Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przeniesienie w stan nieczynny
strony: [ 1 ]
Bona Fide15-05-2018 11:16:34   [#01]

Szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi, nauczyciel dostał przeniesienie na inne stanowisko na mocy art. 18 ust 1 KN z 18/18 na 20/20.

Nie wyraził zgody. I co dalej?

Czy poniższe postępowanie jest prawidłowe?

1. Zgodnie z art. 225 ust. 1 n-l zostaje przeniesiony w stan nieczynny z dniem 1 września 2018 r.

2. Czekam 7 dni na oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny.

3. Odmowa wpływa w terminie, więc rozwiązuję z nim stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Czy w powyższych czynnościach ma zastosowanie art. 20 ust 5a KN (zawiadomienie związków), czy jeżeli są to działania podejmowanie na podst. spec ustawy nie pytam związków o zgodę?

Jacek15-05-2018 13:18:27   [#02]

3 x tak

wg mnie bez związków


post został zmieniony: 15-05-2018 13:19:09
Ala15-05-2018 14:22:17   [#03]

wg mnie też :)

Marla15-05-2018 14:42:16   [#04]

zespół szkół (przedszkole, szkoła podstawowa i wygaszane gimnazjum) 

zmniejszenie ilości oddziałów w kl. I - III

nauczyciel ed. wczesnoszkolnej otrzymał wypowiedzenie z art 20 KN. Chce oddać sprawę do sąadu pracy o przywrócenie czy poradzić mu żeby przyjął stan nieczynny czy też nie ma to znaczenia? Nauczyciela tego oprócz przywrócenia zadowolić też może odszkodowanie.

i jeszcze jedno czy Waszym zdaniem w zespole powinno brać się pod uwagę wszystkich nauczycieli posiadających kwalifikacje do ed. wczes. nawet jeśli akurat teraz pracują w przedszkolu?

pozdrawiam

rzewa15-05-2018 21:38:51   [#05]

n-l zrobi co uważa -> może złożyć wniosek o stan nieczynny i pomimo to wnieść sprawę do sądu pracy

oczywiście, należy brać pod uwagę wszystkich n-li z takimi kwalifikacjami-wszyscy są zatrudnieni w zespole

Marla18-05-2018 22:17:32   [#06]

 

nauczyciel edukacji wczosnoszkolnej od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018r przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, dostał teraz art. 20 KN

w latach poprzednich ( 10 lat przed urlopem) był dyrektorem  Zespołu szkół (przedszkole, sp i wygaszane gimanzjum).

jest n-elem dyplomowanym, ma kwalifikacje do oligo, wdżwr, socjo, przedszkola i ed. wczesn.,

31 sierpnia 2019 r. będzie miał 30-lecie pracy zawodowej - w ostatnich latach  - będąc dyrektorem - pracował jako n-el wdżwr, ale w roku 2017/18 w arkuszu był  n-elem ed. wczes. lecz przebywał na urlopie dla poratowania

myśli o podjęciu pracy od września w innej placówce oświatowej ale  jest tam konkurs więc może być różnie - może się nie udać i proszę pomóżcie mi ogarnąć różne wersje zdarzeń i ich konsekwencje:

1. jeśli złoży wniosek o stan nieczynny to do końca lutego będzie w zatrudnieniu - tak?

2 jeśli pkt 1 tak - to czy szkoła powinna mu wypłacić na koniec lutego 2019 r jubileusz 30-lecia?

3. czy w stanie nieczynnym szkoła wyda mu zaświadczenie że aktualnie jest w zatrudnieniu, jeśli takie zaświadczenie będzie potrzebował?

4. czy w stanie nieczynnym , jeśli znajdzie pracę w innej placówce (np. KO) załóżmy od października to reszta wynagrodzeń wypłacanych w ramach stanu nieczynnego mu przepada?

