Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zastepstwo jak płacić
strony: [ 1 ]
mychase22-02-2018 11:40:57   [#01]

nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania religi ( nie ma teraz misji) aktualnie pracuje jako bibliotekarz (etat z 30/30) otrzymał zastępstwa płatne z religi , czy można mu zapłacić jak za religię, mimo braku misji, czyli z 18 ?

Ania Sz22-02-2018 13:40:44   [#02]

Art. 35 KN:

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Czyli płatność z 30.

gronostaj22-02-2018 15:20:46   [#03]

ale dlaczego zapłacic z 30 skoro zajecia które realizujenauczyciel sa z 18?

Jacek22-02-2018 15:49:23   [#04]

bo tak mówi ten przepis i już.

halinah22-02-2018 17:39:20   [#05]

Są różne interpretacje, np. taka:

http://oswiataiprawo.pl/porady/zasady-przyznawania-wynagrodzenia-za-zastepstwa-dorazne/

Godziny doraźnych zastępstw są w każdym przypadku odpłatne i mogą być przydzielone w czasie pracy nauczyciela. Wynika to z art. 35 ust. 3 KN. Wynagrodzenie wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. Oczywiście, stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową są różne u nauczycieli posiadających ten sam stopień awansu zawodowego, ale zajmujących różne stanowiska. Wynika to z różnej tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć na poszczególnych stanowiskach (patrz: tabela w art. 42 ust. 3 KN). Przykładowo: dla nauczyciela – bibliotekarza wymiar ten wynosi 30 godzin, a dla nauczyciela przedmiotu – 18 godzin. Tak więc nauczyciel – bibliotekarz realizujący zajęcia w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć jest niższy, powinien mieć wypłacone wynagrodzenie za te zajęcia stosownie do tego niższego wymiaru, czyli według wyższej stawki za jedną godzinę przeliczeniową. Odmienny pogląd stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu, a konkretnie z art. 18³c Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.), który w § 1 stanowi, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. W § 3 ustawodawca wyjaśnia, że pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

rzewa27-02-2018 11:12:57   [#06]

absolutnie błędne przekonanie -> pensum n-la to jego stanowisko i związana z nim stawka osobistego zaszeregowania -> niby dlaczego jak idzie na zastępstwo to ma otrzymywać wynagrodzenie ze stawki zaszeregowania innego n-la skoro art 35 ust 3 KN mówi wyraźnie, że to ma być stawka zaszeregowania tego zastępującego n-la

czy jeśli księgowa zastępuje sekretarkę to otrzymuje wynagrodzenie wg stawki swojej czy wg sekretarki?

a co by powiedział katecheta gdyby zastosować do niego tę interpretację w sytuacji obowiązkowego zastępstwa za n-la bibliotekarza?

gronostaj27-02-2018 11:18:01   [#07]

Czyli jesli idzie bibliotekarz na język polski to ma płacone jak bibliotekarz pomimo ze jezyk polski realizuje i ma do tego języka polskiego usprawneinia?

rzewa27-02-2018 11:18:33   [#08]

tak

gronostaj27-02-2018 11:19:14   [#09]

oczywiście chodziło mi o uprawnienia a nie o usprawnienia :)

gronostaj27-02-2018 11:20:12   [#10]

ale jesli takowy bibliotekarz ma przydzielone na stałe np 3 ponadwymiarówki z języka polskiego to ma wtedy płacone jak polonista czyli z 18?

rzewa27-02-2018 11:24:57   [#11]

nie

wtedy należy mu ustalić pensum na podstawie uchwały OP (od 1.09.2018 będzie to regulować art 42 ust 5c KN)

Macia27-02-2018 11:26:30   [#12]

nie z 18 tylko z 30

gronostaj27-02-2018 12:30:56   [#13]

Ale jesli ma 30/30 i 3/18  to uchwała nie przewuiduje takich łaczeń - tylko w przypadku kiedy zaden z wymiarów nie daje pełnego etatu

rzewa27-02-2018 17:39:16   [#14]

to nie można dawać takich przydziałów

cynamonowa27-02-2018 17:54:11   [#15]

