Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oświatowe orzecznictwo sądowe
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
rzewa11-02-2018 07:51:03   [#01]

Brakuje mi takiego wątku więc go zakładam - opisałam się dlaczego to robię i "zjadło" mi ten post więc nic nie będę pisać - mam nadzieję, że się domyślicie...

na początek przyklejam z innego wątku pewne rozstrzygnięcie, świeżutkie jak bułeczki - jeszcze nieprawomocne

ola 1309-02-2018 22:10:02   [#10393]

Warto wiedzieć:

Wyrok sądu ws. arkuszy organizacji szkoły a wytyczne organu prowadzącego w tej sprawie m.in: Skarżący podnieśli, że wyżej przytoczone regulacje (ani żadne inne) nie mogą być interpretowane jako normy zawierające w sobie delegację dla wójta/burmistrza/prezydenta do wydawania aktów normatywnych, które w sposób generalny określać będą "zasady organizacji roku szkolnego" czy "zasady organizacji placówek oświatowych".

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A30B5A69E 

rzewa11-02-2018 07:35:03   [#10394]

hm... uzasadnienie tego wyroku pozostawia też wiele do życzenia -> nie wiem jak brzmiał zaskarżony akt, zatem trudno przeprowadzić analizę

prawdopodobnie zawierał niedopuszczalne normy dotyczące zatrudniania n-li -> tego w takich aktach absolutnie nie można umieszczać i pewnie był podjęty na niepasującej podstawie prawnej...

nie można jednak na tej podstawie stwierdzać, że w ogóle nie ma możliwości podjęcia przez OP jakichkolwiek ustaleń co do sposobu konstrukcji arkuszy organizacyjnych

Joasia Berdzik11-02-2018 10:42:12   [#02]

Zgadzam się z Tobą

Tzn - według mnie wyrok wskazuje, ze OP (wójt) nie ma prawa wydać zarządzenia w sprawie wytycznych - nie ma delegacji do ustanawiania w tej sprawie prawa miejscowego

Jednak OP ma kompetencje istotne w zakresie arkuszy - moze je zatwierdzić, bądź nie.
Jesli ustawodawca dał mu takie uprawnienia, to jest chyba oczywiste, ze przewidywał, ze OP może ustalić warunki, na których to zatwierdzenie nastąpi

OP ma okreslony obszar ingerencji - ale arkusz organizacyjny jest także istotnym dokumentem finansowym i to wpływającym na budżet nie tylko w kolejnym roku, ale często w kilku kolejnych latach. OP może wiec powiedzieć - nie zatwierdzę arkusza, jesli nie będą spełnione wymagania ustawy o finansach publicznych i przepisy oświatowe. Na równi.

Jednym słowem na poziomie praktycznym i pewnie każdy z dyrektorów to wie, informacje od OP, w jakim kształcie ma być arkusz są racjonalnym działaniem obu tych instytucji, oczywiście jeśli tej granicy zadna za stron nie przekracza i ingerencja OP nie dotyczy obszaru decyzji pozafinansowych dyrektora.

slos12-02-2018 07:58:45   [#03]

Taki watek z wyrokami i innymi postanowieniami sądów lepiej dać na górze.

izael12-02-2018 12:36:41   [#04]

może się przyda

Zmiana podejścia do urlopu wypoczynkowego a udpz.

Na fali tego rozstrzygnięcia zmieniła się KN dla szkół nieferyjnych, ale pewnie zmieni/zmieniło się też orzecznictwo naszych sądów dla nauczycieli feryjnych.

Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sygn. sprawy C-178/15,

Jeżeli chodzi o cel urlopu dla poratowania zdrowia, takiego jak przewidziany w prawie polskim, należy przypomnieć, że art. 73 ust. 1 Karty nauczyciela stanowi, iż urlopu tego udziela się „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia”, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Zgodnie z jej art. 73 ust. 10 o „potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia”, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Ponadto art. 73 ust. 6 Karty nauczyciela przewiduje, że dwa tygodnie przed zakończeniem rzeczonego urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel powinien zgłosić się na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jak stwierdził sam sąd odsyłający we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, elementy przywołane w powyższym punkcie niniejszego wyroku mogą uzasadnić stanowisko, że sporny urlop dla poratowania zdrowia ma na celu poprawę stanu zdrowia pracowników, którym został zalecony i - w przeciwieństwie do corocznego urlopu wypoczynkowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 - nie służy zapewnieniu tym pracownikom okresu wytchnienia i wolnego czasu, skoro powinni oni poddać się leczeniu zaleconemu przez lekarza.

To w świetle powyższych wskazówek oraz całokształtu elementów regulujących na poziomie prawa krajowego przyznawanie urlopu dla poratowania zdrowia sąd odsyłający musi dokonać oceny, czy cel rzeczonego urlopu różni się od celu corocznego urlopu wypoczynkowego zdefiniowanego w art. 7 dyrektywy 2003/88 zgodnie z wykładnią Trybunału.

W sytuacji, w której sąd odsyłający miałby dojść do wniosku, że taka różnica zachodzi, uregulowanie krajowe powinno przewidywać obowiązek przyznania przez pracodawcę zainteresowanemu pracownikowi corocznego urlopu w innym terminie zaproponowanym przez pracownika, który to termin w danym wypadku będzie zgodny z nadrzędnymi interesami pracodawcy, nie wykluczając a priori możliwości, że termin ten może znaleźć się poza okresem rozliczeniowym dla danego urlopu corocznego (zob. podobnie wyrok z dnia 10 września 2009 r., Vicente Pereda, C-277/08, EU:C:2009:542, pkt 22, 23).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0178&from=PL

 

MKJ12-02-2018 21:13:24   [#05]

Od 1.01.2018 r. zmieniła się KN dla nauczycieli feryjnych - art. 66 ust. 1:

"W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni."

izael12-02-2018 21:23:22   [#06]

:)

 

DYREK13-02-2018 09:08:12   [#07]

rekrutacja do przedszkoli

„ [...] ewentualne zarządzenia Dyrektora Przedszkola nie mogą stanowić podstawy prawnej przesądzającej samoistnie o wprowadzeniu kryterium losowania jako etapu rekrutacji do przedszkola. […] Szczegółowe kryteria przyjęcia do przedszkola uregulowane zostały w ustawie […], jak również w uchwale Rady Miejskiej […] Jednakże te akty prawne nie przewidują możliwości losowania na jakimkolwiek etapie rekrutacji do przedszkola. […] Organy w postępowaniu rekrutacyjnym zastosowały regulacje pozaustawowe. Naruszenia te powodują, iż zaskarżone rozstrzygnięcie oraz rozstrzygnięcia je poprzedzające nie mogą się ostać w obrocie prawnym i wymagają wyeliminowania” -> wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20.12.2016 r., IV SA/Po 531/16).

warto przeczytać całość: 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iv-sa-po-531-16/178586d.html 

DYREK19-02-2018 09:31:02   [#08]

Kryteria zwolnień nauczycieli

Orzecznictwo:

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 1998 r. (I PKN 420/98).
 2. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99.
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2000 r. (I PKN 26/00).
 4. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2001 r. (I PKN 610/00).
 5. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2002 r. (I PKN 771/00).
 6. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r., I PK 305/02.
 7. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2003 r. (I PK 286/02).
 8. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r., I PK 616/02.
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2003 r. (I PK 104/03).
 10. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r. (I PKN 159/04).
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2006 r., III PKN 57/06.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2012 r. (II PK 258/11).
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 września 2013 r. (I PK 61/13).
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2013 r., I PK 85/13.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 września 2014 r. (III PK 18/14).
 16. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2015 r. (I PK 140/14)
Leszek21-02-2018 09:10:58   [#09]

o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wydawania posiłków na rzecz uczniów i nauczycieli danej jednostki, jednostki z danej Gminy oraz jednostki spoza Gminy.

