Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rewalidacja-pensum
strony: [ 1 ]
emen09-03-2018 09:26:07   [#01]

Mam pytanie. Z jakiego pensum liczymy godziny rewalidacji od nowego roku szkolnego? Gdzieś mi dzwoni, że miało być 20 ale nie mogę znaleźć podstawy prawnej. Proszę o pomoc.

DYREK09-03-2018 09:51:59   [#02]

to zależy kto je prowadzi:-)

zobacz wątek: http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59727 

w KN nauczyciela wejdą dwie zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:

  • Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym -> 20 godzin

i

  • Organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym  że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
rzewa09-03-2018 10:00:03   [#03]

zajęcia rewalidacji nie mają odrębnie określonego pensum czyli nauczyciel prowadzi je w ramach swojego pensum

oznacza to, że jeśli przydzielisz je nauczycielowi przedmiotu, będą realizowane z pensum 18

jeśli otrzyma je pedagog, to będą realizowane z pensum pedagoga, a jak dasz je n-lowi mającemu ustalone pensum z powodu realizowania zajęć z różnych obowiązkowych wymiarów, to te zajęcia będą realizowane z tego ustalonego (bez brania pod uwagę godzin zajęć rewalidacyjnych) pensum

natomiast jeśli przydzielasz je n-lowi zatrudnionemu tylko w tym celu musisz najpierw zatrudnić tego n-la na jakimś stanowisku jakie w szkole masz -> nie masz podstaw by zatrudniać go na stanowisku n-la przedmiotu, zatem zatrudniasz go na stanowisku pedagoga i przydzialasz rewalidację z pensum pedagoga (bo to jego pensum jest)

mała re14-03-2018 19:34:54   [#04]

Od przyszłego tygodnia  OP przydzieli mi 2 godz. rewalidacji dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Przydzielę je nauczycielowi , który ma obecnie pensum 16/18. Powinnam mu zmienić umowę o pracę, czy wystarczy tylko dać informację o zmianie warunków? Nauczyciel ma kwalifikacje. Ale w umowie na czas określony został zatrudniony jako nauczyciel do nauczania określonego przedmiotu.

 

BeaL14-03-2018 19:51:15   [#05]

W Katowicach już od dwóch lat rewalidacja  z 20/20 i musi trwać 60 minut. Rewalidacje wchodzą w etat, a więc dałabym aneks do umowy. Nasz OP nie pozwala wpisywać nauczania indywidualnego do etatu, ale tworzymy rewki tworzą dużą część etatu niektórych nauczycieli - wtedy oczywiście łączone pensum.

 

rzewa15-03-2018 12:07:43   [#06]

przy rewalidacji nie może być łączonego pensum, gdyż nie ma określonego pensum dla rewalidacji a ponadto:

na bip um Katowice znajduje się tekst jednolity uchwały z 2006 r. dotyczącej ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli i nie ma w tej uchwale nic na temat pensum o jakim piszesz

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/54523/4-66-1595-06.pdf

do #04 - dałabym aneks do umowy na czas określony - do zakończenia zajęć

BeaL15-03-2018 18:07:16   [#07]

Do rzewa:

Pkt 4 przytoczonej uchwały RM brzmi:

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, nauczyciele orientacji przestrzennej i nauczyciele usprawniania widzenia, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach -  pensum 20h

Pod tabelką, w której pojawiają się różne wymiary pensum, RM zamieściła jeszcze info:

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1 w tabeli w pozycji 4, 5, 7 i 8 przez godzinę zajęć należy rozumieć 60 minut, a przez godzinę zajęć nauczycieli wymienionych w ust. 1 w pozycji 1, 2, 3, 6 i 9 należy rozumieć 45 minut.

Kiedyś wszystkie zajęcia prowadzone przez tablicowych nauczycieli były liczone z 18/18 i nikt się nie czepiał. Te czasy minęły. A skoro wszystkich surdo-, tyflo-, logo- i innych -pedagogów zaczęto traktować jako specjalistów, to ich pensum to 20/20. Możesz zatrudnić logopedę na 18/18?