Rzewo....w takim razie jak wg Ciebie prawidłowo przydzielić- 30 godzin dla bibliotekarza i 3 ponadwymiarowe z ppp ( zajęcia wyrównawcze, bo bibliotekarz też polonistą jest... ) ?

rzepek27-02-2018 18:24:25   [#16]

U nas j.polski 23/18 (tzn 18/18 i 5 ponadwymiarowych) i biblioteka 4/30 i kazali uśrednić etat. 

gronostaj27-02-2018 19:01:23   [#17]

no ale jak usrednic cos co jest całościa i częscia etatu?

bosia27-02-2018 21:22:04   [#18]

33:(30/30+3/18)=28 (w przybliżeniu)

nauczyciel ma 5 ponadwymiarowych - od 1 września 2018

teraz tak jak masz w uchwale op

 

nie wiem z czym jest problem z tą całością

art. 42 ust. 5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

BogdanK28-02-2018 08:50:40   [#19]

bosia: Ten artykuł wchodzi dopiero od 1.IX.2018 stąd problemy z tym co robić dziś :)

AnJa28-02-2018 09:05:38   [#20]

Stosować uchwałę.

Ale jeśli jej zapis jest co do meritum i skutków finansowych inny- zastosowałbym (bez pytania) zapis z ustawy (w ramach pilotażu;-)

izael28-02-2018 09:08:11   [#21]

jeśli skutki finansowe są niekorzystne dla gminy, to ten pilot, co to w ramach pilotażu leci nową trasą, to on się nazywa kamikadze

:)

 

AnJa28-02-2018 09:13:42   [#22]

i tak za rok wyleci- więc co za różnica?

że niby dyscyplina finansów i zakaz zajmowania stanowiska?

1. a kto niby eksdyrka zatrudni w sferze publicznej na stanowisku kierowniczym?
2. rzecznik dyscypliny raczej uwzgledni fakt, że wg stanu na 1.09 to będzie już rozwiązanie praworządne

bosia28-02-2018 09:33:03   [#23]

Bogdan ([#19]), a czy ja napisałam inaczej?

art. 42 ust. 5c ma treść taką jak w większości op było w uchwałach (choć były i inne), u mnie się tak liczyło jak w tym art.

problem przecież nie jest nowy z etatami łączonymi, więc nie bardzo rozumiem o co chodzi

BogdanK06-03-2018 09:44:19   [#24]

A tak w ramach punktu widzenia jak płacić za zastępstwa to w rządowych płacone jest z pensum realizowanego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. 2009 nr 60 poz. 494):


§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

Czyli dzieli stawkę zaszeregowania (czyli jak mianowany to zasadniczą) przez pensum realizowane (18/22/30 - zależnie gdzie pójdzie). I wszystko jasne.

Nie powiecie mi, że MEN płaci niezgodnie z KN :) A jak on może to i ja też :)


post został zmieniony: 06-03-2018 09:45:06
Bona Fide06-03-2018 10:28:55   [#25]

Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe określa organ prowadzący w odrębnej uchwale ... i wydaje mi się, że mylicie pojęcie stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela oraz godziny realizowane w zastępstwie (pensum).

Najczęstsze zapisy w regulaminach OP powielają zapisy dla organów administracji rządowej i brzmią tak:

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

A jeśli brzmią, jak powyżej to godziny zastępstw i ponadwymiarowych wyglądają następująco:

Nauczyciel, który idzie na zastępstwo ma płacone wg osobistej stawki zaszeregowania, ale w odniesieniu do pensum realizowanego w zastępstwie.

Przykład:
N -l dyplomowany z pp - osobista stawka zaszeregowania: 3149,00zł - pensum 18/18.

Jeśli idzie na zastępstwo na j. polski to dostanie 41,99 zł za godzinę (3149/75).