5. czy w stanie nieczynnym gdyby szkołą chciała go zatrudnić na zastępstwo za nauczyciela nieobecnego to też traci wynagrodzenie w ramach stanu nieczynnego czy otrzymuje go równolegle z wynagrodzeniem za prace jako nauczycieila?

proszę o Wasze odpowiedzi  


post został zmieniony: 18-05-2018 22:18:51
rzewa18-05-2018 22:48:44   [#07]

1. tak

2. nie, chyba że przejdzie na emeryturę

3. tak

4. nie, jest nadal w stanie nieczynnym i otrzymuje należne wynagrodzenie, ale świadectwo pracy otrzyma dopiero wraz z wygaśnięciem stosunku pracy w ostatnim dniu lutego i dopiero wtedy będzie mógł sobie w tym drugim miejscu pracy doliczyć to do stażu pracy

5. wynagrodzenie w ramach stanu nieczynnego otrzymuje równolegle z wynagrodzeniem z tytułu zastępstwa, z tym, ze umowa ta może być zawarta najdalej do końca stanu nieczynnego (ale może być następnego dnia zawarta ponownie jeśli n-l zastępowany będzie nadal nieobecny)

Marla18-05-2018 22:52:51   [#08]

baaaaardzo dziękuję rzewa :))

gdybyś była tak uprzejma i wskazała ewentualne podstawy prawne do Twoich odpowiedzi, chociaż takie naprowadzające na trop

bardzo proszę :)

rzewa18-05-2018 23:18:29   [#09]

art. 20 ust 5c, 6 i 8 KN

Marla22-05-2018 08:37:18   [#10]

Bardzo proszę o komentarz i radę do takiej sytuacja, która może się zdarzyć

nauczyciel składa wniosek o stan nieczynny (wypowiedzenie z art. 20, ed. wczesnoszkolna). W czasie stanu nieczynnego znajduje sobie pracę w innej placówce. Pracując otrzymuje wynagrodzenie ze stanu nieczynnego, ale w szkole w której ma stan nieczynny zwalnia się etat zgodny z kwalifikacjami tego nauczyciela.

Czy nauczyciel coś traci nie przyjmując tego etatu? Rozumiem że stosunek pracy z nim wtedy wygasa, ale czy otrzymuje pozostałą do wypłaty część  stanu nieczynnego?

izael22-05-2018 09:36:00   [#11]

nie otrzymuje

wygasa stosunek pracy i  kończą się jakiekolwiek zobowiązania finansowe szkoły

;)

 

elrym22-05-2018 09:56:19   [#12]

Marla napisała o dyrektorze w szkole z oddziałami gimnazjum

czy tutaj nie ma zastosowania stan nieczynny na podstawie art. 225 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe) 

i fakt, że stan nieczynny wygasa:

1) z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym;

2) z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole

?

Marla22-05-2018 10:24:14   [#13]

to jest zespół: przedszkole, sp i wygasające gimnazjum

nie ma tam zastosowania stan nieczynny na podst. art 225 

Marla23-05-2018 09:53:29   [#14]

proszę jeszcze o jedną radę

czy Waszym zdaniem, chcąc składać ofertę do pracy w KO, gdzie potrzebne jest aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole, respektowane jest zaświadczenie wydane nauczycielowi przebywającemu w  stanie nieczynnym?

Marla23-05-2018 22:22:14   [#15]

Bardzo proszę #14

Jacek23-05-2018 22:24:19   [#16]

stan nieczynny to zatrudnienie, choć bez wykonywania obowiązków.

Marla30-05-2018 08:47:30   [#17]

nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (od.01.09.2017 - 30.06.2018), otrzymał wypowiedzenie z art. 20 KN.

Powiedzcie proszę, jaka jest finansowa różniaca między odprawą 6-miesięczną a wynagrodzeniem w stanie nieczynnym. - Co się finansowo bardziej opłaca?

I jeszcze jedna sprawa. Nauczyciel w stanie nieczynnym od września ma zaproponowane 6 godzin jako zajęcia dodatkowe w ramach realizowanego w szkole projektu. Projekt pisała firma zewnętrzana wspólnie ze szkołą . Jaką umowę powinien mieć ten n-el? Umowę zlecenie z firmą zewnętrzną?

 


post został zmieniony: 30-05-2018 08:48:20
ola 1330-05-2018 09:27:16   [#18]

Najważniejsze o czym trzeba pamiętać przy stanie nieczynnym jest to, że z chwilą podjęcia zatrudnienia w jakiejkolwiek szkole w ramach umowy o pracę traci się wynagrodzenie z stanu nieczynnego, a otrzymuje wynagrodzenie za pracę. Dlatego lepiej wziąć odprawę i czekać na oferty pracy. 