I SA/Po 992/17 - Wyrok WSA w Poznaniu

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/738A43F5FA

 

 

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 21-02-2018 09:11:47
DYREK29-06-2018 09:03:36   [#10]

III PK 9/16 - Sąd Najwyższy

rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni

i poprzedni

Wyrok SN z dnia 20.03.2008r. (sygn. akt II PK 214/07) 

http://www.lex.pl/osnp-akt/-/akt/ii-pk-214-07 

 


post został zmieniony: 29-06-2018 09:07:48
Leszek18-07-2018 13:33:48   [#11]

4 lipca 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1296 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 32/17:

"Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128) w zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1296/1

pozdrawiam

Leszek25-07-2018 12:49:49   [#12]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2018 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w części obejmującej: - ust. 1, w zakresie dotyczącym sformułowania: "za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu", - ust. 2, - ust. 3.

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-ol-385-18/szkoly_i_placowki_oswiatowo_wychowawcze_skargi_organow_nadzorczych_na_uchwaly_rady_gminy/2d863dd.html

pozdrawiam

Leszek26-07-2018 09:21:02   [#13]

Może nie sądowe ale Krajowej Informacji Skarbowej

0115-KDIT3.4011.211.2018.1.JŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 16 maja 2018 r.
Czy część dotacji przeznaczona na wynagrodzenie dyrektora będącego jednocześnie właścicielem niepublicznego liceum, wypłaconego w 2017 r., powinna być przychodem z działalności gospodarczej i wykazywana w PIT-36 lub PIT-36L, czy powinna być uwzględniana jako wynagrodzenie ze stosunku pracy i wykazywana w PIT-11?
pozdrawiam
Leszek10-08-2018 16:02:11   [#14]

Może nie sądowe ale...

Rada gminy nie może w uchwale ustalać limitów uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza – wskazał w najnowszym rozstrzygnięciu wojewoda świętokrzyski. 

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/185262/Bez-limitu--Wojewoda-stwierdzil-niewaznosc-uchwaly-w-sprawie-limitow-na-etat-dla-bibliotekarza

pozdrawiam

rzewa10-08-2018 20:07:20   [#15]

znowu to samo co w #01 - na pewno nie ma w ustawach oświatowych upoważnienia do podjęcia uchwały przez radę gminy w tym zakresie, ale...

nie oznacza to, że OP (czy to organ stanowiący czy też wykonawczy) nie może tego ustalić -> jak najbardziej może tylko gdzie indziej powinien szukać pp do tego

DYREK11-08-2018 11:54:49   [#16]

II SA/Bk 547/17 - Wyrok WSA w Białymstoku

Przyczyny odwołania wicedyrektora szkoły z zajmowanego stanowiska nie mógł stanowić fakt zakończenia kadencji przez dyrektora szkoły. Wyłączną przyczyną odwołania wicedyrektora szkoły z zajmowanego stanowiska mogły być okoliczności wskazane w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.). 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D3CFF614F3 

DYREK11-08-2018 11:57:44   [#17]

Wyrok z dnia 19 maja 2011 r. I PK 267/10

"Podstawą nawiązania stosunku pracy z nauczycielem niebędącym uprzednio pracownikiem szkoły, w której powierzono mu na okres 5 lat szkolnych stanowisko dyrektora, jest umowa o pracę na czas określony (okres zajmowania stanowiska dyrektora szkoły)"

Wyrok z dnia 19 maja 2011 r. I PK 267/10 Podstawą ... - Sąd Najwyższy

Leszek21-08-2018 08:30:05   [#18]

Rada rodziców poza rozliczeniami VAT gminy

Rada rodziców jest organem autonomicznym – dyrektor placówki oświatowej oraz rada pedagogiczna nie mogą wpływać na jej skład, strukturę ani na podejmowane przez radę decyzje. W celu wspierania działalności statutowej jednostki oświatowej rada rodziców może gromadzić fundusze. Zgromadzone środki wydatkowane są na cele dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze na rzecz uczniów jednostki oświatowej (organizacja wyjść na imprezy kulturalne, naukowe i edukacyjne, organizacja konkursów i akademii, zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, zakup przyborów naukowych, dydaktycznych, piśmienniczych i plastycznych oraz dodatkowego wyposażenia sal lekcyjnych)...