A jak weźmie zastępstwo w oddziale przedszkolnym (pensum 22) to dostanie 34,23 zł za godzinę (3149/92) lub 30,28 (3149/104), przy pensum 25, itd.


post został zmieniony: 06-03-2018 10:31:28
rzewa07-03-2018 09:43:19   [#26]

cóż, taki sposób płacenia stoi w sprzeczności z art 35 ust 3 KN, który nakazuje płacić tak samo za zastępstwo jak za godzinę ponadwymiarową

a stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela, to nie jest jego wynagrodzenie miesięczne -> to wynagrodzenie tego n-la za jedną godzinę ponadwymiarową

Bona Fide07-03-2018 14:54:15   [#27]

Pozostaje mi tylko powtórzyć za Bogdanem w odniesieniu do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej:

"MEN płaci niezgodnie z KN :) A jak on może to i ja też :)"

A tak swoją droga ... dziwne, że nadzór tych zapisów w regulaminach nie kwestionuje.

Czy ktoś ma odmienne zapisy w regulaminach?

Podajcie proszę swoje przykłady.

rzewa09-03-2018 09:35:41   [#28]

cóż, jak tak masz w regulaminie, to tak płacisz...

wiedz tylko, że te zasady zwykle generują większe koszty niż te, które ja propaguję - nie zawsze warto naśladować MEN... :-)


post został zmieniony: 09-03-2018 09:36:03
Zośka26-06-2019 17:51:30   [#29]

Mam pytanie o zastępstwa doraźne w przedszkolu.

Czy w sytuacji, gdy jedna z nauczycielek prowadzących grupę jest nieobecna, a w tym dniu zaplanowana jest wycieczka całodniowa, na którą i tak pojechałyby obydwie - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Czy jest możliwość obecnemu w tym dniu nauczycielowi przyznać i wypłacić za godziny doraźnych zastępstw. Przecież i tak byłaby w pracy. Jeśli tak, to czy jest jakaś podstawa prawna.

 

rzewa26-06-2019 18:13:19   [#30]

hmm... jakoś nie łapię...

Zośka26-06-2019 18:23:44   [#31]

Nauczycielki w przedszkolu pracują na 2 zmiany pierwsza 7.00-12.00, druga 12.00-17.00.

W dniu wycieczki w godzinach wycieczki obydwie są z dziećmi na wycieczce np wycieczka trwa od godziny 9 do 15 wtedy nauczycielka z popołudniowej zmiany przyjeżdża do pracy na 9.00 i też jedzie na wycieczkę, a ta z porannej zmiany jest do godziny 15.00. Oczywiście żadna z nich nie ma płacone za dodatkowe godziny pracy z dziećmi.

Co w sytuacji, gdy jedna z nich jest nieobecna np. z powodu choroby, a druga jedzie sama na wycieczkę i zajmuje się dziećmi od 7.00 do 15.00, czy można jej zapłacić za te trzy godziny ( 12.00-15.00) jako doraźne zastępstwa?

rzewa26-06-2019 18:47:09   [#32]

oczywiście że można a nawet należy - jeśli może jechać sama, to dlaczego w innym przypadku jadą obie?

natomiast w przypadku, gdy jadą obie też powinny mieć zapłacone za wszystkie godziny -> zakładam, że jadą obie, bo tak trzeba a nie dlatego, że mają takiego "widzimisia"

Zośka26-06-2019 19:25:30   [#33]

Dziękuję za odpowiedź.

Nie mają "widzimisia". Tak wynika z regulaminu organizowania spacerów i wycieczek, że jadą obie. W przypadku, gdy jednej nie ma, jedzie do opieki większa liczba pracowników niepedagogicznych lub rodzic. 

Ale jaka jest podstawa prawna, żeby płacić obydwóm - to nie są godziny doraźnych zastępstw, ani ponadwymiarowe. Wtedy jadą z 40 godzinnego tygodnia pracy. Jaka podstawa prawna?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]