Na szczęście można pracować na budowie przy kopaniu rowów, czy na przysłowiowej kasie w Biedronce. :-)

art. 225 ust 7

7. Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa:
1) z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym;
2) z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.
8. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz
prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy – Karta Nauczyciela,
do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie pozostawania w stanie nieczynnym,
z dniem podjęcia pracy ustaje stan nieczynny.

rzewa02-06-2018 00:15:26   [#19]

w przypadku stanu nieczynnego na podstawie art 20 ust 5c KN nauczyciel nie tylko może pracować w innej szkole, ale może też pracować na osobną umowę w szkole, w której korzysta ze stanu nieczynnego - art 20 ust 8 KN

Korzyści ze stanu nieczynnego (ale tylko tego z KN):

1. o pół roku dłuższy staż pracy

2. więcej kasy: n-la w stanie nieczynnym obejmują ew. podwyżki od września czy stycznia oraz przysługiwać mu będzie ekwiwalent za niewykorzystany urlop

3. w razie uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej ją otrzyma

4. ma prawo korzystać z ZFŚS

Klio04-06-2018 13:53:40   [#20]

A taka historia:

SP z wygaszanym gimnazjum:  dyrektor zaproponował stan nieczynny art. 225 ust. 1 - nauczyciel wyraził sprzeciw, dyrektor wręczył wypowiedzenie - czy w tej sytuacji należy się nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeśli nauczyciel został zwolniony w takim trybie (inne warunki do tego świadczenia spełnia)  a w kryteriach do zwolnienia było zapisane nabycie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego) - ZUS myśli, gwarantuje świadczenie przy zwolnieniu z 20 art. KN. Co wiecie na ten temat - pozdrawiam

halinah04-06-2018 20:04:32   [#21]

ZUS opublikował taki poradnik: http://www.zus.pl/documents/10182/167561/Nauczycielskie+%C5%9Bwiadczenia+kompensacyjne.pdf/966ac6a1-e920-40ec-bfeb-0d80da697c73, a w nim:

Jeśli chcesz ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, musisz przestać pracować na stanowisku nauczyciela (...). Może to nastąpić na jeden z trzech sposobów, tj. poprzez:
  rozwiązanie stosunku pracy na Twój wniosek
  • przez złożenie wypowiedzenia,
  • przez złożenie wniosku o rozwiązanie stosunku pracy zaporozumieniem stron;
rozwiązanie stosunku pracy z powodu:
  • całkowitej likwidacji szkoły,
  • częściowej likwidacji szkoły,
  • zmian organizacyjnych, które spowodują, że w szkole będzie mniej oddziałów,
  • zmian planu nauczania, które uniemożliwiają zatrudnianie Cię w pełnym wymiarze zajęć;
wygaśnięcie stosunku pracy, gdy pozostajesz w stanie nieczynnym, ponieważ:
  • upłynął okres, w którym pozostajesz w stanie nieczynnym,
  • odmówiłeś podjęcia pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na jaki została zawarta umowa – w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku.

post został zmieniony: 04-06-2018 20:08:06
rzewa05-06-2018 00:06:07   [#22]

KN Art. 88. ust. 1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

ust. 1a. Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych:
1) w art. 20 ust. 1, 5c i 7;
2) w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128)

Art. 4. ust. 1. Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
1) osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3;
2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;
3) rozwiązali stosunek pracy.

ust. 2. Nauczycielom spełniającym warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 świadczenie przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych:
1) w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2) w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

 

pszemolek05-06-2018 13:16:22   [#23]

Trochę w nawiązaniu do tematu: miałem miękkie serce i naiwną wiarę w ludzką uczciwość, teraz muszę mieć twarde podstawy prawne... W skrócie: n-l otrzymał propozycję ograniczenia, nie zgodził się na nią, bo teoretycznie może przejść na świadczenie. Zależało mi na tym nauczycielu, namawiałem, szukałem godzin, za jego zgodą, bez rezultatu. W konsekwencji pismo o proponowanym stanie nieczynnym otrzymał dzisiaj, no i podpisał z datą aktualną, pomimo naszych ustaleń. Czy mogę wobec nauczyciela wygasającego gimnazjum zastosować art. 20 ust. 5 KN, czyli skrócić czas wypowiedzenia i wypłacić odszkodowanie? Czy nauczyciel może to jakoś podważyć? Do kiedy muszę wręczyć pismo z wypowiedzeniem i informacją o skróconym okresie? Będę bardzo wdzięczny za pomoc...

