Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje
strony: [ 1 ]
ewitex10-04-2018 23:18:08   [#01]

Jakie kwalifikacje musi mieć pedagog szkolny? Czy wystarczy pedagogika opiekuńczo- wychowawcza czy musi być w nazwie"pedagog szkolny"

DYREK11-04-2018 09:53:03   [#02]

Dyrektor szkoły zatrudniając osobę na stanowisko pedagoga dokonuje oceny jej kwalifikacji pod kątem potrzeb konkretnej szkoły. Istotne jest to, jakie zadania ustalono pedagogowi w statucie tej szkoły (zadania wynikające z potrzeb uczniów tej szkoły).

kwalifikacje pedagoga -> § 19 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).


post został zmieniony: 11-04-2018 09:54:46
torod11-04-2018 12:36:21   [#03]

Czy nauczyciel, który ma ukończone studia podyplomowe - Nauczanie Integracyjne (2001r) ma kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej?

Ewi11-04-2018 14:14:58   [#04]

Z uwagi na chorobę nauczyciela  mam potrzebę zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela do przedszkola z kwalifikacjami. Zgłosiła się tylko jedna osoba, która jest już na emeryturze, ale swego czasu kończyła studium  wychowania przedszkolnego. Czy te kwalifikacje są obecnie wystarczające, aby przyjąć na zastępstwo do przedszkola?

Grazzza11-04-2018 14:58:04   [#05]

w zupełnosci wystarczą, nauczycielki o SN są w przedszkolu najlepsze

dorotagm11-04-2018 17:04:04   [#06]

Wydaje mi się, że niestety tylko za zgodą kuratora Ewi. Ale niech odezwą się dyrki z przedszkoli

torod11-04-2018 20:02:10   [#07]

Proszę o pomoc - Czy nauczyciel, który ma ukończone studia podyplomowe - Kształcenie Integracyjne (2001r) ma kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej?

DYREK12-04-2018 09:39:25   [#08]

Wg mnie dyrektor powinien sprawdzić

czy studia podyplomowe - Kształcenie Integracyjne (2001) przygotowywały pedagogów specjalnych do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego.  Jeżeli tak to ok. -> oczywiście o ile umożliwiają realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów konkretnego oddziału integracyjnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 poz. 1578)

§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


post został zmieniony: 12-04-2018 09:44:07
Roman Langhammer28-04-2018 12:13:29   [#09]

Czy przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" (SP) może uczyć absolwent studiów licencjackich pn. "Bezpieczeństwo wewnętrzne"?

Tutaj efekty kształcenia:

https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u946/ek_bw_ist.pdf

Przygotowanie pedagogiczne jest zrobione osobno.


post został zmieniony: 28-04-2018 12:18:18
kulka28-04-2018 14:49:32   [#10]

Czy jest nauczycielem, czy nie? Pani pracuje w szkole od kilku lat.  Teraz jest problem. 

Ma dyplom studiów wyższych nie związanych zupełnie z zawodem nauczyciela. Potem zrobiła studia podyplomowe oligifrenopedagogika i pedagogika specjalna. Ukończyła kurs przygotowania pedagogicznego. Podobno jednak NIE może być zatrudniona na stanowisku nauczyciel?  Faktycznie nie może? 

rzewa29-04-2018 08:35:11   [#11]

Może 

AnJa29-04-2018 09:12:08   [#12]

Zależy jeszcze czego nauczycielem.

Roman Langhammer29-04-2018 16:51:50   [#13]

Ponawiam:

 

Czy przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" (SP) może uczyć absolwent studiów licencjackich pn. "Bezpieczeństwo wewnętrzne"?

Tutaj efekty kształcenia:

https://awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u946/ek_bw_ist.pdf

Przygotowanie pedagogiczne jest zrobione osobno.

kulka29-04-2018 19:18:56   [#14]

Do # 12:  jako tzw.nauczyciel wspomagający dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. 

terdab02-05-2018 21:57:52   [#15]

nauczyciel posiadający kierunkowe studia pedagogika specjalna ukończył studia podyplomowe : edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii.

Czy ten nauczyciel ma kwalifikacje do pracy w oddziale przedszkolnym - grupa mieszana 4,5,6-latki?

Czy posiadając te  kwalifikacje nauczyciel mógł pracować w przedszkolu prywatnym i ukończyć staż na nauczyciela kontraktowego?

elrym03-05-2018 04:29:01   [#16]

2xtak

terdab07-05-2018 10:25:39   [#17]

No i tutaj coś się nie zgadza.