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-sz-380-18/podatek_od_towarow_i_uslug_interpretacje_podatkowe/2dd0711.html 

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 21-08-2018 09:34:50
DYREK17-09-2018 13:08:47   [#19]

Uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r. sygn. III PZP 3/06.

"Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (art. 1551§ 1 pkt 1 k.p. w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zm.)."

https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/urlopy/104818,Uchwala-SN-z-dnia-10-maja-2006-r-sygn-III-PZP-306.html 

rzewa17-09-2018 13:47:20   [#20]

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/download.php?id=1780

Leszek08-10-2018 08:59:22   [#21]
Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Jarecka, Sędziowie sędzia WSA Wojciech Sawczuk (spr.), asesor WSA Karolina Kisielewicz, Protokolant spec. Joanna Piątek-Macugowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi Powiatu [...] na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] września 2017 r. znak [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego oddala skargę

Dyrektor szkoły nie jest adresatem nakazu Sanepidu w spr. potrzeby pilnego remontu szkoły (adresatem jest powiat)

pozdrawiaam

Leszek30-10-2018 08:42:26   [#22]

Nauczyciel nie jest funkcjonariuszem publicznym,

a dyrektor szkoły tylko w zakresie, w jakim upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych

 

https://www.saos.org.pl/judgments/356502

 

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 30-10-2018 08:42:43
DYREK20-11-2018 17:08:23   [#23]

"Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji."

uchwała SN z dnia 20 grudnia 2012 r.,  sygn. akt III PZP 7/12 

 

MKJ21-12-2018 13:45:44   [#24]

"Art. 50 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przyznaje pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną wynikającą z art. 39 tej ustawy, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt P 133/15

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2377/1

 

Leszek18-01-2019 08:18:23   [#25]

opieka na kolonii letniej

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny

Sygnatura akt II C 204/15

wyrok z dnia 28 grudnia 2017 roku

http://orzeczenia.widzew.sr.gov.pl/content/$N/152510150001003_II_C_000204_2015_Uz_2017-12-28_002

pozdrawiam

Ala24-01-2019 01:01:21   [#26]

Zgoda obojga rodziców na nauczanie indywidualne

https://www.prawo.pl/oswiata/zgoda-na-indywidualne-nauczanie-wyrok-wsa,359275.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social 

rzewa24-01-2019 10:04:37   [#27]

Orzeczenie WSA w sprawie zgody na nauczanie indywidualne:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/878E5EF16D

i podświetlę link do artykułu:

https://www.prawo.pl/oswiata/zgoda-na-indywidualne-nauczanie-wyrok-wsa,359275.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social

malchow21-03-2019 20:56:50   [#28]

Kempa: "Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i powinno się chronić go w całej rozciągłości" - oceniła.

#22 

Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym czy nie?

https://fakty.interia.pl/polska/news-kempa-o-broniarzu-to-po-prostu-karierowicz,nId,2895653

 

rzewa22-03-2019 08:58:47   [#29]

NIE jest

patrz #22 - warto zapoznać się z uzasadnieniem sądu

ciekawy też jest wyrok SN:

https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/27471,v-kk-318-13

I jeszcze jedno ciekawe orzeczenie tym razem WSA - dyrektor szkoły nie jest gminnym pracownikiem samorządowym:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7DD530BDC0

Leszek17-06-2019 08:36:47   [#30]

tworzenie oddz. przedszkolnych poza ich siedzibami nie wymaga zastosowania procedury przekształceniowej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3743A0CA3C

pozdrawiam

Leszek17-06-2019 08:42:25   [#31]

Gmina a nie dyrektor (jest tylko wykonawcą) odpowiada za zapewnienie warunków bhp w szkole

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BC75E7E93B

pozdrawiam

rzewa22-06-2019 02:31:48   [#32]

konkurs na dyrektora - nie ma znaczenia na jakim druku zostało wystawione zaświadczenie lekarskie ani to czy wymagane oświadczenia złożono w postaci jednego dokumentu czy nie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/520D586B35

Leszek31-07-2019 08:18:36   [#33]

Obiad dla niepedagogicznych pracowników w stołówce także bez vat.

