Forum OSKKO - wątek

TEMAT: organizacja rekolekcji
strony: [ 1 ]
barbaszka16-02-2018 13:10:47   [#01]

Dzień dobry.

Jak interpretujecie zapis par. 10 Rozp. zmieniającego rozp. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii... ?

Czy "zwolnienie z zajęć szkolnych" dotyczy koniecznie całego dnia, czy też możliwe jest po prostu wyjście ze szkoły do kościoła na rekolekcje, a potem powrót i normalne lekcje dalej? 

Czy też "trzydniowe rekolekcje wielkopostne" czytamy literalnie - 3 wolne w całości dni?

Pozdrawiam ciepło :-)

Dubois16-02-2018 14:41:17   [#02]

U nas rekolekcje organizujemy w porozumieniu z Proboszczem. Uczniowie zaczynają lekcjami i maja przerwę na wyjście do kościoła lub naukę w szkole i potem wracają na lekcje. Nie robimy z tego tytułu dnia wolnego.

Uzgodnione z Księdzem i nikt się nie czepia

Areq16-02-2018 14:49:21   [#03]

3 dni wolne od zajęć dydaktycznych z puli dni do dyspozycji dyrektora szkoły.

malmar1516-02-2018 14:55:35   [#04]

"Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej."

§ 10 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego religii

 

Areq- już tyle razy pisaliśmy, że to nie są dni z puli godzin do dyspozycji dyrektora

(w rozporządzeniu o organizacji roku jest wyraźnie napisane na co dyr może przeznaczyć "swoje" dni wolne)


post został zmieniony: 16-02-2018 14:58:24
DYREK16-02-2018 16:07:25   [#05]

W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Obecny zapis brzmi tak:

„§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

poprzednio było tak:

§ 10.1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. 


post został zmieniony: 16-02-2018 16:08:25
Jacek16-02-2018 17:45:51   [#06]

Owszem DYRKU

„§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

co wcale nie oznacza, że nauczyciel musi sprawować opiekę podczas rekolekcji w kościele, bo literalnie nie ma mowy w tym zapisie, że tak ma być.

Ponadto jest jeszcze ust. 5, który mówi:

5. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

Czytając ten § 10 w całości wg mnie dopiero jeśli po ustaleniach z proboszczem i przyjęciem wspólnym, że rekolekcje odbywają się jak w [#02], to wtedy nauczyciele będą zobowiązani do opieki podczas rekolekcji (czyli podczas przejścia do miejsca rekolekcji, opieki podczas rekolekcji i powrotu na pozostałe zajęcia).

Jeśli jednak dyrektor nie dojdzie do wspólnych ustaleń z proboszczem jak w [#02] z różnych przyczyn, to po prostu robi 3 dni wolne dla uczęszczających na religię. A wszystkim, którzy nie uczęszczają lub którzy uczęszczają ale nie chcą iść na rekolekcje zapewnia opiekę w szkole.


post został zmieniony: 16-02-2018 17:47:26
DYREK17-02-2018 08:00:52   [#07]

może się przyda -> tak pisało MEN w 2016 roku (i zmiana przepisów poszła w tym kierunku)

 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html

 

"W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze. 

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie  oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na  celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.  Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii.

Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.  Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych."


post został zmieniony: 17-02-2018 08:03:16
DYREK17-02-2018 08:04:54   [#08]

tak mawiał mój proboszcz przy okazji rozmowy związanej z organizacją rekolekcji:

Opatrzność czuwa, dyrektorze nie przejmuj się. ;-)

juasia05-03-2022 21:48:01   [#09]

czy rekolekcje mogą byc prowadzone poza wielkim  postem, np, w maju? Tak proponuje proboszcz

KaPi05-03-2022 22:34:37   [#10]

mogą

basiaj07-03-2022 20:20:27   [#11]

 U mnie wychodzą do kościoła na godzinę i wracają na lekcje

olaszyma17-03-2022 12:02:30   [#12]

U nas też, choć niektórzy rodzice coś mruczą, że należy się wolny dzień.

Roman Langhammer17-03-2022 12:29:11   [#13]

A u mnie są od 16.30 i święty spokój. ;)

olaszyma18-03-2022 12:56:21   [#14]

Roman L. Brawo Ty !

AnJa18-03-2022 13:25:07   [#15]

Do tanga trzeba dwojga.

Więc jeśli już to brawo Roman L i Ks. Dobrodziej:-)

olaszyma18-03-2022 14:15:18   [#16]

Racja.

 

matyldaa21-02-2023 11:52:58   [#17]

Na jakiej podstawie rekolekcje mogą odbyć się w innym terminie, niż termin wielkopostny? Proboszcz zwrócił się z prośbą o termin czerwcowy. 

Jot21-02-2023 15:39:35   [#18]

Na takiej, że nie ma w prawie napisane że musi to być przed Wielkanocą. Tak mi się wydaje. U nas swego czasu też tak mieliśmy w maju bo w parafii były misje i rekolekcje odbywały się przed tymi misjami

malmar1521-02-2023 22:12:45   [#19]

może się mylę i może tylko ja mam takie skojarzenia, że rekolekcje wielkopostne to takie rekolekcje, które (czytając wprost) odbywają się w Wielkim Poście

za "Słownikiem języka polskiego PWN"

Wielki Post «w Kościele katolickim: czterdziestodniowy okres od środy popielcowej do Wielkiej Soboty, w którym obowiązuje surowy post i zakaz urządzania hucznych zabaw»

taką zasadę przyjęłam i jej się trzymam (inne terminy nie wchodzą w grę)

 

 


post został zmieniony: 21-02-2023 22:19:01
olaszyma22-02-2023 12:30:23   [#20]

W rozporządzeniu nie ma słowa "wielkopostne". A rekolekcje wierny może odbyć w dowolnie wybranym terminie. Zwyczajowo organizuje sie je w Wielkim Poście ale można kiedy indziej.

malmar1522-02-2023 13:11:10   [#21]

Obwieszczenie MEiN z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (poz. 983)

 

§ 10.21) 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.

3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.

4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła lub innego związku wyznaniowego, powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.

 

Sprawnie też wprowadzono pkt 2, ale wtedy nie nazywajmy tego wielkopostnymi.

 


post został zmieniony: 22-02-2023 13:13:12
olaszyma22-02-2023 14:24:44   [#22]

w dawnej wrsji tego rozporządzenia nie było tego zapisu.

matyldaa07-03-2023 15:12:55   [#23]

Czyli, jeśli w innym terminie, to nie nazywamy ich "wielkopostnymi", ale rozumiem, że mogą być  (2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie)?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]