:55:44   [#06]

A NIE ZATWIERDZAMY NA PODSTAWIE art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ?

KOMPETENCJA RADY PEDAGOGICZNEJ....

rzewa12-06-2018 01:09:35   [#07]

rp nie zatwierdza wyników klasyfikacji - zgodnie z przytoczonym przez Ciebie przepisem rp podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji...

muza12-06-2018 09:28:16   [#08]

A czy dodatkowy język obcy wlicza się do "średniej"? Dodatkowy, czyli obowiązkowy dla całej klasy.

dariuszn713-06-2018 13:21:44   [#09]

Mam pytanie odnośnie promocji warunkowej, czy okres w którym uczeń może być 1 raz promowany warunkowo na 1 etapie edukacyjnym, obejmuje teraz klasy 4-7 jak jeden etap.

izael13-06-2018 13:30:48   [#10]

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej:

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

UoSO'
Art. 44m. 6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej - semestrze programowo wyższym.
olaszyma13-06-2018 13:36:06   [#11]

Czy uczeń ,który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę bdb z wf , a w drugim półroczu był zwolniony z tych zajęć powinien mieć wpisaną ocenę czy "zwolniony" ?

noe1913-06-2018 13:48:12   [#12]

#olaszyma, wpisujesz "zwolniony"

olaszyma13-06-2018 13:56:45   [#13]

Noe19 . gdzie znajdę pp? Wiesz może? Dzięki... :-)

 

izael13-06-2018 14:03:28   [#14]

do #8

 

z rozporządzenia:

§ 18. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. Uczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

dodatkowe zajęcia edukacyjne, choć są obowiązkowe dla całej klasy, nie mieszczą się w tym "koszyku":)

izael13-06-2018 14:05:21   [#15]

olaszyma,

rozporządzenie o ocenianiu

§ 4. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

olaszyma13-06-2018 14:12:27   [#16]

Dziękuję Izo, choć wydaje mi się że z pkt 3 niekoniecznie to wynika , bo jeżeli jest ocena śródroczna to  istnieje jakaś możliwość wystawienia oceny rocznej. Chyba że mój tok myślenia pod wpływem upału i końca roku uległ całkowitej aberracji....

subar13-06-2018 14:16:40   [#17]

masz rację olaszyma, nie wynika, ponieważ z oceny śródrocznej można i należy wystawić ocenę roczną.

AnJa13-06-2018 16:08:33   [#18]

kluczowe jest to "uniemożliwia"

a to, czy niemożliwia zależy od realizowanego programu- jeśli ten zakąłdał opanowanie do grudnia podstaw gimnastyki akrobatycznej a od stycznia łucznictwa to jest pytanie, czy udział wyłącznie w zajęcia z akrobatyki umożliwia ustalenie oceny klasyfikacyjnej

i nawet nie o dyscyplinę chodzi -a o spełnienie wymagań z podstawy

a w praktyce- jeśli nauczyciel zdecyduje się na "przepisanie" bdb ze śródrocznej- rodzic zapewne to weźmie

jeśli będzie chciał ustalać inną (=niższą) oceną - należy liczyć się z protestem i w tej sytuacji zwolnienie jest lepszym rozwiązaniem

Roman Langhammer13-06-2018 16:45:43   [#19]

Znam przypadki kiedy rodzic ma pretensje, że ocena jest za wysoka... powinna być ndst (w jego opinii). :D

noe1913-06-2018 16:46:14   [#20]

#subar

tak praktycznie

pokaż mi szkołę, gdzie realizacja podstawy programowej mieści się w pół roku a drugie pół roku to inne treści. 

Mówię o typowej szkole SP, G, LO 

AnJa13-06-2018 21:07:33   [#21]

Zależy od przyjętego sposobu pomiaru. W przypadku wf  można spełnić znaczną częśc wymagań (czyli moeć umiejętności) beż uczestniczenia w zajęciach.
nie wykluczam, ze z pozostałych przedmiotów też.


post został zmieniony: 13-06-2018 21:08:04
rzewa13-06-2018 21:36:49   [#22]

do #8 i #14: nie bardzo rozumiem odpowiedź Izy -> ale odpowiedź na pytanie zawarte w #08 brzmi: tak, do średniej wlicza się ocenę uzyskaną z języka obcego będącego przedmiotem dodatkowym, a robi się to na podstawie §18 ust 2 rozporządzenia o ocenianiu, który Iza w #14 przytoczyła

co do możliwości wystawienia oceny z zajęć wf: na pewno jest to możliwe jeśli uczeń brał udział w co najmniej połowie zajęć w danym roku szkolnym; jeśli brał udział w mniejszej ich liczbie, to od uznania n-la zależy to czy może czy nie wystawić roczną ocenę klasyfikacyjną

i nie ma tu żadnego znaczenia to czy uczeń uzyskał śródroczną ocenę klasyfikacyjną czy nie uzyskał


post został zmieniony: 13-06-2018 21:39:41
bazyl14-06-2018 08:50:11   [#23]

Chciałam się jeszcze upewnić, proszę skorygujcie jesli trzeba trzeba.

podstawa prawna dla klas gimnazjalnych - gimnazjum włączone do szkoły podstawowej -

  •  Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków...itd. (Dz.U.2015 poz. 843 ze zmianami z 11 sierpnia 2016 r. i z 25 sierpnia 2017 r.) i ustawa o systemie oświaty  ( do uchwały).

podstawa prawna dla klas SP:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) i ustawa Prawo Oświatowe ( do uchwały).
Paweł3214-06-2018 09:06:35   [#24]