Jacek05-06-2018 13:22:11   [#24]

nie da rady, bo specustawa nie pozwala.

Art.  227. 

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 oraz art. 226 ust. 1, nie stosuje się art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela.

pszemolek05-06-2018 14:00:23   [#25]

No tak, czytanie ze zrozumieniem... dziękuję!

Klio07-06-2018 09:18:09   [#26]

Dziękuję z Wami jest szybciej i bezpieczniej, pozdrawiam

DICK07-06-2018 11:36:10   [#27]

Ja mam wobec powyższego problem: jestem dyrektorem SP z oddziałami gimnazjalnymi i kończy mi  się kadencja 31.08.2019. Nie będzie dla mnie godzin nauczycielskich. Czy mogę skorzystać z odprawy 6 miesięcznej i potem odejść na emeryturę z 3 miesięczną odprawą

Klio07-06-2018 12:22:27   [#28]

Teoretycznie tak, tylko kto Cię zwolni 30 maja - żebyś dostał tą 6 miesięczną odprawę?

noe1907-06-2018 12:41:43   [#29]

Sam się zwolni, jako pracodawca

Dante10-05-2019 11:01:06   [#30]

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w pełnym wymiarze  z art. 20 KN.

Nauczyciel ma 4 lata stażu.

Jeśli wystąpi z wnioskiem to przez jaki okres (6 miesięcy ?)  będzie mu  przysługiwał stan nieczynny ( i pieniądze z niego)?


post został zmieniony: 10-05-2019 11:02:24
rzewa10-05-2019 11:38:53   [#31]

zgodnie z art 20 ust 5c i 6 KN stan nieczynny trwa 6 m-cy i przysługuje w jego trakcie wynagrodzenie zasadnicze wraz z ew. dodatkiem wiejskim (bez stażowego, funkcyjnego i motywacyjnego)

i staż pracy n-la nie ma tu żadnego znaczenia


post został zmieniony: 10-05-2019 11:39:21
Bas10-05-2019 22:12:47   [#32]

W związku z # 27 i 28. Jak to zrobić technicznie? W arkuszu wykazać siebie do zwolnienia z art. 20 (brak pełnego etatu) ? Czy proponować sam sobie etat łączony, potem odmówić (też sobie) i zwolnić się? Czy w tym cyrku bierze udział OP (jako prowadzący sprawy kadrowe dyrektora)? Proszę o wytłumaczenie i dziękuję.

mychase17-04-2020 08:14:52   [#33]

Czy  w obecnym stanie prawnym nauczyciel otrzymując wypowiedzenie możne złożyć wniosek o stan nieczynny,czy podczas trwania stanu nieczynnego nauczyciel może podjąć zatrudnienie w innej szkole nie tracąc przy tym wynagrodzenia wypłacanego za stan nieczynny?

ewa17-04-2020 08:46:09   [#34]

2 razy tak :-)

ibula17-04-2020 10:50:56   [#35]

Ja mam pytanie czy nauczyciel kontraktowy, z którym rozwiązuję umowę na mocy art. 20 KN może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny ? rzewa w #31 powiedziała, że tak, a moje wątpliwości wynikają  z informacji od Naczelnik Wydziału Oświaty, że niektóre komentarze mówią ,że ze stanu nieczynnego mogą skorzystać nauczyciele zatrudnieni przez mianowanie, inne, że także kontraktowi. Poproszę o pomoc.

rzewa17-04-2020 10:56:25   [#36]

Tak, jak najbardziej

Art 20 ust 5c KN

Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

ni ma napisane, że przez nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie, czyli przepis dotyczy każdego nauczyciela, któremu wręczono wypowiedzenie na podstawie art 20 KN


post został zmieniony: 17-04-2020 10:57:18
Ania Sz07-05-2020 21:41:19   [#37]

Nauczycielka otrzymała wypowiedzenie z art. 20 w którym była zawarta informacja o propozycji stanu nieczynnego (pismo dyrektora z 4.05). Zadzwoniła wczoraj że pismo otrzymała, nie zgadza się na stan nieczynny i jednocześnie poinformowała że jest w ciąży. Przysłała zaświadczenie lekarskie (nie L4) o tym, że jest w ciąży datowane na 24.04. Czy wypowiedzenie jest bezskuteczne? 

rzewa08-05-2020 07:52:08   [#38]

jest bezskuteczne - trzeba dać wypowiedzenie innemu n-lowi

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]