 

BeaL15-03-2018 18:14:47   [#08]

Przepraszam za logopedę - głupotę walnęłam, biję się w piersi 

rzewa16-03-2018 09:51:38   [#09]

zgodnie z art 42 ust 7 pkt 3 KN (w tym zakresie brzmienie przepisu nie uległo zmianie od 1.01.199 r. tj. od momentu, kiedy to OP ustala pensum dla niektórych grup nauczycieli)  nie ma w szkole zatrudnionych innych specjalistów poza wymienionymi w tym przepisie, a tam nie ma nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne - katalog tam zawarty jest zamknięty

a ponadto przytoczona uchwala nie definiuje pojęcia innych specjalistów więc nie wiadomo kogo tak naprawdę RM miała na myśli - nauczyciel realizujący zajęcia rewalidacyjne jest zatrudniony w szkole na jakimś stanowisku (ma ustalone pensum) wobec czego zajęcia te należy mu przydzielać z pensum określonego dla tego stanowiska

nie ma pp prawnej by uważać, że prowadzenie tych zajęć powoduje zmianę stanowiska na jakim jest zatrudniony nauczyciel

no i zajęcia rewalidacyjne nie są zajęciami prowadzonymi na podstawie przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

BeaL16-03-2018 17:12:49   [#10]

Tylko kto to powie mojemu OP...

zoza16-03-2018 18:03:58   [#11]

Czy dobrze rozumiem?

Jeśli nauczyciel aktualnie zatrudniony na stanowisku n-la edukacji wczesn. od września będzie miał tylko rewalidację w pełnym wymiarze to planujemy go na 18/18.


post został zmieniony: 16-03-2018 18:12:02
rzewa16-03-2018 22:00:12   [#12]

to zależy czy przeniesiesz w związku z tym tego n-la na stanowisko pedagoga czy nie -> w zasadzie powinnaś to zrobić, gdyż jeśli ten n-l nie będzie ani godziny uczył EW, to nie ma podstaw by był zatrudniony na stanowisku nauczyciela przedmiotu z pensum 18

zoza17-03-2018 13:28:37   [#13]

Dziękuję rzewo.

A jeśli nauczyciel wspierający zatrudniony na 20/20 otrzymuje wychowawstwo to godz. wych +1/18 i uśrednienie pensum?

rzewa17-03-2018 16:42:14   [#14]

tak, ale nie może mieć takich godzin ponadwymiarowych zatem musi być 19 godzin wspomagania + 1 godzina wychowawcza co daje 20 godzin z pensum 20


post został zmieniony: 17-03-2018 16:45:11
Roman Langhammer17-03-2018 17:51:13   [#15]

Rzewa, a dlaczego nie może mieć ponadwymiarowych?

Jacek17-03-2018 19:48:52   [#16]

Art.  35. KN

1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

tu nie ma przypadku wytłuszczonego w przepisie

post został zmieniony: 17-03-2018 19:49:20
Roman Langhammer17-03-2018 19:55:44   [#17]

No dobrze... taka sytuacja:

Mam 53 godziny świetlicy do rozdysponowania i dwóch nauczycieli: 2 x 26 = 52 godziny. Stosując literalnie art. 35 na tę jedną godzinę musiałbym wziąć kogoś innego (zatrudnić). Przecież to jest bez sensu, nie praktyczne itd. Poza tym, kto tak robi?

Jacek17-03-2018 20:10:02   [#18]

Trza było zatrudnić 1 nauczyciela na 26 i dwóch na 13/26 i 14/26

:-)

Roman Langhammer17-03-2018 20:21:17   [#19]

A tak na poważnie? :D

Jacek17-03-2018 20:53:03   [#20]

to poważnie było i łatwiej organizacyjnie

BeaL18-03-2018 18:57:25   [#21]

rzewo, idąc tym tropem, żadnemu z nauczycieli wspomagających nie mogę dać nadgodzin?