Po analizie kwalifikacji w kuratorium  - Pani nie posiada kwalifikacji po studiach podyplomowych do przedszkola.

Są to tylko kwalifikacje zgodne z kierunkiem: edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii - do klas 1-3

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do konkretnego przedmiotu czy specjalizacji. Gdyby była edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - byłoby OK

rzewa09-05-2018 08:20:00   [#18]

ten n-l nie ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego zarówno w przedszkolu jak i w oddziale przedszkolnym

awans jest ważny dopóki nie zostanie uchylony przez organ nadzoru pedag. - art 9h KN

 

Cudowienka09-05-2018 08:39:29   [#19]

Nauczyciel- umowa przez mianowanie, posiada studia magisterskie pedagogiczne z zakresu pedagogika religijna i wychowawczo-opiekuńcza. Zatrudniony był w szkole do 2007 roku jako n-l religii. Otrzymał stopień awansu nauczyciela dyplomowanego w 2006 roku, będąc czynnym nauczycielem religii.

Ze względu na coraz mniejszą liczbę oddziałów, ukończył studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Od 2007 roku pracuje jako bibliotekarz szkolny. W zaszeregowaniu ma stawkę nauczyciela dyplomowanego.

Czy dobrze? 

rzewa09-05-2018 08:40:49   [#20]

dobrze

zoza12-07-2018 17:50:01   [#21]

Nauczycielka ma ukończone studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

Czy posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego (współorganizującego kształcenie integr.) w oddziale integracyjnym, w który są uczniowie z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu lekkim, autyzmem i niepełnosprawnością ruchową – afazja motoryczna?

Roman Langhammer12-07-2018 21:11:01   [#22]

Musi mieć oligofrenopedagogikę, studia z zakresu autyzmu oraz logopedię...;)

 

A tak, na serio... moim zdaniem jak najbardziej.

zoza12-07-2018 21:34:53   [#23]

:)

A jak przekonać KO, które uważa, że kwalifikacji do bycia wspomagającym w tym odziale nie posiada?

Nadmienię jeszcze, że jest nauczycielem mianowanym i przez ostatnie trzy lata pracowała jako wspomagająca w tym oddziale, odbywając staż na dyplomowanego. O braku kwalifiacji poinformowano ją podczas składania dokumntacji "awansowej".


post został zmieniony: 12-07-2018 21:42:21
rzewa12-07-2018 23:17:16   [#24]

w takim razie musi się odwołać - czyli nie słuchać informacji tylko poczekać na decyzję i się od niej odwołać do MEN

Roman Langhammer13-07-2018 06:52:37   [#25]

To z ciekawości... jakie kwalifikacje musi mieć w KO? Takie, jak napisałem wcześniej? :D

zoza13-07-2018 07:12:32   [#26]

Rzewa, a jak uzasadniać odwołanie, czym odeprzeć zarzut o braku kwalifikacji?   ...jakaś pp...(?)

Roman, dowiedziała się, że nie ma kwalifikacji do pracy z Autystą i uczniem z afazją. Czyli jak napisałeś mniemam:(

Areq13-07-2018 10:15:13   [#27]

Jeśli KO tak twierdzi, to dlaczego w arkuszu organizacyjnym nie wskazywali na nieprawidłowości?

Roman Langhammer13-07-2018 12:05:13   [#28]

No, czyli oligo+autyzm+logopedia... hahaha... ciekawe...;)

Oczywiście kombinacji może być wiele...

Załóżmy... otwieramy integracyjną gdzie jest: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, autyzm i niepełnosprawność ruchowa – afazja motoryczna.

Zatrudniamy nauczyciela oligo+autyzm+logopedia.

Dochodzi do klasy uczeń słabowidzący (orzeczenie).

Zwalniasz nauczyciela i szukasz kogoś z oligo+autyzm+logopedia+tyflo...;) Powodzenia.

No, albo zatrudniamy 4 nauczycieli...

zoza13-07-2018 15:55:51   [#29]

#27 jak sądzę różne "komórki" tymi tematami się zajmują i każda po uważaniu interpretuje przepisy.

#28 zachowanie dobrego nastroju w tych warunkach to podstawa:).

 

laostic27-07-2018 10:34:29   [#30]

Nauczyciel złożył teczkę w KO i zaczęły się schody:

a) ma licencjata z przedmiotu ogólnego, którego uczy

b) ma mgr z innego przedmiotu. 

