Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ]
jaga1114-05-2018 14:18:14   [#01]

Mam w klasie drugiej ucznia bardzo słabego i niedojrzałego emocjonalnie do tej klasy. ma opinię PPP Jak to jest teraz z wydłużeniem etapu edukacyjnego. Wychowawca składa wniosek a rada decyduje nie zważając na opinie rodziców. Rodzice koniecznie chcą go przepchnąć do klasy trzeciej. Chłopiec nie czyta , nie zna wszystkich literek nie analizuje, nie pisze samodzielnie itd. Juz się pogubiłam w tych przepisach.

marias14-05-2018 16:22:20   [#02]

Etap edukacyjny można przedłużyć tylko uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności.W przypadku 1etapu edukacyjnego dyrektor podejmuje decyzję nie później niż do końca lutego w klasie 3. Wymagana jest zgoda rodziców.Samo przedłużenie niestety jest dość skomplikowane i obwarowane warunkami.Jeżeli dziecko nie ma orzeczenia o niepełnosprawności warto rozważyć niepromowanie.Tutaj zgoda rodziców nie jest konieczna,tylko opinia .

 

 


post został zmieniony: 14-05-2018 16:28:46
Ala14-05-2018 16:35:51   [#03]

przedłużyć nie można pozostaje niepromowanie go do następnej klasy

rozp. w sprawie ramówek:

§ 5. 1. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole podstawowej:

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz zgody rodziców ucznia.

3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

niepromowanie:

ustawa o systemie oświaty

Art. 44o. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

zasięgnięcie opinii jest obowiązkowe ale nie jest wiążące

178816-06-2021 17:28:48   [#04]

Czy można przedłużyć uczniowi etap edukacyjny już po pierwszej klasie? Poszedłby znów do pierwszej klasy tylko już w innej, specjalnej szkole... Czy pozostaje tylko niepromowanie? Treść rozporządzenia obowiązującego teraz się nie zmieniła wiele - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639):

§ 5.
 
1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:
1) w szkole podstawowej:
a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:
1) w przypadku szkoły podstawowej:
a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
Roman Langhammer16-06-2021 17:35:45   [#05]

Przepis mówi o tym, kiedy ostatecznie można podjąć decyzję, a nie o tym kiedy najwcześniej. Więc jak najbardziej w pierwszej klasie można to zrobić. Często wydłużenie już w pierwszej klasie przynosi większy efekt niż w trzeciej. Jeśli rodzice tego chcą, a zespół również to tym bardziej to będzie z pożytkiem dla dziecka.

178816-06-2021 17:45:26   [#06]

Dziękuję Romanie, tak wynika z logiki. Ale nauczony, że rzeczywistość oświatowa bywa nielogiczna, chcę się upewnić ;)

Roman Langhammer16-06-2021 18:57:49   [#07]

U mnie w tym roku również zdecydowaliśmy o wydłużeniu etapu już w klasie pierwszej. :)

178817-06-2021 17:21:24   [#08]

Pozwolę sobie jeszcze dopytać: czy przy wydłużeniu etapu edukacyjnego dziecko jest klasyfikowane, czy też klasyfikacja dopiero nastąpi po upływie okresu wydłużenia?

178817-06-2021 17:46:37   [#09]

Który wariant?

1) uczeń jest klasyfikowany, ale dla niego jest to klasyfikacja śródroczna i nie otrzymuje promocji oraz nie dostaje świadectwa.

2) uczeń nie jest w ogóle klasyfikowany i nie jest promowany.

I czy nauczyciele składają tylko wniosek o wydłużenie wraz z uzasadnieniem, czy dodają do tego ocenę? 

 


post został zmieniony: 17-06-2021 17:49:14
rzewa18-06-2021 00:17:02   [#10]

1 i 2 wariant jest możliwy

do podjęcia uchwały w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego żadna ocena nie jest konieczna, ale jeśli jest to niczemu nie przeszkadza

konieczna jest zgoda rodziców oraz opinia zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem wskazująca na potrzebę przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej

mimka18-06-2021 09:51:41   [#11]

Na wniosek rodzica i za zgoda RP uczeń będzie kontynuował naukę w klasie I w kolejnym roku szk. Czy podlega klasyfikacji? Czy otrzymuje świadectwo?

rzewa18-06-2021 13:59:59   [#12]

jeśli to wydłużenie etapu edukacyjnego, to świadectwa nie otrzymuje

a jeśli powtarzani klasy 1, to otrzymuje świadectwo stwierdzające nieuzyskanie promocji

Julson23-06-2021 07:55:45   [#13]

Czy wystawiamy oceny roczne takiemu uczniowi? - mam wydłużenie etapu u ucznia w klasie 8. Proszę o pomoc.

rzewa23-06-2021 09:21:19   [#14]

wasza decyzja - powinna to regulować uchwała w sprawie wydłużenia, ale narzuca się by dokonać klasyfikacji z tym, że śródrocznej :-)

Julson23-06-2021 09:53:22   [#15]

rzewa

dziękuję :)

Zak10-10-2021 14:12:55   [#16]

Decyzję w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego podejmuje rada pedagogiczna. Czy dyrektor na podstawie uchwały rady wydaje jeszcze decyzję administracyjną czy już nie?

rzewa11-10-2021 20:07:35   [#17]

nie

Zak11-10-2021 22:50:45   [#18]

Dzięki :)

Zak11-05-2022 18:47:19   [#19]

Uczeń kończy pierwszy rok wydłużonego etapu edukacyjnego. Na koniec roku będzie miał klasyfikację śródroczną. Czy rada pedagogiczna podejmuje dla tego ucznia uchwałę w sprawie klasyfikacji śródrocznej?

rzewa11-05-2022 21:24:09   [#20]

tak, ale może to być punkt w uchwale klasyfikacyjnej pozostałych uczniów

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]