Zdaniem Gminy, nie jest ona podatnikiem w zakresie sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej jako wyłączonych z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, gdyż w tym względzie realizuje ona jako organ władzy publicznej, zadania własne z zakresu edukacji publicznej. Natomiast organ w zaskarżonej interpretacji stwierdził (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej), że wnioskodawca świadcząc ww. usługi jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy.

W ocenie Sądu prawidłowe jest stanowisko strony skarżącej (Gminy).

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/98847238B9

pozdrawiam

Leszek11-10-2019 08:57:01   [#34]

pobieranie opłat za pobyt w żłobkach oraz opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach i przedszkolach nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EB859D47FC

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B89307619B

 

Pozdrawiam


post został zmieniony: 11-10-2019 08:58:08
Leszek03-12-2019 08:51:58   [#35]

Nauczyciel nie ma interesu prawnego w zakwestionowaniu decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów

IV SA/Wr 339/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-13

http://www.orzeczenia-nsa.pl/postanowienie/iv-sa-wr-339-19/sprawy_uczniow_odrzucenie_skargi/22a3df9.html?q=&show=okres&_sad=Wojew%C3%B3dzki%20S%C4%85d%20Administracyjny%20we%20Wroc%C5%82awiu&_okres=2019_11&pth=%2Fszukaj%2F3

pozdrawiam

 

Jacek11-12-2019 16:47:07   [#36]

Kolejny świeży wyrok, który stwierdza, że podanie imiennej listy nauczycieli z ich pensjami.

Nie ma co prawda jeszcze tego wyroku w w całości, ale sentencja potwierdza, że dyrektor na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie winien spełnić życzenie wnioskodawcy lub odmówić podania nazwisk lub odmówić w drodze decyzji udostępnienia tej informacji.

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sab-lu-51-19/dostep_do_informacji_publicznej/1d14322.html 


post został zmieniony: 11-12-2019 16:55:17
Leszek20-12-2019 11:11:34   [#37]

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

"Sąd I instancji trafnie uznał, że pozwanej (pomoc nauczyciela) nie można było przypisać bezprawności działania polegającego na informowaniu dyrekcji i rodziców dzieci o niewłaściwym traktowaniu przez powódkę (nauczycielka) małoletnich wychowanków, nagraniu powódki, składaniu zeznań w prowadzonych postępowaniach karnych i dyscyplinarnych oraz udzieleniu wypowiedzi w programie telewizyjnym. Działanie pozwanej podjęte bowiem zostało w obronie uzasadnionego interesu społecznego, a ściślej – miało na celu ochronę dobra dzieci"

Sygnatura: I ACa 537/18

http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/details/$N/150500000000503_I_ACa_000537_2018_Uz_2019-02-26_002

pozdrawiam

 

Leszek06-02-2020 08:30:34   [#38]

II SAB/Go 193/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

czy nauczyciele są osobami pełniącymi funkcję publiczną?

sądy administracyjnie konsekwentnie wskazują, iż nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, przy czym odnoszą to do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FF20C18780

pozdrawiam

 

MKJ06-02-2020 12:00:48   [#39]

Podkreślam:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FF20C18780

 

Leszek19-02-2020 13:24:02   [#40]

czy wynagrodzenie nauczyciela jest jawne

II SAB/Lu 51/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-07

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sab-lu-51-19/dostep_do_informacji_publicznej/1d14322.html 

pozdrawiam


post został zmieniony: 19-02-2020 16:28:41
Leszek25-02-2020 08:36:46   [#41]

organ prowadzący szkołę może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych - co jest tym przypadkiem?