Wg KO, może uczyć przedmiotu ogólnego tylko w  ZSZ lub gimnazjum (pkt.a) i to,że jest magistrem jest tu nieważne (pkt. b). Czy mają rację?

AnJa27-07-2018 11:47:08   [#31]

Tak.

Chociaż płacone zawsze ma z magistra.

laostic28-07-2018 17:48:12   [#32]

Ok. Dzięki.

Malgos10103-08-2018 12:06:35   [#33]

czyli: nauczyciel ma licencjat z angielskiego, a magistra zrobił na AWF, to - angielskiego może obecnie uczyć tylko w szkole podstawowej, a wf wszędzie?

Malgos10103-08-2018 12:09:06   [#34]

i jeszcze jedno - dostałam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - niepełnosprawność sprzężoną (ruchowa i słabe słyszenie). Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla tego dziecka (szósta klasa)?

rzewa03-08-2018 12:35:22   [#35]

surdopedagog

licencjat j. obcego wystarcza również do szkół ponadgimnazjalnych

ale jeśli n-l ma mgr fizyki i licencjat matematyki to w lo może uczyć tylko fizyki a w sp obu przedmiotów

MKJ03-08-2018 12:48:42   [#36]

Z tym licencjatem z języka obcego trochę się zmieniło - w tej chwili może uczyć w LO, jeżeli ukończył studia I stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozp. MNiSW z dn. 17.01.2012 r. ws. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (§ 29 ust. 2 rozp. MEN z dn. 24.08.2017 r. ws. kwalifikacji).

Malgos10103-08-2018 12:53:43   [#37]

dziękuję

A co do wspomagającego - to jest duży problem. Orzeczeń coraz więcej, u nas popularny jest Asperger, więc nauczyciele robią studia podyplomowe w tym zakresie, ale o inne specjalności trudno.  A jeśli nie znajdę?

EElcia16-08-2018 11:34:25   [#38]

Nauczyciel ukończył studia w zakresie wychowania fizycznego oraz informatyki mediów w edukacji, uzyskując tytuł licencjata. Studia magisterskie - w zakresie wychowania fizycznego. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie projektowania i eksploatacji sieci komputerowych. Czy nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania informatyki w liceum?

AnJa16-08-2018 12:14:13   [#39]

Moim zdaniem- nie.

laostic16-08-2018 13:27:05   [#40]

A czy osoba posiadająca licencjat z wf może teraz uczyć w szkole branżowej?

KaPi16-08-2018 18:31:31   [#41]

taki problem... (lub nie)

nauczyciel dyplomowany, ukończył studia zootechniczne i studium pedagogiczne, uczy biologii (dodatkowa podyplomówka zrobiona) i teraz... czy może uczyć chemii (w zastępstwie za nauczyciela na udpz) jeżeli w indeksie ma: chemię, chemię analityczną, podstawy badań laboratoryjnych???

chyba program tych studiów obejmuje podstawę z chemii w klasie VII i VIII???

można uznać, że ma kwalifikacje?

fordek16-08-2018 19:02:03   [#42]

To dyrektor ocenia.I faktycznie jeżeli zakres studiów obejmuje podstawę programową to może uczyć .Nie wiem ile godzin różnych ,,chemii" było w programie studiów zootechniki, ale na kierunku rolniczym było prawie 400 godzin różnych rodzajów chemii.

KaPi16-08-2018 19:03:49   [#43]

na zoo było podobnie, bez chemii rolnej :)

EElcia17-08-2018 08:21:12   [#44]

[#38] zgubiłam "i" :)

informatyki i mediów w edukacji

gosiaes219-08-2018 21:11:39   [#45]

pedagogika, specjalność - pedagogika zawodu. studia ukończone w 2001 roku nie mam suplementu...

Czy można uznać kwalifikacje do doradztwa zawodowego?

randy02-09-2018 18:48:44   [#46]

witajcie 

Nie ma nauczyciela dla edukacji dla bezpieczeństwa ale mój w-fista ma kurs ratownika medycznego i może uczyć pierwszej pomocy 

mogę mu dać te godzinę ?

 

 

Roman Langhammer19-10-2018 08:32:17   [#47]

Uczeń - orzeczenie ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Nauczyciel "posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym"

 

Pytanie:

Jakie dokładnie kwalifikacje?

rzewa19-10-2018 09:11:07   [#48]

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym (zajęcia resocjalizacji i socjoterapii) posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, a ponadto ukończyła:
1) studia wyższe, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia.

patrz §23 rozporządzenia w spawie kwalifikacji

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]