Macia18-03-2018 20:40:11   [#22]

a co jeśli op nie określił pensum logopedy a w  poprzedniej było 27. To czy należy przyjąć 22 czy czezkać na zmianę uchwały?

izael19-03-2018 08:30:24   [#23]

przyjąć 22, moim zdaniem, bo to granica postawiona dla tego pensum w ustawie

z pensum 27 KO powinno negatywnie zaopiniować...i zz-y też

:)

rzewa19-03-2018 10:21:47   [#24]

hm... jeśli OP nie określiło pensum to u was takiego stanowiska NIE MA

czyli nie można przyjąć pensum 22 -> w arkuszu nie można umieścić takiego n-la w ogóle... za zatrudnionego trzeba zwolnić :-(

jol210-04-2018 21:56:13   [#25]

OP ustala od września 2018 pensum psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. Czy można do grupy terapeutów włączyć nauczycieli realizujących rewalidację? 

jol214-04-2018 19:51:34   [#26]

Ponawiam prośbę - czy można do grupy terapeutów włączyć nauczycieli realizujących rewalidację i ustalić pensum tak jak psychologom, logopedom...

DYREK15-04-2018 11:12:38   [#27]

w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b KN (1.09.2018 r.) wymieniono pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych -> katalog zamknięty

wg mnie, włączenie dodatkowo nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne będzie przekroczeniem przez OP upoważnienia ustawowego

zobacz też #09

 

jol215-04-2018 13:37:05   [#28]

Jak ustalić pensum nauczycielowi, którego zatrudniamy w szkole tylko na np. 5 godzin rewalidacji

dwalcz15-04-2018 22:27:03   [#29]

nauczyciel po terapii pedagogicznej prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ma pensum 22?

dwalcz16-04-2018 22:01:35   [#30]

podnoszę

rzewa17-04-2018 00:28:09   [#31]

tak, o ile zatrudnisz go ma stanowisku terapeuty pedagogicznego a Twój OP ustalił na tym stanowisku pensum na 22 godz

jol2: zatrudniasz n-la na stanowisku terapeuty pedagogicznego z pensum właściwym dla tego stanowiska i przydzielasz rewalidację


post został zmieniony: 17-04-2018 00:28:35
jol217-04-2018 16:31:58   [#32]

Bardzo dziękuję, Rzewo. 

dwalcz18-04-2018 07:26:13   [#33]

Dziękuję Rzewo

IkaP23-04-2018 11:39:55   [#34]

To nie jest wtedy zgodne z kwalifikacjami danej osoby. Do terapii pedagogicznej są wymagane inne kwalifikacje niż do rewalidacji. 

rzewa24-04-2018 09:48:54   [#35]

kwalifikacje nauczyciel ma mieć właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć a nie do stanowiska na jakim został zatrudniony

mychase23-10-2019 10:45:49   [#36]

nauczyciel bibliotekarz pracuje 30/30 zgodnie z kwalifikacjami , za zgoda KO przyznano 2 godziny rewalidacji dodatkowa umowa z poziomu stażysty z jakiego pensum te 2 godziny z 30 czy z 18? 

mychase23-10-2019 13:13:56   [#37]

PODNOSZĘ

 

rzewa23-10-2019 14:58:46   [#38]

zatrudnij go na stanowisku terapeuty pedagogicznego (pensum 22) bez kwalifikacji za zgodą KO i przydziel 2 godziny rewalidacji -> wtedy będą one z pensum 22

mychase30-10-2019 13:39:23   [#39]

a dlaczego z 22 w art 42 nie ma wykazanego terapeuty  z 22 godzin ?

I jeszcze jedno nauczyciel ma tą dodatkowa umowę od października prowadzi rewalidację w klasie maturalnej czy mam podpisać umowę do końca zajęć uczniów klas maturalnych i dodać do tego proporcjonalnie urlop?


post został zmieniony: 30-10-2019 13:52:35
rzewa31-10-2019 09:59:49   [#40]

pensum na tym stanowisku określa OP i nie może określić wyższego jak 22 -> dlatego napisałam 22

tak, na czas określony obejmujący także urlop

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]