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D9C318A60

pozdrawiam

kaef25-02-2020 16:48:26   [#42]

Nie wiem, co jest takim przypadkiem i jak dokładnie wyglądała sytuacja w tamtej szkole, ale wiem, że nie chciałbym być odwołany po dwóch donosach...

Leszek10-03-2020 14:26:03   [#43]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2020 r. sprawy ze skargi Rady Miasta Krakowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 4 października 2019 r. nr WN.II.4131.1.38.2019 w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały nr 23/502/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV  uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie,

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5DB5F1A875

pozdrawiam

Elżbieta 313-04-2020 09:45:44   [#44]

Wygrałam.  Bezprawie odwołania potwierdził Wojewoda i WSA. Orzeczenie jest prawomocne:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8EDC9BAEF4

Nie zmienia to faktu, że nadal jestem nauczycielem.

Nowa Pani dyrektor - była wychowawczyni Wiceprezydenta miasta ,,gnębi mnie" merytorycznie i finansowo.

M.in. nagrodę jubileuszową za 35 lecie pracy (Art. 47 KN) przypadającą w dn. 31 sierpnia, wypłaciła w dn. 30 sierpnia 2019 roku,  tj. przed podwyżkami dla nauczycieli z dniem 1 września 2019 roku, z moją stratą....

Franz Krafka w słynnym ,,Procesie" stwierdził, że Jednostka nigdy nie pokona Organizacji.

Pozdrawiam cieplutko :)


post został zmieniony: 13-04-2020 09:52:03
Elżbieta 313-04-2020 11:38:43   [#45]

Autorem powieści Proces jest Franz KAFKA - przepraszam za literówkę :)

DYREK09-06-2020 12:56:34   [#46]

V P 63/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2017-09-05

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151515250002521_V_P_000063_2017_Uz_2017-09-05_001

"W ocenie Sądu zawarte w rozporządzeniu z dnia 31.01.2005 r. sformułowanie, że „ podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia” należy jednoznacznie odnosić do wykształcenia, które po pierwsze jest z przygotowaniem pedagogicznym, a po drugie – kwalifikuje daną osobę do zatrudnienia w konkretnej placówce oświatowej. Ustawodawca nie promuje zdobywania przez nauczycieli wykształcenia z jakiegokolwiek dziedziny. Dla placówki oświatowej (pracodawcy) celowe i logiczne jest takie kształcenie, które pozwoli danemu nauczycielowi wykorzystać zdobyta wiedzę i uprawnienia w tej konkretnej placówce."

rzewa09-06-2020 13:52:44   [#47]

hm... jak dla mnie wyrok ten jest co najmniej dyskusyjny -

pracowałam wiele lat w szkole ucząc fizyki i matematyki będąc mgr fizyki i lic. matematyki - zgodnie z tym wyrokiem, jeśli uczyłam tylko matematyki (a tak się zdarzało) powinnam mieć niższe wynagrodzenie... baaa... jeśli uczyłam tego i tego, to powinnam za część zajęć mieć inna stawkę niż za pozostałe...

a jaka stawkę powinnam mieć za godzinę wychowawczą?

przecież ro absurdalne uzasadnienie

malmar1504-07-2020 20:31:52   [#48]

sygn. akt I C 1498/17- wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 20 marca 2020 roku

Zaniedbania dyrektora przy organizacji szkolenia prowadzonego przez OKE- wypadek. OP musi wypłacić zadośćuczynienie i odszkodowanie.

https://www.saos.org.pl/judgments/412274

 

 

 

MKJ04-07-2020 20:45:25   [#49]

Niech ten wyrok będzie przestrogą dla wszystkich dyrektorów, którym się mylą priorytety.

rzewa06-07-2020 09:49:54   [#50]

Zaświadczenie lekarskie do konkursu może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań profilaktycznych, czyli lekarz medycyny pracy albo lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej

wyrok NSA w tej sprawie:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F782C32486

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]