Proszę podpowiedzcie, czy na świadectwach w nazwie szkoły nadal można ominąć "specjalna"?

annamaria14-06-2018 09:19:10   [#25]

podajcie prosze w tabeli  numery druków świadectw

noe1914-06-2018 10:31:09   [#26]

#annamaria proszę https://www.vulcan.edu.pl/strona/drukowanie-swiadectw-i-arkuszy-ocen-20172018-644

Paweł3215-06-2018 09:31:28   [#27]

do#26

(mały błąd w wykazie)wzór dla Specjalnej Przysposabiającej do Pracy to MEN-I/47/2

LL15-06-2018 11:17:29   [#28]

Czy istnieją jeszcze "warunki i  tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych"? Gdzie jest zapis na ten temat? Miałem w statucie, ale czy to jeszcze obowiązuje?

Nie chodzi mi o tryb odwoławczy od ustalonych ocen po klasyfikacji.

MKJ15-06-2018 11:23:51   [#29]

Tak - art. 44b ust. 6 pkt 6 UoSO:

"Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania".

rzepek16-06-2018 15:18:39   [#30]

Wg ostatniego szkolenia -rp "uchwala" oceny klasyfikacyjne...

elnik16-06-2018 16:51:26   [#31]

Uczniom z upośledzeniem lekkim odpowiednią adnotację wpisujemy tylko w arkuszu, a na świadectwie- nie. Chyba nic się nie zmieniło w tym temacie. 

AnJa16-06-2018 22:03:54   [#32]

No- przyjmuje wynika klasyfikacji uchwałą. Od najmniej 1999 roku- wcześniej nie pamiętam albowiem przez czas jakiś dyrkiem nie byłem:-)
Ale fajnie,  szkolarze zdobywają wciąż nowe rynki.

rzepek16-06-2018 22:08:50   [#33]

Ciekawa jestem, jaką odpowiedzialność prawną ponoszą wszystkie firmy szkolące -jeżeli źle wyszkolą i dyrektor poniesie tego konsekwencje (np finansowe)  -to może ich skarżyć??

AnJa16-06-2018 22:13:53   [#34]

Analogicznie jak uczeń szkołę np. za kiepsko zdany egzamin i negatywną rekrutację do szkoły wyższego etapu;-)

Oczywiście możesz to zmienić- zacznij zawierać umowy o dzieło (rezultat). Acz boję się, że nie znajdziesz chętnych- bo firmy wiedzą, ze nauczyciele ciężko wyuczalni. A nawet wcale.

Dante16-06-2018 22:48:01   [#35]

A gdyby tak ...

a gdyby tak rada pedagogiczna nie podjęła uchwały klasyfikacyjnej ( brak kworum, wstrzymanie się od głosu), to co dalej ???

AnJa16-06-2018 23:08:19   [#36]

Dyrek do odwołania w trybie natychmiastowym.

Plus najmniej kary porządkowe (a zaryzykowałbym wnioski do rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej) dla nauczycieli.

W szczegółach: wstrzymanie się od głosu 99 nauczycieli nic nie znaczy przy 1 za i 0 przeciw. 

muza18-06-2018 08:24:26   [#37]

#14 i #22 odnoszę wrażenie, że się wyklucza, ale też bym ocenę wliczyła, jednak pytam dyrektorów szkół, którzy także dodatkowy język mają w liczbie 1/tyg i jedni twierdzą, że się wlicza i wpisuje na świadectwo wraz ze wszystkimi przedmiotami, inni zaś wpisują jako przedmiot dodatkowy. Co do wliczania oceny z języka dodatkowego w liczbie 2/tyg wszyscy są zgodni: wliczamy i wpisujemy jako przedmiot z puli głównych. 

Oj, urlopu potrzebuję :)

Izael, Rzewa, dziękuję za pomoc :)

koala21-09-2022 14:55:52   [#38]
 Rodzic chce wypisać ucznia - klasa VIII z dodatkowego języka obcego. Próbował to zrobić w klasie VII, uzyskał odpowiedź, że nie może. Sprawa wraca. Czy rodzic może wypisać ucznia , skoro   przedmiot wprowadzony do ramowego planu i rozkładu zajęć jest obowiązkowy dla ucznia? A co, jeśli uczeń nie będzie chodził i wtedy nieklasyfikowany. Czy może ukończyć szkołę?
Roman Langhammer21-09-2022 15:25:52   [#39]

Nie może wypisać.

Uczeń może być zwolniony na podstawie odpowiednich przepisów, np. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeśli uczeń nie będzie uczęszczał na zajęcia i nie będzie podstawy do klasyfikowania, to będzie nieklasyfikowany i nie może ukończyć szkoły.

koala22-09-2022 09:04:57   [#40]

Uczniowie uczą się dwóch obowiązkowych, a ten, z którego rodzic chce wypisać to trzeci dodatkowy. Czy też może być z niego nieklasyfikowany i nie kończy szkoły?

rzewa30-09-2022 13:31:13   [#41]

może być z niego nieklasyfikowany ale pomimo to kończy szkołę -> jak w przypadku każdego przedmiotu dodatkowego

ale nieuczęszczanie na te zajęcia nie może pozostać bez wpływu na ocenę zachowania skoro obecność na nich jest dla ucznia obowiązkowa

Roman Langhammer30-09-2022 15:38:32   [#42]

Źle zrozumiałem #38. Myślałem, że chodzi o drugi język. ;)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]